Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Radosław Poziemski

on 11 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Instrument interwencyjny
Z czego składa się instrument interwencyjny?
- Doradca ds. godzenia życia zawodowego i rodzinnego,
- Animator Pracy,
- Staż w elastycznym lub niepełnym czasie pracy,

- Pozostałe usługi wspierające tj.
- dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi,
- zwrot kosztów dojazdu w związku z odbywaniem stażu.
Doradca ds. godzenia życia zawodowego i rodzinnego
Doradca pełni kluczową rolę w aktywizowaniu zawodowym kobiet po urodzeniu dziecka. Jego skuteczne działanie opiera się na trzech następujących kompetencjach:

- wykorzystanie metody coachingowej,
- przełamywanie stereotypów,
- wdrażanie zmiany.
- Kim jest doradca?
- Podstawowe zasady metody coachingowej,
- Zalety wykorzystania coacha w aktywizacji zawodowej kobiet.

Kim jest doradca ds. godzenia życia zawodowego i rodzinnego?
Coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego
Metodologia pracy doradcy zaczerpnięta jest z projektu Stowarzyszenia Doradców Europejskich "PLinEU" (www.plineu.org)
Metodologia coachingowa jest oparta na pięciu zasadach Miltona Ericksona :
- "Ludzie są OK tacy, jacy są".
- "Ludzie już mają potrzebne im zasoby".
- "Człowiek zawsze dokonuje najlepszego możliwego wyboru w danym momencie".
- "Każdemu zachowaniu towarzyszy pozytywna intencja".
- "Zmiana jest nieuchronna".

Coaching nie jest: mentoringiem, doradztwem, terapią, consultingiem, nauczaniem.

Indywidualny Plan Godzenia Życia Zawodowego i Rodzinnego
- „Ekspertem w zakresie poszukiwania punktu równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym oraz autorem rozwiązań jest klient/klientka.

- "[…] Rola coacha polega na nadawaniu struktury i utrzymaniu kierunku, natomiast nie na ingerencji w treść procesu […]".

- W przypadku osób zatrudnionych konieczna jest weryfikacja własnych potrzeb i oczekiwań z potrzebami, oczekiwaniami i możliwościami organizacji, w której dana osoba aktualnie pracuje. W przypadku osób niepracujących weryfikacja dotyczy potencjalnych, branych pod uwagę podczas szukania pracy stanowisk i pracodawców.

- W niektórych sytuacjach narzędzie IPG może okazać się niewystarczającą formą wsparcia – rola coacha będzie wówczas polegać na pomocy klientowi/klientce w zdefiniowaniu potrzebnego rodzaju wsparcia oraz instytucji lub eksperta mogącego takiego wsparcia udzielić”

Zalety wykorzystania coacha w aktywizacji zawodowej kobiet po urodzeniu dziecka
„Coaching polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń na drodze do osiągnięcia celu, a także na ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania”.


W ramach niniejszej metody nieodłącznym narzędziem pracy coacha jest IPG oraz staż w elastycznym lub niepełnym czasie pracy.Staż w elastycznym lub niepełnym czasie pracy
Zdjęcia i grafiki wykorzystane w niniejszej prezentacji:

1. www.imageworld.pl. uploaded by: © imageworld.pl, license: free,
2. www.sxc.hu, image id: 1331188, uploaded by: CELALTEBER, www.celalteber.com, license: royalty free,
3. www.sxc.hu, image id: 1305802, uploaded by: CELALTEBER, www.celalteber.com, license: royalty free,
4. www.sxc.hu, image id: 1406929, uploaded by: ThreeOak, license: royalty free,

5. pozostałe zdjęcia i grafiki: właściciel Powiatowy Urząd Pracy w Policach.
- Proponowane rozwiązanie,
- Korzyści dla kobiet i pracodawców,
- Obecny stan prawny a postulowane zmiany,
- Z jakimi problemami się spotkaliśmy?
Elastyczne formy zatrudnienia
Proponowane rozwiązania:

Ruchome godziny pracy:
- pracodawca może ustalić, że mają oni swobodę w wyborze godziny przyjścia do pracy, ale uzależniona jest od niej godzina wyjścia. Musi być przy tym zachowany dobowy wymiar czasu pracy - 8 godzin.

