Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tekniset ja ympäristöpalvelut

Paimion kaupunki
by

Virpi Lindvall

on 26 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tekniset ja ympäristöpalvelut

YMPÄRISTÖPALVELUT
Henkilöstö 7,5 Raija
Taimen Toimistovirkailija INFRAPALVELUT
10 KIINTEISTÖPALVELUT
43 VESIHUOLTOLAITOS
3,5 PAIKKATIETO
3 RAKENNUSVALVONTA
2 KAAVOITUS
1 Kaavoitusinsinööri Juha
Suominen Markku
Kylén Rakennuttajainsinööri Olli
Koivukangas Kiinteistöpäällikkö Pekka Salo Yhdyskuntateknikko Virpi
Lindvall Mittausteknikko Jarmo
Virta Rakennustarkastaja Sinikka
Koponen-
Laiho Ympäristön-suojelusihteeri Liikenneväylät 4 Kiinteistöjen kunnossapito 5 Keskitetty kiinteistönhoito 9,5 Vesilaitos 1,5 Viemärilaitos 1,5 Kartanpiirtäjät 2 Apulaisrakennustarkastaja 1 VASTUUALUEET
Henkilöstö 69 YMPÄRISTÖNSUOJELU
1 Naskarlan vesilaitos (v. 1967) Nummensuon vedenottamoineen (3 kpl) ottoluvat 1600 m3/vrk Päävesilaitos, saneerattu 2006. Alapainepiirin vesisäiliönä, V=430 m3
Kalkkikivialkalointi + UV-desinfiointi
Kaikkien laitosten ohjaus/valvontakeskus Rivonmäen vesitorni (v. 1968) Tilavuus 500 m3, ylävesi +92,00 m
Yläpainepiirin vesitorni Preitilän vesilaitos (v. 1974), ottolupa 500 m3 VyRedox raudanpoistojärjestelmä
Laitoksen saneeraus 2013 suunnitteilla Nummenpään vesilaitos (v. 1983),
ottolupa 800 m3 Nummenpään ja Aakoisten vedenottamot Mäntykankareen Vesi Oy (v. 1991) Osakeyhtiö:
Paimio 90 %
Sauvo 10 %
Ottolupa/kapasiteetti 400 m3
Vedentoimitus Paimioon alkoi v. 1993 Rivonmäen vesitorni 2 (v. 2001) Tilavuus 1500 m3, kaksiosainen rakenne
Yläpainepiirin vesitorni, ylävesipinta +92,00 m, mahdollisuus käyttää yhdessä torni 1 kanssa Vesihuoltolaki 2001 Lain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on
saatavissa riittävästi moitteetonta talousvettä
olemassa terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti Vesihuoltolain asettamat
velvoitteet kunnalle Vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä vastaaminen koko alueellaan
Vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen
valtuusto hyväksynyt 2012
päivitetään valtuustokausittain
Toiminta-alueiden hyväksyminen Vesihuoltolain asettamat
velvoitteet vesihuoltolaitokselle Vesihuollosta huolehtiminen yhdyskuntakehitystarpeita vastaavasti ja toiminta-aluehyväksymispäätöksen mukaisesti
Talousveden täytettävä terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset
Tarkkailuvelvollisuus
Tiedottamisvelvollisuus asiakkaalle
Taksojen tulee kattaa investoinnit ja käyttömenot. Maksuihin saa sisältyä kohtuullinen tuotto pääomalle (7%) Vesihuoltolain asettamat
velvoitteet asiakkaalle (kiinteistön omistajalle) Verkostoon liittymisvelvollisuus toiminta-alueella
Tiedonantovelvollisuus
Annettava verkostoon liittämisen sekä vesihuollon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot Turun Seudun Vesi Oy Paimion kaupunki osakkaana
osakkuusvaraus 800 m3/vrk (9 %)
Virttaa/Oripää tekopohjavettä
Vesi tulee Piikkiön Tammisiltaan asti Kaarinan vesijohtoverkostojen kautta, loppuosa putkistosta omaa syöttölinjaa
Vesi pumpataan paineenkorotuksen (Kravinkuja) kautta Rivonmäen vesitorniin, osa suoraan kulutukseen Henkilöstö
Mittausteknikko
2 kartanpiirtäjää
Asiakkaat
kaupungin eri hallintokunnat
asukkaat
yritykset
yhdistykset Mittausteknikon tehtävät
kaupungin omistamien kiinteistöjen muodostus
kaupungin edustaja maanmittaustoimituksissa
rakennuspaikan merkinnät
pienimuotoiset mittaustehtävät kaupungin hankkeissa
yleisten alueiden haltuunotot ja korvaussopimiset Paikkatietopalvelut ylläpitää
rakennus-
kiinteistö-
osoiterekisteriä ”Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.” Maankäyttö- ja rakennuslaki 7 §: Turun kaupunkiseudun maakuntakaava
vahv. 23.8.2004 Tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotus lausunnoilla Vistan OYK
hyv. 13.12.2012 Huso-Pöylän tuulipuiston OYK
vireillä Kirjakuja, asemakaavan muutos
hyv. 13.12.2012 Kiirulantie, asemakaavan muutos
hyv. 13.12.2012 Hanhijoentie, asemakaavan muutos Juliuksentie,
asemakaavan
muutos Kisatie,
asemakaavan
muutos Muurassuontie,
asemakaavan muutos Koivulinna,
asemakaava Postikuja,
asemakaava ja
asemakaavan muutos Puranpojantie,
asemakaavan muutos Apilatie,
asemakaavan muutos Tiilitehtaantie,
asemakaavan muutos Nakolinna, asemakaava Tehtävät Maastomittaus
Karttatuotanto
Paikkatietopalvelujen ylläpito Kaupungin maaomaisuuden
lainhuudatus
paikkatiedollinen ylläpito
Tonttien luovutuksen valmistelutyöt
Erilaiset teemakartat LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS 25.03.2013

