Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezantim Konference 03.07.2014

No description
by

Gerti Janaqi

on 3 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezantim Konference 03.07.2014

?
Tel: +355 69 405 6078
Why
What
How
Reforma Kurrikulare
-
-
-
-
-
-
-
-
gertijanaqi@izha.edu.al
gjanaqi@gmail.com
...etc.
Reforma Kurrikulare në Shqipëri
Gerti Janaqi, Dr.
Instituti i Zhvillimit të Arsimit
Competence based curricula
Njohuri
Shkathtësi
Qëndrime
Reforma Kurrikulare në Shqipëri
Kalimi nga një qasje bihejvioriste në një qasje kontruktiviste:
do të kërkojë partnerë bashkëpunues si Fakultetet e Edukimit në Shqipëri në mënyrë që dhe në programet e tyre akademike të vihet theksi te qasja me baza kompetencat.
kërkon kohë dhe punë intensive të MAS dhe institucioneve të arsimit në Shqipëri për të trajnuar mësuesit në sistemin parauniversitar;
Sfidat e procesit të reformës kurrikulare
Kompetencat
Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit
Kompetenca e të mësuarit për të nxënë
Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin
Kompetenca digjitale
Kompetenca qytetare
Kompetenca e të menduarit
Dokumentacioni kurrikular
Draft Korniza Kurrikulare
Plan programet lëndore për shkallë;
Pilotimi
Kurrikula Aktuale
Problematikat
Kurrikula është e ndërtuar mbi qasjen me bazë objektivat.
Nuk përmbush nevojat dhe interesat e nxënësit dhe të prindit.
Programet lëndore
Të veçuar dhe të palidhur me njëri-tjetrin.

Të mbingarkuar.
Vendosin theks në formimin teorik dhe jo praktik.

Nuk përshtaten me nivelin e zhvillimit të nxënësve.
Reformë kurrikulare
Shtetet Europiane si,
Francë
,
Angli
,
Skoci
,
Zvicër
,
Finlandë
,
Çeki
,
Kroaci
,
Hungari
, por jo vetëm, por dhe shtete si Kanada (
Kebek
,)
Singapor
dhe
Australi
kanë organizuar
kurrikulat sipas qasjes me kompetenca
.
Reforma kurrikulare fokusohet në zhvillimin e kompetencave kyçe për të nxënit gjatë gjithë jetës.

Analizë e qartë e kurrikulave më të mira në vende të ndryshme europiane e më gjerë.
• Modele kurrikulare të përbashkëta sipas qasjes me kompetenca që integrojnë të dy shtetet në hapësirën europiane.

• Sigurimin e lëvizhmerisë së nxënësit dhe përshtatjen në sistemin arsimor parauniversitar të dy vendeve.
Unifikimi
• Krijimin e hapësirave të përbashkëta mbi kërkimin shkencor në edukim mes dy vendeve.

• Krijimin e hapësirave të përbashkëta për kualifikimin e mësuesve.

• Krijimin e hapësirave për shkrimin e teksteve të përbashkëta.
Kurrikula do të organizohet mbi bazën e kompetencave
Çdo të ofrojë kurrikula e arsimit parauniversitar për shkollën dhe komunitetin?
Dokumentet kurrikularë të konceptuar në tërësi

Përfshirje e arsimit parashkollor.
Reforma ndryshon konceptimet për të nxënit.

Nxënësit do të jenë aktivë në procesin e ndërtimit, zbatimit dhe vlerësimit të njohurive të reja dhe të kompetencave.
të përgjegjshëm për profesionin e tyre
do të duhet të jenë kreativë
Konceptimi i ri i kurrikulës i jep shkollës dimensionet e një qendre shumëplanëshe, që ofron shërbime arsimore cilësore, në bashkëpunim me komunitetin dhe në shërbim të tij.
Fushat e të nxënit
Teknologji dhe TIK
Reforma e kurrikulës do të zgjerojë autonominë dhe përgjegjshmërinë e shkollës
pasurimin e kurrikulës në përshtatje me natyrën dhe llojin e shkollave.
13 Drejtori Arsimore Rajonale (dy shkolla për çdo DAR)
i planifikuar,
koherent,
gjithëpërfshirës,
do të ndërtohet mbi bazën e bashkëpunimit.
Objektivat e pilotimit
1. Sigurimi i cilësisë së kurrikulës së reformuar.
2. Efektiviteti i kurrikulës së reformuar.
krijimin e mundësive për lëndë shtesë, të përshtatshme dhe të pëlqyeshme për grupe të caktuara nxënësish
përfshirjen aktive të shkollave në një proces të vazhdueshëm të përmirësimit të përvojave të mësimdhënies.
Konteksti europian dhe botëror
Kurrikula bërthamë për klasën përgatitore dhe arsimin fillor, arsimin e mesëm të ulët;
Udhëzuesit kurrikularë.
Gjendja e paketës kurrikulare sot
Mungon Korniza Kurrikulare (dokumenti ka mbetur draft).
Dokumentet kurrikularë nuk kanë koherencë me njëri tjetrin në arsimin parashkollor, bazë dhe të mesëm.
Kurrikula organizohet në lëndë dhe jo në fusha kurrikulare.
Mungon integrimi ndërmjet lëndëve.
Plani mësimor ndër më të ngarkuarit në Europë.
Nuk ofron shanse të barabarta për të gjithë nxënësit.
Kompetenca personale
Gjuhët dhe komunikimi
Matematikë
Shkencat e natyrës
Shoqëria dhe mjedisi
Arte
Edukim fizik, sporte dhe shëndet
1 shkollë në qytet
1 shkollë në fshat
438 mësues
Mësuesit
Ndryshim i rolit të mësuesit.
drejtues të situatave të të nxënit.
të bashkëpunojnë në grup
përshtatjen e kurrikulës me nevojat e larmishme të nxënësve, duke mundësuar edhe
individualizimin e mësimdhënies
krijimin e hapësirave që, krahas kurrikulës bërthamë, të përfshihen edhe
programe ose module lëndore për arsimimin e fëmijëve me nevoja të veçanta
Klasa përgatitore si pjesë e arsimit bazë.

Prioritet alfabetizimit digjital, në mënyrë që të arrihet shkalla e alfabetizimit të plotë funksional.
monitorimi i procesit të pilotimit dhe studimi krahasues mes kurrikulës me bazë kompetenca me kurrikulën me bazë objektiva.
Full transcript