Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

การทำแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์

No description
by

phubodin thapinta

on 18 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of การทำแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์

ขั้นตอนการสร้างแฟ้มสะสมผลงานศิลปะ
- กำหนดรูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน
- ออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน
- คัดเลือกรูปหรือผลงานที่ถ่ายไว้
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแฟ้มสะสมงาน


1. เพื่อให้ผู้สอนใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสะท้อนความคิดเห็นที่เกิดจากการเรียนรู้

3. เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับผู้สอนในการพัฒนาการเรียนการสอน
องค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงาน
แฟ้มสะสมผลงานประกอบด้วยหน้าปก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา รางวัลและผลงานที่ได้รับ รางวัลหรือผลงานที่ประทับใจ กิจกรรมที่ทำระหว่างเรียน ผลงานตัวอย่าง และความสามารถด้านต่างๆ
การทำแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์


การจัดทำแฟ้มสะสมงาน เป็นสิ่งสำคัญต่อผลงานของตนเอง เพราะผลงานแต่ละชิ้นที่นำมารวบรวมไว้นั้นเป็นสิ่งที่สะท้อน
ให้เห็นถึงพัฒนาการและวามก้าวหน้าของตนเอง
การทำแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์
ประโยชน์ของแฟ้มสะสมผลงาน
ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน
เพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดสร้างสรรค์
เป็นเครื่องมือประเมินตนเองของนักเรียน
ใช้ประกอบการศึกษาต่อ เป็นต้น..
- รวบรวมผลงานจนครบ ตรวจเช็คความเรียบร้อย
ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน
จาก http://www.dek-d.com
Full transcript