Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА

No description
by

Monika Stoyanova

on 24 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА

Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм" (ПО 6)
Обявяване на процедурата – МАЙ 2017

Краен срок - в зависимост от готовността

Общ бюджет на процедурата - 98 530 686,39 лв.

Конкретни бенефициенти - МК, общини, институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица

Допустими дейности:
Развитие на обекти на културното наследство от национално и световно значение, подпомагане развитието на туристически продукти, развитие на туристическа инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите, развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура и др.

Общ размер на БФП (100%)
на проект - ще бъде определен съгласно решение на финансовия посредник за предоставяне на финансова помощ чрез финансов инструмент, създаден по линия на ОПРР 2014-2020

Максимален размер
на БФП по проект - 9 779 150 лв. за обекти от национално значение и 19 558 300 лв. за обекти от световно значение
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Мария Станевска
Началник отдел „Изпълнение на програмните приоритети“
ПО 2 “Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони
Бенефициенти – 28 общини на малките градове от 4-то ниво на НКПР

Обявяване на процедурата –
ДЕКЕМВРИ 2017

Краен срок за кандидатстване -
МАРТ 2018

Общ бюджет на процедурата -
15 000 000 лв.

Процедура за подбор на проектни предложения

Цел: Да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в малките градове

Допустими дейности: Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на жилищни сгради и обновяване на административни сгради на държавната и общинската администрация и публични сгради на общинската образователна, културна и социална инфраструктура

ПО 5 “Регионална социална инфраструктура
ПРОЦЕДУРА - деинституционализация на деца

Обявяване на процедурата

ЯНУАРИ 2017

Краен срок за кандидатстване
-
АПРИЛ 2017

Общ бюджет на процедурата
-
57 095 000 лв.

Конкретните бенефициенти и дейности ще бъдат посочени в Насоките за кандидатстване въз основа на:

-Актуализирания План за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, приет от МС в средата на октомври 2016 г.

-Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги
ИГРП 2017
Предвижда се да бъдат обявени
5 процедури
за предоставяне на БФП


Обща стойност на процедурите над
376 млн. лв.
, което представлява
12,5% от бюджета на ОПРР 2014-2020
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
ПО ОПРР 2014-2020
ЗА 2017 Г.

Приоритетна ос 4 “Регионална здравна инфраструктура
Конкретен бенефициент –
Министерство на здравеопазването

Обявяване на процедурата –
ЯНУАРИ 2017

Краен срок за кандидатстване -
В ЗАВИСИМОСТ ОТ ГОТОВНОСТТА НА МЗ

Общ бюджет на процедурата -
163 502 132,68 лв.

Цел: Подобрен достъп до спешна медицинска помощ с възможности за спешна диагностика, лечение и наблюдение до 24 ч.

Модернизацията на системата за спешна медицинска помощ ще се извърши с един голям проект в съответствие с чл.100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013
ПО 5 “Регионална социална инфраструктура
НОВА ПРОЦЕДУРА - деинститутционализация на възрастни и хора с увреждания
Обявяване на процедурата –
ЮНИ 2017

Краен срок за кандидатстване -
СЕПТЕМВРИ 2017

Общ бюджет на процедурата -
42 373 980,19 лв.

Конкретните бенефициенти и дейности ще бъдат посочени в Насоките за кандидатстване след приемане на:

Плана за действие за периода 2016-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, който се разработва от МТСП
Шесто заседание на КН на ОПРР 2014-2020

27 октомври 2016 , гр.Плевен
Full transcript