Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Föreläsning Motala och Stockholm

Undervisa i läsförståelsestrategier
by

Marie Trapp

on 17 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Föreläsning Motala och Stockholm

Läsförståelsestrategier i praktiken
Varför undervisa i läsförståelse?
Läsning = Avkodning * Förståelse * Motivation

* Lgr 11

" Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll."

* Våra låga resultat i nationella undersökningar .

* Forskning har visat att regelbunden undervisning i lässtrategier ger resultat på elevers läsförståelse.Bakgrund - vem är jag ?
Marie Trapp (marie.trapp@nykoping.se)

* 1-7 lärare med påbörjad speciallärarutbildning,
Undervisar i svenska åk 1-3, språkförberedande arbete i förskoleklass samt ansvarar för specialundervisning på Råby skola i Nyköpings kommun.
Försteläraruppdrag på Släbroskola från ht 2013

* Inspirerad av Barbro Westlunds bok: "Att undervisa i läsförståelse" (2010)

* Arbetat strukturerat med lässtrategier under flera år.
Föreläser och handleder i hur man kan undervisa i läsförståelsestrategier.

* Tillsammans med Elisabeth Pettersson författare till studiehandledningen
"En läsande klass" åk 1-3.

Utgår från 4 grundstrategier som man har sett att goda läsare använder sig av.

Gemensamma samtalet om texten skapar mening och förståelse.
TSI (Transactional Strategies Instruction)
Utgår från samma grundstrategier som RT
samt följande riktlinjer:

Samtal om strategier och syftet med dem.
Låta ansvaret stegvis gå över till eleverna.
Lärandet sker i grupp.
Tänka högt/modellering används för att synliggöra hur strategierna används.
QtA (Questioning the Author)
Bygger på strukturerade samtal om textens innehåll med syfte att få syn på författaren bakom texten.

- Vad vet vi efter att ha läst texten?
-Vad tror vi utifrån det texten berättar?
-Vad undrar vi efter att vi läst texten?
-Vad försöker författaren säga med texten?
Hur undervisa i läsförståelsestrategier?
Utifrån högläsningen modellerar pedagogen hur han/hon använder läsförståelsestrategier.
Vi introducerar lässtrategier redan i förskolan och förskoleklassen.
Vad är en stjärnläsare och hur blir man en sådan?


En stjärnläsare växlar omedvetet mellan
olika läsförståelsestrategier.

Stjärnläsaren övervakar sin egen läsning och är medveten om när han/hon inte förstår och använder sig då av en eller flera strategier.


Läsförståelsestrategier
i praktiken
Vårt projekt:
http://enlasandeklass.se/

Dokumentation- läslogg
RT (Reciprocal teaching)
Strukturerad undervisning i läsförståelsestrategier* Att förutspå - fantasi/verklighet
- fakta

*Att utreda oklarheter - sport
- Widmarks tema

* Att se inre bilder
- Astrid Lindgrens tema

* Att ställa frågor;
På raderna: -fakta
Mellan raderna
Bortom raderna: - vänskap och kärlek

* Att sammanfatta; - sagor
- fakta
Texter utifrån olika teman som engagerar och passar bra till olika lässtrategier.
LPP
God Läsutveckling
Bedömningsmatris
Dokumentation
Observationer
Bedömning
Elevernas röster:
"En läsande klass"
Eget skrivande och textbearbetning
Marie Trapp
http://marietrapp.blogspot.se/
Höstterminen:

- Utgår från högläsningen
- Varje ny strategi modelleras
- Arbetar sig igenom
strategierna grundligt.

Vårterminen:

-Tillämpning av alla
strategier på olika typer av texter.
-Par och gruppläsning
-Grafiska modeller

Syftet med att använda läslogg är att befästa hur lässtrategierna används men dokumentationen får inte bli ett syfte i sig.

Introduktionsfilm
Hur möter vi alla elever på deras nivå?
- "Det finns inte ett enda lästest som kan bedöma läsförståelse, som är en komplex förmåga - en skicklig lärare är det bästa bedömningsverktyget. (Westlund)
Skapa ett gemensamt språkbruk -
ett metaspråk för både lärare och elever.

Ge elever rika lärtillfällen att träna läsförståelse -
börja så tidigt som möjligt.

Ge pedagoger i alla ämnen möjlighet att stödja elevernas utveckling av läsförståelse genom att använda olika genrer och texttyper.

Ge eleverna verktyg att på djupet förstå en text genom att pedagogen tänker högt och låter ansvaret successivt övertas av eleverna under lärarens vägledning.

