Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PERSONEL HİZMETLERİ

No description
by

zeynep acar

on 29 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PERSONEL HİZMETLERİ

Okulların kendilerine has özellikleri okul örgütlerinde insan öğesini daha da önemini vurgulamaktadır.Okulu diğer bazı örgütlerden, örneğin işletmelerden ayıranın önemli özelliği, üzerinde çalıştığı hammaddenin de insan oluşudur.Bu nedenle okulun birey boyutu kurum boyutundan daha duyarlı, resmi olmayan yanı resmi yanından daha ağır, sosyal yönü bürokratik yönünden çok fazla, etki alanı yetki alanından daha geniştir.
GİRİŞ
Eğitim sistemi içerisinde bir alt sistem olarak yer alan okul, aynı zamanda bir eğitim örgütüdür. Okulda personel hizmetlerinin yönetimini anlamak için okulun örgüt ve yönetim özelliklerini açıklamak gereklidir. Yönetimin görevi örgütün amaçları/doğrultusunda yaşatılmasıdır.Bir örgütün oluşabilmesi için personel, olmazsa olmaz bir öğedir.Okul örgütünü amacı doğrultusunda yaşatmaktan sorumlu olan yönetici ise aynı zamanda bir personeldir.Türkiye'de uygulamada yaygın olarak kullanılan "Personel" sözcüğü karşısında geliştirilen işgören sözcüğü, bilim alanında üzerine dikkatleri her geçen gün biraz daha çeken önemli kavramlar arasına gidiliştir.

BÖLÜMÜN AMAÇLARI

1- Türk milli eğitim sisteminde her kademesinde yönetsel işlevlerin başarısının eğitim personelin görevlerinin yerine getirmedeki başarısına bağlı olduğunu kavrayabilme
2- Okulların etkinliğinin sağlanmasında, eğitim personellerinin gereksiminimlerinin karşılanmasını önemseyebilme
3- Personel hizmetlerinin yönetiminde yasal çerçevenin önemini kavrayabilme
4- Türk milli eğitim sisteminde yer alan eğitim personelini tanıyabilme
5- Eğitim personelinin akademik ve özlük haklarının neler olduğunu tanıyabilme ve koruyabilme

Bir kurumda çalışanlar, kurumun ürettiği mal ve hizmetin kalitesini olumlu ya da olumsuz olarak etkilerler. Nitelikli hevesli coşkulu personel, niteliksiz, kaygısız ve coşkusuz personelden daha yüksek kalitede mal ve hizmet üretir. Bu durumun personel hizmetlerinin yürütülmesinde dikkate alınması etkilidir ve okul için zorunludur. Okullarda yürütülen toplam kalite yönetimi anlayışı da buna uygun olarak sadece öğrenci ve velilerin değil, aynı zamanda okul çalışanlarının da memnuniyetine ve önemsenmesine dayanmaktadır.
İşe alma süreci, öncelikle bir personel seçme süreci sonucunda olur. Personel seçme sürecinin başarısı, işin (görevin) yapılması için gerekli niteliklerle, seçilecek personelin nitelikleri arasındaki uygunluğa bağlıdır. Bu durumda öncelikle yapılması gereken, iş analizleri ve iş tanımlarının yapılarak işin gereklerinin saptanmasıdır.
Personel hizmetlerinin çağdaş yönetim ilkelerine göre yürütülmesi, çalışanların performansını, iş doyumunu ve moralini yükseltecektir; örneğin görevde yükselmelerin liyakata ve performansa dayanması, mali olanaklann diğer mesleklere göre daha iyi durumda olması, sosyal hak ve yardımların personele yeterince ve zamanında sağlanması, izin, sicil, ödül ve disiplin işlemlerinin adil bir şekilde yürütülmesi, personele gerekli hizmetiçi eğitim ve işbaşında yetiştirme hizmetinin verilerek meslekte yetkin hale getirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması personelin iş doyumu ve moralini yükseltecektir.
YASALARDA MEMUR KAVRAMI VE MEMUR SINIFLARI İÇİNDE EĞİTİM PERSONELİNİN YERİ
Ülkemizde Kamu Personeli ve Memur Kavranıları

Devletin vatandaşlarına sunduğu en önemli hizmetlerden birisi olan eğitim hizmeti bir kamu hizmetidir. Kamu hizmeti: Siyasal organlar tarafından kamuya yararlı olarak kabul edilen, bir kamu kuruluşunun ya kendisi ya da yakın gözetimi ve denetimi alanında özel kesim tarafından yürütülen faaliyetlerdir. Bir okulda yer alan başlıca kamu görevlileri olarak yönetici, öğretmen, memur ve hizmetliler 657 Sayılı devlet memurları kanununa bağlı memurlardır.
Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve İftar kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu kanunun uygulanmasında memur sayılır.

