Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Методология и критерии за подбор на проектни предложения по

No description
by

Monika Stoyanova

on 26 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Методология и критерии за подбор на проектни предложения по

Цел на процедурата
Конкретни цели:
Да се осигури социално включване и равен достъп на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД и децата с увреждания, включително и децата с потребност от постоянна медицинска грижа;
Да се подкрепи осигуряването на инфраструктура, предоставяща услуги в общността за деца и младежи съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.

Основни параметри на процедурата
Процедура на директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ в съответствие с чл.25, ал.1, т.2 от ЗУСЕСИФ
Обекти на интервенция (1):
Съществуващи центрове за обществена подкрепа
с оглед разширяване на дейността им;
Създаване на
нови Центрове за обществена подкрепа/Общности центрове за деца и семейства;

Създаване на
дневни центрове за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства
;
Съществуващи дневни центрове за деца с увреждания и центрове за социална рехабилитация и интеграция, с оглед разширяване на дейността им и п
ревръщането им в дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства
;
Създаване на
дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства
;
Изграждане на инфраструктура за
нови социални услуги в общността от резидентен тип за деца и младежи без увреждания
, съгласно Картата на резидентните услуги;
Център за настаняване от семеен тип за деца;
Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст;
Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г.

Изграждане на
центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца
, съгласно Картата на резидентните услуги, както следва:
Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи;
Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи;
Краен срок за кандидатстване:
29.05.2017 г.
Методология и критерии за подбор на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

Седмо заседание на КН на ОПРР 2014 – 2020 г.
08 февруари 2017 г., гр. София

Основна цел:
Да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, включително и здравно-социални, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.
Процедурата е разработена в съответствие с Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, приет с Решение № 859/13.10.2016 г. на Министерски съвет.
Общ бюджет на процедурата –
58 095 000,00 лв.
Конкретни бенефициенти –
съгласно
Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги
, утвърдени от Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса по деинституционализация на грижата за деца.
Основни параметри на процедурата
Компонент 1
Общини съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги
54 общини, на територията на цялата страна
Общ размер на БФП по компонента - 44 095 000 лв.
Компонент 2
Министерство на здравеопазването
Общ размер на БФП по компонента – 14 000 000 лв.
Основни параметри на процедурата
Компонент 1
Компонент 2
Крайни срокове за кандидатстване:
29.05.2017 г. и 29.09.2017 г.
Важно:
До 29.05.2017 г. МЗ е длъжно да подаде проектни предложения в размер на БФП минимум 50% от бюджета на компонент 2 по настоящата процедура.
Важно:
Конкретните бенефициенти следва
да създадат всички услуги
, които са предвидени да се изградят на тяхната територия съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.
Обекти на интервенция (2):
Критерии за административно съответствие
– проверка за представяне на всички задължително изискуеми документи за кандидатстване, като:
Документ за собственост върху недвижимия имот
, обект на интервенция по проекта, от който става ясно, че недвижимият имот е
държавна или общинска собственост, предоставена за безвъзмездно ползване за нуждите на съответната социална/ здравно-социална услуга
Декларации от бенефициента
, че проектът не е финансиран от други публични източници; не генерира приходи; съгласие за предоставяне на данни от НСИ към УО
Автобиография на ръководител на проекта
,
който отговаря на изискванията на настоящата процедура
Индикативен остойностен списък
на
предвиденото за закупуване оборудване/обзавеждане (Приложение Б1)
Критерии за административно съответствие (1)
Решение на Общинския съвет/Декларация от министъра на здравеопазването
, за кандидатстване с проекта по настоящата процедура, с което се декларира, че :
поема ангажимент за създаване на съответната социална/здравно-социална услуга.
до приключване на строително-ремонтните работи по настоящия проект, ще стартира създаването на съответната услуга;
услугата ще бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО;
предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО.
Декларация от конкретния бенефициент в зависимост от степента на проектната готовност на обекта на интервенция:

За обекта на интервенция има изготвено архитектурно
заснемане
на сградата/помещенията/ има готов/ще бъде изготвен работен/технически проект, изготвен и одобрен съгласно ЗУТ, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба, придружен от подробни КС и КСС в пълно съответствие с КС на проектантите;
Техническата документация отговаря на функционалните изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата за съответната социална/здравно-социална услуга и е съгласувана с МТСП;
В техническата документация
са включени/ще бъдат включени
всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба.
Критерии за административно съответствие (2)
В случай на съществуваща услуга, следва да се поеме ангажимент само по т.3 и т.4.

