Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

la relació i la coordinació dels èssers vius

No description
by

mireia caminal

on 19 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of la relació i la coordinació dels èssers vius

resposta i comportament / adaptació
la relació:
Els receptors d'estímuls
manera captar estímuls:
coordinació
animals:
El sistema nerviós
El sistema nerviós és el conjunt d'òrgans i estructures formats per cèl·lules nervioses,rep informació, la interpreta, elabora una resposta i la trensmet als efectors de manera que coordina el cos dels animals.
El sistema endocrí
Està constituÏt per òrgans anomenats glàndules endocrines que produeixen hormones que actuen com a missatgeres
la relació i la coordinació dels èssers vius
Estímuls
receptors
Els receptors són estructures sensorials especialitzades a captar els estímuls externs o interns
El sistema nerviós dels invertebrats i dels vertebrats
La seva funció permet que els éssers vius captin uns estímuls i elaborin una resposta adequada
Elements de la relació
físics
biòtics
químics
Recepors
Coordinadors
Efectors
òrgans del sentit
s.nerviós
s.endocrí o hormonal
glàndules
músculs
resposta
motora
músculs
resposta
secretora
glàndules
comportament i adeptació
innat o instintiu
L'animal ja el té des de el moment del neixament.
adquirit o après
És el resultat de l'aprenentatge. Aquesta capacitat està estretament relacionada amb la inteligència
animals: òrgans sensorials/òrgans dels sentits
plantes: cèl·lules repertides per tot l'organisme
exteroceptors
interoceptors
mecanoreceptors
quimioreceptors
termoreceptors
fotoreceptors
sistema nerviós
Regula i coordina les funcions del organisme per mitjà dels impulsos nerviosos. El sistema nerviós està format per neurones.
sistema endocrí
Regula i coordina les funcions per mitjà de la producció de substàncies químiques. Aquest sistema està constituit per glàndules endocrines, que produeixen les hormones
plantes:
Coordinen les seves funcions mitjançant les hormones vegetals
Respostes mes ràpides i simples en un estímul són els actes reflexos que són respostes involuntàries. Hi han altres accions que són voluntaries com correr.
S.nerviós dels invertebrats
El seu sistema nerviós es senzill. Destaquen les xarxes nervioses i el sistema ganglionar
xarxes nervioses:

Les cèl·lules nervioses formen una xarxa que s'estén per tot l'animal. Es trensmet impulsos nerviosos en totes direccions
sistema ganglionar:

Les neurones s'agrupen per ganglis units per cordons nerviosos. Ganglis més grans formen cervell
S.nerviós dels vertebrats
Format per centres nerviosos i nervis
centres nerviosos:
Organs que reben la informació dels receptors i elaboren respostes que envien als efectors.
encèfal i medul·la espinal
nervis:
Estàn formats per fibres nervioses, constituÏdes per prolongacions de neurones
sensitius i motors
hormones
Substàncies químiques produÏdes per les glàndules endocrines que s'alliberen a la sang i actuen de manera específica sobre determinats òrgans
Sistema endocrí mes lent i prolongat que sistema nerviós
L'aparell locomotor
És el conjunt d'òrgans que permet fer moviments als animals
Aparell locomotor dels invertebrats
Tenen un esquelet extern o un exoesquelet. Aquest tipus d'esquelet impedeix el creixement del animal
Els insectes tenen un exoesquelet rígid i dur pero alhora flexible i lleuger per les articulacions que els permet el desplaçament. El problema del creixement el resolen per les mudes.
Aparell locomotor dels vertebrats
Respostes de les plantes als estímuls
Tropismes
Nàsties
Hormones vegetals
Presenten un esquelet intern o un endoesquelet unit amb els ossos a partir de les articulacions
ossos
rígids
esquelet
flexible
La funció de l'esquelet en el nostre cos es sostenir-lo, protegir uns organs determinats i donar-li forma en al cos
Els músculs esquelètics són òrgans que es contrauen i es relaxen i exerciten moviments voluntaris. S'uneixen als ossos atrevès dels tendons
Estímuls que perceben les plantes:
lumínics
gravitacionals
mecànics
químics
tèrmics
hídrics
Són les respostes de llarga durada davant un estímul
-positiu:
si es dirigeix cap a l'estímul
-negatiu:
si no es dirigeix cap a l'estímul
fototropisme
geotropisme
tigmotropisme
hidrotropisme
Les nàsties son les respostes de curta durada, les respostes passatgeres
-
Els moviments no es produeixen en una direcció determinada i no són permanents
(les tulipes s'obren i es tanquen segons la temperatura)
Són substàncies químiques que regulen i coordinen les funcions vitals de les plantes
-
Les funcions de les hormones vegetals són: induir la floració o la meduració dels fruits, regular la caiguda de les fulles o fruits, estimular el creixement de certes estructures del vegetal...etc
Mireia Caminal 2nB
Full transcript