Genom att samtala kring bra, engagerande texter skapa ett läsengagemang hos eleven som förhoppningsvis resulterar i ökad LÄSLUST
Vad skulle projektet kunna bidra till?
* Inkluderande arbetssätt med högläsningen som utgångspunkt

* Språkstärkande arbetssätt med dialogen om texten i centrum.

Facebook; En läsande klass
http://www.flipsnack.com/7CD58ECF8D6/ftk8g3jp
- "Det finns inga enkla metoder för att mäta läsförståelse utan det är vid textsamtalen med eleverna som man som lärare får syn på deras kunskapsutveckling."
(Liberg )
Kopplingar till annan undervisning
3 forskningsbaserade modeller som vår undervisning och
våra lektionsplaneringar i "En läsande klass" utgår från:

Rödluvan
plockar blommor
Vargen lurar Rödluvan
Vargen äter upp
mormor och Rödluvan
Jägaren räddar


35-50 kg
60-70 cm
lever i flock
rovdjur
varg
hungrig
grå

Dialogisk strategiundervisning
under 5 månaders tid.
Lässtrategier introduceras och används som verktyg för att fördjupa och strukturera textsamtalen.
Läsfixarkort - personifierar och konkretiserar lässtrategierna och gör eleverna aktiva. Successivt släppa figurerna och övergå till att prata om vad man gör.

30 min/dag hela läsåret

Texter i olika genrer

Den femte läsfixaren; Konstnären
"Utan Detektiven skulle jag inte förstå alla ord och då är det svårt att förstå en text. Förut hoppade jag över nya ord nu utreder jag vad de betyder."
"Alla Läsfixare är lika viktiga för de behövs för olika saker.
Min Konstnär kan inte arbeta på faktatexter om inte texten ger mig kunskap om vissa saker."
" Reportern hjälper mig att få syn på hur andra tänker"
Kom igång med textsamtal!
http://urplay.se/Produkter/182939-Strategier-for-lasforstaelse-Introduktion

Filmer från UR
Introduktionslektioner - powerpoint
Modellektioner
Cirkelstöd
Låt dig inspireras men kom ihåg att göra materialet
till ditt eget så det passar dig och din klass!
Se studiehandledningen som en stödstruktur för att
införliva ett arbetssätt och förhållningssätt till texter.
Tanken är att du sedan skall kunna använda läsförståelsestrategier i din undervisning, med texter som är aktuella för dig i alla ämnen.
"Att läsa med öronen"

Ökar förståelsen för skriftspråkets uppbyggnad.

Utvecklar språket samt utökar ordförrådethttp://www.inlasningstjanst.se/lasandeKlass/play/articleID/907243/startIndex/5.html
Läsloggen som verktyg för digitala boktips
http://animoto.com/play/wuZYU8f9OMnRa5mcev34ow
Ett smörgåsbord av texter
Frågor?

marie.trapp@nykoping.se

Facebookgruppen: En läsande klass
Tack!/ Marie
initiera och ge utrymme för diskussion
hög elevaktivitet
utgå från elevernas förkunskaper
ge rikligt med exempel, mallar och strategier för att läsa och skriva inom olika textyper i olika ämnen.
skapa förståelse för texters olika struktur och uppmärksamma textens specifika ordförråd.
Vad kännetecknar en språkinriktad undervisning?
P. Gibbons
Vad vet vi om bin?
Vad tror vi texten kommer att berätta?
Vad vill vi veta om bin?
Fas 1
Vi läser texten gemensamt och använder alla våra läsförståelsestrategier.
Vi tydliggör också genrens språkliga drag, genrens syfte och genrens struktur.
Fas 2
Vi plockar ut det viktigaste genom nyckeord. Vad har vi lärt oss om bin?
Vi letar ledtrådar i
rubriker,bilder och
bildtexter
Vi utreder drönare.
samhällen m m.
Vi ställer frågor på
alla nivåer.
-Vilka olika sorters bin finns det?
-Varför samlar bin
nektar?

Vi tar med oss kunskapen som vi fått när vi läst texten och skriver en gemensam faktatext utifrån de nyckelord vi plockat ut.
Fas 3
Fas 4
Vi skriver egna faktatexter med skrivkompis.
Genrepedagogik:

På liknande sätt arbetar vi oss igenom sagor, nyhetsartiklar, dikter, instruktioner - ja alla
olika texttyper.

Undervisning i läsförståelsestrategier blir en naturlig del av undervisningen.

Christina Olin Scheller
Full transcript