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPALVELUT -TOIMIALA Inspire-direktiivi 2007 Paikkatietoaineistot tulevat saataville yhtenäisessä muodossa kaikista EU:n jäsenmaista.
Direktiivi tähtää paikkatietojen käytön tehostamiseen, viranomaisten yhteistyön lisäämiseen ja monipuolisten kansalaispalvelujen syntymiseen.
Suomessa direktiivin toteuttamisesta on säädetty laissa ja asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista. Markku
Kylén Tekninen johtaja TEKNISET PALVELUT
Henkilöstö 60,5 Kanslisti Eila
Violín Markku
Kylén Tekninen johtaja Vesilaitoksen tehtävänä on tuottaa ja jakaa toiminta-alueellaan asiakkailleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Laatuvaatimukset määräytyvät valvontaviranomaisten asettamien vaatimusten mukaan, veden jakelu ja verkoston kunnossapito/toimivuus on laitoksen vastuulla. Jätevesilaitoksen tehtävänä on huolehtia jätevesien poisjohtamisesta, pumppaamisesta ja puhdistamisesta toiminta-alueellaan.

Paimion jätevedet pumpataan kahden siirtopumppaamon kautta puhdistettavaksi Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevedenpuhdistamoon. Siivoustyönjohtaja Mari Uuttu Tavoitteet Siivous on rakennusten arvoa säilyttävää ja korostavaa toimintaa. Siivoustyön tavoitteena on tuottaa palvelua, jossa luodaan turvallinen ja viihtyisä ympäristö kiinteistön käyttäjille sekä tarkoituksenmukainen puhtaustaso.

Sovitun puhtaustason ylläpitäminen
Hygieenisyys
Esteettisyys
Viihtyvyys
Järjestys
Fyysinen turvallisuus
Korjaustarpeiden havainnointi ja raportointi Siivottavat kohteet ja siivoustoimen asiakkaat Koulut
Päiväkodit
Palvelukeskus
Virastot
Liikuntatilat
Tekniset tilat

Kaupungin henkilökunta
Oppilaat
Kuntalaiset
Päiväkotilapset
Ulkopaikkakuntalaiset Organisaatiokaavio Tunnuslukuja Siivoustyön mitoitus Määritellään työtehtävät kohdekohtaisesti
Tarkoituksenmukaiset siivoustasot ja laatumääritelmät
Oheistehtävät määritellään kohdekohtaisesti --> eivät sisälly mitoitukseen