Sözleşmeli memur: Özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığına ihtiyaç gösteren; geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.
Memur Hizmet Sınıfları İçinde Eğitim ve Okul Çalışanlarının Yeri
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim göreviyle görevlendirilen öğretmenler, müdür yardımcı ve okul müdürleri eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına girerler, liderli ve milli eğitim müdürlerine bağlı olarak çalışan "İl eğitim denetmeleri" genel idari hizmetleri sınıfında yer almaktadır.
Okulda görev yapan personelin kadrolarının bulunduğu hizmet sınıfları, yaptıkları işlerin niteliklerine göre şu şekilde belirlenmiştir:
a--Eğitim öğretim hizmetleri sınıfındakileri: Okul müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmenler
b--Teknik hizmetler sınıfında bulunanlar: Teknisyenler, teknikerler,
c-- Genel idari hizmetler sınıfında bulunanlar: Memurlar, il eğitim denetmenleri, il eğitim denetmen yardımcıları ile il milli eğitim müdürleri.
d--Yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlar: Hizmetliler, gece bekçileri, aşçı, kaloriferci, şoför.
e-- Sağlık hizmetleri sınıfında bulunanlar: Yatılı ve pansiyonlu okul¬lardaki revirlerde Görevli hemşire ve sağlık personeli

EĞİTİMDE PERSONEL HİZMETLERİNE YÖN VEREN
YASAL DAYANAKLAR: PERSONELİN HAK,ÖDEV VE SORUMLULUKLARI

Devlet Memurlarının ödevleri ve sorumlulukları
1) Sadakat
2) Tarafsızlık ,devlete bağlılık
3) Davranış ve işbirliği
4) Yurtdışında davranış
5) Amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları
6) Devlet memurlarmın görev ve sorumlulukları
7) Kişisel sorumluluk ve zarar
8) Kişilerin uğradıkları zararlar
9) Mal bildirimi
10) Basına bilgi veya demeç verme
11) Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi
Devlet Memurlarının Genel Haklan
657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunu'na göre her memur şu sahiptir. Her devlet memurunun, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin kendisi hakkında uygulamayı isteme hakkına, kanunlarda yazılı haller dışında haklarının elinden alınmasına karşı güvenlik hakkına, özel kanunlarda yazılı şartlar içinde emeklilik hakkına, kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilme, sendika kurma, izin, başvuruda bulunma, şikayet ve dava açma, kovuşturma ve yargılama, isnat ve iftiralara karşı koruma hakkına sahiptir.

OKULDA GÖREV YAPAN EĞİTİM İŞ GÖRENLERİ VE GÖREVLERİ

A. Yönetim Personeli
Yönetim Personeli, okulda yer alan yöneticilerden oluşur. Bunlar: Okulun yönetiminden sorumlu olan okul müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarından oluşan yönetim kadrosudur.

B. Öğretim Personeli
Eğitim sistemimizde yaptıkları işe göre çeşitli öğretmen grupları bulunmaktadır. Bunlar; Okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri ve rehber öğretmenlerdir. Eğitim sistemimizde sözleşmeli ve ücretli olarak çalıştırılan öğretmenler de bulunmaktadır.
C-Destek Personeli
Eğitimci Olmayan Destek Personeli:Memurlar, hizmetliler,muhasebeci, mutemet, şoför,sağlık memuru ve hemşire,aşçılar,kaloriferciler .

Eğitimci Destek Personeli:Okul rehberlik servisinde yer alan rehberlik uzmanlan (rehber öğretmenler) eğitimci destek personeli arasına girmektedir.
EĞİTİM ÇALIŞANLARININ İŞE ALINMASI (SEÇME YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ)
Devlet Memurluğuna Seçme ve Atama
Devlet memurluğuna atanmada genel ve özel şartlar dikkate alınır.
1) Genel koşullar: Türk Vatandaşı olmak
2) Özel koşullar: Hizmet göreceği sınıf için 36. ve 41. maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak
3) Sınav şartı: Devlet kamu hizmet ve görevlerine devlet memuru olarak atanacakların açılacak devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazannaları şarttır.