Критерии за административно съответствие (4)
Писмо за подкрепа от МТСП:
за съгласуване на местоположението на сградния фонд
за съгласуване на обяснителна записка (в случаите, когато строително-монтажните работи не изискват разработването на инвестиционен проект съгласно ЗУТ)
за съгласуване на технически или работен проект (в случаите, когато има разработен готов работен/технически проект с издадено разрешение за строеж на етапа на кандидатстване)
за съгласуване на индикативния списък на предвиденото оборудване/обзавеждане
Критерии за административно съответствие (3)
Критерии за допустимост
– проверка на следните специфични критерии:
Допустимост на кандидат/дейности/разходи/продължителност на проекта
Предвидените обекти на интервенция по проекта са в съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги
Предвидено е създаването на всички услуги, които следва да се изградят на територията на конкретния бенефициент съгласно Картата на услугите (за Комп.1)
До 29.05.2017 г. МЗ е подало проектни предложения в размер на БФП минимум 50% от бюджета на компонент 2. В рамките на проектните предложения, подадени до 29.09.2017 г., е предвидено създаването на всички услуги, за които МЗ отговаря съгласно Картата на услугите (за Компонент 2)
Проектът НЕ е физически завършен или изцяло осъществен преди подаването му за финансиране
Предвидени са мерки за информация и комуникация съгласно Насоките за кандидатстване
Проектът е в съответствие с хоризонталните политики на ЕО и допринася за изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион
Критерии за допустимост
Декларация от конкретния бенефициент в зависимост от степента на проектната готовност на обекта на интервенция:
за инвестиционния проект има/ще бъде издадено (ако е приложимо):
Становище от РИОСВ/МОСВ дали следва да бъдат проведени разрешителни и/или съгласувателни процедурите по реда на ЗООС, ЗБР и ЗЗТ (в случай на строителство на нови сгради, съоръжения и елементи на транспортната и техническата инфраструктура, изрично описани в приложение №1 и №2 от ЗООС).
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и/или Решение по ОВОС, съгласно чл. 18 от същата наредба (в случай, че е необходимо провеждане на процедури по реда на ЗБР и ЗЗТ);
Решение по чл. 18 или съответно решение по чл. 20 и чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (в случай, че е необходимо провеждане на процедури по реда на ЗБР и ЗЗТ);
В случай на издадени Решения по ЗООС, ЗБР и ЗЗТ инвестиционният проект е съобразен с условията и мерките в Решенията и съответства на описаните параметрите в тях (ако е приложимо).
Критерии за административно съответствие (5)
Критерии за техническа и финансова оценка
– оценка на качеството на проекта, включваща критерии, като:
Целта на проектното предложение
е ясно и точно формулирана и съответства на целта на процедурата за БФП
Крайните потребители и
целевите групи
по проекта са ясно идентифицирани
Проектът обосновава ясно и точно необходимите инвестиции с оглед
подобряване на качеството на предлаганите социални, здравно-социални услуги
в изградената/модернизирана инфраструктура. Обосновани са проблеми и конкретни комплексни нужди, които ще бъдат разрешени с осъществяването на проекта
Представена е информация във формуляра за кандидатстване, от която става ясно, че проектното предложение предвижда изпълнение, в рамките на 5 годишния период на устойчивост на проекта,
на съпътстващи меки мерки
, свързани с обновената/създадена инфраструктура и с ясно описани източници на финансиране.
Критерии за техническа и финансова оценка (1)
Целевите стойности на ииндикаторите за продукт са ясно и точно
остойностени
и ще допринесат за постигане на заложената цел на ниво приоритетна ос;

Дейностите са описани подробно, обхватът и времетраенето им е ясен; планът за действие е реалистичен, разпределнието на дейностите във времето е балансирано;

Проектът предвижда ясна и
нституционална организация за управление
. Кандидатът разполага с необходимия финансов и оперативен капацитет за изпълнение на планираните дейности в проектното предложение

Бюджетните пера са ясни и детайлни
и са необходими и достатъчни за изпълнение на проекта
Критерии за техническа и финансова оценка (2)
Изграждане на инфраструктура за
нови социални услуги в общността от резидентен тип за деца и младежи без увреждания
, съгласно Картата на резидентните услуги;
Център за настаняване от семеен тип за деца;
Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст;
Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г.

Изграждане на
центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца
, съгласно Картата на резидентните услуги, както следва:
Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи;
Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи;
Обекти на интервенция (2):
Оценката на проектното предложение се документира чрез попълване на общ контролен лист, к
ато всеки критерий за оценка се оценява с отговор „ДА“, „НЕ“, или „Неприложимо“ на всички позиции в оценителната таблица
В процеса на оценката от
бенефициента могат да се изискват допълнителни документи и разяснения
, както и да се изиска изменение на някои аспекти от представеното проектно предложение
В случай, че конкретният бенефициент откаже да въведе поисканите промени и/или в представените документи не е отразил правилно коментарите,
проектното предложение може да бъде отхвърлено
Оценката приключва с
постигане на пълно съответствие с критериите за оценка (отговор „ДА“ или „Неприложимо“ на всички позиции в оценителната таблица
Методология за оценка на проектни предложения
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАДСКО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Мария Станевска
Началник на отдел „ИПП“, ГД „ГРР“
Напредък в подготовката на процедурата (1)
В изпълнение на ИГРП за 2017 г.,
на 20.12.2016 г. УО публикува за обсъждане проект на Насоки
за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.001 ”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.
В рамките на процедурата по съгласуване на проекта на Насоките за кандидатстване
бяха получени коментари от общините Троян, Враца, Павликени, Пловдив, Русе, Разград, Хасково, Столична, Севлиево, Ямбол, НСОРБ, Министерство на здравеопазването и Министерство на финансите.
Напредък в подготовката на процедурата (2)
Предложено е отпадане на ограничението
конкретните бенефициенти да подадат само едно проектно предложение, в което следва да включат всички услуги, които са предвидени да се подкрепят на тяхната територия съгласно Картата на услугите.
От МЗ е изразено становище за необходимостта от
преразглеждане на общините
, на територията на които ще се изграждат
интегрираните здравно-социални услуги
, вкл. осигуряване на гъвкавост чрез залагане на резерви общини
Напредък в подготовката на процедурата (3)
В проекта на Насоки е заложено становището, че всички услуги, които ще се предоставят във финансираната инфраструктура са с неикономически характер, като е обоснована липсата на помощ с нестопанския характер на услугите
От МФ е изразено становище, че
аргументите не са достатъчни
, за да се обоснове липсата на помощ. МФ препоръчва в критериите за оценка да се включи
проверка по отношение на неикономическия характер на услугите, както и да се анализира наличието на пазар.
С оглед на коментарите на МФ и
компетенциите на МТСП и МЗ
в областта на социалната политика и интегрираните здравно-социални услуги,
е необходимо да се постигне общо съгласие по отношение на подхода за осигуряване на съответствие на Насоките за кандидатстване с правилата в областта на държавните помощи.
Full transcript