TULOKSENA

Työohjeet
Siivoustarve
Tunnusluvut Työn kehittäminen HENKILÖSTÖ
Kehityskeskustelut
Henkilöstösuunnitelma
Koulutus
Hyvinvoinnista huolehtiminen TALOUDELLINEN TOIMINTA
Keskitetyt hankinnat
Mitoitusten tarkistelu
Uudet työmenetelmät
Kokeilut
Koneelliset työmenetelmät Siivouspalvelut 27,5 Siivoustyönjohtaja Ympäristönsuojelun tavoitteet ympäristönsuojelulaissa (YSL 1 §) Ympäristön turvaaminen
terveellisyys
viihtyisyys
luonnontaloudellinen kestävyys
monimuotoisuus Ympäristön pilaantumisen
ehkäiseminen
vahinkojen poistaminen ja vähentäminen
kokonaisvaikutusten arvioinnin ja huomioon ottamisen tehostaminen Jätteiden synnyn ja haitallisten vaikutusten ehkäiseminen
Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen ympäristöpäätöksenteossa
Luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen
Ilmastonmuutoksen torjuminen ja kestävän kehityksen tukeminen Kunnan ympäristösuojeluviranomaiset tehtävät (KYHL 6 §) Huolehtia
laissa määrätyistä tehtävistä
ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä
ympäristön tilan seurannasta, selvityksistä ja tutkimuksista
tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa
ohjauksen ja neuvonnan järjestämisestä

Antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille

Edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasioissa Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä lisäksi
ympäristönsuojelulaissa (86/2000)
jätelaissa (646/2011)
vesihuoltolaissa (119/2001)
vesilaissa (587/2011)
maastoliikennelaissa (1710/1995)
vesiliikennelaissa (463/1996)
Edellä mainittujen lakien nojalla annetuissa asetuksissa (esim. hajajätevesiasetus, nitraattiasetus) (Eränkö ym. 2010, elektroninen dokumentti, raportissa
Selvitys Turun kaupunkiseudun ympäristönsuojeluyhteistyöstä 2012) Ympäristönsuojelu-, jäte-, vesi-, vesihuolto-, maastoliikenne- ja vesiliikennelaissa säädetyt päätös- ja lupa-asiat sekä niiden noudattamisen valvonta (yleinen laillisuusvalvonta) Erityistehtävät Yleistehtävät Ympäristönsuojelun suunnittelu ja kehittäminen
Ympäristön tilan seuranta
Ympäristönsuojelun yleinen ohjaus, neuvonta ja tiedotus
Osallistuminen muiden viranomaisten päätösten valmisteluun (lausunnot)
Yhteistyötehtävät eri viranomaisten ja yhteisöjen kanssa Muut kunnalle kuuluvat tehtävät Kunnissa johtosäännöllä määrätyt mm. luonnonsuojelulain, maa-aineslain ja ulkoilulain mukaiset viranomaistehtävät Ympäristönsuojelulain mukaiset tehtävät (uudistus meneillään) Rekisteröinti-ilmoitusmenettely polttonesteen jakeluasemilla, pienillä energiantuotantolaitoksilla ja asfalttiasemilla
Ympäristölupahakemuksista päättäminen Jätelain (1.5.2012) mukaiset tehtävät Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
valvoo jätelain noudattamista (laillisuusvalvonta) (24 § 1 mom)
voi siirtää toimivaltaansa viranhaltijalle (24 § 2 mom)
voi määrätä siivoamaan (75 §)
voi antaa yksittäisen määräyksen (125 §), roskaantumisen ehkäisemiseksi tai jätehuollon järjestämiseksi
voi kieltää jatkamasta säännösten vastaista menettelyä, määrätä palauttamaan ympäristö ennalleen, määrätä väliaikaisista toimista (126 §) Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
tiedonsaantioikeus (122 §) mm. jätteen haltijalta, tuotteen valmistuksesta, toiselta viranomaiselta
tarkastusoikeus (123 §)
velvollisuus tehdä ilmoitus (136 § 1 mom) esitutkintaviranomaiselle, jos on syytä epäillä 147 §:n 1 momentissa tarkoitettua tekoa tai laiminlyöntiä Valvontaviranomaisen järeät työkalut
uhkasakko
teettämisuhka
keskeyttämisuhka (129 §)
laiminlyöntimaksu (131 §) Valvontaviranomainen
käsittelee ojitusta koskevan erimielisyyden, joka ei edellytä lupaa (VL 5:3) tai ojitustoimitusta (VL 5:4) ja jotka aiheutuvat
ojan tekemisestä toisen maalle tai toisen tien poikki
ojan suunnan muuttamisesta
veden johtamisesta ojaan tai puroon toisen maalla
muusta vastaavasta syystä
ratkaisee kustannusten jaon kahden hyödynsaajan yhteisessä ojituksessa
voi antaa oikeuden jätevesiojan tekemiseen toisen maalle tai jäteveden johtamiseen toisen ojaan
Ojitusasiat asemakaava-alueella ratkaistaan MRL 161§ ja 161 a § mukaan Vesilaki (1.1.2012) Paimion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset voimaan 1.1.2013
Kestävän kehityksen toimenpideohjelma 2013-2016 valmisteilla ympäristölautakunnassa
Valonia (Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus)
Kuntien ilmastokampanja
Itämerihaastekampanja
Paimionjokiyhdistys ry Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa kaupungissa sen mukaan kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa tai muutoin on säädetty ja määrätty.

