Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

3r ESO:estructures

No description
by

Agustí Torres Royo

on 4 July 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 3r ESO:estructures

TEMA 1
ESTRUCTURES

Què és una força????
És una acció sobre un cos
Les forces es representen mitjançant fletxes, que indiquen tres característiques:
La direcció
El sentit
La magnitud: si és gran o petita
Gasol fa una força sobre la pilota
Força sobre la pilota
L'arquer fa una acció sobre la fletxa
Rocky fa una acció sobre la cara del boxejador
1. TRACCIÓ: Acció d'estirar un cos
dues forces s'allunyen i estiren el cos
2. COMPRESSIÓ: acció de comprimir un cos
dues forces s'apropen i comprimeixen el cos
3. FLEXIÓ: doblegar en forma de "U" un cos
les forces dels extrems aguanten el cos mentre que la del mig la doblega
4. TORSIÓ: doblegar un cos per seu eix més llarg
una força gira en un sentit i l'altra força en l'altre sentit
5. CIZALLAMENT: acció de tallar un cos
les dues forçes van en sentit contrari
Akashi Kaiko (4.000 M)
turning torso(malmö, suècia) TORSIÓ
Al girar la clau, es torsiona
les tisores fan dues forces que tallen el paper
1.1. Busca una foto del pont penjant d'Amposta i dibuixa amb fletxes les forces
sobre els següents elements del pont i indica de quin tipus de forçes es tracta cadascuna d'elles: pilars de pedra, cables d'acer, plataforma per on passen els cotxes.

1.2. Indica a quin tipus de força està sotmés un rebló (si no saps què és un rebló, busca-ho).

1.3. Imagina't una corda. Creus que podria suportar una força de compressió? perquè?

1.4. T'has mullat el jersey jugant amb la font de l'aigua de l'institut. Decideixes anar al lavabo a escorre el jersey per treure l'aigua. Quis tipus de força apliques?
força i esforç
Bolt fa força cap enrera per anar endavant
Què és un esforç????
La presió atmosfèrica és la força per unitat de superficie. És la forma en que una superfície aguanta un força
això són SUPERFÍCIES. Es mesuren en m2
L'esforç és la FORÇA que té que aguantar aquesta superfície
O sigui, que tenim DOS conceptes diferents:

FORÇA: acció que actua sobre un cos
ESFORÇ: forma en què aquest cos aguanta aquesta força: Tipus d'esforç
estirant-se: TRACCIÓ
comprimint-se: COMPRESSIÓ
flexionant-se: FLEXIÓ
torçant-se: TORSIÓ
tallant-se: CIZALLAMENT
estructures
ESTRUCTURA: conjunt d'elements que aguanten un cos
Funcions de l'estructura:
Tipus d'estructura:
1. d'armadura
2. de carcassa
1. ESTRUCTURA D'ARMADURA
les barres d'acer aguanten el cables
les barres blaves són l'estructura
estructura d'acer d'un edifici:
pilars (verticals)
bigues (horitzontals)
estructura triangular d'acer
2. ESTRUCTURA DE CARCASSA
es mesura en NEWTONS (N)
DE QUÈ DEPEN L'ESFORÇ

