Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

WSPÓŁCZESNOŚĆ

No description
by

Iga Sadzińska

on 2 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of WSPÓŁCZESNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚĆ
Nazwa epoki
Nazwa "współczesność",jako określenie epoki w dziejach świata po zakończeniu II wojny światowej,jest nieprecyzyjna, ponieważ wielu badaczy kwestionuje zasadność uznania za czasy współczesne okresu historycznego obejmujace dane lata.
Przemiany społeczne i kulturowe w latach 1945-1989
Przemiany społeczne i kulturowe po 1989 roku.
Oparty na nich system sprawowania rzadów obowiazuje dziś w 79 państwach.


Ramy czasowe

iGA SADZIŃSKA, cEZARY rYBIŃSKI

1956 ROK
Po śmierci Stalina (1953 r.) i tzw. odwilży, w roku 1956 nastapiło apogeum rewolucji społeczno-kulturowej. Jeszcze w tym samym roku zakończyło się na skutek interwencji ZSRR na Węgrzech. Jednak już nigdy nie powrócono do starych metod terroru i kontroli .
1968 rok
Interwencja wojskowa państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji przerwała Praska Wiosne - projekt stworzenia „socjalizmu z ludzką twarzą”.
Lata 70.
Zaczęła się kształtować w podziemiu opozycja demokratyczna, np. Komitet Obrony Robotników w Polsce czy Karta 77 w Czechosłowacji, a w konsekwencji powstanie niezależnego, istniejacego poza cenzura, ruchu wydawniczego-drugiego obiegu tekstów kultury.
1989 rok
Jesień Ludów - rozpad bloku sowieckiego i samego ZSRR.
1948 ROK
Uchwalenie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ "Powszechnej deklaracji praw człowieka", głoszaca m.in.,że każdy ma prawo do życia, wolności myśli, sumienia i wyznania, do pracy, ochrony własności i szczęścia. Te zasady w Europie zachodniej i Ameryce prowadziły do wzmocnienia demokratycznego systemu sprawowania rzadów i kształtowały formę społeczeństwa otwartego.
Lata 60.
Młodzieżowa rewolta, podsycana protestami przeciwko prowadzonej przez USA wojnie wietnamskiej. Towarzyszyła temu rewolucja obyczajowa m. in. dotyczaca sfery seksu ( wynalezienie i rozpowrzechnienie tabletek antykoncepcyjnych).
W następnych dziesięcioleciach ważnym zjawiskiem społecznym i ideowym na Zachodzie stał się feminizm, czyli ruch społeczny walczacy o prawa kobiet.
1945-1989
Rozpoczęła się na poczatku lat 90. XX wieku. Jej konsekwencja była zmiana stylu życia ludzi , sposobu uczenia się , organizacji pracy i metody porozumiewania się. Przyczyniła się ona również do procesu globalizacji ( ponadnarodowa i ponadpaństwowa integracja, wynikajaca z powszechnej wymiany produktów i idei. Globalizacja kształtuje jednolite gusty i tworzy modę na określony wyglad, zachowanie i formy rozrywki. Z procesem tym wiaże się takie zagrożenie jak utrata przez jednostkę poczucia tożsamości kulturowej i przynależności do określonej wspólnoty. Inicjatywy państw, wielkich korporacji, nastawione na ujednolicenie społeczeństw, spotykaja się z gwałtownymi protestami alterglobalistów. Występuja oni często z przedstawicielami ruchów ekologicznych.
Ludzie poszukujac lepszych warunków życia imigruja do większych państw tj. London czy Paryż, gdzie stanowia oni nawet 20-30% liczby mieszkańców. Stali się ważnym problemem głównie w krajach Zachodu. Przyczyna tego jest wielokulturowość, która z jednej strony wymusza tolerancję dla odmienności, sprzyja wymianie idei, natomiast z drugiej strony- stwarza problemy z asymilacja takich grup w obcym społeczeństwie.
Rewolucja informatyczna
Idee demokracji
IMIGRANCI
Polska ludowa
Po zakończeniu II wojny światowej los polski przypieczętowały ustalenia konferencji w Jałcie i Poczdamie w 1945 r. W zamian za utracone na rzecz ZSRR Kresy Wschodnie uzyskaliśmy terytoria na zachodzie i północy. Zmiany granic spowodowły wielka migrację ludności.
Władze po odrodzonym państwie przejęli komuniści:
stopniowo likwidowali podstawowe elementy systemu demokratycznego i gospodarki rynkowej;
rozwiazali opocyzyjne partie polityczne;
wszystkie środki masowego przekazu były kontrolowane przez władze;
upaństwowiono prawie cały przemysł i chandel;
rozparcelowano większe majatki ziemskie
rozbudowano aparat represji na czele z policja polityczna zwana od 1956 roku Służbom Bezpieczeństwa;
ograniczono swobodę abywateli do podróżowania za granicę;
system polityczny opierał się na niemal nieograniczonej władzy jednej parti, od 1948 r. noszacej nazwę Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR)
Ciagłe braki w zaopatrzeniu, niska jakość towarów oraz ucisk polityczny pryczyniły się do wybuchów społecznego niezadowolenia.
W Sierpniu 1980 r. przez Polskę przetoczyła się fala strajków, w wyniku których powstała NSZZ "Solidarność", z Lechem Wałęsa jako przewodniczacym. Do zwiazku domagajacym się głebokich zmian politycznych wstapiło 10 mln osób. Władze zareagowały brutalnie- w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. wprowadziły stan wojenny (godzina policyjna, zawieszono zajęcia w szkołach, zamknięto granicę). W wyniku obrad Okragłego Stołu 4 czerwca 1989r. odbyły się w polsce częściowo wolne wybory, które zakończyły komunizm w naszym kraju.
III Rzeczpospolita
Pierwszy niekomunistyczny rzad Tadeusza Mazowieckego musiał poradzić sobie z problemami przemiany ustrojowej oraz tragicznym stanem gospodarki. W 1989r. inflacja wynosiła 640%, dług polski sięgał poziomu 65% PKB, sklepy świeciły pustkami itp. W tak trudnych okolicznościach wprowadzono plan Balcerowicza. W ciagu kilku lat sytuacja uległa znacznej poprawie.
Poprawie jakości życia towarzyszyło zniesienie uciażliwych w PRL-u restrycji politycznych:
zlikwidowane cenzurę i ograniczenia w wydawaniu paszportów
wprowadzono wolność stowarzyszeń i prawo do własności
zaczęły rozwijać się wolne media
życie polityczne ożywiło się oraz powstało wiele parti politycznych
Kolejne wielkie reformy przeprowadził rzad Jerzego Buzka. Wprowadzono nowy wydział administracyjny kraju (na 16 województw), utworzono gimnazja, zreformowany służbę zdrowia oraz system emerytalny. W 1997r. Zgromadzenie Narodowe uchwaliło nowa konstytucję. Polska zaczęła się również integrować z państwami zachodu. Ukoronowaniem tego procesu byłó przystapienie naszego kraju do NATO w 1999r. i do Uni Europejskiej w 2004r.
Full transcript