Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

อุทกภัย ( FLOOD )

No description
by

Anusara Pamonsard

on 5 July 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of อุทกภัย ( FLOOD )

อุทกภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากน้ำ เป็นภัยธรรมชาติที่มนุษย์พบเจอบ่อย และเป็นภัยพิบัติที่ สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน อุทกภัยจะเกิดขึ้น ทุกปีและเกิดขึ้นทุกที่ทั่วโลก โดยปกติจะเกิดจากฝนตกหนัก ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุทกภัย มีความรุนแรงและรูปแบบต่างๆ คือ ลักษณะของ ภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ
อุทกภัย ( FLOOD )
เป็นลักษณะของอุทกภัยที่เกิดจากพายุลมแรงซัดฝั่ง ทำให้น้ำท่วมบริเวณชายฝั่งทะเล และบางครั้งมีคลื่นสูงถึง ๑๐ เมตร ซัดเข้าฝั่งทำลายชีวิตและทรัพย์สินได้
คลื่นซัดฝั่ง
เป็นลักษณะของอุทกภัยที่มีปริมาณน้ำสะสมเป็น จำนวนมาก มักเกิดในบริเวณที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง ซึ่งอาจ เกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลาหลายวัน หรือ น้ำทะเลหนุน จนน้ำในบริเวณปากแม่น้ำเอ่อล้นขึ้นมาจนได้รับความเสียหาย ประกอบกับการสร้างอาคารบ้านเรือนที่กีดขวางทาง น้ำไหล ทำให้น้ำที่ท่วมขังระบายออกไม่ได้
น้ำท่วมขัง
ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย
การป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณที่ราบระหว่าง ภูเขา ซึ่งเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณภูเขา ทำให้ ดินดูดซับน้ำไม่ทันน้ำฝนจึงไหลลงสู่พื้นราบอย่างรวดเร็ว ความแรงของน้ำสามารถทำลายสิ่งก่อสร้างต่างๆ อาคาร บ้านเรือนได้ บางครั้งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะภูมิประเทศ เช่น การเปลี่ยนทิศทางของแม่น้ำ ลำธาร
น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน
อุทกภัย ( FLOOD )
ภาพถ่ายจากดาวเทียม RADARSAT-2 เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ แสดงพื้นที่ประสบภัยพิบัติบริเวณภาคกลางของไทย
น้ำล้นตลิ่ง
เป็นลักษณะของอุทกภัยที่มีปริมาณน้ำเป็น จำนวนมาก ซึ่งเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้ ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำไม่ทัน เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่ง เข้าท่วมเรือกสวนไร่นา และอาคารบ้านเรือนตาม สองฝั่งแม่น้ำ จนได้รับความเสียหาย
มีทั้งผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยโดยตรง ซึ่งมักเกิดขึ้นขณะที่เกิดอุทกภัย เช่น ความรุนแรงของกระแสน้ำที่ไหลบ่าลงจากที่สูง ทำให้บ้านเรือน ชีวิตและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย และผลกระทบทางอ้อมที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดอุทกภัย และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่มีอุทกภัยเกิดขึ้นแล้ว ก็ตาม เช่น การเกิดโรคระบาด ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของผู้ประสบภัย ตลอดจนปัญหาทางการเมือง
๑.ควรติดตามข่าวรายงานอากาศของกรมอุตุนิยม วิทยาอย่างสม่ำเสมอ ๒.ถ้าอยู่ในที่ราบ ให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลาก ๓.ถ้าอยู่ริมน้ำ ให้เอาเรือหลบเข้าฝั่งไว้ในที่ที่จะใช้ งานได้สะดวก ๔.กระแสน้ำหลากทำลายวัสดุ เส้นทางคมนาคม ต้นไม้ ต้องระวังกระแสน้ำพัดพาไป ๕.ควรระวังโรคระบาด ที่เกี่ยวกับระบบทางเดิน อาหาร
ข่าวอุทกภัยในประเทศไทย
อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔
อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือที่นิยมเรียกกันว่า " มหาอุทกภัย " เป็นอุทกภัยรุนแรง ที่ส่งผลกระทบต่อบริเวณลุ่ม แม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำโขง เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมและ สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีราษฎรได้รับผลกระทบ กว่า ๑๒.๘ ล้านคน ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง ๑.๔๔ ล้านล้านบาท เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และจัดให้เป็น ภัยพิบัติครั้งสร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก
๑.นางสาวปิยะดา โพธิ์จันทร์ เลขที่ ๑๑ ๒.นางสาวอนุศรา ภมรศาสตร์ เลขที่ ๑๘ ๓.นางสาวอรวรรณ พูลสวัสดิ์ เลขที่ ๒๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
สมาชิก
Full transcript