Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

L-imhabba, il-hbieb u l-Knisja

No description
by

marisabelle grixti

on 28 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of L-imhabba, il-hbieb u l-Knisja

“U joqgħod isaffi u
jnaddaf il-fidda, u jnaddaf ‘l ulied
Levi, u jsaffihom bħad-deheb u
l-fidda, u huma jsiru għall-Mulej
nies li jagħmlu l-offerta bis-sewwa”
(Mal 3,3).
In-nar: Isaffi d-deheb billi JAHRAQ u JHOLL il-materjal li jikkontamina lid-deheb u fl-aħħar ituh il-forma.
X'tifhem bil-kelma mħabba?
Jagħtu kasek
Imħabba preżentata mill-midja
X’fhimt mid-diska?
X’inhi d-differenza bejn din it-tip ta’ mħabba u l-imħabba li tkellem fuqha San Pawl u li rajna fit-trailer?
Taħsbu lit-tip ta’ mħabba li tixtieq il-kantanta hija vera mħabba?

Il-Mudell tal-imħabba perfetta:
Kristu
Fil-Bibbja n-nar huwa simbolu tal-vera mħabba - meta tħobb ssir awtentiku.
L-innu tal-imħabba mingħand San Pawl
Li kont nitkellem bl-ilsna tal-bnedmin u ta' l-angli bla ma kelli l-imħabba, kont inkun qisni strument tar-ram iżarżar jew platti jcekcku.

U kieku kelli d-don tal-profezija u kont naf il-
misteri kollha u l-għerf kollu,
kieku kelli l-fidi tiegħi sħiħa li nqanqal il-muntanji,
imma ma kellix imħabba, jiena ma kont inkun xejn.
U kieku kelli nqassam gidi kollu fil-karità
u nagħti gismi għall-ħruq
bla ma jkolli mħabba,
xejn ma jkun jiswieli ta' gid.
L-imħabba taf tistabar u tħenn;
l-imħabba m'hijiex għajjura, ma tintefaħx
biha nfisha, ma titkabbarx fuq l-oħrajn;
ma tagħmilx dak li m'hux xieraq; ma tfittixx
dak li hu tagħha,
xejn ma tinkorla; ma żżommx f'qalbha għad-deni,
ma tifraħx bl-ingustizzja,
imma tifraħ bil-verità;
kollox tagħder, kollox temmen, kollox tittama,
kollox tissaporti.
L-imħabba ma tintemm qatt.

Il-midja xi stampa tagħtina tal-imħabba?
Iffisduk
Ituk li jkollok bżonn
Jaqtgħulek xewqtek f'kollox
Meta jogħgbok titlaq, titlaq
Sess biss
Għira
Possesivita'
Tagħti
Taħfer
Iccedi
Liema biċċa għoġbitek?
Kemm taħseb li hu faċli biex twettaq dak li hawn miktub hawn?
FIREPROOF
Be my lover
Gesu' jilqa u jgħin li dawk li kienu mwarrbin minħabba l-mard
Eż: Dawk morda bil-ġdim
Eż: Żakkew u l-mara midinba
Ġesu' kien jilqa' u jgħin lil dawk li kienu meqjusin ħażin u mill-agħar.
Ic-Centurjun Ruman u l-mara Kagħnanija
Ġesu' għen lil dawk ta' nazzjonalita' differenti
Ġesu' ħabb sal-aħħar billi miet fuq is-salib biex isalvana u ħafer lil dawk li qatluh.
Francesca ta' Ruma
:
Fi żmien il-gwerra bidlet darha fi sptar,
Temgħet lill-morda u lill-foqra, tathom saqaf u pprovdiet qassis lil dawk li kienu qed imutu.
Irrikonciljat lill-għedewwa u kkalmat lil dawk li kienu qed jippjanaw vendetta.
Meta żewgha gie lura mill-gwerra bl-imħabba kollha ħadet ħsiebu.
Jeanne Jugan
:
Flimkien ma' nisa oħra kienet tgħallem lit-tfal il-katekiżmu,
Bdiet tipprovdi post lill-anzjani fejn joqogħdu.
Madre Tereza
:
Hija għamlet l-idea tagħha li tieħu ħsieb l-ifqar fost il-fqar bħala l-missjoni tagħha.
Rat li tilqa' u ddur lil dawk li għas-socjeta saru toqol u għalhekk kienu jwarrbuhom bħal dak għarwiena, bil-guħ, bla dar, lil dawk li ma' setgħux jimxu, lill-għomja, li dawk morda bil-gdiem.
Il-Ħbiberija
“Kenn sod il-ħabib ta’ min jafda fih,
u min isib wieħed ikun sab teżor.
Ma tibdlu ma’ xejn ħabib tafdah,
u m’għandekx kejl biex tkun taf
xi jsarraf.
Duwa tal-ħajja ħabib tafdah,
u jsibu minn jibża’ mill-Mulej.
Min jibża’ mill-Mulej
imexxi tajjeb il-ħbiberija tiegħu,
u kif ikun hu, ikun ħabibu.”
(Bin Sirak 6, 14-17)

