Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Бизнис план Соларен парк Sun is up

No description
by

on 18 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Бизнис план Соларен парк Sun is up

бизнис план
СОЛАРЕН ПАРК - SUN IS UP

Резиме
Македонија e позната како земја на сонцето или како што вели една песна, таму каде што сонцето вечно сјае. Но и самиот факт што во текот на годината Македонија просечно има околу 300 сончеви денови не наведе да искористиме и да имплементираме веќе постоечка идеја. Односно создавање соларен парк за производство на електрична енергија. Со оглед на тоа што залихите на јаглен нема вечно да траат, но и штетното влијание што го има врз животната средина, беше уште една причина да се осврнеме кон некој алтернативен начин на производство на енергија и развивање на бизнис кој ќе биде од корист кон сите. Овој начин на создавање електрична енергија веќе се користи низ светот и бележи големи успеси, дури и во земји со помала сончевост од Македонија. Со тоа се докажува дека и при неидеално време може да се произведе електрична енергија.
Како примарна цел ни е да се концентрираме на функционалноста и квалитетот на фотоволтаичните соларни панели и секако на генерирањето на што поголема количина на електрична енергија, и секако следење на развитокот на технологијата со цел да бидеме меѓу првите кои ќе внесуваат нови идеи во областа на инженерството на животната средина.
Генерални информации
ИМЕ НА ПРЕТРИЈАТИЕТО :
САН ИС АП ДОО
Директор :
Јаков Симјаноски и Ангела Џеповска
Адреса
Ул. Ххх бр. Хх , Скопје
Телефон и телефакс :
Тел.0000000 факс.000000
Матична банка на инвеститорот :
Про кредит банка
Жиро сметка :
0000000000000
Година на основање :
2013
Број на регистрација Трег
бр.ххххххх
Начин на организирање на инвеститорот :
ДОО
Вид на сопственост :
100% приватна

Финанскиска состојба на инвеститорот :

ново основано друштво
• Просечен капитал/ основачки средства / Еко- Кредит ( ПроКредит Банка)
КАРАКТЕР НА ИНВЕСТИЦИЈАТА :
обезбедување на деловен простор за вршење на услужната дејност и производство на електрична енергија
ДОМИНАТНА ДЕЈНОСТ НА ПРОЕКТОТ :
изградба на соларен парк, производство на електрична енергија преку сончева енергија
ЦЕЛ НА ИНВЕСТИЦИЈАТА :
остварување на профит и развивање на еколошката свест
ЛОКАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ :
тиквешијата, гевгелиско струмичката долина
ПОЧЕТОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ :
2014
ЗАВРШЕТОК НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ :
2015
ПРЕДВИДЕН ЕКОНОМСКИ ВЕК НА ПРОЕКТОТ :
20 години
Курс на ЕУР на слободен пазар :
61,5 денари
Опис на производите и услугите
Услужната дејност што ќе ја извршува нашата фирма, всушност ќе биде продажбата на единствениот продукт - генерираната електрична енергија. Нејзиниот откуп ќе го врши ЕВН, како единствен дистрибутер на електрична енегрија во Македонија. Со тоа, директно ќе ја врши дистрибуцијата на електричната енергија до корисниците на истата.

Потребно ни е :
доволно пространа површина погодна за започнување на ваков проект ( пределот околу тиквешијата )
идеална површина колку едно тениско игралиште ( доволно за 204 панели )
набавка на соларни панели ( од Германија, односно фирмата Q Cells )
набавка на инвертери ( од САД, преку фирмата SMA Inverters )

Производот е електричната енергија која е добиена на потполно еколошки начин. Со растечката побарувачка за електрична енергија во Република Македонија како и во светот, има потреба за нови, иновативни, економски и „чисти“ начини на добивање на истата. Покрај побарувачката како фактор при изборот на овој тип на бизнис, постојат и еколошки мотиви кои „Sun is Up“ ги вреднува високо при донесување на одлука
SWOT анализа
Strengths - Јаки страни
остварување профит
развивање на еколошка свест
квалитет и функционалност на соларните панели
производство на голема количина на електрична енергија
Анализа на пазарот врз основа на моделот на петте сили на Портер
Влез на нови конкуренти
Барање на издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител и барање за користење на повластена тарифа и нивно заведување во архивата на РКЕ (Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија).
Издавање потврда од АЕРМ (Агенција за енергетика на Република Македонија) по барање на РКЕ.
Одржување на подготвителна и редовна седница на РКЕ на кои се донесува решение за горенаведените барања по што се објавуваат резултати.
Впишување на податоците за носителот во Регистарот на повластени производители од обновливи извори на енергија од страна на РКЕ.
Склучување договор со операторот на пазарот на електрична енергија за откуп на електричната енергија произведена од обновливи извори на енергија.
Ангела Џеповска
Јаков Симјановски

Weaknesses - Слаби страни
лоша економска состојба
Opportunities – Можности
повеќе соработки со ЕВН
проширување на бизнисот низ територијата на Македонија
проширување на бизнисот надвор од Македонија
остварување соработка со странски фирми и инвеститори
Threats – Закани

преголеми трошоци
Купувачи
Во разгледуваниот бизнис, може да се дискутира само околу еден единствен купувач – ЕВН. По изградбата на самиот соларен парк, како што беше веќе напоменато, целта е да се склучи договоор со најголемиот дистрибутер на електрична енергија во Република Македонија. Со тоа, обезбеден е константен и долгорочен откуп на продуктот на овој бизнис кој гарантира повеќе или помалку константен приход, зависно од експозитурата на сонцето во разгледуваните периоди. Секако, потребно е да се земе во предвид големината и моќта на ЕВН, како и нивното високо ниво на организација што им дава голема преговарачка сила.
Добавувачи
Еднократните добавувачи се од следните области
:

Монтажа на платформи за соларните панели.

