Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Budżet partycypacyjny w dzielnicach Warszawy na 2015

Centrum Komunikacji Społecznej przygotowało prezentację dotyczącą poszczególnych etapów i terminów projektu. Zapraszamy do zapoznania się, a w przyszłości aktywnego uczestnictwa http://konsultacje.um.warszawa.pl/
by

Joanna Mizerska

on 12 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Budżet partycypacyjny w dzielnicach Warszawy na 2015

HARMONOGRAM PRAC BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W DZIELNICACH
M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK

Działania przygotowawcze i towarzyszące
Wyznaczenie koordynatora procesu w dzielnicach
Ustalenie przez Zarządy dzielnic kwot wydatków objętych budżetem partycypacyjnym (do 10.09)
Opracowanie zasad naboru do Zespołów ds. Budżetu Partycypacyjnego w dzielnicach

Etap 1 do 15.10.2013
Powołanie w dzielnicach Zespołów ds. Budżetu Partycypacyjnego (ogłoszenie otwartego naboru), w skład którego wchodzą:
–przedstawiciele Urzędu Dzielnicy,
–radni Rad Dzielnicy,
- radni Rad Osiedli,
–przedstawiciele NGO,
–mieszkańcy


Realizacja budżetu
partycypacyjnego w 2015 r.

Etap 3 do 1.12.2013
Wypracowanie przebiegu budżetu partycypacyjnego w dzielnicach przez (dzielnicowy) Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego

Etap 7 do 31.08.2014
Sporządzenie przez Zarządy dzielnic wstępnych projektów dzielnicowych załączników do budżetu m.st. Warszawy na rok 2015 z uwzględnieniem projektów mieszkańców.

Etap 6 od 20.01 do 15.07.2014
Realizacja działań budżetu partycypacyjnego.
Etap 8 do 15.09.2014
Wstępna ewaluacja realizacji budżetu partycypacyjnego w dzielnicy.
Etap 13 do 31.12.2014
Uchwalenie budżetu na rok 2015 przez Radę m. st. Warszawy
• podjęcie decyzji dotyczącej podziału terytorialnego dzielnicy
• podjęcie decyzji o przydziale kwot na poszczególne obszary
• zaplanowanie procesu edukacyjnego i wymiany informacji
• zaplanowanie procesu zgłoszania projektów
od 16.02 - 04.05.14
od 05.05 - 11.05.14
od 15.06 - 30.06.14
Akcja informacyjna o możliwościach zgłaszania propozycji projektow w danej dzielnicy przez mieszkańców i organizację pozarządową wybraną w konkursie przez CKS
Weryfikacja i opiniowanie formalne propozycji przez Urząd danej dzielnicy
Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów wraz z możliwością uzupełnienia braków w złożonych do 16.02 propozycjach projektów
Przekazanie listy wniosków do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy i jej weryfikacja przez Zespół.
od 11.05 - 25.05.14
Wybór projektów pod głosowanie - preselekcja. Spotkania na poziomie osiedli/obszarów, prowadzone przez moderatorów
od 20.01 - 09.03.14
Głosowanie mieszkańców na projekty.
Ustalona lista projektów pod głosowanie mieszkańców zawiera tytuł projektu, krótką charakterystykę i szacunkową wycenę kosztów realizacji.
od 20.01 - 09.03.14
Poszczególne etapy realizacji działań
Podsumowanie wyników głosowania
od 1.07 - 15.07.14
Etap 2 od 10.11.13 do 31.12.13
Akcja edukacyjna dotycząca budżetu miasta, zasad wypracowywania i budżetu partycypacyjnego – koordynowana przez CKS

Etap 4 od 2.12.13 do 31.12.2013
Konsultacje wypracowanego przebiegu budżetu partycypacyjnego z mieszkańcami dzielnicy

Etap 6 od 10 do 20.01.2014
Podsumowanie konsultacji, opracowanie uwag i przygotowanie harmonogramu realizacji budżetu partycypacyjnego po konsultacjach z mieszkańcami dzielnicy przez (dzielnicowy) Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego

od 25.05 -15.06.14
Dyskusja na temat złożonych projektów - Spotkania na poziomie osiedli/obszarów prowadzone przez moderatorów
Etap 9 do 30.09.2014
Weryfikowanie przez Prezydenta m.st. Warszawy wstępnych projektów jednostkowych planów finansowych sporządzonych przez Zarządy dzielnic.
Spotkania Prezydenta z burmistrzami dzielnic w celu uzgodnienia środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy.
Opracowanie wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. wraz z załącznikami dzielnicowymi oraz przekazanie do Rad dzielnic w celu wyrażenia opinii.
zaplanowanie procesu weryfikacji zgłoszonych projektów

15 lipca 2014
Ogłoszenie projektów do realizacji
Etap 11 do 15.11.2014
Przedstawienie Radzie m.st. Warszawy projektu budżetu wraz z opiniami rad dzielnic do załączników budżetowych i protokołem rozbieżności.
Przekazanie projektu budżetu do RIO celem zaopiniowania.
Etap 12 do 10.12.2013
Opiniowanie projektu budżetu prze Komisję Budżetu i Finansów wraz z opiniami Rad dzielnic do załączników dzielnicowych. Analiza przez Prezydenta m.st. Warszawy wniosków Komisji Budżetu i Finansów i uzgodnienia z Komisją ostatecznego projektu.
Etap 10 do 20.10.2014
Przedstawienie Prezydentowi m.st. Warszawy przez Rady dzielnic opinii dotyczących projektów dzielnicowych załączników do budżetu m.st. Warszawy.
Full transcript