Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Z Małej Szkoły w Wielki Świat

No description
by

marcin ebert

on 18 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Z Małej Szkoły w Wielki Świat

MODEL
MAŁEJ SZKOŁY


Jak podjęliśmy decyzję o założeniach projektu?
Kompetencje matematyczne
i naukowo-techniczne to:
WIEDZA
UMIEJĘTNOŚCI
POSTAWY
W trakcie realizacji projektów uczniowie uczyli się:
prowadzenia obliczeń
wykonywania pomiarów
dokonywania prezentacji matematycznej
Realizując projekty uczniowie poznawali:
różne rośliny i zwierzęta
przyrodę nieożywioną
zasady i związki rządzące naturą
W toku realizacji projektów
uczniowie poznawali zasady:
funkcjonowania różnych urządzeń
budowania różnych konstrukcji
rozwiązywania problemów
technicznych i technologicznych
Wykonując projekty, uczniowie:
dokonywali różnych pomiarów
obliczali wyniki badań lub
parametry rozwiązań technicznych
obrazowali wyniki swoich badań
W toku podejmowanych projektów, uczniowie:
projektowali i budowali schronienia dla zwierząt,
projektowali i sporządzali ubrania dla uczniów,
projektowali i sporządzali plany ewakuacyjne szkoły,
zbierali i przygotowywali do sprzedaży miejscowe zioła,
projektowali i budowali własne latawce i inne maszyny latające,
zbierali informacje o tradycjach i sporządzali potrawy świąteczne,
inwentaryzowali i popularyzowali miejscowe skarby przyrodnicze,
organizowali kampanie na rzecz oszczędzania wody,
elektryczności czy recyklingu surowców,
projektowali i budowali własne stacje meteo.
JAK ROZWIJALIŚMY
TE KOMPETENCJE?


Każdy odnosił się do:
wielu dziedzin wiedzy
obejmował elementy kształtujące
wiele różnych umiejętności i postaw.
Przekazaliśmy sprzęt i pomoce dydaktyczne
sprzęt do obserwacji i pomiarów
podręczniki i klucze do oznaczania
Co roku przez 3 lata po 1 uczniu
z każdej szkoły
5 dni wakacyjnych zajęć terenowych
w Ojcowskim Parku Narodowym

LON, to przede wszystkim
badania terenowe - zbieranie informacji
i poznawanie świata
dużo ruchu na świeżym powietrzu

LON to także
analiza zebranych danych
i budowanie
z nich konstrukcji teoretycznych. LON to wsparcie umiejętności naukowych uczestników projektu.
NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
I OBYWATELSKICH1.
Uczniowie i uczennice brali/ły udział
w realizowanych w szkołach
projektach edukacyjnych
, rozwijających kompetencje społeczno-obywatelskie:
krótszych projektach (16-godzinnych) – uczniowie klas I-III oraz
dłuższych projektach (20-godzinnych) – uczniowie klas IV-VI.
2.
Najbardziej zaangażowani w realizację projektów uczniowie
i uczennice z kl. IV-VI brali/ły udział
w 5-dniowych
Letnich Obozach Naukowych
PROJEKTY
SPOŁECZNO
- OBYWATELSKIE

1.
W szkołach organizowane są otwarte, przejrzyste
i angażujące wybory reprezentacji samorządu uczniowskiego.
2.
Wybrana rada samorządu uczniowskiego spotyka się regularnie z dyrektorem szkoły.
3.
W czasie tych spotkań uczniowie i uczennice konsultują planowane decyzje jakie mają zostać podjęte a dotyczą dzieci.
4.
Rodzi się w szkole dialog obywatelski, włączający uczniów w proces podejmowania decyzji.

1.
Dyskutują o bezpieczeństwie, żywieniu w szkole, sposobach spędzania wolnego czasu.
2.
Formułują swoje opinie i dzielą się nimi na forum szkoły i z przedstawicielami władz gminy
3.
Spotykają się z władzami gmin: radnymi, wójtem
4.
Dzięki praktykowaniu zabierania głosu, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami nabierają pewności siebie i wiary, że ich sposób postrzegania różnych zjawisk jest ważny i godny szacunku.

