Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kinetika e Reaksioneve Kimike

No description
by

Blerta Qerimi

on 28 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kinetika e Reaksioneve Kimike

Ndikimi i Temperatures
Kinetika e Reaksioneve Kimike
Ndikimi i Perqendrimit
Shpejtësia e Reaksioneve Kimike
Reaksionet kimike zhvillohen me qëllim të përfitimit të produkteve të reja.
Ato shfrytëzohen edhe për përfitimin e energjisë
Reaksionet kimike zhvillohen me shpejtësi të ndryshme.
Psh. Hidrogjeni dhe Oksigjeni, në temp. të dhomës mund të qendrojnë të përzier me vite dhe të mos reagojne në mes vete.Në qoftëse kësaj përzierje i afrohet një shkëndijë elektrike, ajo do të reagojë shumë shpejt. Ky reaksion zhvillohet për një kohë të shkurtër dhe përcillet me eksplodim.
Nga kjo shihet se faktorët e jashtëm ndikojnë në shpejtësinë e reaksioneve.
Kinetika Kimike është disiplinë e cila studion shpejtësinë e reaksioneve kimike dhe faktorët që ndikojnë në të.
Shpejtësia e reaksionit kimik paraqet raportin midis ndyshimit të përqendrimit të reaktantëve dhe të produkteve të reaksionit për njesi të kohës.

r të pëercaktuar shpejtësinë e një reaksioni kimik, duhet të përcjellim rritjen e përqendrimit të produkteve për njesinë e kohës.
Shpejtësia e reaksionit kimik mund të përcaktohet edhe duke e përcjellë zvogëlimin e përqendrimit të sub. reaguese (reaktantëve) për njesi të kohës
Në qoftëse me A shënojmë reaktanti, ndërsa pordukti me B kemi
V-paraqet shpejtësinë e reaksionit. [ ]-paraqesin perqendrimin e sub. , dhe delta t-njesine e kohes se zhvillimitte reaksionit.

Gjate koes se zhvillimit te reak. kimik,pergjendrimi i produktit (B) rritet
, keshtu qe shpejtesia e reaks, kimik eshte pozitive dhe perqerndrimi i sub. (A) zvogelohet. Rezultatet e llogaritura
shenohen me parashenje negative (-)

Faktorët që ndikojnë në shpejtësine e reaksionit
Shpejtesia e reaksionit varet prej natyres se substancave qe marrin pjese ne reaksion.
Ne shpejtesine e reaksionit kimik ndikojne shume faktore, prej te cileve me te rendesihem jane:
Perqendrimi i reaktanteve
Temperatura ne te cilen zhvillohet reakstioni dhe katalizatoret
Te reaksionet ku sub. reaguese apo produktet jane ne gjendje agregate te gazte ne shpejtesine e zhvillimit te tyre ndikon edhe
presioni
Njeri prej faktoreve qe ndikon ne shpejtesine e reaksioneve kimike eshte perqendrimi i reaktanteve.
Per tu zhvilluar nje reaksion kimik, grimcat e reaktanteve duhet te ngjeshen mes vete. Ndeshjet e gimcave te cilat rezultojne me formimin e produktit quhen ngjeshje produktive.
Me rritjen e perqendrimit te reaktanteve, shpejtesia e reaksionit kimik rritet.
Kjo rezulton nga fakti se, me rritjen e numrit te grimcave, rritet edhenumri i ngjeshjeve produktive mes tyre
Raportin midis perqendrimit te reaktanteve dhe te shpejtesise se reaksionit kimik e kane definuar
Goultberg dhe Wagge
më 1867
Ata kane konstatuar se shpejtesia e reaksionit kimik eshte ne perpjestim me masat aktive te reaktanteve.(Me mase aktive te reaktanteve nenkuptojme perqendrimine reaktanteve)
Mbi kete baze ata formuluan ligjin e veprimit te masave perkatesisht ligjin e reaksionit.
Ne temp. konstante shpejtesia e reaksionit eshte ne perpjestim me prodhimin e perqendrimit te reaktanteve.
Sipas ketij ligji, shpejtesia e reak. kimik rritet nese rritet perqendrimi i ndonjerit nga reaktantet.


Te shumica e reak. kimik, me rritjen e temp. ,rritetshpejtesia e zhvillimit te tyre. Rritja e shpejtesise verehet si te reaksionet
ekzoterme
ashtu edhe te ato
endoterme
.
Eshte vertetuar se te shumica e reaksioneve, nese rritet temeratura per 10K (10c), shpejtesia e tyre rritet per dy deri tri herë.
Ndikmii temp.ne shpejtesine e reak. verehet edhe te shume proc. biologjike. Psh. rritja e bimeve behet me teper ne stinen e veres se ne ate te dimrit.
Zvogelimi i temperatures ndikon ne ngadalesimin e reaksioneve biokimike ne organizem, te cilat percillen me pasoja serioze per shendetin.

Energjia Aktivacionale
Sipas teorise kionetike te gazeve, molekulat jane ne levizje te perhershme.
Ato levizin ne te gjitha drejtimet dhe shkaktojne ndeshje ne mes vete.
Numri i ngjeshjeve eshte shum i madh.
Reaksioni kimik zhvillohet vetem ne ato raste kur enegjia e molekulave qe ngjeshen ne mes vete eshte e larte , pra behet shkeputjae lidhjeve kimike ekzistuese dhe formimi i lidhjeve te reaj kimike.
Per tu zhvilluar reaksioni kimik, gjte ngjeshjeve molekulat duhet te kene.:
Orientim te pershtatshem
Energji te mjaftueshme
Gjate zhvillimit te reaksionit kimik nga reaktantet perfitohen produkte te reja
Energjia minimale e nevojshme per zhvillimin e reaksionit kimik mes molekulave qe ngjeshen quhet energji aktivacionale.
Energjia Aktivacionale (Ea) eshte ajo sasie energjise kinetike e cila me rastin e ngjeshjeve kalon ne energji potenciale ose Energjia aktivacionale eshte madhesi qe tregon sa energji duhet dhene reaktanteve , qe sasia e produktit te reaksionit te rritet per 1 mol.
Njesia per matjen e kesaj energjia eshte J/mol ose kJ/mol
Ndryshimi ndermjet energjise se produkteve dhe energjise se reaktanteve paraqet vlerren e entalptisese reaksionit
Shpejtesia e nje reaksioni kimik (v) varet nga numri i ndeshjeve temolekulavene orientim te pershtatshem (a), nga numri i ndeshjeve qe kaneenergji te mjaftueshme kinetike (b) dhe nga numri i ndeshjeve per njesite vellimit dhe te kohes
v=a b c
Full transcript