Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IURI 172: LG / SS 1.3

Germaanse Stamme & Regsontwikkeling // Germanic Tribes & Legal Development
by

Jacques Matthee

on 25 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IURI 172: LG / SS 1.3

Leergedeetle 1.3: Germaanse Stamme & Regsontwikkeling
Study Section 1.3: Germanic Tribes & Legal Development Wat het ons in
leergedeelte 1.2 geleer?

What dit we learn
in study section 1.2? IURI 172

GESKIEDENIS VAN DIE SA REG
HISTORY OF SA LAW Vroeë-Germaanse reg
Early Germanic law
(tot 400) Frankiese periode
Frankish period
(400 - 800) Feodale periode
Feudal period
(800 - 1100) Germaanse stamme nomadies
Germanic tribes nomadic
Jag, vee & landbou
Hunting, herding & agriculture REG / LAW
Primitief / Primitive
Gebaseer op ding / Based on thing
Gebonde aan stam / Bound to tribe
Eenvoudig, bondig & formalisties
Simple, concise & formalistic Afbreek van gevestigde orde van Frankiese periode (verskeie redes)
Breakdown in established order of Frankish period (various reasons)
Feodalisme hoof politieke organisasie
Feodalism main political organisation
Koning gee grond aan sekere mense
King gave certain people land
Vry-manne sweer trou aan heerser, heerser beskerm teen invallers
Freemen swore loaylty to liege-lord, liege lord protected against invaders Hierargiese verhouding ontwikkel
Hierarchial relationship developed
Koning gee grond aan heersers, later eienaarskap
King gave land to liege-lords, later ownership
Heersers gee grond aan vrymanne (vruggebruik) (beloftes)
Liege-lords gave land to freemen (usufruct) (promises)
Reg oorerflik / Right inheritable
Feodale verhouding = persoonlik & deur eed
Feudal relationship = personal & through oath ENIGE VRAE? ANY QUESTIONS? Leergedeelte // Study Unit 1.4 & 1.5 VOORBEREIDING // PREPARATION HERSIENINGSOEFENING
REVISION EXERCISE STAP / STEP 1
Verdeel uself in groepe van maksimum drie.
Divide yourself into groups of maximum three.
STAP / STEP 2
Maak die 'internet browser' op u 'smartphone', selfoon, iPad of skootrekenenaar met internettoegang oop.
Slegs EEN toestel per groep.
Open the internet browser on your smartphone, cell phone, iPad or laptop with internet access.
Only ONE device per group.
STAP / STEP 3
Tik die volgende adres in: 'm.socrative.com'.
Klik 'enter'/'go to'/'proceed' ens.
U sal nou skerm (1) sien.
Type in the following address: 'm.socrative.com'.
Click enter/go to/proceed etc.
You will now see screen (1).
STAP / STEP 4
By 'room number' tik in 'jlm'.
Klik op 'join room'.
U sal nou skerm (2) sien.
Wag vir verdere instruksies.
Type in 'jlm' at 'room number'.
Click on 'join room'.
You will now see screen (2).
Wait for further instructions. (1) (2) 'Germaans' = mense gevestig in middel-oostelike Europa sedert begin van Christen-era.
'Germanic' = people who settled in middle-eastern Europe from beginning of Christian era. Familie = sib (bloedverwantskap)
Family = sib (blood relationship)
Hoof = paterfamilias
Head = paterfamilias
Grond behoort aan stam
Land belonged to tribe Aristokrate
Aristocracy Vrymanne
Freemen Half Vrymanne
Half-freem Slawe
Slaves Vreemdelinge
Strangers Klasse-stelsel
Class System ? ? ? ? ? DING / THING
Een/twee maal/jaar // Once/twice/year
Voor aanvang: a) regte tyd & plek & b) alle lede teenwoordig
Before commencement: a) right time & place & b) all members present
Geen geweld / No violence
Verskeie besluite / Various decisions
Hoogste hof / Highest court
Verhoor = vertroue / wantroue
Trial = trust /mistrust Regsorde / legal order = 'peace'
Skending lei na 'twis' / Breach led to 'feud'
Affekteer hele familie (wraak)
Affects whole family (retaliation)
Hele stam verontreg, saak voor ding
Whole tribe disturbed, case before thing
Later: vrede herstel deur soengeld
Later: peace restored through redemption money Gemeenskap landelik & landbou
Community rural & agricultural
Individuele eienaarskap geleidelik erken
Individual ownership gradually recognised
Gilde ontwikkel
Guilds developed
Gewoontereg steeds toegepas
Customary law still applied Koninklike hof
Royal court Koning
King Hoof amptenare
Head officials Priesters
Priests Koning se volgelinge
(Aristokrate)
King's followers
(Aristocrates) Monargie / Monarch
Oorlog = absolute mag / War = absolute power
Wetgewing slegs met mense se goedkeuring
Legislation ony with people's approval Aangewys deur koning
Appointed by king Monargie verdeel in kontreie (SA provinsies)
Monarchy divided into counties (SA provinces)
Kontreie verdeel in distrikte (leier/'count')
Counties divided into districts (leader/count) Inwoners; eed van trou aan koning sweer
Inhabitants: oath of allegiance to king
Koning below self onderhewig aan reg, nie arbitrêr optree
King himself promised to be subject to law, not act arbitrarily
Skills exercise 3.8 'Laws of Barbarians' (Leges Babarorum)
Stam- & gebiedsgebonde
Tribally & territorially bound
Koning ratifiseer gewoontereg (wetgewing)
King ratified customary law (legislation) Nuwe regsreëls om feodale verhouding te reguleer
New legal rules to regulate feudal relationship
Feodale reg opgeteken (Libri Feodorum)
Feudal law recorded (Libri Feodorum)
Landvredes
Kostumeregte/landregte
Stadregte/Keuren Koning: priviligieë aan sekere mense/instellings
King: privileges to certain people/institutions
Voorbeelde / Examples?
Full transcript