Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

marie israelsson

on 2 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Redan då hade han roliga T-shirtar!
Är ni förberedda för att ansvara för gymnasiearbetet och bedömningen?
13.30-15.00 Workshop

15.00-15.30 Avslutning och frågestund
Syfte och frågeställning
Teorier och modeller för att hantera frågeställningen
Metod
Värdering av källor
Kortare skriftlig redogörelse
Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport, eller i relevanta fall i en mediaproduktion eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse.

Presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons
Samhällsvetarprogrammet
Samhällsfrågor och samhällsförhållanden
Samhällens strukturer, verksamheter och funktioner
Samspel mellan individ och samhälle
Människors livsvillkor
Mediernas och it-teknikens förutsättningar och möjligheter
Kunskapsmål


Diskutera vilka språkliga kunskaper eleverna behöver på era program
Vilka genrer och språkliga stilar utmärker programmet?
Vilka ord, begrepp och symboler används inom programmet?
Vilka medier och hjälpmedel är aktuella för kommunikationen inom programmet?
bikupa
Utdrag ur examensmålen för samhällsvetenskapsprogrammet
Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter inom utbildningens olika kunskapsområden. Eleverna ska också ges möjlighet att uttrycka sig i varierande skriv- och talsituationer på framför allt svenska och engelska.
språk i alla ämnen Gy 2011
Utdrag ur examensmålen för naturbruksprogrammet
Naturbrukets olika yrkesområden ställer krav på kommunikation och samverkan med andra i olika sammanhang. Därför ska utbildningen bidra till elevens kommunikations- och samarbetsförmåga. Genom att arbeta med språket i alla ämnen utvecklar eleverna sin förmåga att argumentera och uttrycka ståndpunkter samt att söka, sovra och bearbeta information.
språk i alla ämnen Gy 2011
4. Skriva en individuell text
3. Skriva en gemensam text
2. Studera texter inom genren för att få förebilder
1. Bygga upp kunskaper om ämnesområdet
genrepedagogik
genre
avsnitt
stycke
mening
fras
ord
tecken
ämnesspråk på alla nivåer

Process: samtala och skriva för att tänka och lära
Produkt: skriva och tala för andra
från process till produkt
Innehåll och idéer – Vad talar/skriver man om?
Text och språk – Hur sker kommunikationen?
Funktion och relation – Vilket syfte har kommunikationen och vem är talare/lyssnare eller skribent/läsare?

Varje genre har sina särdrag vad gäller innehåll, struktur och språkliga drag, men även syfte, mottagare och sammanhang.
tre samverkande språkdimensioner
Språk i alla ämnen
tillfredställande resultat - tillfredställande resultat - gott resultat
visst handlag - gott handlag - mycket gott handlag

Exempel från produktionsutrustning 1:
Betyget E: Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav.
skapa
med viss säkerhet - med viss säkerhet - med säkerhet

Exempel från sv 1
Betyget E: Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
använda
enkla omdömen - nyanserade omdömen - nyanserade omdömen och ger förslag på hur arbetet kan förbättras

Exempel från idh 1
Betyget E: Eleven kan [---] välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.

När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
värdera
med viss säkerhet - med viss säkerhet - med säkerhet

Exempel från branschkunskap inom handel och administration:
Betyget E: Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt.
kommunicera
enkla - välgrundade - välgrundade och nyanserade
enkel - … - komplex

Exempel från sh 1b
Betyget E: I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
analysera
översiktligt - utförligt - utförligt och nyanserat
någon - några - flera

Exempel från matematik 1b
Betyget E: Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen.
minnas och förstå
Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
fortsättning betyget E svenska 3
Värdeord i kunskapskraven för E
En helhetsbedömning, ingen tipskupong
Tabell: Skola 2011:s första arbetstaxonomi fritt efter Blooms taxonomi
Kritiskt tänkande
Källkritiskt förhållningssätt
Digital kompetens
Hantera stora textmängder
Kommunikation
Rapportskrivning
Kreativitet och entreprenörskap
Belysa frågor ur flera perspektiv
Problemlösningsförmåga
Vetenskapligt förhållningssätt
Lära att lära
Högskoleförberedd?
Att ”visa på förberedelse för högskolestudier” handlar INTE om att göra ett högskolearbete:
Elevens arbete kan ha vissa brister vad gäller vetenskaplighet.
Frågeställningen är kanske inte så exakt avgränsad.
Analysen är kanske inte helt uttömmande.
Källmaterial som använts är kanske inte så omfattande.
En eventuell enkätundersökning är kanske inte helt statistiskt säkerställd.
Gymnasienivå
Att ”utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt” ska anpassas till gymnasienivå:

Eleven arbetar med lägre tempo än en yrkesverksam
Elevens användning av rationella metoder motsvarar inte fullt ut en erfaren yrkesverksams.
Gymnasienivå
Varje elev ska bedömas och betygsättas individuellt.

