Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

L' APARELL LOCOMOTOR

No description
by

on 22 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of L' APARELL LOCOMOTOR

L' APARELL LOCOMOTOR
INTRODUCCIÓ
Aquesta és una unitat didàctica per treballar l'aparell locomotor per nens de ciclè mitjà d'Educació Primària.
Ha estat ideada per a una escola on es desenvolupi treball per projectes de manera que integrarem en aquesta unitat l'àrea de Coneixement del Medi amb les d'Educació Física, Educació Visual i Plàstica i Llengua, sent la primera la que es pren com a punt de partida i articula el treball. Així mateix serà la que tindrà un major número de sessions.
OBJECTIUS
Reconèixer la morfologia externa del cos.
Identificar l'aparell locomotor
Identificar les parts del cos que permeten el movient, relacionar-les amb altres òrgans i comprendre el funcionament del cos humà des d'un sentit gobal.
Distingir els principals ossos, músculs i articulacions.
Conèixer les lesions més freqüents de l'aparell locomotor.
CONTINGUTS GENERALS
Reconeixement de la morfologia externa de cos.
Identificació de l'aparell locomotor.
Identificació i justificació d'hàbits de higiene, de descans, d'exercici físic i l'alimentació variada i equilibrada per a una vida saludable.
CONTINGUTS ESPECÍFICS
L'aparell locomotor i les seves parts
Els ossos
Els músculs
Les articulacions
Els moviments
Lesions més freqüents


TEMPORITZACIÓ
13 sessions distribuides en tres setmanes.
Treballem per projectes.
Projecte que inclou les àrees de: Coneixement del medi, llengua, educació visual i plàstica i educació física.
13 sessions: 1 de 30 minuts,10 d'una hora, 1 de dues hores i 1 de tres hores.
Es realitzarà el projecte al principi del segon trimestre, les tres setmanes compeses entre el dia 13 i el 31 de gener
SESSIÓ 1
Durada: 1 hora (coneixement del medi)
Sessió d'avaluació inicial.
El mestre planteja fer una llista d'idees. Els alumnes, per iniciativa pròpia, aixercaran la mà i respectant el torn de paraula, expressaran la seva idea. El mestre guia la pluja d'idees donant alguna informació (per exemple: "jo crec que els ossos en formen part").
El mestre apunta a la pissarra totes les idees, siguin correctes o no. Els alumnes les copien en un full però en color verd si estan d'acord i en vermell si no ho estan. Es recorda als alumnes que han de tenir cura de la ortografia i caligrafia.
El mestre recull totes les llistes.
Al final de la classe el mestre explica el calendari de treball del projecte als alumnes,entrega la rúbrica d'avaluació i explica en què consistirà el petit exercici final.
Serveix per conèixer les idees prèvies dels alumnes i per guiar-los a l'hora de treballar (al saber què tindrem en compte per avaluar).
Avaluem la participació (ordre, respecte a l'opinió dels companys, capacitat d'expresar idees coherents de forma ordenada, etc.) i el llistat (ortografia, caligrafia, presentació, etc.)
SESSIÓ 2
Durada: 1 hora (coneixement del medi)
Penjem un pòster a la pissarra en que es troba representat l'aparell locomotor. Annex 1.
Per parelles han de pensar durant deu minuts en quines tres parts dividirien l'aparell locomotor.
Cada parella explicarà en veu alta allò que ha pensat. A partir de les parelles que han estat més encertades (o totalment) expliquem que es pot dividir de dues formes: cap, tronc i quatre extremitats o músculs, ossos i articulacions.
Farem quatre grups de sis alumnes. Cada grup farà una recerca d'un dels següents temes: ossos, musculatura, articulacions i lesions i malalties freqüents de l'aparell locomotor. El mestre farà els grups i adjudicarà els temes.
Avaluem treball en parelles (capacitat per cooperar i posar-se d'acord) i expressió oral en explicar allò que han pensat.

