Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

План за оценка на ОПРР 2014-2020

No description
by

Ivaylo Stoyanov

on 10 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of План за оценка на ОПРР 2014-2020

Управляващият орган съставя план за оценка (чл. 56)

Мониторинговият комитет разглежда и одобрява плана за оценка за оперативната програма (чл. 110)
Процес на подготовка
Съгласуване с междуведомствената работна група за оценка на ЕСИФ 2014-2020

Съгласуване с ЕК и Звеното по оценка

Координация на Плана за оценка
Обсъждане на Плана и на изготвените оценки в Комитета за наблюдение

Обсъждане на оценките в постоянната междуведомствена работна група за оценка на ЕСИФ, координирана от ЦКЗ

Сформиране на направляваща група за всяка оценка с представители на отделите в УО
Контекст:
Регламент 1303/2013
Основни коментари на
ЕК в процеса
По-детайлни
оценъчни
въпроси
Описание на
използваните
методи
Повече яснота
за
обхвата на
оценките
Същност, цели и задачи
Определяне на индикативния брой, организацията, последователността и основния фокус на оценките

Създаване на необходимите условия за успешното планиране и извършване на качествени оценки през програмния период
Дейностите по оценка
Неразделна част от
процеса по изпълнение
на програмата
Подобряване на качеството на изпълнението на програмата чрез набавяне, систематизиране и анализ на информация, свързана с изпълнението на програмата, в т.ч. по отношение на нейните ефикасност, ефективност и въздействие
Дейностите по оценка
Направляваща група
Координира процеса по оценка на програмата

Дава коментари и препоръки по докладите от оценките

Контролира работата на външните оценители от гл. т. съответствие с техническите спецификации за оценка
отдел
"Програмиране,
оценка,
информация
и публичност"
отдел
"Изпълнение на
програмните
приоритети"
отдел
"Предварителен
контрол и
мониторинг"
отдел
"Финансово
управление
и контрол"
Всички оценки - от външни изпълнители, избрани по ЗОП

Оценките - подпомагат УО в подготовката на годишните доклади за изпълнение (2017 и 2019 г.)
Ключови елементи от Плана за оценка
Ключова роля
на отдел "ПОИП"
Изготвяне на
технически
спецификации и избор
на външни изпълнители
Сътрудничество с
външните оценители и предоставяне на
информация
Популяризиране на
резултатите от
направените оценки
Планирани оценки
Встъпителна оценка - 2017 г.

Анализ на изпълнението на дейностите за устойчиво градско развитие (чл. 7 от Регламент 1301/2013) - 2017-2018 г.

Средносрочна оценка - 2018-2019 г.

Оценка на приноса на ОПРР за социалното включване - 2019-2020 г.

Оценка на въздействието - 2021-2022 г.

Предварителна и екологична оценка за програмен период след 2020 - 2021 г.
Steering group
Coordination the evaluation process of the program;

Giving comments and recommendations of the evaluation reports;

Controlling the work of external evaluators in terms of compliance with the requirements of MA in the relevant technical specifications.
"Programming,
evaluation, information
and publicity" Dept.
"Implementation
of Programme
Priorities" Dept.
"Ex-ante
control and
monitoring" Dept.
"Financial
managment
and control" Dept.
Ключови теми
Оценка на съответствието на процедурите на УО с целите на ОПРР

Оценка на финансовото изпълнение на ОПРР

Оценка на изпълнение на действията за градско развитие (чл. 7)

Оценка на изпълнението на предварителните условия за ЕСИФ

Оценка на подготовката на Финансовите инструменти
Период на изпълнение
Първа половина на 2017
Индикативен бюджет
200 000 лв.
Анализ на изпълнението на дейностите за устойчиво градско развитие (чл. 7)
Ключови теми
Събиране на информация за изпълнението на подхода и процедурите в България

Сравнение на изпълнението с други подобни подходи в поне 5 държави в ЕС

Анализът може да бъде изготвен от външен изпълнител по ЗОП или от научни организации/университети
Период на изпълнение
Септември 2017 - Януари 2018
Индикативен бюджет
150 000 лв.
Средносрочна оценка
Ключови теми
Оценка на изпълнението на ОПРР

Оценка на напредъка за постигане на целите на програмата и нейния принос за постигане целите на Стратегия Европа 2020

Оценка на изпълнението на финансовите инструменти

Оценка на изпълнението на дейностите в подкрепа на туризма

Първи тригодишен екологичен доклад (2015-2018)

Оценка на изпълнението на дейностите за градско развитие (чл. 7)

Оценка на координацията с други програми
Период на изпълнение
Септември 2018-Март 2019
Индикативен бюджет
300 000 лв.
Оценка на приноса на ОПРР за социалното включване
Ключови теми
Специфична оценка на приноса на ОПРР за социалното включване, в т.ч. маргинализирани групи и роми

Оценка на координацията с други заинтересовани институции в социалната сфера

Оценка на изпълнението на хоризонталните политики
Период на изпълнение
Септември 2019-Март 2020
Индикативен бюджет
120 000 лв.
Ключови теми
Оценка на приноса на подкрепата от ЕСИФ за постигането на специфичните цели по инвестиционните приоритети по всеки приоритет

Оценка на изпълнението на финансовите инструменти

Оценка на изпълнението на дейностите за устойчиво градско развитие (чл. 7)

Оценка на изпълнението на дейностите в подкрепа на туризма

Оценка на изпълнението на дейностите в подкрепа на енергийната ефективност

Втори екологичен доклад (2018-2020)
Период на изпълнение
Септември 2021-Март 2022
Индикативен бюджет
480 000 лв.
Ключови теми
Поради липса на Регламенти за програмен период 2021-2027 г., в плана за оценка към момента не се описват конкретни обосновки, контекст, дейности, обхват, подход и оценъчни въпроси за тази оценка
Период на изпълнение
Юни-Юли 2021
Индикативен бюджет
300 000 лв.
Съгласуване с ЕК
и Звеното по оценка
Всички оценки - от външни изпълнители, избрани по ЗОП
2017
Встъпителна оценка
2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2021
2021-
2022

Оценка на въздействието
Предварителна и екологична оценка за програмен период след 2020
Външни фактори, влияещи върху изпълнението на ОПРР
Социално-икономически или екологични фактори

Значителни промени в икономическите или екологичните условия

Форсмажорни обстоятелства

Main
EC comments in
the process
More detailed
evaluation questions
Description of the
methods used
More clarity on the
scope of the evaluations
Coordination with
the EC and the
Evaluation Unit
Подпомагане на управлението на ОПРР

Идентифициране и минимизиране на рисковете при изпълнение

Предложения за изменение на ОПРР

Подобряване на цялостното изпълнение на ОПРР
Ползи и резултати от Плана за оценка
Key role of PEIP department
Preparation of
technical specifications
and selection of external contractors
Cooperation with external evaluators and providing information
Publicity of the results
of the evaluations
All evaluations - by external contractors selected under the PPA
План за оценка на
ОПРР 2014-2020
Full transcript