Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ГААЛИЙН ЗӨРЧИЛ, ХЭРЭГ БҮРТГЭЛ

No description
by

screen Mr.7!!!

on 8 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ГААЛИЙН ЗӨРЧИЛ, ХЭРЭГ БҮРТГЭЛ

1. Эрх зүйн эх сурвалж
2. Гаалийн зөрчил захиргааны зөрчил болох нь
Гаалийн зөрчлийг бууруулах арга хэмжээ
3. Гаалийн зөрчил түүнд хүлээлгэх хариуцлага
290.2.Гаалийн хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол дор дурдсан захиргааны шийтгэл ногдуулна
294-1 дүгээр зүйл.
Татварыг хугацаанд нь төлөхгүй байх

ГААЛИЙН ЗӨРЧИЛ, ХЭРЭГ БҮРТГЭЛ
ГААЛИЙН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА
1. Эрх зүйн эх сурвалж
2. Гаалийн зөрчил, захиргааны зөрчил болох нь
3. Гаалийн зөрчил түүнд хүлээлгэх хариуцлага
ГЗЭЗ-н эх сурвалж нь :
Олон улсын эрх зүй
Олон улсын гаалийн
эрх зүй
Гаалийн
эрх зүй
Үндсэн баримт бичиг
Эрх Зүйн Акт
Олон Улсын Гэрээ, Конвенц
Үндэсний Хууль Тогтоомж
Үйлчлэх Хүчин Чадал
1. Хууль
2. Хуульчилсан акт
3. Тогтоол
4. Тушаал
5. Шийдвэр
Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн
3-р зүйл
Монгол улсын нутаг дэвсгэрт дагаж мөрдүүлхээр тогтоосон захиргааны дэг журам санаатай болон болгоомжгүйгээр зөрчсөн үйлдлийг хэлнэ
Захиргааны зөрчил
, , ,
Бараа тээврийн хэрэгслийг хууль бусаар нэвтрүүлэх
Татвар хураамжийг болон мэдээ тайланг цаг хугацаанд нь гаргаж өгөхгүй байх
Гаалийн хууль тогтоомж зөрчих, гаальд мэдүүлэх журам зөрчих
Худал мэдээлэл өгөх
Мэдүүлэгч үүргээ биелүүлэхгүй байх
Гаалийн хяналтын бүсийн дэглэм зөрчих
Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын нөхцөл шаардлагыг зөрчих
Гаалийн захиргааны зөрчил нь :
Гаалийн байгууллагаас мэдүүлэх үүрэгтэй этгээд нь
ГУТБ-с баталсан маягтын дагуу мэдүүлгээ бичээгүй
эсвэл
буруу бичсэн хуулиар тогтоосон мэдүүлэгчийн үүргээ биелүүлээгүй
мэдүүлэх журам
290.2.4
Барааг гаалийн мэдүүлэгт зориуд бичилгүй орхих
Барааны тоо хэмжээг санаатайгаар бууруулж буруу мэдүүлэх
Гаалийн бүрдүүлэлтийн горим барааны ангиллыг худал мэдүүлэх
!!!ТОРГУУЛ!!!
хамгийн өндөр
2003-2013 онд жилд дунджаар 3000
2003 - 2200 зөрчил
2008 - 4030 зөрчил
!!!ХОРИГЛОСОН !!!
!!!ХЯЗГААРЛАСАН!!!
Гаалийн зөрчил гаргахад нөлөөлдөг хүчин зүйлс
Гадаад хүчин зүйл
Зөвхөн ашиг орлого олох
Гадаадын зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ
Дотоод хүчин зүйл
Гаалийн болон бусад хууль тогтоомжийн эрх зүйн мэдлэг дутуу
Ашиг орлого олох шунахайн сэдэлтэйгээр хууль бусаар эд зүйлийг нэвтрүүлэх
Гадаадын зах зээл дээрх үнийн өсөлт
Тарифын болон тарифын бус хязгаарлалт
Зөрчил нэмэгдэх шалтгаан :
Гадаад Худалдааны Нийт Эргэлт
экспорт
импорт
Гадаад Зорчигч
Дотоод Зорчигч
Нөлөөлөх хүчин зүйл
Шууд
Шууд бус
Гаалийн хууль тогтоомжийг
санаатай зөрчих
болон
санамсаргүйгээр зөрчих
Гаалийн бичиг баримтыг засварлах
Тээврийн хэрэгслийг нуувч болгон ашиглах
Үнэлгээний луйвар
Эрсдлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх
Гаалийн хяналтыг оновчтой зохион байгуулах