SESSIÓ 3
Durada: 1 hora (llengua)
Aquesta sessió es realitzarà la biblioteca de l'escola.
En primer lloc el mestre explicarà els objectius del treball en grup.
S'explicarà també el temps de que dispondran i l'organització del mateix.
Els alumnes, treballant en els seus grups, cercaran informació a la biblioteca de l'escola.
El mestre lliurarà a cada grup una llista amb els títols que els poden resultar de major utilitat.
En un full apuntaran tota la informació que creguin que serà útil.
Al final de la sessió suggerirem als alumnes que busquin informació a llibres que tinguin a casa i que preguntin a pares, germans grans o altres adults què en saben del tema.
Avaluem treball en grup (escoltar als atres, expressar i raonar idees) i actitud al cerca informació a la biblioteca (interès per la feina, respecte al tractar els llibres,etc.)
Objectius treball en grup
1. Fer un mural del cos humà situant 15 elements importants (ossos, músculs, articulacions, lesions).
2. Explicar els ossos, músculs, articulacions o lesions de l'ap. locomotor als companys amb el suport d'una presentació powerpoint de mínim 5 diapositives.
SESSIÓ 4
Durada: 1 hora (coneixement del medi)
Aquesta sessió es realitzarà a l'aula d'infomàtica de l'escola.
Dedicaran deu minuts a compartir la informació que han portat de casa amb el seu grup.
Els alumnes, treballant en els seus grups, cercaran informació a internet. Han de tenir cura de no repetir informació que van trobar als llibres i que han portat de casa, sinó ampliar-la i complementar-la.
El mestre lliurarà a cada grup un llistat de pàgines web fiables i interessants.
Es recorda als alumnes que és una gran oportunitat per cercar imatges que puguin servir de model per al murala.
Avaluació: treball en grup, actitud correcta a l'aula d'informàtica (cuidar els ordinadors) i capacitat de cerca d'informació a fonts adients.
SESSIÓ 5
Durada: 3 hores (coneixement del medi, educació visual i plàstica i llengua)
Preparem l'exposició.
El mestre de coneixement del medi estarà a l'aula d'informàtica i el de plàstica a l'aula de plàstica.
Dos grups preparan el mural durant la primera hora i els altres dos el power point i a la segona hora canviaran d'aula.
La tercera hora es dedicarà a preparar allò que diran i com ho diran a l'explicació, es farà a l'aula ordinària on tindran suport del mestre de llengua.
Si cal poden aprofitar part d'aquesta última hora per acabar el mural i la presentció powerpoint.
Avaluació: treball en grup, actitud correcta a l'aula d'informàtica i de plàstica (tenir cura del material).
SESSIÓ 6
Durada: 2 hores (coneixement del medi i llengua)
Els alumnes faran les seves exposicions.
Al final de cada exposició el mestre, com els companys que han escoltat (faran la valoració en grup, de manera que n'hi haurà tres) i els que han fet l'exposició (individual, sis per grup) punturan uns ítems de l'1 al 10. Annex 2.
Avaluació: El mestre llegirà tots els documents i en farà un resum que entregarà a cada alumne al següent classe. Un cop els alumnes llegeixin la valoració i la tornin al mestre aquest els dirà la nota que serà una mitja entre la nota que ha posat el mestre l'autoavaluació i la nota dels companys.
SESSIÓ 7
Durada: 1 hora (educació física)
Activitat 1: Els alumnes correran pel camp de bàsquet i quan el mestre digui el nom d'una part de l'aparell locomotor (os, múscul o articulació) hauran de parar i tocar-la amb la mà dreta.
Activitat 2: El mestre dirà a cada alumne el nom d'un os o articulació (els altres no ho sentiran). Els nens hauran de col·laborar per intentar formar entre tots un cos humà agafant-se de là mà amb els que són les estructures colindants (per exemple l'húmer agafa amb una mà a l'espatlla i amb l'altra al colze, qui a la vegada agafarà al cúbit. Per fer-ho hauran de moure's pel camp de bàsquet corrent i preguntant als companys qui són.
Activitat 3: El mestre ensenyarà com fer diferents estiraments als nens i aquests, en expermentar-los han de dir el nom del múscul que estiren.
Avaluació: participació en les activitats, capacitat per treballar de forma cooperativa.
SESSIÓ 8
Durada: 1 hora (coneixement del medi)
A la sala d'informàtica indiquem als alumnes exercicis relacionats amb l'aparell locomotor, adients al seu nivell, per fer on line.
Els alumnes faran per parelles els exercicis dels següents enllaços. Aquests exercicis resulten engrescadors i motivadors per als nens.
http://www.educaplus.org/play-60-Sistema-muscular.html