Öğretmen Mesleğinin Özel Durumu ve Öğretmenliğe Atanma
Bakanlıkça her yıl ilgili mevzuatı uyarınca atama izni alınan öğretmen kadrolarına başvuruda bulunacaklar arasından genel ve özel şartları taşıyanlar aşağıda belirtilen şekillerde atanırlar:
** İlk atama
** Kurum içi ilk atama
** Kurular arası ilk atama
** Açıktan atama
** Kurum içi yeniden atama
** Kurumlar arası yeniden atama
** Açıktan ilk atama
YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim kurumları Yöneticileri yönetmeliğine göre; eğitim kurumu yöneticiliklerine yapılacak atamalarda

a) Kariyer ve liyakat esasları
b) Norm ve kadro esasları
c) Puan üstünlüğü ilkeleri dikkate alınır.
Eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticileri valiliklerce atanır.

Yöneticilik görevlerine atanacaklarda aranılan genel şartlar şunlardır;
a) Yükseköğrenim bitirmiş olmak
b) Öğretmenlikte ve devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmış olmak
c) Bu yönetmelik kapsamında sayılan yöneticilik görevleri dahil öğretmenlikte en az üç yıl görev yapmış olmak
d) Atanmak istenilen eğitim kurumuna talim ve terbiye kurulu kararlarına göre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak

d) Yöneticilik görevi son üç yıllık hizmet süresi içinde adli veya idari soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak
e) Varsa atanacağı görev için öngörülen seçme sınavında başarılı olmak.

Öğretmenlik veya yöneticiliğe ilk defa, yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda;
a) Aynı yerdeki göreve atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde göreve başlamak zorundadırlar.
EĞİTİM ÇALIŞANLARININ ADAYLIK İŞLEMLERİ
Sınavlarda başarılı olanlardan devlet memurluğuna girmek isteyenler, başarı listesindeki sıraya ve 47. maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar. Aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz. Aday olarak atanan memurlar temel eğitime tabi tutulurlar atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. Temel eğitim programı şu konulardan oluşur.

1) Atatürk ilkeleri
2) T.C Anayasası
3) Genel olarak devlet teşkilatı
4) İnkılap tarihi
5) Milli güvenlik bilgileri

6) Türk dil bilgisi kuralları
7) Halkla ilişkiler
En az 110 saat süren hazırlayıcı eğitimin hedefi, aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak, bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve beceri kazandırmak ve görevlerine uyumu sağlamaktır.

Uygulamalı Eğitim
Uygulamalı eğitimin hedefi aday memurlara deneyim kazandırmaktır. Uygulamalı eğitim süresi toplam 220 saatlik programdan aşağı olmamak üzere iki aydan az beş aydan çok olamaz. Bu eğitim aday memurun görevlendirileceği okul veya kurum amirinin sorumluluğunda yapılır. Adaylığın kaldırılması için yapılan değerlendirme de başarılı olmak şarttır.

Adaylık Sürecinde Göreve Son Verme
Süresi içinde adaylığı kaldırılmayanlar memurluğa alınmazlar. Adaylık süresi içinde başarısız olanlar, hal ve hareketleri memurlukla bağdaşmayacak ve disiplin cezası almayı gerektirecek durumlar ve göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin ilişkileri kesilir.
EĞİTİM ÇALIŞANLARININ YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarında görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmaları aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilir.
--İsteğe bağlı yer değiştirmeler
--Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler
--Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler
--Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler
--Olağanüstü hallere bağlı yer değiştirmeler
--Öğretmenlerin atama ve yer değiştirmeleri bakan tarafından yapılır.

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ YÜKSELMELERİ, DERECE KADEME TERFİ VE ÖZLÜK İŞLEMLERİ
Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler
Eğitim personelinin derece yükselmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekir.
**Üst dereceden boş bir kadronun bulunması
**Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3. kademesinde 1 yıl bulunması
**Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmesi

Görevde Yükselmek
1-Görevde yükselmek için,
2-Öğrenim düzeyinin üst göreve atanmak için uygun düzeyde olması
3-Bulundukları düzeyde en az çalışma süresini tamamlamış olmaları
4-Disiplin şartlarının uygun olması
5-Görevde yükselme eğitimi almaları ve bu eğitimde başarılı olmaları şarttır.

