Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Prezentacja dorobku nauczyciela kontraktowego Katarzyna Kotarska-Janeczko

No description
by

ewa cieślak

on 6 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Prezentacja dorobku nauczyciela kontraktowego Katarzyna Kotarska-Janeczko

Prezentacja dorobku zawodowego

Ewy Cichockiej - Cieślak
ubiegającej się o awans zawodowy na
stopień nayczyciela mianowanego.

Pracę w Zespole Szkół Technicznych rozpoczęłam we wrześniu 2007 roku jako nauczyciel – bibliotekarz. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam 04.08.2008 r. Aby kontynuować swój rozwój zawodowy i podnieść kwalifikacje, we wrześniu 2010 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.Plan rozwoju zawodowego opracowałam na okres stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy tj. od 01.09.2010 roku do 31.05.2013 roku, ale wskutek mojej nieobecności w związku ze zwolnieniem chorobowym i urlopem macierzyńskim, staż został mi przedłużony do 27.03.2014 roku.
Moje kwalifikacje:
Posiadam kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej, jako pedagog, nauczyciel nauczania zintegrowanego oraz języka angielskiego w szkole podstawowej i gimnazjalnej.
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:
We wrześniu 2013 roku przydzielono mi zadania nauczyciela – bibliotekarza w wymiarze 15/30 godzin, nauczyciela – wychowawcy świetlicy szkolnej w wymiarze 13/26 godzin, a od 03.03.2014 roku także nauczanie języka angielskiego w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie gimnazjum w wymiarze 8/18, dlatego prezentacja uwzględni także zadania nie ujęte w projekcie planu rozwoju zawodowego.
Studia licencjackie w PWSZ w Płocku,
edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
(2004 r.)
Studia magisterskie w UWM w Olsztynie,
pedagogika ogólna
(2006 r.)
Studia podyplomowe w SWPW w Płocku,
bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo – medialną
(2007 r.)
Dnia 1 września 2010r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego, który ukończyłam 27 marca 2014 r.
Moje sprawozdanie z realizacji zadań zamierzonych w Planie Rozwoju Zawodowego zgodnie jest z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , Dz.U. z 2013 r., poz. 393
§ 7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
§ 7.2.2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
§ 7.2.3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§ 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
§ 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu. Jasno sformułowane zasady współpracy zostały określone we wspólnym kontrakcie. Nawiązana współpraca z opiekunem stażu przebiegała prawidłowo. Opiekun służył mi swoją pomocą i dzielił się swoimi doświadczeniami z zakresu metodyki i organizacji pracy. Pomagał także w trudnych chwilach w mojej pracy np. gdy miałam wątpliwości dotyczące oceniania lub kontaktów z rodzicami.
Hospitowane przeze mnie zajęcia opiekuna (lekcje języka polskiego, godziny wychowawcze, zajęcia koła czytelniczego oraz swobodne pozalekcyjne spotkania z czytelnikiem podczas doboru lektury) okazały się cennym doświadczeniem.
Moje osobiste działania w trakcie powadzonych podczas stażu zajęć były omawiane później z opiekunem stażu, co pozwoliło mi na ewaluację własnych działań, analizę mocnych i słabych stron oraz eliminację błędów.
Działania w obszarze pracy bibliotecznej to także opracowywanie książek, katalogowanie, rozszerzenie warsztatu informacyjnego poprzez wystawki, gazetki okolicznościowe, ciekawostki, promowanie nowości. Praca w bibliotece to też wycofywanie zniszczonych i zagubionych książek, to prowadzenie dokumentacji bibliotecznej – dziennika biblioteki szkolnej, Księgi Inwentarzowej oraz Księgi Ubytków, tworzenie rocznych planów pracy w oparciu o efekty wypracowane w roku poprzednim To systematyczna statystyka czytelnictwa – dzienna, miesięczna, semestralna, roczna, to też sprawozdania z działalności biblioteki. Obszary te poznałam w trakcie odbywania stażu bardzo wnikliwie, poruszam się w nich bez pomocy – samodzielnie wykonuję każde wymienione.
W trakcie stażu uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
Spotkanie z p. Danutą Brzezińską, wiceprezesem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i nauczycielem bibliotekarzem w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bydgoszczy, mające na celu wymianę informacji, doświadczeń i refleksji pomiędzy nauczycielami - bibliotekarzami płockich szkół, (2010 r.);
Zapoczątkowałam w Zespole Szkół Technicznych całoroczny konkurs czytelniczy „Czytasz – Wiesz – Wygrywasz”, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Idea konkursu zrodziła się w momencie mniejszego zainteresowania młodzieży książką. Musiał to być więc konkurs, który przyciągnąłby większe grono uczniów na dłuższy czas. Konkurs w całości został opracowany na podstawie mojego pomysłu.