Niepełny wymiar czasu pracy:
- wykonywanie pracy przez pracownika w wymiarze czasu mniejszym, niż wynosi określony przepisami jego dzienny lub tygodniowy wymiar. Wynagrodzenie w tym systemie jest proporcjonalne do przepracowanego czasu.
Korzyści dla kobiet i pracodawców
- Obniżenie kosztów organizacji miejsca pacy - przy podziale stanowiska pracy (niepełny czas pracy), kiedy przy jednym stanowisku mogą pracować - zamiennie dwie lub więcej osób, nie musimy finansować większości wyposażenia stanowiska dla każdej z nich.

- Możliwość dostosowania czasu pracy do określonych potrzeb pracowników (najczęściej obowiązków rodzinnych).

- Niższa rotacja, większa stabilność kadry, niższe koszty rekrutacji personelu i szkoleń zawodowych - pracownicy poszukują takich warunków zatrudnienia, które ułatwiają im łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych. Oferując takie możliwości, zwiększamy szanse, że ceniony, potrebny w firmie pracownik nie odejdzie do pracy w innej firmie.
Obecny stan prawny a postulowane zmiany
Z jakimi problemami się spotkaliśmy?
- Problem z płatnościami za niepełny czas pracy - obecnie SI Syriusz nie dopuszcza takiego rozwiązania. Aby w pełni realizować staż należy wprowadzić możliwość przeliczenia i wypłaty stypendium za niepełny czas pracy.

- Przygotowanie kadry do nowego sposobu rozliczania godzin pracy stażystki za pomocą tzw. karty czasu pracy.

- Zmiana sposobu myślenia - pozostawienie osobie bezrobotnej oraz pracodawcy możliwości wyboru formy odbycia stażu (godziny pracy, niepełny czas pracy etc.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania staży przez bezrobotnych (Dz.U. z 2013 r. Nr 142 poz. 1160).

Obecnie rozporządzenie nie precyzuje możliwości organizacji stażu w elastycznym lub niepełnym czasie pracy. Kluczowe zapisy w ww. akcie prawnym:
- "Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprwną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
- Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej, ani w godzinach nadliczbowoych,
- Starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy".
Opieka Animatora Pracy
- Kim jest Animator Pracy?
Jednym z efektów projektu będzie zachęcenie do zmian - doprecyzowania zapisów rozporządzenia, które w sposób jednoznaczny umożliwiłoby organizację stażu w elastycznym lub niepełnym czasie pracy.
Procedura organizacji stażu w elastycznym lub niepełnym czasie pracy
Podstawowe różnice w procedurze organizacji stażu w elastycznym lub niepełnym czasie pracy:

- Organizacja stażu w elastycznym lub niepełnym czasie pracy wymaga zastąpienia listy obecności stażystki tzw. kartą czasu pracy, gdzie osoba bezrobotna wpisuje godziny przyjścia oraz wyjścia z pracy oraz liczbę przepracowanych godzin.

- W procedurze organizacji stażu należy także uwzględnić fakt, iż to osoba bezrobotna wspólnie z pracodawcą dokonuje wyboru formy jego organizacji (staż w elastycznym lub niepełnym czasie pracy, godziny pracy oraz wymiar czasu pracy).

- Rozliczanie niepełnego czasu pracy - osoba bezrobotna otrzymuje stypendium w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego czasu pracy (istnieje możliwość przeliczenia uzgodnionego z pracodawcą czasu pracy na część etatu).
Efekty pracy coacha
Na zadane uczestniczkom projektu pytanie "W jaki sposób projekt zmienił Pani życie rodzinne" padały następujące odpowiedzi:

- "Dzieci zdobyły więcej samodzielności - moje życie stanęło do góry nogami - pozytywnie",
- "Moja rodzina jeszcze bardziej się scaliła - służąc pomocą abym ja mogła się realizować zawodowo",
- "Sposób rozmawiania z dziećmi, mój sposób wewnętrzny rozmawiania ze sobą, zauważam co jest dla mnie złe a co dobre i jestem spokojniejsza",
- "Wywrócił wszystko ale w dobrym tego słowa znaczeniu".
Kim jest Animator Pracy?
Podstawowa różnica pomiędzy Animatorem Pracy a Pośrednikiem Pracy
Pozostałe usługi wspierające
Podsumowanie
- Elementy konieczne do wprowadzenia rozwiązania,
- Zalety proponowanego rozwiązania.

