Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Respostas educativas para a Atención á Diversidade

No description
by

marta romeo

on 26 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Respostas educativas para a Atención á Diversidade

Respostas educativas para a
atención á diversidade

atención á
diversidade
Real Academia da Lingua:

1. Variedade, desemellanza, diferenza

2. Abundancia, gran cantidade de cousas distintas
Que é diversidade?
trasladado ás aulas...

as dúas acepcións son válidas, porque o alumnado ten moitas diferenzas entre sí
Informe Warnock (1978)

"Todo alumno e alumna ten necesidades educativas individuais para poder aprender e desenvolverse íntegramente como persoa, polo que todos e todas requiren unha resposta e atención individualizada"..
Alumnado que presenta Necesidades
Educativas Especiais

Art. 73.
Enténdese por alumnado que presenta
necesidades educativas especiais,
aquel que require,
por un período da súa escolarización
ao longo de toda ela,
determinados apoios e
atencións educativas específicas
derivadas de discapacidade ou
trastornos graves da conduta
Respostas Educativas
á Diversidade
nos centros escolares


DECRETO 229/2011
( 7 decembro)


agrupamentos flexibles
grupos de adquisición de linguas e de adaptación de competencia curricular
flexibilización do período de escolarización
atención domiciliaria/hospitalaria
apoio PT e AL
adaptacións curriculares ACS
PDC e PCPI
alumn@ TDA-H
con informe clínico y
con intervención profesional colaborativa
detección temperá das necesidades


co fin de adoptar as medidas educativas necesarias inmediatamente
alumn@ sin diagnóstico clínico
o con diagnóstico tardío
axudas e becas
Lei vixente: LOE..

polo de agora...
Os dereitos e deberes de todos

Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade
educativa
Da Integración
á Escola Inclusiva
dende a
LOXSE 1990
ata hoxe...
Integración educativa
significa que o alumnado que presente dificultades de aprendizaxe asociadas a necesidades especiais comparta aula ordinaria cos seus compañeiros, aínda que coas adaptacións necesarias
actualmente, o termo INTEGRACIÓN evolucionou internacionalmente ao de
INCLUSIÓN
Integración
:
normalización da vida dos alumnos con necesidades educativas especiais
Inclusión
:
é un dereito humano,
polo que ha ser un
obxectivo prioritario
escola inclusiva
aquela na que todos os alumnos son recoñecidos na súa singularidade
e que ofrece todas as oportunidades educativas e as axudas necesarias para o seu progreso académico e personal
LOE. Título II. Cap.1.
Alumnado con necesidade específica de apoio educativo:

Alumnos e alumnas que requiran unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, polas súas altas capacidades intelectuais, por terse incorporado tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de
historia escolar
Departamento de Organización Escolar
e Diversidade
CAFI

adecuación da estrutura organizativa do centro e programacións didácticas ao entorno do alumnado
desdobres de grupos

aulas de atención educativa, convivencia e programas de HHSS

reforzo educativo e apoio de profesorado con dispoñibilidade horaria

programas de enriquecimento curricular
programas específicos personalizados

programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas

programas de recuperación
Medidas extraordinarias
intervención colaborativa entre profesionais
el DO tendría que recibir demanda de intervención por parte del profesorado o familia, e iniciar el proceso de derivación para el diagnóstico si se sospecha TDA-H
se tomarían medidas preventivas de inmediato ( conductuales, curriculares...) pero sólo bajo un diagnóstico definido y una colaboración profesional externa se obtendrán resultados positivos de índole global
dereitos e deberes dos alumnos: art. 7

dereitos e deberes dos profesores: art.8
dereitos e deberes das familias: art.6
a) A ser respetados e recibir un trato axeitado polo resto da comunidade educativa.

b) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus fillos e fillas ou pupilos e pupilas, para o cal se lles facilitará o acceso ao profesorado e aos membros dos equipos directivos dos centros docentes.

c) A recibir información sobre as normas que regulan a convivencia nos centros docentes.

d) A ser oídos, nos termos previstos pola presente lei, nos procedementos disciplinarios para a imposición de medidas corretoras de condutas contrarias á convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos e pupilas.

e) A participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos de participación directa que estableza a Administración educativa.

Deberes dos pais:

a) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración co profesorado e cos centros docentes.

b) Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respetalas e facerllas respetar, así como respetar e facer respetar a autoridade e as indicacións ou orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas competencias.

c) Fomentar o respeto polos restantes compoñentes da comunidade educativa.

d) Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das condutas contrarias ás normas de convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos e pupilas.
ademáis das ordinarias para alumnado
que reúna os requisitos requiridos...
Axudas para alumnos con necesidade específica
de apoio educativo MEC
Alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a discapacidade ou trastornos graves de conduta, incluido o afectado por TDAH,
medidas ordinarias
Yolanda Barallobre
Marta C. Romeo
Estela Míguez

Contos
para a
diversidade
http://es.calameo.com/read/001305432ce52df4f70d5
Full transcript