Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Free prezi template: Happy Valentine 3D

Free Prezi Template: A romantic prezi to send to your loved ones. Just add your personal message. Happy Valentine! Available at prezzip.com
by

Miku Đỗ

on 17 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Free prezi template: Happy Valentine 3D

Happy
I want to spend every moment......
Day!
Valentine's
c. Đánh giá việc thực hiện đường lối
2. Trong thời kỳ đổi mới
QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG , PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA
Trong những năm 1955 – 1986
b. Đánh giá thực hiện đường lối.
a. Quan điểm , chủ trương về xây dựng nền văn hóa mới
Thành Tựu
Hạn Chế
Nguyên nhân
Hạn chế - Nguyên nhân

- Công tác tư tưởng văn hóa còn thiếu sắc bén, thiếu tính chiếnđấu.

- Việc xây dựng thể chế văn hóa còn chậm .
Sự suy thoái về đạo đức ,lối sống có chiều hướng phát triển .

- Đời sống văn học nghệ thuật còn có những mặt bất cập.

- Một số công trình văn hóa vật thể và phi vật thể truyền thống có giá trị không được quan tâm bảo tồn ,lưu giữ ,thậm chí bị phá hủy mai một
- Đường lối xây dựng ,phát triển văn hóa giai đoạn 1955 – 1986 bị chi phối bởi tư duy chính trị “nắm vững chuyên chính vô sản ” mà thực chất là nhấn mạnh đấu tranh giai cấp ,đấu tranh ai thắng ai giữa hai con đường , giữa hai phe ,đấu tranh ý thức hệ trong lĩnh vực văn hóa .


- Mục tiêu ,nội dung cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa giai đoạn này cũng bị chi phối bởi cuộc cách mạng quan hệ sản xuất mà tư tưởng chỉ đạo là triệt để xóa bỏ tư hữu ,xóa bỏ bóc lột càng nhanh càng tốt ,là đưa quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa đi trước mooth bước tách rời trình độ phát triển thực tế của lực lượng sản xuất .


- Chiến tranh cùng với cơ chế quản lý kế hoạch tập trung ,quan lieu bao cấp và tâm lý bình quân chủ nghĩa làm giảm động lực phát triển văn hóa ,giáo dục ,kìm hãm năng lực tự do sáng tạo

- Nền văn hóa dân chủ mới - văn hóa cứu quốc đượ hình thành và đạt được nhiều thành tựu trong kháng chiến và kiến quốc.

- Đã xóa bỏ dần những mặt lạc hậu ,những cái lỗi thời trong di sản văn hóa phong kiến trong văn hóa nô dịch của thực dân Pháp ,bước đầu xây dựng nền văn hóa dân chủ mới với tính chất dân tộc ,khoa học, đại chúng.

- Nhiều triệu đồng bào mù chữ đã biết đọc , biết viết .Phát triển hệ thống giáo dục ,cải cách phương pháp dạy học ,thực hành rộng rãi đời sống mới ,bài trừ hủ tục , lạc hậu.

- Trong những năm 1955 – 1986 công tác tư tưởng và văn hóa đạt được những thành tựu to lớn ,góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của cả nước .

Một là , văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội , vừa là mục tiêu , vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế .

Hai là , nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc .
Ba là, nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất và da dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Bốn là, xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp chung của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ tri thức giữ vai trò quan trọng.
Năm là, giáo dục và đào tạo, cùng với khoa học và công nghệ được coi là quốc sách hàng đầu.
Đỗ Phương Anh
Phạm Thị Anh
Bùi Thị Ngọc Anh
Tạ Thị Hải Anh
Thank you
I. Thời kỳ trước đổi mới

Trong những năm 1943-1954
-
Đầu năm 1943 ,Ban Thường Vụ Trung ương Đảng họp tại Võng La đề ra 3 nguyên tắc của văn hóa mới:

Dân tộc hóa, Đại chúng hóa, Khoa học hóa

.
- Ngày 3 -9-1945 trong phiên họp đầu tiên của hội đòng chính phủ , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trình bày hai nhiệm vụ cấp bách thuộc về văn hóa.
Một là ,cùng với việc diệt giặc đói thì phải diệt giặc dốt.
Hai là ,chế độ thực dân đã hủ hóa dân tộc Việt Nam bằng những thói xấu , lười biếng , gian giảo ,tham ô và những thói xấu khác.


