Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХАРИУЦЛАГА, ТАЙЛАГНАЛ

No description
by

baatar munkhtuul

on 12 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХАРИУЦЛАГА, ТАЙЛАГНАЛ

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХАРИУЦЛАГА, ТАЙЛАГНАЛ
Гүйцэтгэлийн тайлангийн механизм
Гүйцэтгэлийн тайлангийн бүтэц, тайлагнах хэлбэр
Аливаа зөрчил дутагдлыг Ерөнхий захирлын дэргэдэх Эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны хурлаар асуудлыг хэлэлцэж, байгууллагын дотоод журамд заасан хариуцлагыг ноогдуулна.
Зөрчил, дутагдал нь гэмт хэргийн шинжтэй бол асуудлыг хуулийн байгууллагад шилжүүлж, шийдвэрлүүлнэ.
Хариуцлага
Байгууллагын хувьд гүйцэтгэлийн удирдлагатай холбоотой асуудал чанарын албан дээр хэт төвлөрсөн байдлын улмаас албан хаагчид энэ талын мэдлэг мэдээлэл сул;
ГССҮТ-ийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хүрээнд хийгдэх ажлын хэрэгжилт хангалтгүй;
Байгууллагын хүрээнд нэгдсэн зохицуулалт, зохион байгуулалт байхгүй;
Эмч, эмнэлэгийн ажиллагсад нэг бүр төлөвлөгөө, тайлан хийдэггүй;
Хүндрэл бэрхшээл
Байгууллагын түвшинд
Хэлтэс, алба, тасгийн түвшинд
Нийт тасаг нэгжийн хүрээнд /Сар бүрийн 25-нд/ - Иргэд, үйлчлүүлэгчдийн санал, гомдол, хүсэлтэд хяналт тавих;
- Байгууллагын анхан шатны маягт хөтлөлтийн байдалд хяналт шалгалт хийх; /ЭМСайдын 450 тоот тушаал/
й
Эмч, эмнэлэгийн ажиллагсдын түвшинд
Эмч, эмнэлэгийн ажиллагсад нь тайлан гаргадаггүй бөгөөд өдөр тутмын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр хянагддаг.

Эмнэлэгийн стандарт шаардлагыг мөрдөж ажиллаж байгаа эсэх;
Иргэдийн санал, гомдол;
Ерөнхий захирал нь байгууллагын үйл ажиллагааны тайлангаа нэгдсэн байдлаар ЭМСЯаманд албан тоотоор хүргүүлэх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд Эрүүл мэндийн байгууллагын хурлаар ажлаа тайлагнадаг.
Алба, тасгийн эрхлэгч нар удирдлагын зөвлөл болон байгууллагын нэгдсэн хурлаар үйл ажиллагааны тайлангаа илтгэж, танилцуулдаг.
Эмч, эмнэлэгийн ажиллагсдын хувьд чанарын алба болон холбогдох тасгийн эрхлэгч нараас гаргасан төлөвлөлт, чиг үүргийн дагуу өдөр тутмын ажилдаа тухай бүрт бүртгэл хөтөлж ажилладаг.Байгууллагын алсын хараа, эрхэм зорилгыг нийт хамт олноор хэлэлцэж, оновчтой тодорхойлох;
Байгууллагын стратегийн төлөвлөгөөг ажлын хэсэг байгуулж хийх, нэгж, албадын оролцоог нэмэгдүүлэх;
Тухайн ажлын төлөвлөгөөг нийт ажилчдын төлөөлөл оролцуулан боловсруулах. Төлөвлөгөөний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх үр дүнг оновчтой тодорхойлох;
Байгууллагын албан хаагчдад гүйцэтгэлийн удирдлагын талаар мэдлэг боловсрол олгох;
Байгууллага тасаг, нэгжийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах, үр дүнгийн гэрээ хийж хэвших;
Урамшууллын тогтолцоог оновчтой болгож, ажилчдын ажлын урам зоригийг нэмэгдүүлэх хөшүүрэг болох тогтолцоог нэвтрүүлэх;
Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний тогтолцоог байгууллагын онцлогт тохируулан хийх;
Шалгуур үзүүлэлт, хүрэх үр дүнг оновчтой, үндэслэлтэй, хэмжигдэхүйц, хүрч болохуйц хэмжээнд тодорхойлох.

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ САЙЖРУУЛАХ САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ
Full transcript