Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Trajtimi kontabël i transaksioneve kryesore te kompanive te

No description
by

Vlora Berisha

on 12 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Trajtimi kontabël i transaksioneve kryesore te kompanive te

1995
2000
2010
1990
2005
Trajtimi kontabël i transaksioneve kryesore te kompanive te sigurimit
Cilat jane ciklet kryesore te transaksionev te kompanive te sigurimit? Diskuto secilin cikel?
Cilat jane mundesit per te percaktuar se kur duhet njohur dhe regjistruar primet e policave si te
HYRA
per kompanit e sigurimit?
Shembulli 1. njohja e te hyrave
Kompania e sigurimit "Risk Free", ka shkruar nje police te sigurimit kunder zjarrit ne vlere prej 3000 euro, me afat prej nje viti.
Data e fillimit te polices se sigurimit eshte me 01.09.2014. Kompania e sigurimit arketoi primin ne llogarine e saj bankare me 01.09.2014.

A)Cili eshte efekti kontabel i kesaj police te sigurimit nga ana e kompanise se sigurimit dhe nga ana e klientit (police-mbajtesit)?.
B)Trego efektin e ketij transaksioni ne pasqyrat financiare BGJ, PASH?
Pagesa e primit ne daten e aktivizimit te polices se sigurimit.
Shembull 2.

Kompani e sigurimit "Free Risk" ka shkruar nje police te sigurimit te automjeteve - PPT ( me pergjegjesi ndaj pales se trete) ne vlere prejt 360 eurove me afat 1 vjeçar.

Data e fillimit te polices se sigurimit eshte me 1 prill 2014. Pasqyrat financiare te kompanis perpilohen cdo tre muaj. Arketimi i primit eshte bere me 1 prill 2014.

A)
Cili eshte efekti kontabel i kesaj police te sigurimit nga ana e kompanise se sigurimit ?
B)
Trego efektin e ketij transaksioni ne BGJ.
Shembulli 3: Primi para datës se aktivizimit te polices
Kompani e sigurimit "Free Risk" ka shkruar nje police te sigurimit te automjeteve - PPT ( me pergjegjesi ndaj pales se trete) ne vlere prejt 360 eurove me afat 1 vjeçar.

Data e lëshimit të policës është 15 mars 2014. Data e fillimit të policës së sigurimit (aktivizimit) eshte 1 prill 2014. Pasqyrat financiare pergaditen cdo 3 muaj. Primi eshte arketuar me 15 mars 2014.

A)
Cili eshte efekti kontabel i kesaj police te sigurimit nga ana e kompanise se sigurimit ?
B)
Trego efektin e ketij transaksioni ne BGJ.
Shembull4: Primi pas dates se aktivizimit te polices
Kompani e sigurimit "Free Risk" ka shkruar nje police te sigurimit te automjeteve - PPT ( me pergjegjesi ndaj pales se trete) ne vlere prejt 360 eurove me afat 1 vjeçar.

Data e lëshimit të policës është 15 mars 2014. Data e fillimit të policës së sigurimit (aktivizimit) eshte 1 prill 2014. Pasqyrat financiare pergaditen cdo 3 muaj. Primi eshte arketuar me 15 korrik 2014.

A)
Cili eshte efekti kontabel i kesaj police te sigurimit nga ana e kompanise se sigurimit ?
B)
Trego efektin e ketij transaksioni ne BGJ.
Cka kuptoni me komponentet e primeve te shkruara?
Shembull. 5. Prezantimi i tatimit ne prime:
Gjat vitit 2014 kompania e sigurimit "Risk Free" , ka shkruar prime ne lartesi prej 2 000 000 eurove ndersa gjate vitit 2013 ne lartesi prej 1 000 000 eurove.

Sa jane primet e shkruara neto te kompanis per dy vitet duke e ditur qe tatimi eshte 5%.
Full transcript