1.
Organizują spotkania międzypokoleniowe, w czasie których możliwa jest rozmowa o lokalnych tradycjach, historii miejscowości i jej mieszkańców.
2.
Prowadzą akcje informacyjne, dzięki których ich koledzy, sąsiedzi dowiadują się wyzwaniach globalizacji i konieczności dbania o środowisko.
3.
Uczniowie i uczennice przy udziale rodziców i nauczycieli poprawiają jakość otoczenia szkoły.
Wizyta w Sejmie i Senacie RP
LETNIE OBOZY NAUKOWE SPOŁECZNO - OBYWATELSKIE
Najbardziej zaangażowani w realizację projektów uczniowie
i uczennice klas IV-VI
5 dni spotkań, warsztatów, zabawy i inspiracji.
Celem Letnich Obozów Naukowych było:
poznanie Warszawy jako miasta stołecznego
poznanie głównych instytucji Państwo i życia gospodarczego
skorzystanie z oferty kulturalnej Warszawy
Wizyta w Pałacu Prezydenckim
Wizyta w redakcji tygodnika POLITYKA i PAP
Wizyta w Trybunale Konstytucyjnym
PROJEKTY
EDUKACYJNE

Pozwala rozwijać wiedzę, umiejętności i postawy
znakomicie nadaje się dla pracy grup zróżnicowanych wiekowo
Każdy uczeń może wykazać się swoimi mocnymi stronami
Sprzyja włączeniu środowiska lokalnego
do procesu uczenia się
grupy zróżnicowane wiekowo – trzy roczniki razem: klasach 1-3 i 4-6
liczba projektów co roku przez 3 lata:
– w klasach 1-3 – po cztery projekty 16-godzinne matematyczno-przyrodnicze oraz społeczne i obywatelskie
– w klasach 4-6 - po cztery projekty 20-godzinne
matematyczno-przyrodnicze oraz społeczne i obywatelskie
¼ czasu realizacji każdego projektu podczas obowiązkowych
lekcji, a ¾ podczas zajęć pozalekcyjnych
w większości szkół dni projektowe
– tego dnia inna organizacja pracy szkoły
ETAPY PROJEKTU EDUKACYJNEGO
Sformułowanie problemu i pytań kluczowych
Poszukiwanie i porządkowanie informacji
Planowanie
Działanie/badanie
Prezentacja
Refleksja
OCENIANIE
KSZAŁTUJĄCE


to 5 dniowe zajęcia wakacyjne dla dzieci
realizowane w szkołach przez 3 lata.
Tematyka LSO nawiązuje do kompetencji kluczowych rozwijanych w projekcie:
kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych
kompetencji społecznych i obywatelskich
umiejętności uczenia się


Ziemia - Czy ziemia żyje?
Ogień - Co to jest piec wszechświata?
Woda - Gdzie jest woda?
Powietrze - Co wypełnia przestrzeń?
Człowiek - Czy człowiek jest żywiołem?


Tropem przeszłości.
Co kryje w sobie imię?
Językowe oblicza.
Moda - odmienność czy szablonowość?
Zamki.
STUDENCI w Letniej Szkole Odkrywców
z:
Warszawy,
Wrocławia,
Lublina,
Krakowa,
Białegostoku,
Poznania,
Legnicy…
Scenariusze zajęć LSO - metoda indukcyjna
Scenariusze zbudowane są według zasady logiki indukcyjnej – dzieci zaczynają badanie od obserwacji poszczególnych zjawisk – przesłanek -„szczegółów”.
Kończą wnioskiem wypływającym ze zbadanych przesłanek.
CERTYFIKACJA MAŁYCH SZKÓŁ PROMUJĄCYCH RUCH NAUKOWY
LETNIA SZKOŁA
ODKRYWCÓWSzkoła podejmuje działania aktywnie promujące ruch naukowy wśród dzieci.


Nauczyciele w szkole przejawiają (aktywną)
postawę badawczą, modelując w ten sposób postawy uczniowskie.