Om elever genomför gymnasiearbetet i grupp måste läraren kunna följa även elevens individuella arbete.
Individuell bedömning
Bedömning
Läraren ansvarar för gymnasiearbetet och bedömningen
Medbedömaren ska vara behjälplig vid bedömningen
Läraren kan ta stöd av kollegor
Lokala programråd och högskolor föreslås medverka
Skolverket tar fram kommentarmaterial och 45 exempel på gymnasiearbeten för yrkesprogram och ett för varje inriktning på högskoleförberedande program (publiceras i mars)
Skolverket tar fram diskussionsunderlag och vanliga frågor
Ansvarsfördelning
…kan vara att hålla i föreläsningar,
laborationsförberedelser,
handledning i genomförandet,
grupphandledningar, enskilda
handledningar och delta
vid seminarier, presentationer
och utvärderingar samt läsa och
ge respons på elevernas texter.
Ansvarig lärares roll
Respons på ett annat arbete kan till exempel ges i ett oppositionsförfarande med åhörare eller i mindre sammanhang skriftligt eller muntligt.
Respons
Diskussion
Formerna för presentation, diskussion och respons är inte reglerade.

En presentation kan till exempel göras
i form av en tidning, film eller en
webbsida.
Presentation
- Vi tittar inte enbart på antalet böcker, utan också vad man gör med dem. Vi tittar på processer och skolbiblioteket som metod, säger Kjell Ahlgren från Skolinspektionen på ”Skolbibliotek 2011”.
Informationssökning och källkritik
Eleven ska kunna förmedla sina ämneskunskaper på engelska; det är inte en språklig övning som ska bedömas för sin egen skull.
Sammanfattning på engelska
Om eleverna tidigt möter rapportformen kan formen avdramatiseras så att de kan koncentrera sig på ämnet och det analytiska arbetet.

Rapportens grunddisposition
kan i se likadan ut oavsett
ämnesval och program med
försättsblad, sammanfattning,
innehållsförteckning, bakgrund, syfte, frågeställning(ar), metod och material, resultat, slutsatser och diskussion samt källförteckning och eventuella bilagor.
Rapportskrivning
de gjorda valens påverkan på resultatet,
kvalitetsaspekter under arbetets gång,
resultatets kvalitet,
den egna arbetsinsatsen,
eventuella alternativa metoder.
Utvärdera
Bilder
Film
Ljud
Ritningar
En produkt
Diagram
Text
Logg
Genomförandet måste dokumenteras för att det ska bli möjligt att utvärdera arbetet. Exempel på dokumentationsformer:
Genomföra
Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.
Mål för GA på yrkesprogram


Diskutera i grupper om tre hur ni skulle vilja att man organiserar GA på era program.
Längre bikupa
Samverkan med svenska 3 och/eller andra kurser
Samverkan med specialiseringskurs
Tema som passar in i flera ämnen
GA-veckor eller sammanhängande heldagar
Del av GA på arbetsplatser
Möjligheter som vi vill pröva
Det är tänkbart att den ansvariga läraren eller arbetslaget bestämmer ett tema eller område för gymnasiearbetet som gäller för flera elever.  
Teman för en hel grupp elever
GA
SVENSKA 3
SAMHÄLLS-
KUNSKAP 2
Gymnasiearbetet kan genomföras parallellt med och även i samverkan med kurser som ligger i slutet av utbildningen.
Samverkan med kurser
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.
Mål för GA på yrkesprogram
Olika innehåll för yrkesprogram och högskoleförberedande program
Inriktning mot yrkesutgången eller tänkta högskolestudier
Inriktad mot yrkes- eller ämneskunskaper som eleven redan förväntas ha
Betyget E eller F
Skillnader mellan GA och PA
I sitt gymnasiearbete (på Naturvetenskapsprogrammet)
ska eleven visa
färdigheter i att avgränsa sin frågeställning,
färdigheter i att presentera resultatet i en skriftlig rapport som uppfyller genrens grundläggande krav på språkriktighet och formell struktur
färdigheter i att kort sammanfatta resultatet skriftligt på engelska med ett ämnesadekvat språk.
Färdigheter
I sitt gymnasiearbete (på Naturvetenskapsprogrammet)
ska eleven visa
kunskaper om relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder inom det valda kunskapsområdet, samt
kunskaper om relevanta källor och om hur man bedömer deras relevans och trovärdighet
Fakta och förståelse
I sitt gymnasiearbete (på Hantverksprogrammet)
ska eleven visa
ett kritiskt förhållningssätt till val av material…
kvalitetsmedvetenhet och estetisk medvetenhet genom att analysera och bedöma kvaliteten av det färdiga resultatet i förhållande till branschens kvalitetsnormer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
I sitt gymnasiearbete (på Hantverksprogrammet) ska eleven visa
färdigheter i att på ett yrkesmässigt sätt lösa problem som uppstår under arbetets gång
färdigheter i muntlig framställning och presentationsteknik på det sätt som uppgiften kräver, samt i att använda fackterminologi...,
färdigheter i att beskriva sitt arbete på ett yrkesmässigt sätt med hjälp av text, bild och digitala tekniker som är relevanta för uppgiften.
Färdigheter
I sitt gymnasiearbete (på Hantverksprogrammet)
ska eleven visa
kunskaper om lagar och andra bestämmelser som är relevanta för uppgiften
förståelse av hur resursanvändning vid genomförandet av uppgiften påverkar ekonomi och miljö
Fakta och förståelse
Fakta och förståelse
Färdigheter
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Punkter som stöd för bedömning i Skolverkets bok Gymnasieskola 2011
Gy 2011: Alla fyra f ska vara med
Gymnasiearbetets koppling till examensmålen är tänkt att förstärka helhetssynen på utbildningen.

