Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stresul la elevi în corelaţie cu ritmurile biologice

Autor: Végh Nimród Cls. A X-a Liceul Teologic Reformat Sf. Gheorghe Jud. Covasna Profesor coordonator: Dr.Végh Éva
by

Vegh Nimrod

on 18 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stresul la elevi în corelaţie cu ritmurile biologice

Stresul la elevi în corelatie cu
ritmurile biologice Autor: Végh Nimród
Cls. A X-a
Liceul Teologic Reformat
Sf. Gheorghe
Jud. Covasna Profesor coordonator:
Dr. Végh Éva
Nagy Mónika Una din problemele primordiale cu care se confruntă omenirea la începutul mileniului III este cea privind păstrarea şi menţinerea sănătăţii. Santatea reprezinta darul cel mai frumos si în acelasi timp cel mai util, cu care ne-a înzestrat natura. A fi saănaătos, a trai mult sşi a traăi bine, reprezintăa trepiedul
tuturor optţiunilor umane de la origini sşi pânaă în prezent. Săanăatatea omului depinde de : modul de viataţă - 50 %; factorii mediului înconjuraător - 15 – 20 %; factorii ereditari - 20 – 25 %; Conceptul de stres a generat sşi genereazăa în continuare destule controverse. În viziunea lui Hans Selye, prin stres înţtelegem reactţia organismului la efortul de adaptare şsi nu situatţia care cauzeazaă stresul. “ Nu ceea ce ţti se întâmplăa este important - sublinieazaă el, ci felul cum reacţtionezi” Noutatea şstiintţificaă a rezultatelor obţtinute. Am făacut cercetăari asupra bioritmului

Au fost obţtinute date noi despre corelatţiile proceselor cognitive, psihofiziologice, bioritmicitate.

S-a stabilit un grad divers al îmbunăatatăţirii performanţelor cognitive (atenţtiei, memoriei) la elevi în raportul bioritmului intelectual sşi emoţtional.


S-a argumentat un şsir de recomandăari practice, temeinic fundamentate pentru îmbunăatatăţirea performanţtelor cognitive la elevi în raport cu bioritmul intelectual sşi emoţtional. Scopul investigaţtiilor evaluarea unor indici cognitivi, a gradului anxietatăţii în raport cu bioritmul intelectual sşi emoţtional, studierea particularitatăţilor adaptative a staării functţionale a sistemului cardiovascular la elevii antrenaţti în procesul instructiv – educativ la diferite etape ale activităţii intelectuale. Obiectivele studiului: Evaluarea influenţei bioritmurilor umane asupra unor procese cognitive la elevi;

Analiza şi evaluarea impactului activităţii educaţionale asupra activităţii sistemului cardiovascular în diferite perioade de activitate intelectuală a elevilor şi prognozarea capacităţilor adaptative a elevilor în corelaţie cu bioritmul emoţional şi intelectual. MATERIALE ŞSI METODE DE CERCETARE Pentru realizarea scopului de bazaă al studiului în investigaţtii au fost implicatţi 300 de elevi din Grupul ŞScolar Agricol Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna sşi Liceul Teologic Reformat, Sfântu Gheorghe Jud. Covasna, la care s-au determinat perioadele ritmurilor biologice, dintre care au fost selectaţti doar copii la care au coincis perioadele bioritmurilor studiate. Investigaţtiile au fost efectuate pe un lot de 188 elevi care aveau bioritmurile în aceeasşi perioadaă. Pentru a elucida manifestaările parametrilor psihofiziologici au fost utilizate metode: electrofiziologice, biochimice, psihologice. Metodele utilizate: Calcularea bioritmurilor în procente, prelucrarea matematicaă în procente (dupaă metoda lui Kuzniţtov) Algoritmul de analizaă a variabilitatăţii ritmului cardiac (stresul factor de bazaă, care modificăa sistemul cardiovascular, puls,TA) Evaluarea particularitatăţilor atenţtiei dupăa testul propus de Burdon (folosit litere) Determinarea memoriei de scurtăa duratăa dupaă metoda lui Rimskaia şsi Rimski (saă reproducă un maxim de cifre) E.K.G. (constaă în înregistrarea sşi analiza ritmului cardiac, s-a analizat variabilitatea ritmului cardiac prin metoda Holter sistemul Astrocard cu ajutorul medicului de familie, medic cardiolog Spitalul Orăşasenesc Sfântu Gheorghe) Distribuirea procentualăa a elevilor conform perioadei biorimului intelectual şsi emotţional. În rezultatul studiului s-a stabilit, caă 57,44% din elevi (108) aveau bioritmul emotţional şsi intelectual în perioada pozitivaă, 4,26% (8) – în perioada criticaă sşi 38,30% (72) – în perioada negativaă. Variaţtiile concentrăarii atentţiei la elevi în raport cu bioritmul intelectual sşi emoţtional. Evaluând performantţele cognitive la elevii cu bioritmul intelectual sşi emotţional în perioada negativaă s-a estimat o diminuare neînsemnată a concentraării atentţiei, stabilităţatii atentţiei, vitezei de prelucrare a informaţtiei. Stabilitatea atenţtiei la elevi în raport cu bioritmul intelectual sşi emotţional. Viteza de prelucrare a informatţiei la elevi în raport cu bioritmul intelectual sşi emotţional. Distribuirea procentualaă a elevilor conform gradului de anxietate de personalitate în raport cu perioadele bioritmului emoţtional. Distribuirea procentualăa a elevilor conform gradului de anxietate situativăa în raport cu perioadele bioritmului emoţtional. CONCLUZII: Recomandari practice CÂTEVA SFATURI Văa mulţtumesc
pentru atentţie !
Full transcript