Szkoła jest otwarta na szeroką współpracę w ruchu naukowym.
Obszary wymagań wobec szkół
starających się o Certyfikat
Wymagania:
Szkoła zrealizuje w roku szkolnym przedsięwzięcia takie jak:
piknik naukowy/festiwal naukowy
dzień/tydzień/miesiąc nauki/wynalazku/naukowca
ścieżka naukowa
lokalne badanie przyrodnicze/społeczne
spotkanie z naukowcem
starsi uczą młodszych
konkurs naukowy
Wymagania:
Ewaluacja wewnętrzna służy doskonaleniu pracy szkoły
Nauczyciele badają swoją pracę
Nauczyciele są aktywni w pozyskiwaniu wiedzy dla szkoły
Nauczyciele wprowadzają metodę naukową na stałe do swojej pracy
Wymagania:
Współpraca z instytucjami naukowymi
Szkoła współpracuje w tematyce naukowej z innymi szkołami
Szkoła bierze udział w badaniach prowadzonych przez innych, jest otwarta na badaczy.

Szkoła Podstawowa w Zespole Edukacyjnym w Podmoklach Małych
Szkoła Podstawowa w Lisięcicach
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Pezały w Purdzie
Szkoła Podstawowa w Templewie
Szkoła Podstawowa w Galinach
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Nadbrzeżu
Szkoła Podstawowa w Podgórzu
WSPARCIE
NAUCZYCIELI
- wspieranie samodzielności dzieci
- przyzwolenie na błędy
- zajęcia z grupami zróżnicowanymi wiekowo
- stosowanie oceniania kształtującego
- wyjście z klasy i budynku szkoły
- rola rodziców podczas zajęć edukacyjnych
- wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego
- wykorzystanie TIK na co dzień
- współpraca z innymi nauczycielami
- zmiana roli nauczyciela
- zajęcia w większych grupach
- w każdym województwie 1-2 specjalistów ds. monitoringu – spec. w doskonaleniu zawodowym nauczycieli

- raz w semestrze w każdej ze szkół wizyta monitorująca – 6 wizyt w projekcie

- podczas wizyty: rozmowy z uczniami, z nauczycielami, dyrekcją, analiza dokumentów
Wizyty monitorujące
w szkołach

- publikacje kupowane ze środków projektu np. „Duch klasy”, „Metoda Projektu”

- publikacje pozyskiwane bezpłatnie dla szkół „np. „Autoewaluacja w szkole”, „Kompasik”
Literatura metodyczna
LETNIE OBOZY
NAUKOWE

Wrażliwość na skutki, jakie mogą
przynosić podejmowane działania

Ciekawość i kreatywność
(nie zamykanie się w schematach)

Analityczne (krytyczne) myślenie

Szacunek dla faktów
(prawdy naukowej)
Zastosowania matematyki
w sytuacjach codziennych
Rozwiązywania konkretnych problemów
z dziedziny przyrody i techniki
Wiedza matematyczna
Wiedza techniczna
Czemu metoda
projektu edukacyjnego?
Organizacja pracy metodą
projektu edukacyjnego w szkołach
PORTFOLIO ZESPOŁOWEGO UCZENIA SIĘ
Uczennice i uczniowie wpływają na szkołę
Uczniowie i uczennice interesują się kwestiami społecznymi dotyczącymi najbliższej okolicy
Uczniowie i uczennice debatują
Uczennice i uczniowie działają
i zmieniają siebie i świat
Letnie Obozy Naukowe
• pracy dydaktycznej
• organizacji pracy
• zarządzaniu
• roli, jaką szkoła pełni w środowisku lokalnym
Specyfikę małej wiejskiej szkoły należy uwzględnić w:
Praca dydaktyczna – metoda projektu
Praca dydaktyczna – praca zespołowa
Praca dydaktyczna – w grupach zróżnicowanych wiekowo
Praca dydaktyczna – wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego
Praca dydaktyczna – rozwijanie umiejętności uczenia się
Praca dydaktyczna – włączanie rodzin uczniów
Praca dydaktyczna - zmiana roli nauczyciela
Wychowanie aktywnych obywateli zmieniających świat
Współpraca nauczycieli w szkole i z innymi szkołami
Rozmaite formy organizacji - klasy łączone, dni projektowe
Zarządzanie z udziałem uczniów, rodziców i lokalnej społeczności
UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Szkoła jako dobro wspólne lokalnej społeczności
Szkoła jako ośrodek edukacji przez całe życie
Szkoła jako miejsce rozmaitych usług dla mieszkańców
z wykorzystaniem metody „starsi uczą młodszych”
na wszystkich etapach realizacji projektu
Współpraca
Cele w języku ucznia
Kryteria sukcesu
Informacja zwrotna
Samoocena i ocena koleżeńska
Letnie Obozy Naukowe
matematyczno-przyrodnicze
LON - nagroda czy ciężka praca?
Badania terenowe
– praktyczne zastosowanie nauki
Realizacja 27 projektów
edukacyjnych, z których:
WYKORZYSTANIE SPRZĘTU
I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
Pierwsze Certyfikaty - AD 2012