Kariyer Basamaklarında Yükselme
Öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır. Kariyer basamaklarında yükselme sistemiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görevli öğretmenlere mesleki kariyerlerini yükseltme olanağı tanımıştır.
-->Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmede
-->Öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi
-->İmkan ve fırsat eşitliği sağlanması
-->Genellik, eşitlik, geçerlik, güvenirlik ve açıklık ölçütlerine uyulması temel ilkedir
EĞİTİM ÇALIŞANLARINA İLİŞKİN MALİ İŞLEMLER
Aylık
Memurlar, bulundukları kademe ve derecenin durumuna ve diğer özel şartlara göre aylık alırlar. Bulunduğu dereceden yukarı derecelere atanan memur, yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine tekabül eden aylığı alır.
Ek Ders Ücreti
Aylık karşılığı ders görevi: Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmen ve yöneticilere aylıkları karşılığında girdikleri ders saatleridir.
>>Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,
>>Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,
>>Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat
>>Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat aylık karşılığı ders okutmakla yükümlüdür.
Ek ders görevi: Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan öğretmen ve yöneticilere aylıkları dışında verilen ders ücretidir.

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ SOSYAL HAKLARI VE YARDIMLAR
Eğitim personeline sağlanan sosyal haklar ve yardımlar şunlardır:
1-Emeklilik hakları
2-Hastalık ve analık sigortası
3-Yeniden işe alıştırma
4-Ek sosyal sigorta ve yardımlaşma
5-Memurların sosyal tesis ihtiyaçları
6-Devlet memurları için konut kredisi
7-Devlet memurları için konut
8-Doğum yardımı ödeneği
9-Ölüm yardımı ödeneği
EĞİTİM ÇALIŞANLARI GÖREVİNİN SONA ERMESİ
Devlet memurluğuna geçtikten sonra, memurluk şu hallerde sona erer;
Memurun,
a- Devlet memurları kanunu hükümlerine göre memurluktan çıkarılması
b- Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi
c- Memurluktan çekilmesi
istek, yaş haddi, malüllük sebeplerinden biri ile ayrılması
d- Ölümü
e- Ayrıca devlet memurları kanununun 125/E maddesinde belirtilen disiplin suçlarını işleyerek disiplin cezası alan memurlar bir daha devlet memurluğuna alınmamak üzere memurluktan çıkarılırlar.
Çekilme: devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir.

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ
Devlet memurlarının emeklilik ve malüllük hallerinde kendilerinin, ölümleri hallerinde dul ve yetimlerin sahip bulundukları haklar emeklilik kanunlarıyla düzenlenir. 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu ile diğer devlet memurları gibi öğretmenlere de emekli aylığı ve ikramiye bağlanmıştır. Kadınlarda 20 yılını erkeklerde 25 yılını dolduran öğretmenler emekli olabilir ve kendilerine emekli aylığı bağlanır.
1 Ocak 2007 den sonra sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9 gün prim ödemiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığından yararlanabilecektir.

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ İZİN VE HASTALIK İŞLEMLERİ
İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin yaz tatilleri,sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar sürer. Öğretmenler yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidir. Ancak bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmeliğinde saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.
Devlet memurları kullanabileceği beş türlü izin vardır. Bunlar:

Yıllık izinler
Mazeret izinler
Hastalık izni
Aylıksız izinler
Diğer izinler

YILLIK İZİNLER:
Hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar olan memurların yıllık izin süreleri yirmi gün, on yıldan fazla olanların ise otuz gündür. Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.

MAZERET İZİNLERİ:
Memurlara 657 devlet memurları kanununun değişik 104. maddesine göre çeşitli durumlarda illerde valiler ilçelerde kaymakamlar tarafından verilen izinlerdir. Bunlar kadın memura doğum yapmasından önce ve sonra verilen izin, erkek memura isteği üzerine eşinin doğum yapması nedeni ile on gün verilen izin, memura, isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, anne, baba, eş, çocuk veya kardeşinin ölümü halinde yedi gün izin verilir
HASTALIK İZNİ:
Memurlara , 657 sayılı devlet memurları kanunun 105. maddesine göre hastalık raporlarında gösterilen süre kadar hastalık izni verilir. Memurlara tek hekim tarafından ayrı ayrı verilebilecek raporların süresi toplam kırk günü aşamaz.

AYLIKSIZ İZİNLER
Yakınlarının hastalığı, doğum sonrası ve askerlik gibi nedenlerle aylıksız izin verilir.

DİĞER İZİNLER:
Öğrenim izni,yurt dışına çıkış izni, ikamet izni, hastaya refakat ve fazla çalışma karşılığı verilen izinlerdir.

