Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CURRÍCULUM EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

Complements educatius: Imatge, Disseny i Volum
by

Berta Sánchez

on 19 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CURRÍCULUM EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

E.S.O EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA Quina competència desenvoluparem? Què aprendrem? - Les diferents representacions visuals:
el dibuix, la pintura, l' escultura, la multimèdia, el disseny, la publicitat, el cinema, la televisió, el vídeo i la fotografia.

- A desenvolupar un projecte educatiu amb propostes reflexives d'origen conceptual. tot relacionant-ho amb la història social i política del moment. Què ens aportarà aquest aprenentatge? - Desenvolupar capacitats perceptives, expressives i estètiques de l’alumnat.

- Oferir eines per a transformar la informació en coneixement.

- Interacció amb el món natural i social. Intercanvi i interpretació de la informació.

- Reflexió, de manera crítica, sobre la realitat visual i plàstica i audiovisual del nostre entorn per a l’assimilació i la transformació de la informació i per a la creació de nous continguts. Competència
comunicativa Lingüística i
audiovisual Artística i cultural l’observació, l’anàlisi i la valoració dels mitjans audiovisuals; i l’educació del sentit estètic i de la capacitat comunicativa. conèixer, comprendre, apreciar de forma crítica les diferents manifestacions artístiques i culturals. Els tres pilars
essencials de la matèria SABER FER PER
EXPRESSAR-SE SABER MIRAR PER APRENDRE SABER ANALITZAR I REFLEXIONAR DIFERENTS ASPECTES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE NOVES VISIONS DE LA REALITAT. Com plantejarem aquestes tres línies en els diferents cursos? 2n ESO - Diàleg visual i tàctil, mitjançant l'aproximació i el contacte amb la producció plasticovisual més propera i rellevant, realitzant visites, degudament preparades, a espais diversos (exposicions, monuments, jardins, museus, etc.)
- Estimular i potenciar a l'alumnat una actitud inicial d'interès.
- Promoure la reflexió crítica i la creativitat davant de les seves obres i les dels altres, així com de l'entorn social.
-Potenciar la sensibilització i comprensió que impulsin la participació, l'expressió, la creació i la cooperació amb els altres. 3r ESO - Identificar i construïr formes tridimensionals, tant pel que fa a treballar les bases dels sistemes de representació de les formes com al tractament del volum. 4t ESO - Desenvolupar el treball de procediments més avançats i la seva utilització en projectes més complexos, tant pel que fa a la seva intencionalitat, reflexió prèvia i planificació, com a la seva execució tècnica. Quins criteris tindrem en compte a l'hora d'avaluar? Elaborar i participar, activament, en projectes de creació cooperatius, bidimensionals, tridimensionals i audiosvisuals.

Aplicació de les diferents tècniques gràfiques i plàstiques apreses alhora de conèixer i identificar els diferents elements del llenguatge artístic.

Elaborar, participar i reflexionar, activament, en projectes de creació cooperatius, bidimensionals, tridimensionals i audiovisuals. INTERDISCIPLINARIETAT Connexió amb altres matèries: Matemàtiques
(bidimensionalitat i tridimensionalitat)

Tecnologia i Informàtica
(instruments i tècniques per a l'elaboració)

Ciències socials
(patrimoni cultural)

Llengües
(seguiment coherent i codificació del procés creatiu) Aportacions de l'assignatura a les competències bàsiques: - Competència social i ciutadana
- Competència d’autonomia i iniciativa personal
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència del tractament de la informació i competència digital
- Competència en el coneixement i interacció amb el món físic
- Competència matemàtica Creat per: Silvia Vila i Berta Sánchez L'alumne ha d'explorar i percebre, identificar i crear, tenint en compte la dimensió social i cultural. optativa OBJECTIUS Observar, comprendre i interpretar de forma reflexiva i crítica sobre la diversitat de les imatges dins l'entorn natural i cultural respectant la realitat patrimonial.

Comprendre i utilitzar les diferents tècniques i recursos artístics per a la representació creativa, mostrant les adequades competències comunicatives i expressives.

Conèixer i utilitzar els recursos TIC en les propostes i creacions personals i col·lectives.

Planificar i desenvolupar, individual i col·lectivament, el disseny d'un projecte, revisant i valorant l'estat de consecució de cada fase.

Desenvolupar activitats i projectes col·lectius potenciant l'expressivitat, la crítica i la comunicació, afavorint també el diàleg i la col·laboració.

Representar formes i espais referents a la geometria plana de manera que siguin eficaces per a la comunicació. 1 2 3 4 5 Utilitzar recursos TIC en el camp de la imatge fotogràfica, el disseny, el dibuix assistit per ordinador i l'edició videogràfica. Lectura i anàlisis del món de les imatges en relació amb l'entorn visual. Complements Educatius: Imatge, Disseny i Volum
G·3, Màster en Formació al Professorat de Secundària-Dibuix
Full transcript