Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Toetsen in Blackboard

Deze prezi is ontwikkeld door het Centrum voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht. Het doel van de prezi is om docenten achtergrond informatie te bieden als ze willen gaan werken een van de interactieve tools van Blackboard.
by

magda ritzen

on 24 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Toetsen in Blackboard

FAQ
De toets-optie in
Bb wordt vooral gebruikt voor
formatief
toetsen
Open of gesloten vragen?
Bronnen
Vraagtypen in Bb
Hoe worden de antwoorden in Bb gecontroleerd?
Is er een handleiding?
Formatieve
toetsen worden ingezet om de
student en docent inzicht te geven in het leerproces.
Summatieve
toetsen om een
oordeel (cijfer) te geven en besluit te
nemen (geslaagd of gezakt).
toets (assessment) aanmaken, grade center, enz.
http://ondemand.blackboard.com/assess.htm
Video's
:
Handleiding Assessment tools in Bb 9.1
Binnen UU
Buiten de UU
Relatie leerdoelen en toetsing
Voorbeelden
uit
de praktijk

Schriftelijk tentamineren (J. Milius, 2007).
Een draaiboek voor docenten in het Hoger Onderwijs
SURF thema-site Toetsen:
http://www.surf.nl/nl/themas/innovatieinonderwijs/toetsen/Pages/default.aspx
Digitale Didactiek (G.J.A. Baars, A. Verkuijl-Wieland, e.a. 2009):
Hfd. 5 Gebruik van ICT bij het toetsen van studenten.
Digitale didactiek: Thema online toetsen
http://www.digitaledidactiek.nl/wp/?p=923
Veel gestelde vragen
Vraag:
Heeft Bb ook een vragenbank waaruit je vragen kunt halen voor een specifieke cursus?
Antwoord:
Bb heeft geen overall vragenbank, wel kun je een question pool maken en hieruit vragen selecteren via de metadata (categorie, topic, moeilijkheidsgraad, trefwoord). Pools zijn altijd gekoppeld aan een cursus.
Toetsen en question pools kunnen via de functie exporteren en importeren worden gebruikt in een andere Bb-cursus.
Vraag:
Kun je in Bb ook een gewicht koppelen aan een score op een bepaalde vraag?
Antwoord:
Ja, dat kan! In het grade center zit op
full grade center
de knop
Create Calculated Column
. Kies daarbinnen voor
Weighted Column
, geef deze een naam en klik op de items die meegeteld moeten worden. Daarna geef je aan voor hoeveel procent het item meetelt.
Vraag:
Kun je veel zelf instellen in Bb-toetsen of ligt het allemaal vast?
Vraag:
Hoe zit het met de beveiliging?
Bb is een leeromgeving met een toetsoptie.
Aan toetsprogramma's zoals TestVision of QMP worden hogere eisen gesteld wat betreft beveiliging (ongeoorloofde toegang van buitenaf). Deze programma's worden vaak (ook) summatief ingezet, d.w.z. dat er beslissingen (zakken/slagen) worden genomen op basis van de uitslag. De toetsen in Bb hebben meestal een formatieve functie, de uitslag wordt bijvoorbeeld gebruikt om gericht verder te studeren! Dat betekent dat de beveiliging minder zwaar hoeft te zijn: zowel w.b. toegang tot het systeem als tijdens de afname.

xasda
Nog meer vragen?
http://ondemand.blackboard.com/ of
Centrum voor Onderwijs en Leren
S.mehra@uu.nl
r.gratamavanandel@uu.nl


zie de pdf op https://uu.blackboard.com/bbcswebdav/institution/admin/manual_nl/BB91_handleiding_toetsen_NL.pdf
Een groot voorvechter van digitaal toetsen (en grote toetslokalen) bij de Vrije Universiteit is Silvester Draaijer. Volg zijn blogposts!
http://draaijeronassessmentandtesting.wordpress.com/
Bb-toetsen biedt verschillende keuze-mogelijkheden.
- Je kunt kiezen voor het wel/niet instellen / zichtbaar maken van feedback bij meerkeuze vragen.
- Je kunt in zowel de vragen als de antwoorden plaatjes, bestanden en url's opnemen.
- Je kunt per vraag meta data opnemen, deze kun je gebruiken bij de selectie van vragen: categorie, topic, moeilijkheidsgraad, trefwoord.
- Je kunt ook nog een aantekening bij een vraag maken (t.b.v. jezelf)
- Je kunt antwoorden in een vaste of in een random
volgorde presenteren.
Is het een toets
om

van te leren
of is het een toets
van het leren
?
Leerdoelen geven aan welk 'gedrag' de student moet vertonen.
Daarmee geven ze ook informatie over de vorm waarin wordt getoetst.
Dat wil zeggen dat als de doelstelling het werkwoord 'beschrijven'
bevat, er schriftelijk getoetst dient te worden.
Zijn doelstellingen op handelings- of vaardigheidsniveau geformuleerd dan is wellicht eerder te denken aan een praktische toetsing.
De toetsen in Bb zijn bedoeld om cognitieve doelen (i.t.t.
praktische vaardigheden of competenties)
te toetsen.