Material construït.
Forma de l'objecte
Tipus d’esforç
L'esforç es mesura en PASCALS
BLAISE PASCAL
la CLOSCA envolta la clara i el rovell
DINAMÒMETRE:
aparell que mesura forces
els crancs tenen una corassa externa
MATERIALS PER FER ESTRUCTURES
balena blava
Braquisaure
exoesquelet de l'escarbat de la patata
les armadures protegeixen el cos
exoesquelets artificials
fuselatge: cilindre on hi ha els passatgers
PEDRA
FUSTA
finals segle XIX
abans segle XIX
ACER
FORMIGÓ
ALUMINI
PLÀSTIC
FIBRA DE CARBONI
meitat segle XX
aqueducte Segòvia. Pedra, s'aguanten soles a COMPRESSIÓ
catedral d'Ulm: Pedra: 162 m
construcció Empite State Building:
estructura d'acer
pont de les arcades: Formigó armat
cabana neolítica:Fusta
fibra de carboni:
estructura ultralleugera i resistent
ESTRUCTURES triangulars
Tipus d'unions de les estructures:
Rígides
: els nusos NO es poden moure
Soldadura: unió feta amb metall fos
Reblons: element cil.líndric que uneix dues peces
Cargols: es poden desmuntar i tornar a muntar
Articulades
: els nusos SÍ es poden moure
nus: unió de dues o més barres
barres
(Einstein va nèixer a Ulm)
soldadura
cargols
reblons
elements estructurals
biga
pilar
tornapunta
tensors
pont Alamillo (Sevilla)
el pes del pilar tensa els tensors i aguanten el pont
biga
Arc
Usat al Romànic, no suportava grans pesos perquè el pes del sostre es dirigia als pilars de l'arc, Per evitar que es trenquès, es posaven CONTRAFORTS, grans murs que aguantaven les parets de l'arc.
Usat pels musulmans, és un arc més aviat decoratiu que funcional
Golfes de la Pedrera de Gaudí
Saint Louis: arc catenari
ACTIVITATS
El pont es flexiona pel mig
propietats MECÀNIQUES dels materials
Resistència
Tenacitat/Fragilitat
Elasticitat/Plasticitat
Ductilitat
Mal.leabilitat
Duresa
RESISTÈNCIA
Determinen el comportament dels materials quan actuen forces
Capacitat d'un material en suportar forces sense deformar-se ni trencar-se
TENACITAT
Capacitat d'un material de no trencar-se quan se li dóna un cop fort.
fragilitat
Característica d'un material que es trencar quan rep un impacte.
El vidre és fràgil: un impacte el trenca
L'acer no es trenca quan rep un impacte
ELASTICITAT
PLASTICITAT
Característica d'un material que recuperen la forma quan se'ls hi deixa d'aplicar una força
El material NO recupera la forma quan la força deixa d'actuar
Els autos de xoc tenen una goma elàstica que fa rebotar el cotxe en els impactes (elasticitat)
Els cotxes són plàstics, quan es deformen, eviten que el conductor surti disparat
DUCTILITAT
MAL.LEABILITAT
Capacitat d'un material en convertir-se en fil sense trencar-se
Capacitat d'un material en convertir-se en planxes sense trencar-se
El coure és dúctil: es poden fer fils i cables
L'alumini és mal.leable: es poden fer fines planxes sense trencar-se
duresa
El que li costa a un material ser ratllat.
El contrari de DUR és TOU
Diamant: el material més
DUR
que es coneix
Guix: material molt
TOU
: és la pissarra qui ratla al guix, i no el guix a la pissarra
Escala de Mohs
Escala de l'1 al 10 on es representa la duresa de diferents elements:
1-
Talc
: el més tou
10 -
Diamant
: el més dur
Aquest és MOHS
Aquest és MOE

El terra de l'institut està fet de granit. Explica quina ha de ser la principal característica d'aquest terra per la feina que ha de fer.

Explica perquè els cotxes es deformen tant quan tenen un accident i què passaria si aquesta carcassa fóra de goma
Isaac Newton
EXEMPLES DE FORÇA
Un pont d'acer aguanta més esforç que un de fusta
Forma de l'objecte: les estructures triangulars aguanten més esforços
Tipus d'esforç: les cordes poden suportar tracció, no la compressió,
PRESIÓ ATMOSFÈRICA: és la força per cada unitat de superfície que fa l'aire sobre la Terra. Es mesura en kPa, kiloPascals
P= F/S
EXEMPLE 1: Quina presió soporta un pilar de 2 m2 de superfície que aguanta una força de 5.000 Newtons:
P=F/S = 5.000/2= 2.500 Pa
EXEMPLE 2: Quina força aguanta una columna de 3 m2 de superfície que suporta una pressió de 300 Pa