Хууль тогтоомж журам зааврыг гаалийн харилцаанд оролцогчдод илүү нээлтэй болгох сурталчлах
Гаалийн бүрдүүлэлт хяналттай холбоотой мэдээллийг ил тод байлгах
Эрх Зүйн актуудын хууль сахилтын түвшинг дээшлүүлэх
Гаалийн харилцаанд оролцогчдын хууль сахилтын түвшинг тодорхойлсоны үндсэн дээр мэдээллийн сан үүсгэх
Гаалийн улсын байцаагчийн мэдүүлэх мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх
Татвар төлөгчдөд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах
Татварын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох
Татварын хувь хэмжээг оновчтой болгох
Хууль ёсны худалдааг хөнгөвчлөх
Төрийн болон төрийн бус байгуулгатай мэдээлэл солилцох хамтран ажиллах
Гаалийн эрх зүйн харилцаанд оролцогч нь гаалийн хууль тогтоомжоор зохицуулж бэхжүүлсэн журмыг биелүүлээгүйн улмаас гаалийн зөрчил үүсдэг.
Гаалийн захиргааны шинжтэй зөрчил нь дараах хэлбэрүүдийг агуулсан байдаг.
290.1
Гаалийн болон бусад хууль тогтоомж зөрчсөн гаалийн байгууллагын албан тушаалтан, гаалийн улсын байцаагчид :
1. сахилгын,
2. захиргааны
3. эрүүгийн
4.Бусад хариуцлагыг холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хүлээлгэнэ.
291
Бараа, тээврийн хэрэгслийг нуувч болгон ашиглах
291.1.Барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх зорилгоор өөр барааг нуувч болгон ашигласан бол нуувч болгон ашигласан барааг хураах, эсхүл үнийг нь гаргуулж улсын төсөвт төвлөрүүлнэ.
291.2.Барааг гаалийн хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх зорилгоор тээврийн хэрэгслийг зориудаар тоноглох, зориулалтыг нь өөрчлөх зэргээр нуувч болгон ашигласан бол уг тээврийн хэрэгслийг хураах, эсхүл үнийг нь гаргуулж улсын төсөвт төвлөрүүлнэ.
Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний эрхийг цуцлах
292
Гаалийн хууль тогтоомжийг зөрчсөн, эсхүл хууль тогтоомжид заасан эрхээ хэтрүүлсэн зөрчлийг давтан гаргасан гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний эрхийг цуцална.
Гаалийн болон бусад татвар төлөхөөс зайлсхийх
293
2931.1.
- Гаалийн үнэ,
- барааны тоо хэмжээ,
- гаалийн бүрдүүлэлтийн горим,
- барааны нэр төрөл,
- марк, зориулалт, ангилал,
- гарал үүслийг худал мэдүүлэх,
- гаалийн бичиг баримтыг солих,
- засварлах
зэрэг аргаар гаалийн болон бусад татвар төлөхөөс санаатайгаар зайлсхийсэн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол буруутай этгээдэд Татварын ерөнхий хуулийн 74, 75 дугаар зүйлд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.
2. 2931.1-д заасан зөрчлийг болгоомжгүйгээр үйлдсэн бол буруутай этгээдэд
293-1
Татварын ерөнхий хуулийн 74, 75 дугаар зүйлд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.
293-1
Гаалийн болон бусад татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд хамрагдсан барааг :
- зориулалтын бусаар захиран зарцуулсан,
- үрэгдүүлсэн
3
1.Гаалийн болон бусад татварыг хугацаанд нь төлөөгүй бол төлөгдөөгүй татварын үнийн дүнгээс хугацаа хожимдуулсан хоног тутамд 0.3 хувийн хүү ногдуулан.
294-1
Full transcript