Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tema.2.ab Financat e korporates

No description
by

Vlora Berisha

on 12 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tema.2.ab Financat e korporates

Tema.2.ab Financat e korporates
Cka kptoni me tatime?
Cka kuptoni me kesh flow?
Cash flow nga asetet perbehet nga?
cf per kreditoret dhe cf per aksionaret
cfa=afo-nkf-nkxh
,
Conclusion
Cka kuptoni me neto kapitalin e punes?
Shembull: Firma ka asete rrjedhese ne vlere 5000 €, neto asete fikse 10000 €, detyrime afatshkurtera 3100 € dhe detyrime afatgjata 2000€. Si duket bilanci i gjendjes i kesaj firme? Sa eshte vlera e Kapitalit aksionar dhe sa eshte Neto kapitali punues?

.
Shembull: ne fund te vitit 2013, neto mjetet fikse te korporates ishin 1.674 €. Gjate vitit ato jane shlyer 65 €. Prandaj nese nuk kemi blere mjete te reja sa jane neto mjetet fikse?

Cka kuptoni me neto shpenzimet e kapitalit?
Cka kuptoni me termin likuiditet?
Cka kuptoni me vleren e tregut dhe me vleren e librave apo siq kemi thene nw bazat e kontabilitetit me parimin e kostos historike?
Detyre ne grupe
Cka kuptoni me PASH?
shembull: Te hyrat nga shitja kane vleren 1.709 €, Kmsh 850 €, amortizimi 65 €, interesi i paguar 75 €, tatimi 212 €, dividenda e paguar 103 €. Te perpilohet pasqyra e te ardhurave dhe te gjindet fitimi per aksion nese nr. i aksioneve eshte 200 mije aksione ? Te llogaritet dividenda per aksion?

Norma mesatare e tatimit,
Norma margjinale e tatimit.

Shembull: Korporata A ka pasur te ardhura te tatueshme ne vlere 300.000. te llogaritet norma mesatere e tatimit dhe norma margjinale e tatimit
cka kuptoni me cash flow operativ?
EBIT+amortizimi-tatimi
cfo=
5) Fitimi para kamatës dhe tatimit(FPKT) është 2000 euro ,amortizimi është 400 euro ndërsa tatimet e paguar ishin 544 euro dhe kamata 600 euro . Llogarit cash flow operativ? Cash flow Operativ
Ne vitin 2014, bilanci i pagesave tregon vleren 1.809 te mjeteve fikse, prandaj gjithsejt gjate vitit jane shpenzuar ne mjete fikse:


asetet fikse ne fund - asetet fikse ne fillim +amortizimi
Ndryshimi ne neto kapitalin xhirues?
€.
Sa eshte ndryshimi ne neto kapitalin qarkullues?
Sa eshte Cash flow nga asetet?

Nje korporate kishte neto mjete qarkulluese ne fund te vitit 2014, 1.493 €. Ne fund te vitit 2013 ato ishin 1.178€. Prandaj gjate vitit kjo korporate ka investuar ne mjete qarkulluese:
D afatshkurtera= 890 per 2014 ndersa 2013, 786euro?
Cash flow per kreditoret dhe aksionaret paaqet pagesat per ta.
Cash flow per kreditoret = Interesi i paguar– Neto huazimi i ri
Cash flow per aksionaret = Dividenda e paguar – Neto kapitali i ri aksionar
Shembull1: Korporata ka marre Hua afatgjate 700€ . Interei i paguar eshte 99. Sa eshte neto cash flow per kreditoret?
Shembull2: dividendat e paguara per aksionaret jane 800 €. Per te marre vleren e neto kapitalit te ri ne duhet te shikojme vleren e aksioneve te yakonshme Ne nderkohe eshte siguruar kapitali aksionare plotesues ne shumen 60 €, pandaj cash flow per aksionaret eshte:

1. Duke u bazuar ne keto informacione nga korporata Irena, përgaditë pasqyren e të ardhurave për vitin 2016 dhe bilancin e gjendjes për 2015 dhe 2016. Në bazë të informacioneve nga Korporata Irena llogaritë cash floë nga asetet, cash floë nga kreditoret, cash floë nga aksionaret për kompanin Irena për vitin 2016. Tatimi në fitim eshte 10%.

Full transcript