P=F/S ==> F=P·S= 300 x 3= 900 Newtons
El PASCAL és una unitat molt gran, pel que s'usen múltiples:
kiloPascals: kPa: 1.000 Pa
megaPascals: MPa: 1.000.000 Pa
Depresió: la massa d'aire calent puja, la presió és baixa
Anticicló: la massa d'aire fred baixa, la presió és més alta
depresió
ISOBARES: línies on la presió atmosfèrica és la mateixa
ACTIVITATS
1.1.
Els cables actuen a tracció
Les columnes actuen a compressió, suporten el pes del sostre
El tornavís actua a torsió
aguantar forces exteriors
aguantar el seu pes
mantenir l'estabilitat
Són BARRES unides entre elles
Aguanten el cos des de DINTRE
Làmines que ENVOLTEN un objecte FRÀGIL
Aguanten el cos des de FORA
edificis d'abans del segle XIX
EDIFICIS DE FINALS DEL SEGLE XIX
EDIFICIS DE MEITAT DEL SEGLE XX
Peces unides entre elles que formen triangles. Són unes estructures molt estables, és l´únic polígon que no es deforma quan se li apliquen forces. Es poden fer amb qualsevol material.
Parts d'una estructura triangular:
Barres
Nusos: punt d'unió entre dues o més barres.
Els triangles aguanten molt pes sense deformar-se
Golden Eye, la nòria de Londres: estructura triangular
S'usen per unir peces de forma permanent.
S'usen per unir peces de forma permanent. N'hi ha de diversos tipus:
Arc elèctric
: una descàrrega elèctrica fon el metall, unint-lo un cop es refreda
Oxiacetilènica
: es crema gas acetilè (C2H2) amb oxigen per fer una flama que fon els materials.
Estany
: l'estany es fon a baixes temperatures (300ºC), i s'una per unir cables de coure en electrònica
Elements que formen part de l'estructura
bigues
: elements HORITZONTALS
pilars
: element VERTICALS
tensors
: cables que actuen a tracció
tormapuntes
: element que uneix bigues i pilars formant estructures triangulars
estructura en forma corvada. S'utilitzen per suportar el pes dels sostres. N'hi ha de diversos tipus:
Mitja punta
Ferradura
apuntat
Catenari
ACTIVITATS
rebló
1. El rebló entra pel forat fet a les dues peces.
2. Una màquina empeny la tija cap amunt, deformant la part de sota que s'empeny contra les peces
3. La tija es trenca, deixant el rebló fixant les dues peces

tija
tija
arc elèctric
oxiacetilènica
estany
Elements d'unió que es poden desmuntar sense fer malbé les peces que s'uneixen. N'hi ha de dos tipus:
AUTOROSCANTS
: cargols acabats en punta que penetren sobre els materials a mesura que es cargolen. S'usen sobretot en fusta
CARGOLS AMB FEMELLA
: cargols cilíndrics que es fixen amb rosques. S'ha de fer un forat previ al material per poder passar-los
cargol autoroscant
cargol amb femella
arc de mitja punta
contraforts
El pes del sostre provoca aquestes forces als costats, fent que l'arc es desmoroni
ARC DE FERRADURA
Arcs de ferradura de la Mesquita de Còrdoba
ARC apuntat
Arc usat al Gòtic. Pot suportar més pes que el de mitja punta, els esforços als laterals són menors. Les catedrals es podien fer més altes.
Façana de la catedral de Barcelona
arc apuntat
ARC CATENARI
Arc molt usat al Modernisme, Gaudí va ser un dels seus màxims exponents. El nom de catenari li ve de "cadena", perquè la seva forma s'assembla a una cadena a l'inrevès. És un arc que suporta molt pes, ja que els esforços es traslladen al llarg del propi arc.
Les preses grans usen arcs catenaris per contenir l'aigua
Com Gaudí calculava les seves estructures
Pont de Sydney: arc catenari
La resistència depèn del material i de l'estructura
Diferents materials es trenquen a diferents forces
Les guillotines de paper provoquen un esfoç de cizallament
Quan més juntes estan les isobares, més fort bufa el vent, ja que el vent és el desplaçament d'aire d'una zona d'altes presions a zones de baixa presió.
força i esforç
tipus esforç
estructures
elements estructurals
propietats materials
ATENCIÓ: AIXÒ SERVEIX PER TOTS ELS MÚLTIPLES:
kilo (k)= 000
mega (M)= 000000
Full transcript