Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

(Questionnaire)

No description
by

Falail Drawiart

on 4 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of (Questionnaire)

แบบสอบถาม
(Questionnaire)

ความหมายของ
แบบสอบถาม
รูปแบบของคำถามเป็นชุดๆที่ได้ถูกรวบรวมไว้
อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบเพื่อใช้วัดสิ่งที่ผู้วิจัย
ต้องการจะวัดจากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรเป้าหมาย
ให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทั้งในอดีตปัจจุบันและการคาดคะเน
เหตุการณ์ในอนาคตโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเพื่ออธิบายความหมายต่างๆ
ของข้อคำถามที่ต้องการเก็บรวบรวม
ประเภทของ
แบบสอบถาม
1. คำถาม
ปลายเปิด

(Open Ended Question)โดยมากมักจะอยู่ส่วนแรกของแบบ
สอบถามอาจมีจดหมายนำอยู่ด้านหน้าพร้อมคำ ขอบคุณโดยคำชี้แจงมักจะระบุถึงจุดประสงค์ที่ให้ตอบแบบสอบถามการนำคำตอบที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ คำอธิบายลักษณะของแบบสอบถาม


ขั้นตอนการสร้าง

แบบสอบถาม
2. คำถาม
ปลายปิด
(close Ended Question)

โครงสร้างของ
แบบสอบถาม


ประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ ดังนี้
เป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบ
สามารถตอบได้อย่างเต็มที่ ซึ่งคาดว่าน่า
จะได้คำตอบี่แน่นอนสมบูรณ์ตรงกับ
สภาพความเป็นจริงได้มากกว่าคำตอบที่
จำกัดวงให้ตอบ
คำถาม
ปลายเปิด


เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
เป็นต้นการที่จะถามข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างนั้นขึ้นอยู่กับกรอบแนวความคิดในการวิจัยโดยดูว่าตัวแปรที่สนใจจะศึกษานั้นมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและควรถามเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นในการวิจัยเท่านั้น
เป็นความคิดเห็นของผู้ตอบในเรื่อง
ของคุณลักษณะหรือตัวแปรนั้น
เป็นคำถามที่ผู้วิจัยมีแนวคำตอบ
ไว้ให้ผู้ตอบเลือกตอบจากคำตอบที่
กำหนดไว้เท่านั้นมักได้มาจากการทดลอง ใช้คำถามในลักษณะที่เป็นคำถาม
ปลายเปิดหรือการศึกษากรอบแนว
ความคิดสมมติฐานการวิจัย และนิยามเชิงปฏิบัติการ
คำถาม
ปลายปิด


ข้อคำถามในแบบสอบถามอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. คำถามปลายเปิด (Open Ended Question)

2. คำถามปลายปิด (Close Ended Question)


การศึกษาคุณลักษณะอาจดูได้
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยกรอบ แนวความคิดหรือสมมติฐานการวิจัย จากนั้นจึงศึกษาคุณลักษณะหรือ
ตัวแปรที่จะวัดให้เข้าใจอย่างละเอียด
ทั้งเชิงทฤษฎีและนิยามเชิงปฏิบัติการ


หลังจากที่สร้างแบบสอบถามเสร็จ
แล้วผู้วิจัยควรนำแบบสอบถามนั้นมา
พิจารณาทบทวนอีกครั้งเพื่อหาข้อ
บกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขและควร
ให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบแบบสอบถามนั้นด้วยเพื่อที่จะได้นำข้อเสนอแนะและ
ข้อวิพากษ์วิจารณ์ของผู้เชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นผู้วิจัยจะต้องทำการแก้ไขข้อบก
พร่องที่ได้จากผลการวิเคราะห์คุณภาพ
ของแบบสอบถามและตรวจสอบความ
ถูกต้องของถ้อยคำหรือสำนวน เพื่อให้
แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพผู้ตอบอ่านเข้าใจได้ตรงประเด็นที่ผู้วิจัย
ต้องการซึ่งจะทำให้ผลงานวิจัยเป็นที่
น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น


จัดพิมพ์แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
เพื่อนำไปใช้จริงในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยจำนวนที่จัดพิมพ์ควรไม่น้อยกว่า
จำนวนเป้าหมายที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล และควรมีการพิมพ์สำรองไว้ในกรณีที่แบบสอบถามเสียหรือสูญหายหรือผู้ตอบไม่ตอบกลับ

