Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BILINGGWALISMO

No description
by

Son Rafallo

on 26 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BILINGGWALISMO

ANG PROGRAMA SA FILIPINO NG U.P. AT ANG BILINGGUWAL NA EDUKASYON
Ano ang bilinguwal na Edukasyon?
Sa U. P. ang bilinguwal na edukasyon ay nanganaghulugan ng malayang paggamit ng Ingles at/o Filipino(dati’y Pilipino) sa pagtuturo at pag-aaral ng anumang kurso mula sa unang grado hanggang sa kolehiyo at unibersidad sa lahat ng eskwelahang publiko at pribado. Hindi nililimita o ipinagbabawal sa sistema ng bilingguwal na edukasyon ng U. P. ang paggamit ng wikang Ingles at ng wikang Filipino sa pag-aaral ng anumang lebel ng edukasyon, publiko at pribado. Ang mga titser, eskwela at estudyante ang mamimili kung Ingles o Filipino o kaya’y ang dalawang wikang ito, ang gagamitin nila sa kanilang klase.

Ang bilingguwalismo sa U.P. ay hindi rin ang “paggamit ng Ingles para sa ilang sabjek (subject) halimbawa sayans (science) at matematika, at mg Pilipino sa ibang sabjek halimbawa, “Philippine History at Philippine Government”(aking salin) na paris ng halimbawang ibinigay sa ispesyal na miting ng National Board of Education (NBE) noong Nobyembre 28, 1973 ng chairman ng sub-komite ng Komite sa Bilingguwalismo na inatasang gumawa ng planong susundin sa implementasyon ng palisi (policy) sa bilingguwalismo ng nasabing (National Board of Education)

Ang Bilingguwal na Edukasyon sa U.P.

Nag-umpisa ang bilingguwal na edukasyon sa U.P. nang may mag-umpisang gumamit ng ating wikang pambansa (o ibang wika na tinatawag na bernakular kundi man wikain o diyalekto lamang) imbes na Ingles o kasama ng Ingles bilang wikang panturo.
Taong 1966 -Ang unang pormal na pagsubok sa paggamit ng wikang Pilipino sa pagtuturo ng mga kurso sa U.P., maliban ang mga kurso sa Piliipino.
Sa taong ito, sinadyang gamitin ng ilang propesor sa U.P. ang wikang Pilipino bilang wikang panturo.
Taong 1986- inaprubahan ng Faculty ng Kolehiyo ng
Sining at Agham ng U.P. ang tiyak na palisi na tiyak na nagpapahintulot sa paggamit ng wikang Pilipino bilang wikang panturo dahil na rin sa interes at suportang tinanggap ng “eksperimentong” ito sa mga profesor at estudyante sa U.P.

1971-1972- unang semetre ng pasukan, apatnapu sa pitumpong seksiyon sa Pisiks ang itinuro sa Pilipino maging ang ilang kurso sa Ingles ay itinuro sa Pilipino.
Sa mga kursong hindi Pilipino ang wikang panturo, pinayagan kundi man ginanyak o hinamon ang mga estudyante na gamitin ang Pilipino sa pagsagot at pagreresayt (recite) sa klase at sa pagsulat ng kanilang eksaminasyon at term peyper(paper) (Constantino, 1971).
Taong 1971-ginawang pangunahing layunin ng General Education Program ng U.P. ang “pag-debelop at paglinang sa mga estudyante ng kakayahan ng pagsulat, pagsasalita at pag-iisip sa Pilipino nang mabisa (aking salin) bilang pagkilala o pagtanggap sa kahalagahan ng Pilipino sa edukasyon ng mga Pilipino, lalon na ng mga kabataan na nagsisimula pa lang sa kolehiyo.

Mula noong hangggang ngayon, magkapareho ang istatus(status) ng Pilipino (na ngayo’y Filipino na) at Ingles sa General Education Program ng U.P. Bawat estudyante ay maaring kumuha ng apat na kurso sa alinman sa dalawang wika o kaya’y ng isa, dalawa o tatlong kurso sa sa isa at ang ang karagdagang kurso sa iba. Sa aking palagay, sa U.P. lamang naging opsyunal ang Ingles sapagkat maari itong palitan ng Filipino. Ito’y isang katangi-tangi at rebolusyunaryong pagbabago sa ating edukasyon.


Pagtatagumpay ng Wikang Pambansa

-Magtatagumpay lamang ang bilingguwal na edukasyon sa Pilipinas kung magtatagumpay tayo sa paggamit ng wikang pambansa bilang wikang panturo.(Constantino, E.)
- Idinagdag pa ni Constantino na nakaugalian na at pinaniwalaan na matagumpay o dapat na matagumpay ang paggamit natin ng Ingles bilang wikang panturo; hindi na inisip na kuwestiyunin ito o pagdudahan kaya.
- Naniniwala na magtatagumpay tayo sa paggamit ng wikang pambansa bilang wikang panturo, mula unang grado hanggang kolehiyo at unibersidad.
- Malinaw na ang future o hinaharap ng ating edukasyon ay nasa paggamit ng Filipino bilang pangunahing wikang panturo. Ito ang tema o focus ng Programa sa Filipino ng U.P.