Formatieve
toetsen kunnen worden ingezet voor zelfstudie en als tussentoets.
Feedback op het ingevoerde antwoord speelt hierbij een belangrijke rol.
Tussentoetsen kunnen
formatief
of
summatief
worden ingezet.
Voor digitale
summatieve
toetsing zijn specifieke toetsprogramma's op de markt.
De keuze voor open of gesloten vragen hangt samen met het aantal studenten (nakijktijd) en de leerdoelen van de cursus.
De toetsen (toetsvragen) zijn als het ware doelstellingen geherformuleerd in vraagvorm.
Zorg ervoor dat het niveau en belang van de
doelen een directe relatie hebben met
de toets(vragen).

Bb heeft 17 verschillende vraagtypen, deze zijn onder te verdelen in open en gesloten vragen.
Open vragen
Essay, Short Answer en File ResponseGesloten vragen

Multiple Choice, Multiple Answer, Either/Or, True/False, Fill in the Blank, Fill in Multiple Blanks, Calculated Numeric, Matching, Ordering, Hot Spot, Calculated Formula, Jumbled Sentence, Opinion Sclae, Quiz Bowl
Zie https://uu.blackboard.com/bbcswebdav/institution/admin/manual_nl/BB91_handleiding_toetsen_NL.pdf
Deze programma's hebben meer mogelijkheden voor toetsanalyse en het beheer van vragen in een vragenbank. In de medische faculteiten van de UU wordt hiervoor het toetsprogramma TestVision gebruikt.
De open vragen door de docent, voordeel is dat de antwoorden goed leesbaar zijn. Het antwoordmodel kan in Bb worden ingevoerd.
De gesloten vragen op basis van wat
de docent in Bb heeft aangegeven
als 'goed antwoord' .
https://uu.blackboard.com/bbcswebdav/institution/admin/manual_nl/BB91_handleiding_toetsen_NL.pdf
Handleiding Bb
en toetsen
Aan iedere vraag kunnen
4 kenmerken worden toe-
gevoegd, op basis waarvan je een selectie kunt maken
Op basis van deze kenmerken
kun je een selectie maken voor bijv. vragen met een bepaalde moeilijkheidsgraad of trefwoord
N.B. je spreekt met elkaar af (bijv. per opleiding), wat voor info je
invult bij deze kenmerken.
Feedback in
Bb-toetsen
Feedback is mogelijk bij gesloten en bij open vragen! De feedback-optie is een belangrijk voordeel t.o.v. een papieren toets.

1. Bij gesloten vragen met meerdere antwoordopties kan voor
iedere optie afzonderlijk feedback worden geformuleerd. Dat
is vooral handig bij zelfstudie.
2. Een nieuwe manier van beoordelen en feedback
geven is mogelijk via rubrics.
Rubrics
Bij essay en file response vragen kan een rubric worden toegevoegd
Een rubric geeft een overzicht (matrix) van de criteria (inclusief weging), de niveaus en een omschrijving van wat wordt bedoeld met een specifiek criterium op een bepaald niveau (inclusief oordeel). Een rubric kan worden gebruikt door studenten bij self- en peer assessment en door de docent, bijv. bij de beoordeling van essay en file response vragen
én bij de beoordeling van discussie-
bijdragen.
Rubrics
zie ook: http://www.ju.edu/ctl/Documents/Bb_Tutorials/rubrics.pdf en http://ondemand.blackboard.com/r91/movies/bb91_grade_center_creating_a_rubric.htm (filmpje)

http://usditeam.wordpress.com/2011/08/
Nog een voordeel van
digitaal toetsen..
Beeldmateriaal kan worden toegevoegd bij de toetsvragen en bij de antwoord-alternatieven!
Analyse van de toets
Het Grade center
Het grade center is de cijferlijst waarin de resultaten van studenten per blok of cursus kunnen worden bijgehouden.
Alle cursusdeelnemers staan in het Grade Center
en voor iedere toets, assignment en survey in een cursus wordt automatisch een kolom in het
Grade Center geplaatst.