=> Nhiệm vụ đầu tiên về xây dựng văn hóa của nước Việt Nam độc lập là : chống nạn mù chữ và giáo dục lại tinh thần nhân dân.

- T11/ 1945 Đường lối văn hóa kháng chiến được dần hình thành tại chỉ thị Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Kháng chiến kiến quốc

- Đầu năm 1946 , Ban Trung ương vận động đời sống mới được thành lập

- Đại hội III : Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa được hình thành
- Đại hội IV và Đại hội V của Đảng tiếp tục đương lối phát triển văn hóa của Đại hội III

=> Nền văn hóa mới là nền văn hóa
có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc , có tính đảng và tính nhân dân
.

- Nhiêm vụ văn hóa quan trọng trong giai đoạn này là
tiến hành cải cách giáo dục trong cả nước ,phát triển mạnh khoa học ,văn hóa nghệ thuật ,giáo dục tinh thần làm chủ tập thể ,chống tư tưởng tư sản và tàn dư phoang kiến ,phê phán tư tưởng tiểu tư sản ,xóa bỏ ảnh hưởng của tư tưởng văn hóa thực dân mới ở miền

Thành Tựu
Hạn Chế
Nguyên Nhân
a. Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hóa.
- Từ Đại hội VI đến Đại hội XI, Đảng ta đã hình thành từng bước nhận thức mới về đặc trưng của nền văn hóa
- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991(được Đại hội VII thông qua )lần đầu tiên đưa ra quan niệm nền văn hóa Việt Nam có hai đặc trưng :
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
- Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII, VIII, IX,X và nhiều Hội nghị Trung ương xác định:

Văn hóa vừa là mục tiêu vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển.
- Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII, VIII khẳng định khoa học và giáo dục đóng vai trò then chốt trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, phải xem sự nghiệp giáo dục – đào tạo cùng với khoa học – công nghệ là quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố con người – động lực trực tiếp của sự phát triển xã hội .
- Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII(7/1998): chỉ ra 5 quan điểm cơ bản chỉ đạo quá trình phát triển văn hóa trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Nghị quyết Trung ương 9 khóa IX (01/2004): xác định phát triển văn hóa đồng bộ với phát triển kinh tế.
- Nghị quyết Trung ương 10 khóa IX (7/2004): đặt vấn đề bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm;xây dựng chỉnh đốn Đảng là then chốt với nhiệm vụ không ngừng nâng cao văn hóa –nền tảng tinh thần của xã hội .
Hội nghị Trung ương 10 khóa IX nhận định về sự biến đổi của văn hóa trong quá trình đổi mới: cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế làm thay đổi mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, thúc đẩy dân chủ hóa đời sống xã hội , đa dạng hóa thị hiếu và phương thức sinh hoạt văn hóa; do đó,phạm vi, vai trò của dân chủ hóa-xã hội hóa văn hóa và của cá nhân ngày càng tăng và mở rộng là những thách thức mới đối với sự lãnh đạo và quản lý công tác


 Tóm lại, sự đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hóa của Đảng ta trong trời kì này bước đầu thực hiện đã đạt được những kết quả nhất định trên một số lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội ,nâng cao tầm nhận thức và phát triển của người dân …Tuy nhiên ,do chưa có sự quán triệt đầy đủ và cũng chưa được thực hiện nghiêm túc nên đã dẫn đến những ảnh hưởng không nhỏ, tác động tiêu cực đối với việc triển khai đường lối phát triển văn hóa,nâng cao đời sống tinh thần xã hội.
Sáu là, văn hóa là một mặt trận; xậy dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng.
Cám ơn cô và các bạn đã lắng nghe !
Full transcript