Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ

No description
by

Panusak Tongpron

on 10 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ

ประเทศไทยมีการติดต่อกับต่างประเทศ ส่งผลไห้มีภาษาต่างประเทศเข้ามาในไทยเป็นจำนวนมาก

ด้วยเหตุนี้จึงมีการผูกคำศัพท์ข์ึ้นมาใหม่ให้มีความหมาย
ตรงตามคำศัพท์เดิมเพื่อใหเ้ข้าใจง่าย

การเรียกคำที่คิดขึ้นมาใหม่
มีความหมายตามศัพท์ที่ต้องการนี้
เรียกวา่ ศัพท์บัญญัตัิ
การบัญญัตัิศัพท์ส่วนใหญ่
ประกอบคำขึ้นจากคำศัพท์ภาษาไทย ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต

ซ่ึ่งจะมีคณะกรรมการบัญญัตัิศัพท์ประกอบไปด้วย ผู้รู้และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันและมหาวิทยาลัยต่างๆ

ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา มาเป็นผู้คิดหาคำศัพท์บัญญัติขึ้น ถ้าประกาศใช้และผู้ใช้ยอมรับคำบัญญัตินั้นจนได้รับความนิยม

คำศัพท์นี้ก็จะเป็นคำบัญญัติ
ความหมายของคำทับศัพท์
และศัพท์บัญญัติ

คำทับศัพท์ คือ การเขียนคำในภาษาหนึ่ง มาเป็นภาษาไทย ด้วยตัวอักษรและตามอักขรวิธีของภาษาไทย

การใช้คำทับศัพท์ควรใช้ในกรณีที่ไม่มีคำไทย คำบาลีหรือคำสันสกฤต
บัญญัตัิไว้ เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย
เช่น ควรใช้คำต่างๆ


ศัพท์บัญญัติ คือ คำที่บัญญัตััิขึ้นใหม่ในภาษาไทย
โดยราชบัณฑิตยสถานเป็นผู้รับรอง เพื่อรองรับศัพท์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตามเทคโนโลยีและความก้าวหนา้าด้านต่างๆของโลก


หลักการบัญญัติศัพท์มี ๒ ประการ ดังนี้
การเกิดคำใหม่
- ถา้าหาคำไทยได้ไม่เหมาะสมให้สร้างคำใหม่โดยใช้คำภาษาบาลี
และสันสกฤต ซ่ึ่งต้องเป็นคาำที่มีใช้มาก่อนและสามารถออกเสียงได้ง้่าย
คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
- การคิดคำศัพท์ไทยให้ตรงกับความหมายเดิมของคำนั้นๆให้มากที่สุด
การทับศัพท์
หลักการทับศัพท์
๑. การทับศัพท์ให้ถอดอักษรในภาษาเดิม
เพื่อพอควรแก่การแสดงที่มาของรูปศัพท์และ
ใหเ้ขียนในรูปอ่านได้สะดวกในภาษาไทย เช่น

Cholesterol = คอเลสเทอรอล
(คนไทยไม่ถนัดพูดเสียงมี h ควบ จึงคงเหลือเพียงเสียง c )

Form= ฟอร์ม
( พยัญชนะ r ไม่ออกเสียงในภาษาไทย
ให้ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับ )
๒. คำทับศัพท์ที่ใช้กันมานาน
จนถือเป็นภาษาไทยและปรากฏใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
แล้วให้ใช้ต่อไปตามเดิม เช่น

Chocolate = ช็อกโกแลต

Gas = แก๊ส
๓. คำวิสามานยนามที่ใช้กันมานานแล้ว
อาจใช้ต้่อไปตามเดิม เช่น

Vicyoia = วิกตอเรีย

Louis = หลุยส์
๔. ศัพท์วิชาการซึ่งใชเ้ฉพาะกลุ่ม
ไม่ใช่ศัพท์ทั่วไปอาจเพิ่มหลักเกณฑ์ขึ้น
ตามความจำเป็น
การใช้คำทับศัพท์ควรใช้ในกรณีที่ไม่มีคาำไทย
คำบาลีหรือสันสกฤตบัญญัตัิไว้
เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษาไทย

ให้ถูกต้องและเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย เช่น
ควรใช้คำต่างๆ ดังนี้

รถจักรยานยนต์ แทนคำวา่ มอเตอร์ไซค์

สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ แทนคำวา่ ฮัลโหล

ตกลงค่ะ ตกลงครับ แทนคำวา่ โอเค

โทรทัศน์ แทนคำวา่ ทีวี
สรุปความรู้
๑. ศัพท์บัญญัติ คือ การคิดคำศัพท์โดยใช้คำภาษาไทย ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต แทนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยผา่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการผทู้รงคุณวุฒุิ
และมีการยอมรับจากผู้ใช้ภาษา
๒. หลักในการบัญญัติศัพท์ ได้แก่ คิดคำศัพท์ไทยให้ตรงกับความหมายเดิม สร้างคำใหม่โดยใช้คำภาษาบาลีสันสกฤต ที่สามารถออกเสียงได้สะดวก
ถา้าไม่สามารถหาคำที่เหมาะสมได้
ให้ใช้คำทับศัพท์๓. คำทับศัพท์เกิดจากการหา
คำศัพท์อื่นแทนที่คำภาษาต่างประเทศได
ไม่เหมาะสม ในกรณีนี้เราสามารถใช้คำภาษาต่างประเทศได้ แต่ถ้าคำต่างประเทศนั้นมีศัพท์บัญญัตัิอยู่แล้วควรใช้ศัพท์บัญญัตัิ
แทนคำภาษาต่างประเทศนั้น
หลักการสร้างคำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัตัิคำเฉพาะกลุ่ม
คำที่ใช้ในวงการต่าง ๆ

http://www.mahathai.ac.th/file/.%20ม.(1).ppt

คำทับศัพท์ที่มักเขียนผิด

http:www.bu.ac.th/Newsand Inform/bunews
/2547/Aug47/thaiknow.html
บรรณานุกรม
ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับ/ค่ะ
สมาชิกกลุ่ม
นายภาณุศักดิ์ ทองปรอน เลขที่ ๒
นายหริวงศ์ ไชยเจริญ เลขที่ ๓
นางสาวดรัลพร พงษ์เมตตาสันติ เลขที่ ๗
นางสาวปัณฑิตา เชตประพันธ์ เลขที่ ๑๘

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔
Full transcript