Откуп на земјиште

Инвертери

Фотоволтаични соларни панели

Кабли

Проектирање и дозволи
o
Консултантска куќа - проект
o
Визибилити студија
o
Дозвола за согласност од локална самоуправа за пренамена на земјиште
o
Дозвола за согласност од министерство на животна средина и ресурси
o
Дозволи за дел од точките наведени во делот „Влез на нови конкуренти“
Трошоците кои се плаќаат на месечно или годишно ниво:

Одржување
Месечните трошоци кога се работи за канцелариските обврски се следните:

Месечна закупнина

Струја, телефон, вода, интернет и сл.

Сметководствени трошоци

Патни трошоци

Одржување
Супститути и Ривалитет меѓу конкуренти:

Како што беше споменато многупати, примарниот и за почеток единствен приход на фирмата е со тоа што ќе се продава електрична енергија на ЕВН, одкако ќе се склучи дваесетгодишен договор, за кое време купувачот гарантира одредена цена за киловат струја. Со тоа, во првите дваесет години од постоењето на соларниот парк, нема опасност од супститути. Се додека соларниот парк е функционален и адекватно регистриран со повисоките власти, ЕВН е должен да го потпише споменатиот договор. Заклучно, покрај постоењето на многу различни видови на извори на енергија, како конвенционални така и обновиливи кои имаат потенцијал да влезат во пазарот, на никаков начин не влијаат врз приходите и со тоа егзистенцијата на овој бизнис.
Маркетинг и дистрибуција
Маркетинг
Единствена реклама која воедно е и бесплатна, би била Фејсбук Лајк Страна каде што ќе можат да се најдат сите информации за проектот , што е уште една придобивка бидејќи нема да се трошат дополнителни средства за рекламирање на фирмата. Одкако „Sun is Up“ ќе се естаблира како реномирана фирма, секако сериозно би се разгледала идејата за изготвување на web страна на англиски и македонски јазик. Со овој вид на маркетинг, трошоците од овој сектор се минимализираат до најнискиот можен степен.
Дистрибуција
Дистрибуцијата е важен дел од проектот кој го опфаќа соларниот парк, но и многу едноставен. Струјата која ќе се произведува во соларниот парк и ќе биде единствениот продукт на фирмата, ќе биде поврзан со мрежата на ЕВН, и со тоа овој дел од бизнисот е веќе среден.
Опис на производствениот/услужниот процес
За производство на електричната енергија потребни ни се :

Фотоволтаични соларни панели
 Инвертери
 Платформи (кои ќе служат како потпора на панелите)
 Кабли (за поврзување со мрежата на ЕВН)
 Земјиште (односно простор каде што ќе бидат поставени соларните панели)
Производството на електрична струја се врши преку следните чекори:

Енергијата на сонцето удира врз фотоволтаичните сончеви панели
 Преку хемиска реакција, фотоволатаиците ја трансформираат сончевата енергија во едносмерна струја
 Добиената едносмерна струја се транспортира до инвертер
 Инвертерот ја менува едносмерната струја во наизменична струја
11
 Таква, преку системот на кабли се транспортира до најблиската бандера или кабел на ЕВН
 Се поврзува со мрежата на ЕВН, од каде тие се одговорни за нејзиното дистрибуирање
Менаџмент на човечки ресурси
Основачите ќе бидат самовработени. Ангела Џеповска ќе ја има улогата на генерален менаџер, административен секретар и маркетинг менаџер додека Јаков Симјаноски ќе биде технички менаџер.
Обврските на Ангела Џеповска, како генерален и маркетинг менаџер, и административен секретар, поради нивната слична природа често се преклопуваат и се сочинуваат од следните:

Директен контакт со клиентот, како и извршување на останати надворешни колаборации.
 Директен контакт со фирмите каде се аутсорсирани дел од обврските поврзани со бизнисот.
 Надгледување и изработување на документи поврзани со финансиската состојба на фирмата.
 Надгледување на техничкиот сектор односно техничкиот менаџер на фирмата.
 Донесување на одлуки поврзани со дивиденди.
 Раководење со минималните обврски на маркетинг секторот, односно одржување на фејсбук страна.
Обврските на Јаков Симјаноски, како технички менаџер се следните:

Надгледување на производствениот процес.
 Надгледување на функционалноста на соларниот парк и канцелариската технологија и нивно одржување.
 Донесување на одлуки поврзани со набавка на опрема при можно оштетување на постоечката.
12
 Контакт со надворешни соработувачи поврзани со технолошкиот сектор на фирмата.
 Разгледување и проектирање на можности за развој на технолошката страна на бизнисот.
Организација на фирмата – сектори и структура
За извршување на целиот технолошки процес превенствено ни се потребни двајца вработени, односно во овој случај само раководители и управители на проектот ќе бидат основачите Ангела Џеповска и Јаков Симјаноски.
За административните и финансиски задачи ќе извршиме соработка со сметководствена фирма која ќе биде задолжена за водење на тој аспект на фирмата.
Месечно одржување, за таа цел исто така ќе извршиме соработка со фирма која нуди хигиенски услуги, за одржување на соларните панели, така што еднаш во работниот месец, ќе се чистат соларните панели и притоа ќе се проверува нивната исправност од страна на инженерскиот програмер.
Еднократни трошоци
Трошоци на месечно ниво
Приходи
Кредит
Финанскиски план
Профитабилност
Full transcript