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ BİLGİ SİSTEMİ VE ÖZLÜK DOSYASI
Devlet memurlarının yeterliklerinin saptanmasında, derece yükselmelerinde, emekliye çıkarma veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde memur bilgi sistemi ve özlük dosyaları başlıca dayanaktır.
Memurlar, Türkiye cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur.
Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri, varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur.

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ DİSİPLİN İŞLEMLERİ
Devlet memurlarının uymakta zorunlu olduğu bazı kural ve yasaklar vardır. Bunlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 26-32. maddelerinde belirtilen başlıca memur yasakları şunlardır:
-Toplu eylem ve hareketlerde bulunma
-Grev yapma
-Ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunma
-Hediye alma
-Menfaat sağlama
-Gizli belgeleri açıklama

DİSİPLİN CEZALARI
1-UYARMA
2-KINAMA
3-AYLIKTAN KESME
4-KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI
5-DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA

Disiplin Amirlerinin Yetki ve Sorumlulukları
Yetkileri:
++ Kanun,tüzük ve yönetmeliklerin devlet memuru olarak emrettiği görevleri yerine getirmeyenlere 657 kanununda yazılı disiplin cezalarını vermek
++ Uyarma ve kınama cezalarına yapılan itirazları gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabule, hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya yetkilidirler.
Sorumlulukları:
-- Memurlara verilen disiplin cezalarının soruşturmasını başlatmak, cezayı uygulamak
-- Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturma tamamlandıktan sonra 15 gün içinde vermek
-- Uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları inceleyerek 30 gün içinde sonuçlandırmak

ÖĞRETMENLERE UYGULANAN ÖZEL DİSİPLİN KANUNLARI
1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkındaki kanuna göre;
1. İhtar
2. Tevbih
3. Ders ücretlerinin kesilmesi
4. Maaş kesilmesi
5. Kıdem indirilmesi
6. İstifa etmiş sayılmak
7. Meslekten çıkarılmak
8. Devlet memurluğundan çıkarılma
SAVUNMA HAKKI
Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunmasını yapmayan memur savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir.

İTİRAZ
Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabilir. Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yolu açıktır. Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre kararın ilgiliye bildirilmesinden itibaren 7 gündür
EĞİTİM ÇALIŞANLARININ ŞİKAYET İŞLEMLERİ
Devlet memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerinden dolayı şikayet hakkına sahiptirler. Birden fazla devlet memurunun toplu olarak söz veya yazı ile şikayette bulunmaları yasaktır.
Şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak hiyerarşi yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Yazılı şikayetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçe yapılır. Şikayetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikayet sahiplerine bildirilmesi ile ilgili bütün işlemlerinin en geç şikayet dilekçesinin karar merciine ulaştığı tarihi izleyen 30 gün içinde tamamlanması zorunludur.

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ DENETİMİ, REHBERLİĞİ VE İŞ BAŞINDA YETİŞTİRME
Okul personelinin çalışmalarının izlenmesi,performanslarının değerlendirilmesi, rehberlik ve işbaşında yetiştirilmesi okul öncesi eğitim kurumları ve ilköğretim okullarında il eğitim denetmenleri tarafından yapılmaktadır. Denetmenler, bu kurumlara her yıl rehberlik yaparak öğretmen, yönetici be diğer okul personelini işbaşında yetiştirmeye çalışmaktır. Denetmenler, sorumlu oldukları okullardaki personeli her yıl ya da iki yılda bir denetlemektedir. Bunun dışında okul müdürlerinin de okul personeline rehberlik yapma görevi bulunmaktadır.

DEVLET MEMURLARINA HİZMET İÇİ EĞİTİMİ
Hizmet içi eğitim Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak yönetmelikler dahilinde yürütülür. Milli eğitim bakanlığı daha önce personel genel müdürlüğü adı altında yürüttüğü hizmet içi eğitim faaliyetlerini kaynakları genel müdürlüğü adı altında yeniden yapılandırmıştır.
Hizmet içi eğitim iki türlüdür. Bunlardan birincisi adaylık süresi içinde, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj şeklinde “aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin genel yönetmelik esaslarına göre yapılır. İkincisi ise asli memurluk içinde, yetenek ve verimliliği geliştirme eğitimi olarak yönetmelik esaslarına göre yapılır.

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENCESİ VE ÖRGÜTLENME
Devlet memurları, Anayasa’da ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler. Kamu görevlileri çalıştıkları iş yerlerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilir. Üyelik başvurusunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.
Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz vegörevlerine son verilemez.

HAZIRLAYANLAR
EBRU ŞAFAK
KÜBRA BOZKURT
MELEK GİRESUN
Full transcript