Oath
Fuq xiex inhi d-diska? X'qed twiegħda lill-ħabibitha? Taħseb li dan id-diskors jirrifletti ħbiberija vera?
Ħbieb vera
Importanti għall-bniedem
Jgħinuk tkun awtentika
Ħbieb foloz
Mudelli ta' ħbiberija fil-Bibbja:
David u Gonatan
Rut u Naomi
Gesu' u l-Appostli
“Intom it-tfal, isimgħu mill-ġenituri tagħkom
fil-Mulej, għax dan hu s-sewwa. "Weġġaħ 'il missierek
u 'l ommok": dan hu l-ewwel kmandament b'wegħda
sabiex ikollok ir-riżq u jtul għomrok fuq l-art. U intom
il-missirijiet, iġġarrbuhomx iżżejjed lil uliedkom; iżda
rabbuhom fid-dixxiplina u t-twiddib tal-Mulej.” (Ef 6, 1-4)
Liema kmandament huwa 'weggah lill-missierek u lil ommok?
Xi tfisser il-kelma 'weggah'?
Skont l-appostlu b'liema mod iggibilhom rispett li dawk li jiehdu hsiebek?
X'wiegħed Alla lil ulied li jgibu rispett lejn dawk li jiehdu hsiebhom?
Fuq xiex kellhom xi jgħidu? Ma' min taqbel? Kif seta' jesprimi ruħu Martin, filwaqt li jkompli jgib ruħu b'rispett lejn ommu? X'nistgħu nagħmlu biex nuru rispett lil dawk li jiehdu ħsiebna?
NURU GRATITUDNI
NGĦINU
NIFTĦU QALBNA MAGĦHOM
NITOLBU GĦALIHOM
NIRRISPETTAW LIL ĦUTNA
FAMILJA
Il-familja tal-insara
Min hi l-familja tal-insara?
X'tifhem bil-kelma Knsija?
Tħossok parti mill-Knisja? Għala?
Qatt pruvajt tagħti s-sehem tiegħek?
"Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil żerriegħa tal-mustarda li wieħed raġel ikun qabad u żeragħha fl-għalqa tiegħu.
[Mt:13:32] Hija tabilħaqq l-iżgħar waħda fost iż-żrieragħ kollha, iżda meta tikber, tkun l-akbar waħda fost il-ħxejjex u ssir siġra, hekk li l-għasafar ta' l-ajru jiġu jbejjtu fil-friegħi tagħha."
Dawk kollha li kienu jemmnu kienu ħaġa waħda, u kienu jaqsmu kollox bejniethom, [Atti:2:45] ibigħu ġidhom u kull ma kellhom u jqassmu d-dħul bejn kulħadd, skond il-ħtieġa ta' kull wieħed. [Atti:2:46] U kuljum kienu jmorru fit-tempju flimkien, jaqsmu l-ħobż fi djarhom, u jissieħbu fl-ikel bi qlub ferħana u safja; [Atti:2:47] u kienu jfaħħru lil Alla, u l-poplu kollu kien iġibhom.
"Jekk ħuk jaqa' f'xi dnub, mur sibu waħdu u widdbu. Jekk jisma' minnek, tkun irbaħt lura lil ħuk. [Mt:18:16] Jekk ma jismax, erġa' mur u ħu miegħek wieħed jew tnejn oħra, biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta' żewġ xhieda jew tlieta. [Mt:18:17] Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma', mur għid lill-knisja. U jekk anqas mill-knisja ma jkun irid jisma' żommu b'wieħed pagan u pubblikan.
Kull wieħed minnkom jgħix skond id-don li rċieva u jinqeda bih għall-ġid ta' l-oħrajn; hekk tkunu amministraturi tajbin tal-grazzja ta' Alla, li hi ta' ħafna xorta. (1 Pietru)
Hekk kif in-nar isaffi d-deheb, l-imħabba ta' Alla, li hija simboliżżata bin-nar, nsiru persuni aħjar.
Full transcript