Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Evyap Tedarik Zinciri

No description
by

Berna Balcı

on 20 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Evyap Tedarik Zinciri

Tedarik Zinciri Akademisi
Projesi / Sürüm 3.1

Tedarik Zinciri Akademisi Modeli

Organizasyonel Yapı,
Pozisyonlar
İş Tanımları
Uygulama Degerlendirme ve Geri Bildirim Tasarımı

Modelin Uygulama Planı
Kirk Patrick Eğitim Etkinliğinin Ölçümlenmesi
Geribildirim ve Raporlama Sisteminin Kurulması
Proje Uygulama Adımla

Veri Toplama
Yetkinlik Tanımları ve
Yetkinlik Haritaları Tasarımı
Yetkinlik Tanımları
Yetkinlik Kriterlerinin Belirlenmesi
İş Süreçleri ile Bütünleşik Yetkinlik Haritaları Tasarımı

1. Adım
Tedarik Zinciri Akademisi Model Tasarımı

Evyap Stratejik Tanımlarının Tedarik Zinciri Akademisi ile Entegrasyonu
Veri Toplama Planı
Proje Yönetimi Yaklaşımı ile Yetkinlik Bazlı Model Tasarımı
Evyap İş Süreçleri ile Bütünleşik Tedarik Zinciri Organizasyonuna ait Yetkinlik Haritaları Oluşturma

Projenin Amacı
EVYAP Tedarik Zinciri çalışanlarının yetkinliklerini şirket hedefleri ile uyumlu olarak yönlendirecek ‘tedarik zinciri gelişim modeli’ sistemini tasarlamak ve kurmak.

Proje Tahmini Süresi

Evyap için tasarlanan proje, oplam 3 aşamadan oluşmaktadır. 1. ve 2. aşamanın toplam öngörülen eğitim süresi ise 14 haftadır.

2. Adım
Tedarik Zinciri Kariyer Gelisim Sistemi Olusturma

Tasarlanan Model ile Organizasyonun Entegrasyonu
Uygulama Aracı: Evyap Tedarik Zinciri Kariyer Gelişim Sistemi:
GAP Analizi
Yetkinlik Bazlı Eğitim-Gelişim Sistemi Oluşturma

3. Adım
Modelin Uygulanması ve Egitim Etkinliginin Ölçümü

Eğitim modelinin uygulama planı
Eğitim etkinliğinin ölçümlenmesi
Geri bildirim ve raporlama sisteminin kurulması

Stratejik Tanımlar, Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Kariyer Gelisim Sistemi Tasarımı
I. 'GAP' Analizi
Her bir pozisyon için fonksiyonel yetkinlik tasarımı ile var olan yetkinlikler arasındaki fark analizi (performans değerlendirme ve var olan ile ideal yetkinlik tanımları analizi)

II. Yetkinlik Bazlı Gelişim Planı Tasarımı
Tanımlanan yetkinlik haritaları ile eğitim konularının bütünleştirilmesi (üretim planlama…)
Mentör ve koçluk eğitimi tasarımı
Evyap stratejik tanımlarının 'Tedarik Zinciri Akademisi' ile entegrasyonu
Evyap hangi üretim felsefesi ile çalışacaktır?
Ör. Yalın üretim
Kalite – 6 sigma yaklaşımı

Veri Toplama Planı Tasarımı
Veri gruplarının ve çeşitliliğinin tanımlanması, şirket organizasyon ve pozisyon tanımlarının incelenmesi

O*NET – Meslekler Veri Tabanı Araştırması
(O*NET ve DOT veri tabanlarının kullanımı)
Meslek veri tabanlarında ilgili pozisyonların
iş tanımı, yetkinlik tanımları.

Şirket İş analizlerinin incelenmesi
Yaklaşık 40 unvan-pozisyon için inceleme

Kilit Personel ile Görüşme
Kalite Sistemleri-Üretim-üretim Planlama, MT, Lojistik direktörlüğü ile ilgili pozisyonlarda çalışan
kilit personel ile odak grubu çalışması ve
yapılandırılmış mülakatların yapılması.