OHJAUS
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999
Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999
Suomen rakentamismääräyskokoelma
Paimion kaupungin rakennusjärjestys

Ympäristöministeriö
Koko maan rakentamisen valvonnan johtaminen ja ohjaaminen
ELY-keskukset
Lääni-kohtainen kaavoituksen ja rakentamisen valvominen
Kunnissa/Kaupungissa ohjaus tapahtuu kaavoituksen avulla
(MRL / MRA) MRL:n tarkoittama rakennusvalvontaviranomainen = Ympäristölautakunta

Lautakunnan on mahdollista delekoida tehtäviään alemmalle tasolle
johtosäännöllä (Valtuusto 24.01.2013 § 30)

Kaupunginhallituksella, -valtuustolla tai kaupunginjohtajalla ei ole rakennuslupa-asioihin päätös-, otto- tai käsittelyoikeutta (Hallintolaki 51 §) Lakisääteiset rakennusvalvontatehtävät
kaavojen noudattamisen valvonta
erilaiset lupapäätökset ja hyväksynnät
rakennustyön valvontaan liittyvät katselmukset ja tarkastukset
luvattoman rakentamisen valvonta
rakennetun ympäristön hoidon valvonta
rakentamisen neuvonta
hallinnollisten pakkokeinojen käyttäminen ja lupapäätöksistä tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittely

Painopistealueita ovat rakennusten turvallisuus, terveellisyys ja viihtyisä ympäristö.

Erityislaeissa rakennusvalvonta erilaisten hallintoriitojen ensiasteen ratkaisijana
postipalvelulaki
asuntokauppalaki
viestintämarkkinalaki
laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaana pidosta Kunnalle määrätyt ja kunnan rakennusvalvonnalle siirtämät lakisääteiset tehtävät
maisematyöluvat
suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset
maa-aineslain mukaiset valvontatehtävät
korjaus- ja energia-avustukset
rakentamista koskevien tietojen toimittaminen väestötietojärjestelmään (Väestötietolaki ja -asetus)

Rakennusvalvonnalle ei kuulu
naapureiden riita-asiat
kiinteistöjen vesivahinkojen arvioinnit
oletettujen homevaurioiden arvioinnit
kiinteistöjen arvon määrittämiset
rakennuslupakaavakkeiden täyttäminen
suunnittelun avustaminen Muut osapuolet rakennushankkeessa
rakennushankkeeseen ryhtyvä
pääsuunnittelija
muut suunnittelijat
rakennustyön johto (vastaava työnjohtaja) Rakennettu ympäristö on 2/3 koko maamme kansallisvarallisuudesta. Rakennetun ympäristön tulee olla taloudellinen – sekä luontoa ja kulttuuriarvoja säilyttävä
Rakennusvalvontaviranomainen ei voi ottaa suorittaakseen muille toimijoille säädettyjä tehtäviä --> Esteellisyys

Rakennustarkastajan tehtävänä on katsoa, että pääsuunnittelijalla, muilla suunnittelijoilla ja vastaavalla työnjohtajalla on riittävä koulutus ja kokemus siten kuin laissa, asetuksessa ja rakentamismääräyksissä edellytetään Rakentamisen valvontatyö voidaan jakaa neljään osaan:
1. Rakennusluvan hakeminen ennen töiden aloittamista
2. Rakentamisen valvonta katselmusten, tarkastusten ja asiapapereiden avulla
3. Valmiin rakennuksen ja sen ympäristön jatkuva valvonta
4. Ohjaus ja neuvonta