Po przesłaniu przez szkołę dokumentacji udowadniającej spełnienie co najmniej
2 wymagań w każdym z 3 obszarów:


Prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło – Przewodnicząca Kapituły, geomorfologia

Prof. Małgorzata Karwowska-Struczyk – pedagogika wczesnoszkolna

Prof. Izabella Bukraba-Rylska – socjologia

Prof. Tadeusz Pilch – pedagogika społeczna

Prof. Aleksander Bursche – archeologia

Prof. Wacław Zawadowski – matematyka

Prof. Piotr Wrzecioniarz – robotyka, inwentyka

Dr hab. Joanna Angiel – geografia
Proces certyfikacji
Kapituła Ruchu Naukowego Małych Szkół
Wiedza przyrodnicza
Kompetencje kluczowe w Unii Europejskiej
Jak rozwijaliśmy
umiejętność uczenia się
- moderowane przez ekspertów fora dyskusyjne – tematyczne i ogólne

- informacje od realizatorów

- opisy doświadczeń nauczycieli

- gromadzenie materiałów

- czaty z ekspertami
Doradztwo i wymiana
doświadczeń
na platformie Moodle
Pomoce dydaktyczne
przekazywane szkołom

- sprzęt cyfrowy: kamera, laptop, rzutnik multimedialny, aparat fotograficzny, dyktafony

- do projektów rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie: chusta animacyjna, gry, filmy, nagrania muzyki

- do projektów rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze: przyrządy pomiarowe (busole, stacje pogodowe, urządzenia miernicze, lupy, itp. Itd.), atlasy, poradniki do oznaczania gatunków
Najważniejsze zmiany w pracy nauczycieli:
- cele, produkty

- rozwijane kompetencje z odniesieniem
do podstawy programowej

- harmonogram realizacji

- opis przebiegu podzielony na etapy projektu

- elementy oceniania kształtującego

- materiały do pracy dla uczniów i dla nauczyciela
Budowa scenariusza
Szkolenia nauczycieli
i dyrektorów

Dla ponad 500 nauczycieli i dyrektorów tworzących 119
4-5-osobowych Szkolnych Zespołów Projektowych:

- szkolenie przygotowawcze – 40 h
- doroczne seminaria wojewódzkie – 20 h x 3 lata
- letnie konferencje metodyczne – 20 h x 3 lata
- szkolenia prowadzone w szkołach – 2 x 4 hwykorzystywanie

myślenia matematycznego
do rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji.

wykorzystywanie istniejącej

wiedzy i metod naukowych

do wyjaśniania świata przyrody i formułowania wniosków w oparciu o zebrane i sprawdzone dowody

posługiwanie się
urządzeniami technicznymi

oraz

danymi naukowymi
do osiągnięcia stawianego sobie celu.
Edukacja musi być ściśle związana ze środowiskiem lokalnym
– społecznym i przyrodniczym
Edukacja powinna się odbywać w realnym świecie
Dzieci w różnym wieku powinny uczyć się razem i od siebie nawzajem
Dzieci powinny aktywnie i świadomie uczestniczyć w procesie uczenia się
Nauczyciel jest przewodnikiem, mentorem w tym procesie
Ważny jest czynny udział rodziców w działaniach edukacyjnych szkoły
Szkoła powinna maksymalnie wykorzystywać lokalne zasoby
Jesteśmy przekonani, że…
WIEJSKA SZKOŁA
– OŚRODEK ROZWOJU WSI
WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
NAUCZANIE
I UCZENIE SIĘ
DEMOKRATYCZNA SZKOŁA
Scenariusze zajęć
projektowych

4 tomy scenariuszy zajęć:

- 15 scenariuszy zajęć projektowych
matematyczno-przyrodniczych dla kl. 1-3

- 15 scenariuszy zajęć projektowych
społecznych i obywatelskich dla kl. 1-3

- 12 scenariuszy zajęć projektowych
matematyczno-przyrodniczych dla kl. 4-6

- 12 scenariuszy zajęć projektowych społecznych i obywatelskich dla kl. 4-6
KOMPETENCJE MATEMATYCZNE
I NAUKOWO
-TECHNICZNE