Podstawową zaletą proponowanego rozwiązania jest jego modułowa budowa. Każda instytucja zainteresowana wprowadzeniem tej metody aktywizacji kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka może samodzielnie zdecydować, który element wprowadzić.

Proponowane rozwiązanie jest jedynie modyfikacją aktualnie istniejących metod aktywizacji osób bezrobotnych.

- To osoba zaangażowana społecznie, dynamiczna, mająca umiejętności komunikacyjne, posiadająca wykształcenie humanistyczne (najlepiej psychologiczne, socjologiczne, doradztwo zawodowe), sprawny organizator.

- Śledzi trendy na lokalnym rynku pracy. Pozyskuje oferty pracy z wykorzystaniem różnych metod: czyta ogłoszenia w prasie, przez Internet, pozyskuje z Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, bezpośrednio na rynku od pracodawców – poprzez osobisty kontakt.
- Dobrym rozwiązaniem jest wspólne z doradcą budowanie relacji z pracodawcami, monitorowanie przebiegu stażu uczestniczek oraz rozwiązywanie ich problemów zawodowych.

- Animator pracy ściśle współpracuje z doradcą ds. godzenia życia zawodowego i rodzinnego w zakresie dopasowywania umiejętności, predyspozycji, potrzeb i oczekiwań uczestniczek do możliwości lokalnego rynku pracy.

- Dba o prawidłowy przebieg procedur związanych z organizacją stażu w elastycznym lub niepełnym wymiarze czasu.

- Doradca i Animator pracy wspierają się w edukowaniu pracodawców. Wraz z Doradcą przekazują językiem korzyści informacje dotyczące elastycznych form zatrudnienia.
- Dofinansowanie do opieki nad dzieckiem.

- Zwrot kosztów dojazdu w związku z odbywanym stażem.

Podstawowe formy opieki nad dzieckiem, które wykorzystano
- Zatrudnienie niani na podstawie umowy uaktywniającej.

- Żłobki, przedszkola publiczne i prywatne.

- Uczestniczki projektu mogły samodzielnie wybrać dogodną formę sprawowanej opieki.
Szczególną formą wykorzystaną w projekcie jest refundacja kosztów zatrudnienia niani - szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:
www.zus.pl
- do pobrania kompendium "Nianie w ubezpieczeniach społecznych"
- niezwykle pomocny w przebrnięciu przez procedury administracyjne okazał się Animator Pracy.
Dziękuję za uwagę
Powiatowy Urząd Pracy w Policach

Tel. 91 312-32-19
www.pup.policki.pl
Projekt "GPS dla rodziny" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Informator dla pracodawców
- wykorzystywany do działań profilaktycznych,
- informuje pracodawców o elastycznych formach zatrudnienia oraz o możliwościach organizacji stażu.
Postulowane zmiany w zakresie refundacji opieki nad dzieckiem do lat 6
W obecnym systemie refundacja przysługuje osobom bezrobotnym, które
na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy podjęły:
zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
staż,
przygotowanie zawodowe dorosłych,
szkolenie,

osiągają z ww. tytułów miesięczny przychód nieprzekraczający minimalnego wynagrodzenia za pracę,
udokumentują faktycznie poniesione koszty związane z opieką nad dzieckiem/dziećmi do 6 roku życia lub osobą zależną,
wychowują co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia lub dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.

W ramach testowanego modelu GPS dla rodziny założono, że refundacja kosztów będzie przyznana dla wszystkich kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.
Full transcript