ขั้นที่ 1 ศึกษาคุณลักษณะที่จะวัด
ขั้นที่ 2 กำหนดประเภทของข้อคำถาม
ขั้นที่ 4 การปรับปรุงแบบสอบถาม1) ข้อคำถามไม่ควรยาวจนเกินไป
2) ข้อความ หรือภาษาที่ใช้ในข้อความต้องชัดเจน
3) ค่าเฉลี่ยในการตอบแบบสอบถามไม่ควรเกินหนึ่งชั่วโมง
4) ไม่ถามเรื่องที่เป็นความลับเพราะจะทำให้ได้คำตอบที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
5) ไม่ควรใช้ข้อความที่มีความหมายกำกวม
6) ไม่ถามในเรื่องที่รู้แล้ว หรือถามในสิ่งที่วัดได้ด้วยวิธีอื่น
7) ข้อคำถามต้องเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
8) ข้อคำถามหนึ่งๆ ควรถามเพียงประเด็นเดียว
9) คำตอบหรือตัวเลือกในข้อคำถามควรมีมากพอ
10) ควรหลีกเลี่ยงคำถามที่เกี่ยวกับค่านิยมที่จะทำให้ผู้ตอบไม่ตอบตามความเป็นจริง
11) คำตอบที่ได้จากแบบสอบถาม ต้องสามารถนำมาแปลงออกมาในรูปของปริมาณ
และใช้สถิติอธิบายข้อเท็จจริงได้


เป็นการนำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุง
แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเล็กๆ เพื่อนำผลมาตรวจสอบคุณภาพของแบบ
สอบถามซึ่งการวิเคราะห์หรือตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถามทำได้หลายวิธี
ขั้นที่ 5 วิเคราะห์คุณภาพแบบสอบถาม
1) ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)

2) ความตรงตามเกณฑ์ (Criterion-related Validity)

3) ความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity)

ความตรง (Validity)
เครื่องมือที่สามารถวัดได้ในสิ่งที่ต้องการวัด
ความเที่ยง (Reliability)
ผลการวัดที่แน่นอนคงที่จะวัดกี่ครั้งผลจะได้เหมือน
เดิม นิยมใช้กันคือ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของคอนบาร์ช (Conbach’s Alpha Coefficient: coefficient)

ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์
ขั้นที่ 7 จัดพิมพ์แบบสอบถาม

1. การพิมพ์แบ่งหน้าให้สะดวกต่อการเปิดอ่านและตอบ
2. เว้นที่ว่างสำหรับคำถามปลายเปิดไว้เพียงพอ
3. พิมพ์อักษรขนาดใหญ่ชัดเจน
4. ใช้สีและลักษณะกระดาษที่เอื้อต่อการอ่าน
แนวทางในการจัดพิมพ์แบบสอบถามมีดังนี้
หลักการสร้าง
แบบสอบถาม
1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
2. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับผู้ตอบ

3. ใช้ข้อความที่สั้น กระทัดรัด ได้ใจความ
4. แต่ละคำถามควรมีนัย เพียงประเด็นเดียว
5. หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคปฏิเสธซ้อน
6. ไม่ควรใช้คำย่อ

7. หลีกเลี่ยงการใช้คำที่เป็นนามธรรมมาก

9. หลีดเลี่ยงคำถามที่ทำให้ผู้ตอบ
เกิดความลำบากใจในการตอบ
10. คำตอบที่มีให้เลือกต้องชัดเจน
และครอบคลุมคำตอบที่เป็นไปได้
11. หลีกเลี่ยงคำที่สื่อความหมายหลายอย่าง
12. ไม่ควรเป็นแบบสอบถามที่มีจำนวนมากเกินไป ไม่ควรให้ผู้ตอบใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามนานเกินไป
ขั้นที่ 3 การร่างแบบสอบถาม