Zorganizowałam akcję „Podaruj książce nowe życie”, namawiającą uczniów i pracowników szkoły do oddawania bibliotece ZST niezniszczonych książek literatury dla młodzieży i dorosłych. Każdy ofiarodawca mógł liczyć na losowanie nagród, które zostały pozyskane przy pomocy sponsora – firmy odzieżowej „Rydel House”. Akcja „Podaruj książce nowe życie” wymagała ode mnie nie lada wysiłku, gdyż pozyskanie sponsora okazało się niełatwym zadaniem.
Uwzględniając w swojej pracy problemy rozwojowe uczniów prowadziłam zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Przez cały okres stażu pracowałam z uczniami wymagającymi pomocy – były to uczennice trzeciej klasy gimnazjalnej, mające ogromne zaległości w tym zakresie.
Stanęłam wobec konieczności pomocy uczniom przygotowującym się do egzaminu maturalnego z języka polskiego. W tym celu pomagałam uczniom w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów, tworzeniu bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, analizowałam bieżące artykuły dotyczące egzaminu maturalnego, udostępniłam książki i potrzebne opracowania i materiały. Dla maturzystów również stworzyłam specjalny „bank” materiałów opracowanych w archiwalnych numerach czasopisma „Cogito”. Również na bieżąco aktualizowałam dla nich biuletyny, ulotki i wszelkie informacje o studiach wyższych i uczelniach podczas pracy w świetlicy szkolnej. W związku z koniecznością potrzeby kierowania maturzystami z inicjatywy opiekuna stażu nawiązałam współpracę z Filią nr 2 Książnicy Płockiej im. W. Broniewskiego w Płocku, czego efektem jest stały udział tamtejszych bibliotekarzy w zaopatrywaniu w materiały przygotowujące do egzaminu maturalnego zainteresowanych uczniów ZST, a niedostępne w zasobach naszej szkolnej biblioteki.
Pracę znacznie ułatwił mi Internet. Był dla mnie źródłem wiedzy, informacji oraz niezastąpionym narzędziem komunikacji. Poszukuję tu publikacji z zakresu metodyki, dydaktyki; zapoznaję się z oferta ośrodków doskonalacych, poszukuję aktualnych przepisów prawa oświatowego, korzystam ze stron internetowych sklepów podczas zamawiania ksiażek do biblioteki.
Internet udostępniam również uczniom jako kolejne źródło informacji oferowane przez szkolna bibliotekę.
Przez cały okres stażu wykorzystywałam technologię komputerową w dokumentowaniu działań dydaktycznych i organizacyjnych. Przy pomocy komputera przygotowywałam:
- scenariusze zajęć,
- dokumentację biblioteczną,
- karty pracy uczniów,
- gazetki ścienne,
- dokumentację stażową i wiele innych.
W czasie stażu do wymiany informacji, materiałów metodycznych czy dokumentów szkolnych między nauczycielami, wykorzystuję pocztę elektroniczną.
Dodatkowo komputer służy mi do samodzielnego prowadzenia protokolarza obrad Rady Pedagogicznej –z poczatku zajmowałam się tym na zmianę z innymi, natomiast od 2011 roku prowadzę te prace samodzielnie.
Swoja wiedzę w tym zakresie stosowałam podczas prowadzonych konsulatacji z języka angielskiego oraz w trakcie pracy z uczniami klas maturalnych. W tym celu gromadziłam literaturę fachowa, pogłębiałam swoje umiejętności poprzez jej studiowanie oraz w trakcie posiedzeń i szkoleń Rady Pedagogicznej.
W rozwiazywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych niezastapione były wskazówki doświadczonych nauczycieli, pedagoga szkolnego oraz Dyrektorów.
Jako wychowawca ( od maja 2014 r. ) na bieżaco współpracowałam z rodzicami poprzez stały kontakt telefoniczny, spotkania indywidualne oraz zebrania.
Praca z wychowankami w drugiej klasie gimnazjalnej okazała się bardzo wymagajaca.
Chociaż realizacja założonych sobie w tej sferze zadań pomogła mi rozwinąć umiejętności wychowawcze, to właśnie ona wciąż zmuszała mnie do refleksji, analizowania i korekty . Stało się to dla mnie wyzwaniem, dlatego zamierzam dalej doskonalić swoje kwalifikacje w tej kwestii.
Moja wiedzę poszerzyła także praca w komisjach:
stypednialnej,
Egzaminacyjnej (egzaminy gimnazjalne, maturalne, zawodowe),
rekrutacyjnej,
oraz współpraca w szkolnym zespole humanistycznym oraz języka angielskiego.
Zapoznałam się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań ZST takich jak:
-Statut Szkoły,
-Wewnątrzszkolny System Oceniania,
-Regulamin Rady Pedagogicznej,
-Regulamin Rady Rodziców,
-Regulamin SU,
-Przedmiotowy System Oceniania,
-Procedura postępowania z uczniem nie przestrzegajacym Statutu Szkoły.
Zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej.
Ponadto dokonałam analizy najważniejszych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty. Zapoznałam się z:
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Kartą Nauczyciela;
Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
W zakresie obowiązujących nauczyciela aktów prawnych znam swoje obowiązki oraz wiem gdzie szukać informacji w razie konieczności.
Dziękuję Państwu
za uwagę!