Toets nakijken via het grade center
In het grade center staat het overzicht van toetsen die nog beoordeeld moeten worden.
Er kan worden geselecteerd op categorie, item, gebruiker of datum.
De automatisch berekende scores op een vraag
kunnen door de docent worden aangepast.
http://ondemand.blackboard.com/r91/movies/Bb91_tools_item_analysis.htm
Toetsen in Bb kunnen worden geanalyseerd op kwaliteit
De analyse is gericht op de moeilijkheidsgraad (P) en het onderscheidend vermogen (Rir) de toets(vraag).
De P-waarde geeft het aandeel weer van de studenten die de vraag goed hadden. De Rir-waarde geeft aan in hoeverre de vraag de goede van de slechte studenten heeft gescheiden. In het instructiefilmpje
wordt duidelijk wat je met deze informatie kunt doen.
Bb instructiefilmpjes over
toetsen in Bb
:
http://ondemand.blackboard.com/assess.htm
Zie ook:
http://ondemand.blackboard.com/r91/movies/bb91_tests_surveys_exporting_and_importing_test_survey.htm
Antwoord:
Antwoord:
Op de TAUU-site staan filmpjes van docenten die digitaal toetsen:
http://tauu.uu.nl/onderwijsmodel-uu/toetsing_en_feedback/faq-2/
Diergeneeskunde:
- Hoe wordt digitaal toetsen ingezet bij zelfstudie?
- Hoe verloopt het proces van het samenstelling van een digitale toets?
- Ervaring met Digitaal Toetsen: welk toetsprogramma en welke vraagtypen heb je gebruikt?
Geesteswetenschappen-Frans
- Ervaring met zelfstudietoetsen: waarom is er gekozen voor digitaal toetsen?
- Ervaring met zelfstudietoeten: hoe is digitale toetsing ingebed in het onderwijs?
- Ervaring met zelfstudietoetsen: wat zijn de uitkomsten van het project ‘bevordering schrijfvaardigheid Frans’ en wat zijn de criteria om
digitaal te toetsen?

De Rijks Universiteit Groningen rondde vorig jaar een traject af warain de keuze van een toetsprogramma centraal stond.
http://www.rug.nl/science-and-society/centre-for-information-technology/education/innovation/digitaal-toetsen/
De Hogeschool van Amsterdam heeft in oktober 2013 een vernieuwde site gelanceerd over Toetsen:
https://score.hva.nl/Paginas/default.aspx

Deze informatieve site gaat over
Toetsing in het algemeen!
Open vragen
1 Essay
= open vraag die door docent moet worden nagekeken en beoordeeld. Lange tekstinvoer mogelijk.
2 Short answe
r = als essay, maar dan met beperkte antwoordruimte.
3 File response
= hier moet een bestand worden ingeleverd. Docent kijkt na en beoordeelt.
Gesloten vragen
4 Multiple choice
= antwoord selecteren uit meerdere alternatieven.
5 Multiple Answer
= meerdere antwoorden selecteren uit meerdere alternatieven
6 Either/or =
stelling met 2 alternatieven (yes/no, right/wrong)
7 True/False =
als either/or maar alterna-
tieven zijn altijd true/false
8 Fill in the blank =
invulvraag
9 Fill in multiple Blanks =
'gatenzin', op iedere plek moet het juiste antwoord worden gegeven.
10 Calculated numeric =
antwoord is numeriek, o.b.v. berekening

11 Matching =
paren zoeken die bij elkaar horen
12 Ordering =
items in de juiste volgorde zetten
13 Hot spot =
op een plaatje een bepaalde plek
aanwijzen.

16 Opinion Scale /Likert Scale =
evaluatievragen scoren op
5-pt schaal.
17 Quiz bowl =
omgekeerde vraag, het antwoord wordt gegevens en de vraag moet
worden geformuleerd.
1. categorie
2. topic
3. moeilijkheidsgraad
4. trefwoord
Hierdoor kun je o.a. een relatie leggen met de leerdoelen en moeilijkheidsgraad
Voorbeeld:
categorie = gezelschapsdieren,
topic = orgaansysteem,
moeilijkheidsgraad = inzicht,
trefwoord = pathologie.
(vervolg)
14 Calculated formula =
berekening maken, gegevens kunnen variëren waardoor van iedere student een andere berekening wordt gevraagd.
15 Jumbled sentence =
antwoord kiezen uit drop-down menu
Digitaal toetsen algemeen:
Toetsing algemeen:
Toetsen in het hoger onderwijs (Berkel, H.J.M.
van & Bax, A.E. (Eds.) 2006).
Vraag:
Zijn er computerzalen in de faculteit of universiteit waar we gebruik van kunnen maken?
Antwoord:
De voorzieningen verschillen per faculteit. Geneeskunde heeft bijvoorbeeld ruimtes met desktop-computers en zalen waarin getoetst kan worden met laptops van de opleiding.
Diergeneeskunde is aan het experimenteren met toetsen op laptops van studenten (Bring Your Own Device = BOYD).
Andere faculteiten maken gebruik van de beperkte mogelijkheden die ze op dit moment hebben.
Op korte termijn zijn geen universiteitsbrede voor-
zieningen te verwachten. Meer info bij ICT&O-
coördinator van de faculteit.
Full transcript