Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Llei del Voluntariat

No description
by

Enric Cortiñas

on 18 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Llei del Voluntariat

Llei
VOLUNTARIAT
Una llei per reconèixer les entitats i les persones voluntàries
del
voluntariat.gencat.cat
Protegir el model català del voluntariat.
Establir els drets i deures de les entitats i de les persones voluntàries.
Consolidar les accions de foment de l'associacionisme i el voluntariat per part de les administracions públiques.
Objectius generals de la Llei
Associacionisme:
activitat d’implicació cívica sense ànim de lucre ni personal ni col·lectiu, que es basa en la participació col·lectiva i compromesa, l’autoorganització, el voluntariat, la gestió democràtica i la voluntat de transformació social o personal.
Voluntariat:
conjunt d’accions i activitats d’interès general motivades per l’altruisme que duen a terme persones en entitats sense ànim de lucre.
Persona voluntària:
persona que d'una manera lliure, sense contraprestació econòmica, decideix dedicar part del seu temps a interessos col·lectius, per mitjà de la participació en programes de voluntariat o bé per mitjà de la participació associativa i els seus projectes.
Acció voluntària:
és l'expressió lliure i altruista d'una persona amb la societat a través d'una organització sense ànim de lucre.

Definicions bàsiques de la Llei
A quines entitats sense ànim de lucre aplica la Llei?
Entitats sense ànim de lucre amb activitat a Catalunya, amb programes de voluntariat (culturals, socials, esportives, de lleure, etc).

No
Entitats on totes les persones voluntàries són sòcies i sense programa de voluntariat.
La Llei deixa a consideració de l’entitat si les persones voluntàries han de ser o no sòcies.
El
programa de voluntariat
no és obligatori en el cas de les associacions on totes les persones voluntàries són sòcies de l'entitat.
El
full de compromís
no és obligatori per als voluntaris que són socis, i per als voluntaris que participen en un acció puntual.
Persona voluntària i persona sòcia
El programa de voluntariat és un acord de la junta directiva de l'entitat on s'estableix la voluntat de realitzar certes activitats amb persones voluntàries.

Un cop aprovat el programa de voluntariat, s'aplicaran els drets i deures que defineix la Llei.
Ha de contenir, com a mínim, el caràcter voluntari i altruista de la relació, les funcions i les tasques acordades, el compromís de rescabalament de les despeses assumides pel voluntari/a, la formació fixada com a necessària per l’entitat i l’existència d’una assegurança per al voluntari/a.
Exemple de full de compromís: http://bit.ly/2mrC9sk
Formalitzar la vinculació amb les persones voluntàries per mitjà del full de compromís corresponent.
Mantenir un registre en què constin inscrites les persones voluntàries de l’entitat.
Deures de les entitats envers les persones voluntàries
Certificar, a petició del voluntari, la seva participació i vinculació als programes de l’entitat.
Assegurar els riscos derivats de l’activitat que duu a terme el voluntari.
Rescabalar el voluntari, si així s'ha acordat, de les despeses que li pugui ocasionar l’acció voluntària.
Donar un rol participatiu i actiu al voluntariat en la planificació, execució i avaluació dels programes.
Full de compromís
Mesures de foment de l'associacionisme i el voluntariat per part de l'administració
Potenciar mesures per a la implicació associativa i la participació.
Organitzar campanyes d’informació i sensibilització.
Aplicar mesures per al reconeixement públic.
Prestar assessorament i assistència tècnica.
Promoure
activitats formatives.
Fomentar actuacions innovadores.
La Llei dota la Generalitat de tres instruments per poder complir les seves finalitats:  el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya; el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat, i el Registre de l'Associacionisme i el Voluntariat.
Text complet de la Llei a: http://bit.ly/1T0c4fW
Entitat de voluntariat:
entitat privada sense ànim de lucre que realitza activitats d'interès general amb la participació de persones voluntàries, i que ha elaborat un programa de voluntariat que defineix i emmarca el valor i els espais de l'acció voluntària dins de l'entitat.
Programa de voluntariat:
document formal, aprovat per l’òrgan de govern d’una entitat de voluntariat, que recull sistematitzadament i justificadament la voluntat de l’entitat d’organitzar una o més activitats d’interès general amb persones voluntàries.
Full de compromís:
és el document que formalitza les condicions per escrit d'incorporació dels voluntaris al programa de voluntariat.

Què és un Pla de voluntariat?
Continguts mínims
El Pla de voluntariat ajuda a què el temps que cedeixen les persones voluntàries a l’entitat, sigui de la màxima utilitat, tant per a la pròpia persona voluntària com per a l’organització. És una eina de suport al funcionament diari de les entitats.
Missió: objectius de l'entitat amb i per les persones voluntàries.
Captació: perfil i tipus de voluntari que es necessita.
Gestió: etapes del voluntariat a l’entitat (acollida, seguiment, sortida, etc.).
Formació: pla de formació dins el projecte de voluntariat que reculli les necessitats formatives.
Cooperar en la consecució dels objectius de l'entitat i del seu programa de voluntariat.
Participar activament en la formació acordada amb l’entitat de voluntariat.
Deures de les persones voluntàries envers les entitats
Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat.
Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació.
Respectar els drets i la dignitat dels destinataris de l’acció voluntària i dels altres voluntaris amb els quals col·laborin.
Mantenir la confidencialitat i notificar a l’entitat de voluntariat la renúncia amb l’antelació suficient.
Full transcript