Pierwszym krokiem w realizacji planu rozwoju zawodowego była dokładna analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
Wewnątrzszkolne szkolenie „Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych” poświęcone profilaktyce narkomanii i uzależnieniom dzieci i młodzieży od środków psychoaktywnych oraz przepisom prawa oświatowego w sytuacji kryzysowej zaistniałej na terenie placówki oświatowej, (2010 r.);
W zakresie samokształcenia analizowałam materiały zawarte w literaturze fachowej. Gromadziłam też materiały związane z wykonywaną pracą oraz odwiedzałam strony internetowe obejmujące tematykę biblioteczną, studiowałam bieżące przepisy prawne, komentarze do nich, spostrzeżenia innych pedagogów i ekspertów.
W trakcie odbywania stażu cyklicznie badałam: obserwowałam i analizowałam poziom czytelnictwa oraz stan wypożyczeń wśród uczniów i nauczycieli. Sporządzałam statystyki: dzienne, miesięczne, semestralne i roczne. Wyciągałam wnioski z prowadzonych pomiarów i obserwacji. Dzięki takiemu badaniu mogłam kontrolować stan czytania w szkole i na bieżąco informować o tym uczniów i nauczycieli. Takie działania pomogły motywować uczniów do częstszego korzystania z księgozbioru biblioteki, a nauczycielom pozwoliły na bieżąco kontrolować i polepszać czytelnictwo uczniów w swoich klasach.
W trakcie pracy w świetlicy szkolnej brałam udział w realizacji programów profilaktycznych: współorganizowałam szkolny konkurs wiedzy o HIV i AIDS, prowadziłam zajęcia profilaktyczne w ramach programów: "Trzymaj formę" oraz "Kleszcz mały czy duży..."
Uwzględniajac potrzeby szkoły w ramach współpracy z innymi nauczycielami wykonywałam dekoracje okolicznościowe zwiazane z imprezami szkolnymi oraz wynikajacymi z uroczystości kalendarzowych. Gromadziłam również materiały do kroniki szkolnej.
Uważam, że w trakcie trwania stażu wypełniłam wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Szkolenie „Opracowanie i tworzenie dokumentów elektronicznych w bibliotece szkolnej”, którego program obejmował: opracowanie dokumentów elektronicznych z wykorzystaniem programu Mol Optivum, omówienie przydatności programu Power Point w pracy nauczyciela bibliotekarza, obróbkę zdjęć za pomocą GIMP oraz redagowanie gazetek szkolnych i zaproszeń za pomocą programu Publisher, (2011 r.)
Szkolenie z zakresu aktualizacji i uzupełnienia wiedzy i umiejętności z zakresu BHP, (2013 r.);
Szkolenie z zakresu metodyki wdrażania programu edukacyjnego „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”, (2013 r.);
Szkolenie z zakresu metodyki wdrażania programu edukacyjnego „Trzymaj formę” wśród uczniów klas gimnazjalnych, (2014 r.).
Warsztaty metodyczne przygotowane przez Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku pt. "Narkotyki i dopalacze - zjawisko, zagrożenia, profilaktyka. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych - zasady postępowania z osoba pod wpływem narkotyków", (2014 r.).
Opracowała:
Ewa Cichocka - Cieślak
Ewa Cichocka - Cieślak
Full transcript