Obserwacja metod pracy małych wiejskich szkół
- Holandia, Walia, Finlandia,
Analiza trendów społecznych i w edukacji: potrzeba
uczenia współpracy, samodzielności w działaniu
i podejmowaniu decyzji, adekwatnej samooceny,
Potrzeba wypracowania modelu organizacyjnego
i dydaktycznego małej wiejskiej szkoły.
Diagnoza –
mocne strony małych szkół
Działania Federacji Inicjatyw Oświatowych na rzecz małych szkół
GENEZA
PROJEKTU
Beneficjenci
Cele projektu
1. Wsparcie uczniów w rozwijaniu trzech kompetencji kluczowych:
- matematycznych i podstawowych, kompetencji naukowo-technicznych,
- społecznych i obywatelskich,
- umiejętności uczenia się.
2. Rozwój Ruchu Naukowego Małych Szkół
3. Wypracowanie modelu małej wiejskiej szkoły
Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej „Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych…” ogłoszony w 2009 r.

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”
- Działanie 3.3. „Poprawa jakości kształcenia”
- Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia”
Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej
Mała liczba uczniów w szkole i w klasach
Mało liczne grono pedagogiczne
Łatwość wyjścia z uczniami poza
mury – do „rzeczywistego” świata
Wielkość szkoły jako instytucji
Przyjazne szkole najbliższe otoczenie
Federacja Inicjatyw Oświatowych od 1999 roku wspiera ratowanie małych wiejskich szkół przed zamknięciem:

Pomaga zakładać Stowarzyszenia Rozwoju Wsi – nowe organy prowadzące
Doradza, mediuje w przypadku lokalnych konfliktów
Opracowuje materiały dla społeczności lokalnych i samorządów
Opracowuje rozwiązania organizacyjne, finansowe pozwalające lepiej funkcjonować Małym Szkołom
Organizuje Fora Inicjatyw Oświatowych (od 1998),
we współpracy z Sejmową Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży
Wspiera organy prowadzące Małe Szkoły
w działaniach na rzecz dobrej edukacji i rozwoju lokalnego
Lobbuje na rzecz zmian prawnych wspierających Małe Szkoły.
Wyższy koszt nauki jednego ucznia przyczynia
się do ich zamykania
Na ich funkcjonowanie silnie wpływa niż demograficzny
Częste bezpodstawne opinie o niższym poziomie edukacji
Brak rozwiązań prawnych, organizacyjnych,
metodycznych uwzgl. ich specyfikę
Ogromna rola w środowisku lokalnym
Sytuacja małych
wiejskich szkół
WIEDZA
UMIEJĘTNOŚCI
POSTAWY
Znajomość pojęć związanych z demokratycznym państwem prawa, strukturami UE oraz wydarzeń historycznych
zdolność do efektywnego zaangażowania, wraz z innymi ludźmi w działania publiczne,
wykazywania solidarności i zainteresowania rozwiązywaniem problemów społecznych
krytyczna i twórcza refleksja
konstruktywne uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnych i sąsiedzkich oraz
uczestnictwo w procesach podejmowania decyzji na wszystkich poziomach, od lokalnego, poprzez krajowy, po europejski.
poszanowania praw człowieka
gotowość do demokratycznego uczestnictwa na wszystkich poziomach (od lokalnego do europejskiego)
tolerancji oraz zdolność empatii
i tworzenia klimatu zaufania
współpracy, asertywności i prawości
JAK ROZWIJALIŚMY
TE KOMPETENCJE?

Diagnoza –
słabe strony małych szkół
Odległość od centrów kultury i nauki, zasobów edukacyjnych
Osamotnienie nauczycieli – specjalistów przedmiotowych
Programy nauczania i podręczniki odległe od realnego świata
Konieczność prowadzenia nauczania w klasach łączonych, postrzeganych jako złe
Słabszy rozwój społeczny wiejskich dzieci.
Uczniowie 119 małych wiejskich szkół podstawowych z 9 województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, w tym:

- 46 szkół z liczbą uczniów 71-110 (w kl. I-VI)
- 73 szkoły z liczbą uczniów do 70 (w kl. I-VI)
Według zaleceń Parlamentu
Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r.
na kompetencje kluczowe składają się:
RUCH
NAUKOWY
MAŁYCH
SZKÓŁ

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
I OBYWATELSKIE

UMIEJĘTNOŚĆ
UCZENIA SIĘ

Nauczyciele i dyrektorzy szkół
prowadzonych przez:

gminy,
lokalne NGO,
duże NGO
osoby fizyczne.
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 26 września 2006 r.1.
Porozumiewanie się w języku ojczystym
2.
Porozumiewanie się w językach obcych
3.