Det är hela utbildningens innehåll som sammantaget spelar roll för att en elev ska få gymnasieexamen.
Examensmålen styr GA
Bland annat ska läraren:
samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen,
organisera och genomföra arbetet så att eleven successivt får fler och större självständiga uppgifter och ökat eget ansvar,
utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande
Lgy 11 överst i hierarkin

Ett kvitto på att eleven är
förberedd för vald
yrkesutgång eller
högskolestudier inom i första
hand det område som
programmet utbildar för.
Med siktet mot yrkesutgång
eller högskolestudier
9.00-10.15 Föreläsning: examensmålen och gymnasiearbetet
10.15-10.45 Längre bikupa om hur gymnasiearbetet kan organiseras
10.45-11.45 Fortsatt föreläsning: bedömning och betygsättning
----- LUNCH -----
12.45-13.30 Föreläsning och instruktion till workshop: gymnasiearbetet på yrkes- och högskoleförberedande program
13.30-15.00 Workshop kring planering av gymnasiearbetet i grupper om c:a 6 personer
15.00-15.30 Avslutning och frågestund
Preliminärt program
Kristina Burman
Jan-Åke Fält
Marie Israelsson

Er uppgift är att göra en beskrivning av hur ett gymnasiearbete kan se ut från början till slut inom ert program. Exemplet ska överensstämma med de skrivningar som finns i boken ”Gymnasieskola 2011” – både i den övergripande del 1 (sid 42-47) och det som gäller för det program som ert exempel gäller. Det är väsentligt att exemplet ligger i linje med de punkter för bedömning som exemplifieras under rubriken Kommentarer till målen för gymnasiearbetet.
Workshop
Inriktningar
Beteendevetenskap
Medier, information och kommunikation
Samhällvetenskap
Gymnasiearbete på Samhällsvetenskapsprogrammet
Vad innebär det då att eleven till exempel redogör översiktligt, utförligt eller utförligt och nyanserat?

En översiktlig redogörelse tar upp de väsentliga delarna, men är lite mer ungefärlig och inte så exakt.
gymnasieboken
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Ur kunskapskraven för E i svenska 3
1 § Betyg på gymnasiearbetet ska beslutas av läraren efter att en medbedömare som har erfarenhet av det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser har yttrat sig.

När gymnasiearbetet helt eller delvis har genomförts som arbetsplatsförlagt lärande ska handledaren vara medbedömare. För en elev på ett yrkesprogram ska medbedömaren ha erfarenhet av det yrkesområde som gymnasiearbetet avser.
Gymnasieförordningen 8 kap.
Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det ekonomiska eller juridiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.
Mål för GA på högskoleförberedande program
Söka säkerhetsföreskrifter och annan info
Motivera val av verktyg, utrustning och tillvägagångssätt
Ta hänsyn till konsekvenser för människor, miljö och ekonomi
Vidta åtgärder för att
undvika oönskade
resultat
Planera
Genomföra hela eller delar av GA på en eller flera arbetsplatser.

Inom ramen för GA starta och driva ett företag där eleven genomför vanligt förekommande arbetsuppgifter.
Företagsliknande former
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det ekonomiska eller juridiska området.
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det ekonomiska eller juridiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.
Mål för GA på högskoleförberedande program
I sitt gymnasiearbete (på Naturvetenskapsprogrammet)
ska eleven visa
förmåga att belysa frågeställningen ur olika perspektiv
förmåga att värdera och dra slutsatser om sina resultat utifrån val av metod och källor samt utifrån egna arbetsmetoder och egen arbetsinsats, samt
förmåga att ge, beakta och värdera saklig respons.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Tekniska beskrivningar Bloggar Essäer Serier Analyser Labrapporter Dikter Populärvetenskapliga artiklar Noveller Debattartiklar Utredningar Sagor Brev Nyhetsartiklar Webbartiklar Reportage Personporträtt Recensioner Manualer Vetenskapliga rapporter Väggtidningar Postrar Instruktioner Motioner Recept Insändare Krönikor
genrer
Full transcript