Rakennusvalvontamaksut
Rakennusvalvontataksa/ maankäyttö- ja rakennuslautakunta ( 05/2012 ) Paimion kaupungin suoraan omistamien ja hallinnoimien rakennettujen kiinteistöjen huolto, kunnossa- ja puhtaanapito

Omassa organisaatiossa työskentelee 46 kiinteistöpidon ammattilaista Velvoitteet
Rakennuksien käyttökelpoisuutta määritellään usean eri lain mukaan huomioiden palo- ja käyttöturvallisuus, hygienian-, terveyden- sekä energiatalouden vaatimukset. Toiminta-ajatus
Osoittaa Paimion kaupungin omille toiminnoille tilat, jotka vastaavat käyttötarkoitusta
Ylläpitää rakennettujen kiinteistöjen arvoa, niin käyttö- kuin talousarvoillakin mitattuna
Kehittää ja edistää rakennusten kustannustehokkuutta Virastot Koulut Päiväkodit Hoitolaitokset Muut Virastot
Kirjasto-/ kaupungintalo Koulut
Vistan koulu
Jokelan koulu
Hanhijoen koulu
Kriivarin koulu
Sähkönkulman Lukio Muut
Teknisen toimen varikko
Teollisuushallit 2 kpl
Ns. huoltomökit
Museorakennukset
Uimahalli Solina
Maauimala Ankkalampi
Leirikeskus Marjaniemi
Kurssikeskus Hoitolaitokset
Vanhainkoti / Hoivakoti Jokilaakso
Askalan palvelutalot Tekninen hoito
Sähkö-, lämmitys-, ilmanvaihto-, vesi- ja viemäri- sekä turvajärjestelmien huolto ja ylläpitotehtävät

Talonmiespalvelut
Ulkoalueiden hoito
Rakenteiden ja rakennelmien kunnon tarkkailu
Tilojen järjestelyt
Muut käyttäjäpalvelut

Energiankulutuksen seuranta ja raportointi
Kiinteistötietojärjestelmän ja huoltokirjan ylläpito
Kiinteistönhoitotiimissä työskentelee 10 henkilöä joista 1 toimii iltavahtimestarina Kiinteistöpäivystys
Virka-ajan ulkopuolisesta kiinteistö-päivystyksestä vastaa 4-5 vakinaista kiinteistönhoitajaa
Päivystyspalvelua tuotetaan myös terveyskeskukselle Workflow-ostolaskujen käsittely Schneider Electric kulutusweb Siemens-Desigo Insight Esmikko-kulunvalvonta Esgraf kulunvalvonta Puistot ja ulkoliikuntapaikat 6 Kaupunginpuutarhuri Henri
Heltelä Toiminta-ajatus
monimuotoisten, niin henkisesti kuin ruumiillisesti mielihyvää tuottavien viheralueiden takaaminen paimiolaisille

Viheralueet
puistot
leikkikentät
ulkoliikuntapaikat
puisto- ja talousmetsät
niityt
pellot

Puistojen ja muiden alueiden ylläpito ja rakentaminen tehdään kestävän kehityksen periaatteella, kuntalaisten tarpeet huomioiden. Rakennettua A2 luokan puistoa 26 ha
Taajamametsät 286 ha
Talousmetsät 225 ha
vuosittainen hakkuumäärä n.1500m3
Pellot 36 ha ja niityt 5 ha
vuokralla Leikkikentät 25 kpl Keskeistä talousarviokaudella on Jokipuiston rakentaminen yleissuunnitelmaa soveltaen annettujen määrärahojen puitteissa