Fonksiyonel Yetkinlikler Tasarımı
I. Temel Bilgi ve Beceri
Mesleki bilgi ve deneyim
Eğitim Düzeyi – örgün ve yetişkin eğitim düzeyi

II. Süreç Yönetimi
Problem çözme ile ilgili yetkinlikler
Düşünme özgürlüğü ile ilgili yetkinlikler

III. Sorumluluklar ve Sonuçlar
Karar alma ile ilgili yetkinlikler
Sonuçları ölçme ile ilgili yetkinlikler
Yaratıcılığı özendirme ve kişileri geliştirme ile ilgili yetkinlikler

Yetkinlik Tanımları
Temel Yetkinlikler
Stratejik değerleri, politikaları, kurum kültürünü kapsayan, tüm çalışanlar için geçerli yetkinlikler:
Örnek: başarıya güdülenmek, müşteri odaklı olma..

Yönetsel Yetkinlikler
Yönetimde üstün performans için gerekli davranış, beceri ve yetenekleri kapsayan yetkinlikler:
Örnek: Vizyoner liderlik …

Fonksiyonel Yetkinlikler
Kalite Sistemleri-Üretim-Üretim Planlama, MT, Lojistik direktörlüğü le ilgili iş ailesi ve/veya fonksiyonunu içeren ve o işte yüksek performans doğurmaya yönelik davranış, beceri ve yetenekleri kapsayan yetkinlikler ile teknik bilgi donanımı.

Örnek: Mühendislik Müdürü - I
POZİSYONUN KISA İŞ TANIMI:
Rekabet ortamı içinde firmanın geleceği ile ilgili olarak yeni tesis, makine veya teknik donanım ihtiyacını ortaya çıkarmak için gerekli etüt çalışmalarını yapmak ve/ veya yaptırmak
Yatırım planlarını firmanın stratejik planlarına uygun olarak kısa, orta ve uzun vadede planlamak
Üretim süreçlerinde verimlilik ve etkinlik artırmak üzere her türlü ar-ge faaliyetini kısa, orta ve uzun vadede planlamak, süreç haritalarını çıkarmak ve uygun olanların devreye alınmasını sağlamak
Üretim süreçlerindeki tüm faaliyetlerin ilk seferde doğru, tam zamanında planlanan miktar ve kalite üretilebilmesi için gerekli tüm planlamaları yapmak ve uygun olanları uygulamaya sokulmasını sağlamak
Mevcut üretim teknolojileri geliştirmek, daha verimli hale getirmek için araştırmalar yapmak, yeni ürün geliştirme, revizyon, yatırım konularında önerilerde bulunmak, uygulamaları analiz ederek kontrol etmek, yeni üretim teknolojilerinin firmaya adaptasyonunu sağlamak
Üretimin planlanan miktar ve kalitede olmasını kontrol altında tutmak için iş etüdü, yalın üretim, kaizen, tam zamanında üretim gibi konularda kısa, orta ve uzun vadede stratejik proje çalışmalarına liderlik etmek, çağdaş yöntemlerin firma kültürünün bir parçası olmasını sağlamak, ilgili tüm süreçleri uygulamaya almak için etkin liderlik yapmak
Egitim Sistemi Tasarımı
Yetkinlikler tanımlandıktan sonra, yetkinliklere bağlı olarak eğitim sistemi tasarlanacaktır. Eğitim tasarımında bir örnek model temel alınacak ve her bir pozisyon için Bilgi, Beceri, Tutum ve Davranış, A, B, C, ve D tipi eğitimler tanımlanacaktır.
(Üretim çalışanları için eğitim planlaması Mess Eğitim Vakfı ve/veya Festo ile birlikte yapılabilir.)

Süreç Tasarım
Mühendisi - II
TEMEL BİLGİ VE BECERİ:
MESLEKİ BİLGİ: Üretim teknolojileri, iş etüdü, kalite araçları (POKE-YOKE, KAIZEN, FMEA v.b.) ile ilgili temel bilgi.
EĞİTİM DÜZEYİ: 4 senelik lisans mezunu (Tercih edilen bölümler: Makina, Mekatronik, Elektrik, Endüstri, Malzeme Mühendisliği veya teknik diğer mühendislik bölümleri.)
DENEYİM : En az 1 yıl
YABANCI DİL BİLGİSİ: İyi düzeyde İngilizce