URI NG WIKA

Tatlong importanteng aspekto ng Programa sa Filipino ng U.P.
Una, ang uri o klase ng wikang ginagamit sa pagtuturo.
- Taong 1970 ipinasya na gamitin at ituro ang Pilipinong ginagamit at naiintindihan ng karamihan sa mga Pilipino hindi lamang sa Kamaynilaan at Katagalugan kundi pati sa mga lugar Tagalog ang katutubo o dominanateng wika. Naiiba ang Pilipinong ito sa Pilipinong itinuturo sa ibang eskwelahan.
Nasabi na ang wikang Pilipinong itinuturo sa mga eskwelahan hanggang ngayon ay Tagalog. Kabilang sa pinagmulan ng ganitong obserbasyon ay ang mga ginagamit na libro,komposisyon, gramatika at literatura.

Magkaiba ang wikang itinuturo sa mga eskwelahan at ang wikang ginagamit sa labas nito.
Pangalawa, ang wikang Pilipino ay buhay at dinamikong wika na ngayo’y sinasalita na sa iba’t ibang dako ng Pilipinas, hindi lamang sa Katagalugan at Kamaynilaan(Constantino, 1970-1971); ganitong klase ng wikang Pilipino ang itinuturo sa U.P. Ito ang tinatawag na na Pilipino ng U.P., at ito’y tatawagin naman wikang Filipino mula ngayon.


Nitong nakaraang Marso, pinalawak namin ang base ng Filipino alinsunod sa paggamit sa “univdersal approach” o paraang unibersal (Constantino, 1974) at alinsunod din sa probisyon sa bagong Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas tungkol sa wikang pambansa. Pero noon pang 1971 namin sinabi, lalo na sa ilang public hearing nga ginawa ng Komite na Wikang Pambansa ng 1971 Kombesiyon Konstitusyonal, na posible at lalong mabuti na ibase ang ating wikang pambansa hindi sa isang wika lamang kundi sa iba’t ibang wika ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, masigasig naming ipinagpapatuloy ang pagdebelop sa Filipino ng U.P. base sa iba’t ibang wika a dayalek ng Pilipinas. Naniniwala kami at nakikita namin lalo na sa aming mga klase na ang wikang ito ay “mas madaling matutunan at mas epektibong magagamit ng mga Pilipino kaysa wikang Ingles” (Cooonstantino , 1974:22).

Literaturang Filipino
Ikalawang aspekto ng pagtuturo ng Programa sa Filipino ay may kinalaman sa pagtuturo ng literatura ng Pilipinas.
- Binibigyan ng empasis ang pag-aaral ng pambansang literatura na tinatawag na Literaturang Filipino at ang pag-aaral ng mga literatura sa iba’t ibang wika ng Filipino, pati ng mga literatura sa Ingles at Kastila.
- Ang pagsasama-sama at pag-iisa ng mga literatura na hiwa-hiwalay sa iba’t ibang wika at rehiyon ay maisasagawa sa pagsasalita ng mga ito sa isang wika –ang wikang Filipino, na ginagamit at naiintindihan ng mga Pilipino sa buong bansa. Ang mga literaturang nakasalin sa wikang Filipino, gayundin iyong mga oriinal na likha sa wikang ito, ang dapat gamitin sa ating mga eskwelahan kaugnay ng pagtuturo ng ating wikang pambansa. Sa paraang ito masasabing tunay na mula at para sa bung bansa at sa lahat ng Pilipino ang nilalalman at layunin na binubuo at pinauunlad na pamabansang wika at literatura.

Paraan ng Pagtuturo
- Ikatlong aspekto ng Programa sa Filipino sa U.P. ay tungkol sa metod o paraan ng pagtuturo ng mga kurso, lalo na iyong mga nasa General Education Program. Sa mga kursong ito, tinuturan ang mga estudyante na matuto at mag-isip bilang mga Pilipinong nakatuntong sa sariling lupa.
- Itinuturo ang mga kurso sa pamamagitan ng mapanuring pagtatanong at malayang diskasyon at hindi sa pamamagitan ng walang patid na paglelektyur at pag-uulit ng mgs mababasa sa teksbuk at iba pang babasahin.

Ingles Bilang Wikang Panturo
Sinasabi ng mga Pilipinong pro-Ingles na mas mabuti raw ang Ingles kaysa sa ating wikang pambansa bilang wikang panturo sapagkat ayon sa isa sa kanila(Yabes 1971:50), ang English ay “susi sa mundo ng karunungan na higit na mas malawak kaysa sa maaasahang makamtan sa (wikang) Pilipino o alinman sa mga medyor na katutubong wika sa mga nakikitang darating na panahon.

Ang ganitonng pagtingin o paghuhusga sa wikang pambansa

Ayon kay Yabes (1973:2) "itinatawag ng pansin ng ilang observer na batay sa buong populasyon na nakapagsasalita ng wikang Ingles, ang Pilipinas ang ikatlong pinakamalaking "English-speaking country" (bansang nagsasalita ng Inles) sa mundo, nilalampasan lamang ng United States at Great Britain at malalyong nsuuns sa Canada at Australia."

Full transcript