Puunkaatokatselmuksia n. 80 kpl / v

Kesäkukkaistutuksiin n. 3000 kasvia / v

Venesatama on vuokrattu Paimion veneilijät ry:lle, Koirapuisto ja pieneläinhautausmaa on vuokrattu Peimarin koirat ry:lle Uimarannat 3kpl
Urheilupuisto
Kentät ja luistinradat 6kpl Maastoliikuntapaikat
Valaistuja reittejä 10 km
Merkittyjä ja viitoitettuja reittejä n. 40 km
Frisbeegolfrata Päiväkodit
Jokelan päiväkoti
Ala-vistan päiväkoti
Lempilän päiväkoti
Hanhijoen päiväkoti
Kriivarin päiväkoti
Tapiolan päiväkoti
Lepolan päiväkoti (tilapäisluvalla)
Ryhmis Tikankolo (tilapäisluvalla)
Ryhmis Iivari Kunnossapitoryhmä
suorittaa pienempiä korjaus- ja asennustöitä
avustaa tilojen järjestelyissä sekä muutoissa
työnjohtaja ja neljä rakennusammattimiestä
järjestää tarvittavat erityisalojen alihankkijat INVESTOINNIT
2 HALLINTO
2 Suurimmat investointihankkeet vuonna 2013
Hanhijoen koulun laajennus ja muutos
Vistan koulun peruskorjauksen suunnittelu
Sähkömiehentie 2 tilojen ja alueiden saneeraus
Kiirulantien muutosalueen (Naalitien) kunnallistekniikka
Isolompakontien sadevesiviemäröinti ja katuvalaistuksen saneeraus
Timperintien parantaminen rakentamalla kevyenliikenteenväylä (sis. valaistus ja päällystys)
Katujen päällystyksiä ja katuvalosaneerauksia
Preitilän pohjavedenottamon saneeraus
Viemäriverkon saneerausta Hankkeita keskimäärin 32 kpl vuodessa
Suuruus vaihdellut tällä vuosituhannella 0,01 -4,5 M€ Keskeisimpiä investointihankkeita suunnittelukaudella (2014-2017)
Vistan koulun peruskorjaus
Jokelan koulun rakennusten 1, 3 ja 4 peruskorjaus
Paimiontien kevyenliikenteenväylä
Saaren alueen kunnallistekniikan jatko
Kiertoliittymät Kaaritie/Alvar Aallon tie ja Lähteenkorva
Viemäriverkoston saneeraus vuosittain 100000 - 150000 € Toiminta-ajatus
Tehokkaasti ja taloudellisesti toimiva, asiakkaiden tarpeet huomioiva organisaatio

Hallinto
organisoi, johtaa ja valvoo palvelutuotantoa
järjestää näihin liittyvät asiakirjapalvelut
vastaa lautakunnan talous- ja henkilöstöhallinnosta
neuvoo ja palvelee asiakkaita

Vuosittain valmistellaan noin 120 asiaa lautakunnan käsittelyyn sekä vastataan lautakunnan päätösten täytäntöönpanosta Toiminta-ajatus
Yhdyskunnan tarvitsemien liikenneväylien ja muiden alueiden kunnossapitopalveluiden tuottaminen hyvätasoisina ja kokonaistaloudellisuus huomioiden
Palvelut omana työnä ja ostopalveluna Liikenneväylät Paimiossa, jako tienpitäjän mukaan Kaupunki Valtio Kaupungin ylläpitämistä
liikenneväylistä
kestopäällystettyjä 84 % Yhdet liikennevalot Paimiontie-Kaaritien / Vistantie liittymässä
Omistajana valtio (ELY)
Kaupunki maksaa 25 % kunnossapidosta Hiekoitus tAurauskierroksetHarjaus
aloitettu Rakennusvalvonta huolehtii, että rakennus tai rakennuskohde täyttää käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla perusvaatimukset rakenteiden lujuus
paloturvallisuus
hygienia
terveys ja ympäristö
käyttöturvallisuus
meluntorjunta
energiatalous ja lämmöneristys Apulaisrakennustarkastaja Merja-Hannele
Uusimäki Liikenneväylät on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan, joka ohjaa myös talvikunnossapitoa
Liukkaudentorjunnan toiminta-aikaa on lyhennetty lisäämällä hiekoitusmateriaali-varastoja eri puolille kaupunkia
Ylläpitokustannukset kasvavat väyläpituuden kasvaessa Ympäristökuvan parantamiseen on kiinnitetty huomiota vierialueiden viimeistelyin ja sadevesiviemäröinnein
kaupunki huolehtii keskusta-alueella yleisten teiden (maanteiden) istutuksista ja kevyen liikenteen alikulkujen kunnossapidosta)

Talousarviokaudella keskeistä
Katuvalaistuksen saneeraus (valaistuksen ohjaus, energiatehokkaammat valaisimet) 8.4.1999 22.3.2000 29.3.2001 27.3.2002 18.3.2003 24.3.2004 30.3.2005 6.4.2006 13.3.2007 11.3.2008 26.3.2009 7.4.2010 6.4.2011 16.3.2012 TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT KIITTÄÄ!
Full transcript