Örnek: Mühendislik Müdürü - II
TEMEL BİLGİ VE BECERİ:
MESLEKİ BİLGİ: Üretim teknolojileri, iş etüdü, yalın üretim, kalite araçları (POKE-YOKE, KAIZEN, FMEA, TAM ZAMANINDA ÜRETİM v.b.) ile ilgili temel ve ayrıntılı bilgi ve yalın üretim konusunda ve en az bir diğer konuda derinlemesine uzmanlık. İş ve insan yönetimi konusunda sertifika programlarından sertifika almış olmak.
EĞİTİM DÜZEYİ: 4 senelik lisans mezunu artı yüksek lisans (Tercih edilen lisans ve yüksek lisans programları: Makine, Mekatronik, Elektrik, Endüstri, Malzeme Mühendisliği veya teknik diğer mühendislik bölümleri)
DENEYİM: Meslek alanında en az 8 yıl ve yöneticilik konusunda en az 3 yıl
YABANCI DİL BİLGİSİ: Çok iyi düzeyde İngilizce ve iyi derecede ikinci yabancı dil (Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca)

Örnek: Süreç Tasarım Mühendisi - I
POZİSYONUN KISA İŞ TANIMI

Yeni ürün devreye alma ve modifiye çalışmalarının yürütülmesine katkıda bulunmak
Zaman etütlerini planlayarak yaptırmak, çıktıları analiz etmek
Ürün süreç analizlerini yapmak, iş akış diyagramlarını oluşturmak
Yatırım ve harcama planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak
Makine ve ürün yeterliliklerini belirlemek, insan ve makine kapasitelerini belirlemek
İş örneklemesi yapmak ve çıktılarını raporlamak, üretim standartlarını oluşturmak
Firma genelinde tüm makine ve ekipmanların kodlanması ve sisteme dahil edilmesi çalışmalarına katılmak
Oluşturulan kodlama mantığını sistemde uygulanabilirliğini sağlamak
Kaizen çalışmalarını yürütülmesine yardımcı olmak
Öneri sisteminin verimliliğini artıracak çalışmalarda bulunmak
Üretimin etkinliği ve verimliliğini artırıcı tüm süreçlerde yer almak, veri analizi yapmak ve ilgili raporlamaları gerçekleştirmek
Fabrika içi iş akış ve malzeme yerleşim planlarını yapmak
Proseslerde en etkin ve verimli çalışma durumunu saptamak
Prototip üretiminin yapılmasını sağlamak
Kalite, kapasite artırıcı ve maliyet azaltıcı teknolojik gelişmeleri takip ederek firmada uygulamaya alma önerilerinde bulunmak

Örnek Model
BECERİ
Takım Çalışması
Hızlı Okuma
Analitik Düşünme

BİLGİ
Ürün Bilgisi
6 Sigma
Üretim teknolojileri
Depo Yönetimi
Üretim planlama

TUTUM/DAVRANIŞ
Olumlu düşünme
Güven sağlama
Yapıcı olma

A. İletişim / Üretim de Liderlik / Koçluk
B. Zaman yönetimi / Etkileme ve kendini kabul ettirme
C. Üretimde yenilikçilik
D. Üretimde problem çözme / Sayısal karar verme teknikleri
Proje Yönetimi

Projenin 3. adımı olan 'Uygulama Değerlendirme ve Geri Bildirim Tasarımı' için detaylı proje planı önerilen model yönetim tarafından kabul edildikten sonra detaylandırılacaktır.
Proje Çalısma Esasları
Projenin 1. ve 2. adımlarında Bahçeşehir Üniversitesi’nden , danışman olarak Prof. Dr. Erkan Bayraktar ve Doç. Dr. F. Tunç Bozbura ve idari işler için bir asistan yer alacaktır.
Evyap bu proje için kendi personelinden oluşan bir proje ekibi kuracaktır.
Projenin 1. ve 2. adımları ile ilgili zaman planlaması ekteki gantt chart’ta verilmiştir. (14. Hafta)
Projenin 1. ve 2. adımı 14 hafta sürecektir, her hafta proje ekibi en az 12 saat Evyap şirketinde çalışacaktır.
Projenin 2. adımı sonunda çalışma ile ilgili rapor ve EVYAP Tedarik Zinciri Akademisi El Kitabı teslim edilecektir.

Proje Zaman Planlaması
Full transcript