http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/b/00/animaciones/a_fb05_06.html

http://www.educaplus.org/play-62-Sistema-?seo-Test.html

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/flash/launcher.swf?path=/educacyl/cm/files.swf&idMmedia=73269&baseUrl=/educacyl/cm&idContent=44222&alias=zonaalumnos
Avaluació: treball en parella (respectar l'opinió del company, explicar-li allò que no entèn, estar atent a allò que el company ens explica i actitud correcta a l'aula d'informàtica (cuidar els ordinadors).
SESSIÓ 9
Durada: 1 hora (coneixement del medi)
En aquesta sessió projectarem dos capítols de la sèrie "Érase una vez...el cuerpo humano".
Veurem els capítols titolats "Els músculs" i " Els ossos i l'esquelet".
SESSIÓ 10
Duració: 1 hora
El mestre explica als nens normes d'higiene postural .
Per fer-ho seguirem de guia un document amb dibuixos on s'expliquen els principis bàsics de la higiene postural infantil.
Amb alumnes voluntaris realitzem demostracions d'allò que és correcte i allò que no ho és.
SESSIÓ 11
Durada: 1 hora (llengua)
La mare d'un alumne de la classe que és metge dona una xerrada als nens en relació als hàbits saludables, relacionant-la amb l'aparell locomotor.
També porta radiografies, així els alumnes podran veure alguns ossos.
Explica als nens la importància de practicar esport (especial incidència en aparell locomotor) i dels habits d'alimentació.
Com deures els nens preparen una redacció de mitja pàgina explicant allò que els ha semblat més interessant, poden il·lustrar-la amb un dibuix.
Avaluació: fem servir la redacció de deures per avaluar ja que allò que escriuen els alumnes ens dona informció també de l'actitud que han tingut durant la sessió (si han estat o no atents). Tenim en compte tant el contingut del text com la cura en la caligrafia, l'ortografia i la presentació.
SESSIÓ 12
Durada: 1 hora (coneixement del medi)
Sessió d'avaluació final.
Els nens han d'omplir un petit exercici individual.

Avaluació: actitud (estar atent a l'expicació, realitzar preguntes adients, escoltar les opinions dels companys, mostrar-se participatiu en les demostracions)
SESSIÓ 13
Durada: 30 minuts
El mestre explica als alumnes allò que creu que ha sortit bé i que ha sortit malament durant el projecte.
Els alumnes també poden expressar la seva opinió sobre com han anat les coses durant aquest projecte.
El mestre pregunta als nens si creuen que han après molt sobre l'aparell locomotor.
Si algun alumne té algun dubte pot preguntar-lo.
El mestre torna els exàmens amb les correccions, quan els alumnes els han repassat els tornen.
Aleshores el mestre diu als alumnes la nota de l'examen i del projecte.
http://www.educa.madrid.org/web/cp.alarcon.valdemoro/Web/ColePAA15/Nueva%20Zona%20Virtual/Web%20Acceso%20recursos%20AI/03%20CONO/C.Natura-CH-ApLocomotor.htm

http://213.0.8.18/portal/educantabria/contenidoseducativosdigitales/primaria/cono_3_ciclo/CONTENIDOS/CUERPO%20HUMANO/DEFINITIVO%20LOCOMOTOR/Publicar/page3.html

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceiparegume/files/2013/11/higiene-escolar.jpg

http://www.diccionari.cat/

http://primaria.ieduca.caib.es/images/stories/PDI/aparell_locomotor.pdf

http://dudiblog3ciclo.wordpress.com/

SOBOTTA, J. Atlas de Anatomía Humana, Ed. Médica Panamericana, Buenos Aires, 21ª Edición, 2000.

BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA
Full transcript