Kompetencje matematyczne i podstawowe
kompetencje naukowo-techniczne
4.
Kompetencje informatyczne
5.

Umiejętność uczenia się
6.

Kompetencje społeczne i obywatelskie
7.
Inicjatywność i przedsiębiorczość
8
. Świadomość i ekspresja kulturalna

Zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach.

świadomość własnego procesu uczenia się,
nie tylko nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy umiejętności, ale i poszukiwanie
i korzystanie ze wskazówek
umiejętność korzystania z wcześniejszych doświadczeń w uczeniu się i ogólnych doświadczeń życiowych w celu wykorzystywania i stosowania wiedzy i umiejętności w różnorodnych kontekstach
- w domu, w pracy, także w edukacji i szkoleniu
kluczowe dla powodzenia są motywacja i wiara
we własne możliwości.

Zarządzanie informacją – poszukiwanie informacji, ich selekcjonowanie i porządkowanie
Uczenie się we współpracy – konsekwentne przestrzeganie zasad pracy w grupie
Planowanie własnych działań – pracy, nauki
Dokonywanie adekwatnej samooceny
Ważne są:
Na co szczególnie zwróciliśmy uwagę
Co to jest umiejętność uczenia się
Autorzy i realizatorzy:
www.fpds.pl
Kompetencje społeczne
i obywatelskie to takie
kompetencje, które
umożliwiają obywatelom
aktywne uczestniczenie
w życiu publicznym
1. zainteresowanie przeszłością i przyszłością
swojej okolicy oraz jej rozwojem społeczno
-gospodarczym
2. wyrażanie własnej opinii oraz
udział w procesach decyzyjnych
3. konstruktywne uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnej i sąsiedzkiej
Jakie składowe kompetencji
były dla nas najważniejsze
PROJEKTY
EDUKACYJNE
LETNIE OBOZY NAUKOWE MATEMATYCZNO
- PRZYRODNICZE
Autorzy i realizatorzy
www.civispolonus.org.pl
Centrum Nauki Kopernik
Dziecko - odkrywanie i wyjaśnianie świata - metoda naukowa
Nauczyciel - badacz
Szkoła - zmiana i rozwój

Cele:

Rozwój wiedzy i stosowanie jej w praktyce
Umiejętność logicznego i twórczego myślenia, formułowania pytań, stawiania hipotez, kojarzenia faktów, badania i analizy wyników badań, wyciągania wniosków
Dostrzeganie zależności i wpływów
Praca zespołowa
Autorzy i realizatorzy:


Czego ucho nie słyszało
Czego oko nie widziało?
Gdzie jest prąd?
Przestrzeń, czyli co?
Co zabrać ze sobą na wyprawę w kosmos?
Analizują sytuację dzieci w gminie, ich problemy i potrzeby,
myślą co należy zrobić, by ich wieś, gmina były bardziej przyjazne najmłodszym
Podejmują własne poszukiwania, realizują wywiady z rodziną
i sąsiadami, poznają lokalne tradycje i historię
To buduje w nich zrozumienie dla lokalnych zwyczajów oraz
poczucie bycia częścią wspólnoty. Dzięki temu dzieci są bardziej świadomymi mieszkańcami swoich wsi.
Beneficjenci
Autorzy i realizatorzy:
Kompetencje kluczowe:
Każdy projekt wymagał od uczniów:
zbierania i analizy informacji
o znaczeniu
pojęć, możliwych rozwiązaniach oraz istniejących uwarunkowaniach
przyrodniczych i społecznych
planowania
produktu końcowego
samodzielności decyzji
posługiwania się urządzeniami technicznymi
wyciągania wniosków
z zebranych danych
Letnia Szkoła Odkrywców
Tematyka LSO 2011
Tematyka LSO 2012
Tematyka LSO 2013
Full transcript