13. ข้อคำถามควรถามประเด็นที่เฉพาะเจาะจง
ตามเป้าหมายของการวิจัย
เมื่อผู้วิจัยทราบถึงคุณลักษณะหรือ
ประเด็นที่จะวัดและกำหนดประเภทของข้อคำถามที่จะมีอยู่ในแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยจึงลงมือเขียนข้อคำถามให้ครอบคลุมทุกคุณลักษณะหรือประเด็นที่จะวัดโดยเขียนตามโครงสร้างของแบบสอบถามที่ได้กล่าวไว้แล้วและหลักการในการสร้าง แบบสอบถาม ดังนี้
14. คำถามต้องน่าสนใจ
สามารถกระตุ้นให้เกิดความอยากตอบ
1. หนังสือนำ
หรือ
คำชี้แจง
2. คำถาม
เกี่ยวกับ
ข้อ
มูลส่วนตัว
3. คำถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ
หรือ
ตัวแปรที่จะวัด
ลักษณะของ
แบบสอบถาม
ที่ดี

โดยทั่วไปแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง หรืออาจจะนำของผู้อื่นมาใช้ทั้งหมด หรือนำมาปรับปรุง เพิ่มเติมข้อคำถาม การที่จะนำแบบสอบถามชุดนั้น ๆ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริงได้นั้น จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพเสียก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเชิง
สำรวจ (Survey Research) เนื่องจากแบบสอบถามที่ไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของข้อมูล
โดยตรง และยังส่งผลต่อไปยังคุณภาพของงานวิจัยด้วย ก่อนอื่นคงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของแบบสอบถามที่ดีเสีย
ก่อนว่า ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร

แบบสอบถามที่มีคุณภาพ
1. ต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าต้องการจะถามอะไรบ้าง โดยจุดมุ่งหมายนั้นจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่จะทำ

2. ต้องสร้างคำถามให้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เพื่อป้องกันการมีข้อคำถามนอกประเด็น
และมีข้อคำถามจำนวนมาก
จะสามารถช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริง ตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด
3. ต้องถามให้ครอบคลุมเรื่องที่จะวัดโดยมีจำนวนข้อคำถามที่พอเหมาะ ไม่มากหรือน้อยเกินไปแต่จะมากหรือน้อยเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่จะวัด ซึ่งตามปกติพฤติกรรมหรือเรื่องที่จะวัดเรื่องหนึ่งๆ นั้นควรมีข้อคำถาม 25-60 ข้อ
1. ให้ข้อมูลได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการศึกษา
หรือเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่
ต้องการศึกษาวิจัย
4.การเรียงลำดับข้อคำถามควรเรียงลำดับให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันและแบ่งตามพฤติกรรม
ย่อยๆ ไว้เพื่อให้ผู้ตอบเห็นชัดเจนและง่ายต่อการตอบ ต้องเรียงคำถามง่ายๆไว้เป็นข้อแรกๆเพื่อชักจูงให้ผู้ตอบอยากตอบคำถามต่อ ส่วนคำถามสำคัญๆไม่ควรเรียงไว้ตอนท้ายของแบบสอบถามเพราะความสนใจในการ
ตอบของผู้ตอบอาจจะน้อยลง ทำให้ตอบอย่างไม่ตั้งใจ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการวิจัยมาก
2. สั้น กะทัดรัด แต่ได้ข้อมูล หรือคำตอบ ครบตามที่ต้องการ และครอบคลุม
3. ข้อคำถามที่เขียนควรถูกต้อง
ตามหลักการเขียนข้อคำถาม
4. มีคำแนะแนะในการตอบแบบ
สอบถามที่ชัดเจน
ครบถ้วน สมบูรณ์
5. จัดเรียงข้อคำถามและจัดรูปแบบ
อย่างเป็นระบบ ระเบียบ
ชัดเจน ดึงดูดใจให้ผู้ตอบอยากตอบ
6. ง่าย และสะดวกต่อการบันทึก
ประมวลผล
และแปลผล/ตีความข้อมูลที่ได้
ข้อเด่นและข้อด้อยของ
แบบสอบถาม
ข้อเด่น
1. ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จะเป็นวิธีการที่สะดวกและประหยัดกว่าวิธีอื่น

5. ลักษณะของข้อความที่ดี ข้อคำถามที่ดีของแบบสอบถามนั้น ควรมีลักษณะดังนี้
2. ผู้ตอบมีเวลาตอบ
มากกว่าวิธีการอื่น

