Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

II. Örgütsel Davranış Kongresi: Melikşah Üniversitesi 6-8 Kasım 2014

Sevinç Köse, Deniz İspirli, İnan Eryılmaz
by

deniz dirik

on 5 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of II. Örgütsel Davranış Kongresi: Melikşah Üniversitesi 6-8 Kasım 2014

ARAŞTIRMA PROBLEMİ
KURAMSAL ÇERÇEVE
SUNUM AKIŞI
YÖNTEM ve ARAŞTIRMA
DÜZENLEYİCİ ODAKLAR VE İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL İKLİMİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ: KEŞFEDİCİ BİR ARAŞTIRMA
SONUÇ
"Bu çalışma, çalışanlar arası karşılıklı nezaketsizlik algılarının, çalışanların yargı ve kararlarını yönlendiren düzenleyici odaklardan etkileneceğini ve bu ilişkide örgütsel iklimin düzenleyici etkisi olacağını savunmaktadır. "
Veri Toplama
BULGULAR
% 51,4
% 48,6
Hiyerarşik Regresyon Analizi

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Sevinç Köse, Deniz İspirli, İnan Eryılmaz
Yaklaşma (approach) stratejisi x Kaçınma (avoid) stratejisi
Düzenleyici odaklar
"Yönelimci odaklı bireylerin işyeri nezaketsizliği algısı görece düşük; kaçınmacı odaklı bireylerin işyeri nezaketsizliği algısı görece yüksek olacaktır"
şeklindeki teorik beklenti gerçeklenir mi?
Düzenleyici odaklar ve işyeri nezaketsizliği algısı arasındaki ilişkiye algılanan örgütsel iklimin moderatör değişken olarak katkıda bulunup bulunmadığının test edilmesi.
Yönelimci düzenleyici odaklılar
; başarma, büyüme ve gelişme güdüleri ve keşfetme arayışları daha baskın ve olumlu sonuçların varlığı/yokluğuna duyarlı
Kaçınmacı düzenleyici odaklılar;
görev, emniyet ve güvenlik güdüleri ve ihtiyat arayışları daha baskın ve olumsuz sonuçların varlığı/yokluğuna duyarlı
Yönelimci düzenleyici odak


X
Kaçınmacı düzenleyici odak
İşyeri Nezaketsizliği
"Örgütlerde karşılıklı saygı normunu ihlal eden ancak net bir zarar verme niyeti gütmeyen örgüt içi düşük şiddetli sapkın davranışlar"
Üretkenlik, lider-üye etkileşimi, örgütsel vatandaşlık, iş tatminiyle negatif; devamsızlık, iş yavaşlatma, işten ayrılma niyetiyle pozitif ilişkili

Örgütsel kültür ve yönetimin felsefesiyle yakından ilişkili
Düzenleyici Odak
*Yönelimci
**Kaçınmacı

İşyeri Nezaketsizliği
Örgüt İklimi
H1 ve H2
H3
Wallace ve Chen (2006) 12 maddelik RFW
(cronbach’s alpha=0,63)
Cortina vd. (2001) 7 maddelik WIS
(cronbach’s alpha=0,91)
İşcan ve Karabey (2007) tarafından uyarlanan 15 maddelik Örgütsel İklim Ölçeği
(cronbach’s alpha=0,84)
Hiyerarşik Regresyon Analizi Bulguları: Yönelimci Odaklılık
Değişkenler Arası İlişkileri Gösteren Korelasyon Tablosu
*p<0,05, **p<0,01
H
H
:
:
H
:
Gorman vd. (2012), düzenleyici odakların üretim karşıtı davranışlar ve işten ayrılma niyeti gibi negatif örgütsel davranış örüntüleriyle ilişkili olabileceğini belirterek bu alanda yapılacak çalışmaların önemine işaret etmişlerdir. Bu önermeden yola çıkarak olumsuz bir örgütsel sonuç olan işyeri nezaketsizliğinin, yönelimci odaklı bireylerde, kaçınmacı odaklı bireylere kıyasla daha düşük seviyelerde algılanacağı tarafımızdan öngörülmüş ve analizlerle onanmıştır.

Çalışmamızın en büyük kısıtları, kolayda örnekleme yöntemi ile yanlı bir veri toplama sürecine dayanması, yatay kesitsel tasarım nedeniyle derinlemesine değil anlık veri sağlaması ve tek bir sektörde az sayıda gözlemden veri toplandığından sonuçların genellenebilirliğinin düşük olmasıdır.

Yöneticilere not; Her işin gerektirdiği düzenleyici odak vardır. İş analizi ve iş dizaynı aşamalarında bu ihtiyaç belirlenip İK seçme ve yerleştirme aşamasında bu ihtiyaca yönelik yerleştirme ve yetiştirme yapılmalıdır.

deniz.ispirli@cbu.edu.tr
ARAŞTIRMA PROBLEMİ
YÖNTEM ve ARAŞTIRMA
KURAMSAL ÇERÇEVE
BULGULAR ve SONUÇ
Örneklem bireylerinin, düzenleyici odak yönelimleri işyerindeki nezaketsiz davranışlara ilişkin algılarını etkiler mi?
Kolayda örnekleme, Manisa OSB, 135 gözlem bireyi
Keşfedici araştırma tasarımı
Cinsiyet
Araştırma Modeli
İşyeri nezaketsizliği algısının en zayıf olduğu durum, yönelimci odağın ve pozitif örgüt iklimi algılarının güçlü olduğu durumdur. İşyeri nezaketsizliği algısının en güçlü olduğu nokta ise, yönelimci odağın düşük ve pozitif örgüt iklimi algısının zayıf olduğu noktadır.
Full transcript