3.ไม่จำเป็นต้องฝึกอบรมพนักงานเก็บข้อมูลมากเหมือนกับวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีการสังเกต
4.ไม่เกิดความลำเอียงอันเนื่อง
มาจากการสัมภาษณ์ หรือ การสังเกต เพราะผู้ตอบเป็นผู้ตอบข้อมูลเอง
5. สามารถส่งแบบสอบถาม
ให้ผู้ตอบทางไปรษณีย์ได้
6. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล
ข้อด้อย
1. การเก็บข้อมูลโดยวิธีการใช้แบบสอบถาม
จะใช้ได้เฉพาะกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย
ที่อ่านและเขียนหนังสือได้เท่านั้น

2. จะได้ข้อมูลจำกัดเฉพาะที่จำเป็นจริงๆ
เท่านั้น เพราะการเก็บข้อมูลโดยวิธีการ
ใช้แบบสอบถามจะต้องมีคำถามจำนวนน้อย
ข้อที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
3. การส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์
หน่วยตัวอย่างอาจไม่ได้เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามเองก็ได้ ทำให้คำตอบ
ที่ได้มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความจริง
4. ถ้าผู้ตอบไม่เข้าใจคำถามหรือเข้าใจคำถามผิด
หรือไม่ตอบคำถามบางข้อ หรือไม่ไตร่ตรองให้
รอบคอบก่อนที่จะตอบคำถาม ก็จะทำให้ข้อมูล
มีความคลาดเคลื่อนได้โดยที่ผู้วิจัยไม่สามารถ
ย้อนกลับไปสอบถามได้อีก

คณะ
ศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
0308351
การวัดและการประเมินทาง
การศึกษา
.........
<
โครงสร้างของแบบสอบถาม
แบบสอบถาม
(Questionnaire)
คณะ
ศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
0308351
การวัด
และ
การประเมิน
ทางการศึกษา
.........
<
ความหมาย
แบบสอบถาม
รูปแบบของคำถามเป็นชุดๆที่ได้ถูกรวบรวมไว้
อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบเพื่อใช้วัดสิ่งที่ผู้วิจัย
ต้องการจะวัดจากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรเป้าหมาย
ให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทั้งในอดีตปัจจุบันและการคาดคะเน
เหตุการณ์ในอนาคตโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเพื่ออธิบายความหมายต่างๆ
ของข้อคำถามที่ต้องการเก็บรวบรวม
ประเภทของ
แบบสอบถาม
1. คำถามปลายเปิด
(Open Ended Question)

2. คำถามปลายปิด
(close Ended Question)

คำถามปลายเปิด
เป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบ
สามารถตอบได้อย่างเต็มที่ ซึ่งคาดว่าน่า
จะได้คำตอบที่แน่นอนสมบูรณ์ตรงกับ
สภาพความเป็นจริงได้มากกว่าคำตอบที่
จำกัดวงให้ตอบ
คำถามปลายปิด
เป็นคำถามที่ผู้วิจัยมีแนวคำตอบไว้ให้ผู้ตอบเลือก
ตอบจากคำตอบที่กำหนดไว้เท่านั้นมักได้มาจากการ
ทดลองใช้คำถามในลักษณะที่เป็นคำถามปลายเปิด
หรือการศึกษากรอบแนวความคิดสมมติฐานการ วิจัยและนิยามเชิงปฏิบัติการ
โครงสร้างของ
แบบสอบถาม


ประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ ดังนี้
โครงสร้างของแบบสอบถาม


โดยมากมักจะอยู่ส่วนแรกของแบบ
สอบถามอาจมีจดหมายนำอยู่ด้านหน้าพร้อมคำ ขอบคุณโดยคำชี้แจงมักจะระบุถึงจุดประสงค์ที่ให้ตอบแบบสอบถามการนำคำตอบที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ คำอธิบายลักษณะของแบบสอบถาม


เป็นความคิดเห็นของผู้ตอบในเรื่อง
ของคุณลักษณะหรือตัวแปรนั้น
1. หนังสือนำ
หรือ
คำชี้แจง
3. คำถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ
หรือ
ตัวแปรที่จะวัด
Full transcript