Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PROGRAMACIÓN #CIUDADEDUCA21.

No description
by

clase tercer-b

on 21 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PROGRAMACIÓN #CIUDADEDUCA21.

PROGRAMACIÓN #CIUDADEDUCA21.
design by Dóri Sirály for Prezi
ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS
ÀREA DE LENGUA CASTELLANA I LITERATURA
3R TRIMESTRE CURS 14/15
5é-B

B.- Desenvolupar hàbits de treball individual i d'equip, d'esforç i responsabilitat, actituds de confiança en si mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interés, creativitat en l'aprenentatge i esperit emprendedor.
D.- Respectar qualsevol tipus de diferència entre ells/elles i les persones amb les que es relacionen.
E.- Utilitzar adequadament el castellà i el valencià.
F.- Expressar i comprendre en anglés missatges senzills.
G.- Desenvolupar la competència matemàtica necessària per resoldre problemes i comprendre diferents situacions de la seua vida quotidiana.
H.- Conèxier aspectes fonamentals de les Ciències de la Natura, Ciències Socials, Geografia, Història i la Cultura.
I.- Utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació, desenvolupant un esperit crític davant els missatges que reben i elaboren.
J.- Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i construir propostes visuals i audiovisuals.
L.- Respectar els animals i estimar-los.
M.- Desenvolupar les capacitats afectives, mostrar una actitud contrària a la violència i als estereotipus sexistes.
OBJECTIUS GENERALS D'ETAPA
CONTINGUTS
CCNN. 3: Hàbits de respecte i cura cap als éssers vius.
CCNN. 4: Concepte d'energia. Diferents formes d'energia. Fonts d'energia i matèries primes: el seu oritge. Energies renovables i no renovables.
CCNN. 5: La ciència: present i futur de la societat.
CCSS. 1: Utilització d'estratègies per potenciar la cohesió del grup i el treball cooperatiu.
CCSS. 2: La intervenció Humana en el Medi.
Reconèixer accions de conservació i millora del medi ambient i proposar actuacions de l'ésser humà per a la seua cura.
Proposa actuacions de l'ésser humà per a la millora del medi ambient.
Diferenciar les fonts d'energies, el seu oritge i les seues matèries primes, identificant les conseqüències d'una mala utilització i reconeguent algunes actuacions que afavoreixen el seu desenvolupament sostenido i equitatiu.
Diferència les fonts d'energia pel seu oritge.
Identifica les conseqüències d'una mala utilització de l'energia.
Reconeix algunes actuacions que afavoreixen el desenvolupament sostingut i equitatiu.
Qüestionar i debatre la importància de la tecnologia en la vida quotidiana, els beneficis i riscos que impliquen reconeguent la seua contribució a la satisfacció de necessitats humanes en l'escola, llar, treball, cultura i oci.
Participa en debats sobre la importància de la tecnologia en la societat, la llar, l'escola, el treball, la cultura i l'oci, exposant les seues idees de forma ordenada i incorporant les intervencions dels demés.
CMCT/CSC

CMCT/CSC/SIEE
CMCT/CSC
CMCT/CSC
CMCT/CSC
Obtindre informació de fonts variades i organitzar-la utilitzant diversos procediments com l'elaboració d'esquemes, resúmens o mapes conceptuals, emprant algunes ferramentes informàtiques.
Obté informació de fonts variades mitjantçant l'utilització d'alguns mitjans informàtics.
Organitza la informació mitjantçant diversos procediments com l'elaboració d'esquemes, resúmens o mapes conceptuals i amb l'ajuda de diversos mitjans digitals, utilitzats responsablement amb l'ajuda del professorat.
Mostrar iniciativa per actuar de manera eficaç i desenvolupar activitats conjuntes en la planificació, proposant idees constructives, escoltant les dels demés, fomentant la consecució d'objectius comuns, reconeguent les seues aportacions, dialogant per superar discrepàncies i fomentant el valor de la convivència.
Participa en la planificació i desenvolupament d'una tasca en equip de treball mostrant la seua iniciativa per actuar asumint el seu rol d'una manera eficaç per aconseguir objectius comuns.
Defensa el seus punts de vista amb un llenguatge respectuós,identificant i respectant els sentiments i contingut del discurs del seu interlocutor.
CRITERIS D'AVALUACIÓ
(Del document pont per a la C.V)
INDICADORS D'ACONSEGUIMENT
(Del document pont per a la C.V)
COMPETÈNCIES
Examinar alguns problemes ambientals relacionats amb el desenvolupament sostingut com l'esgotament o deteriori per contaminació de les matèries primes i l'aigua com a resultat de les activitats humanes.
Examina alguns problemes ambientals relacionats amb el desenvolupament sostingut com l'esgotament o deteriori per contaminació de les matèries primes i de l'aigua, com a resultat de les activitats humanes.
CCSS. 3: El consum i la publicitat.
Reconèixer el paper de la publicitat com a mitjà per fomentar el consum compulsiu i innecessari de bens i serveis.
Identifica el paper de la publicitat com a mitjà per fomentar el consum innecessari i compulsiu de bens i serveis a partir d'exemples d'anuncis publicitaris.
CCSS. 3: Població mundial: distribució i evolució: Els moviments migratoris.
Descriure la distribució de la població mundial aportant posibles raons de la mateixa i identificar la ubicació de les principals ciutats mitjantçant l'ús de mapes temàtics i fografíes obtingudes per satèl.lit.
Descriu i dona raons de la distribució de la població mundial i ubica les principals ciutats mitjantçant l'us de mapes temàtics i fotografies obtingudes per satèl·lit.
Identifica i descriu els principals problemes actuals de la població: superpoblació, envelliment, immigració, etc.
LCL. 1: Estratègies i normes per a l'intercanvi comunicatiu: participació; exposició clara; organització del discurs; escolta; respecte al torn de paraula; paper de moderador; entonació adequada; respecte pels sentiments, experiències, idees, opinions i coneiximents del demés.
Participar en debats sobre temes propers a la seua experiència, respectant al moderador i utilitzar el diàleg per resoldre conflictes interpersonals, escoltant activament, identificant i respectant les emocions i el contingut del discurs de l'interlocutor, exposant de forma organitzada les seues opinions amb un llenguatge respectuós.
Participa en situacions de comunicació oral del nivell educatiu:
- Utilitzant un llenguatge no discriminatori.
- Per resoldre conflictes interpersonals, identificant i respectant els sentiments i el contingut del discurs de l'interlocutor.
- Incorporant les intervencions dels demés.
- Respectant al moderador.
CSC/CCLI
LCL. 3: Creació de textos utilitzant el llenguatge verbal i no verbal amb intenció informativa: cartells publicitaris, anuncis, còmics, mapes conceptuales.
Planificar la realització d'un producte o tasca, establint metes, proposant un pla ordenat d'accions, seleccionar els materials, modificar-ho mentre es desenvolupa i avaluar el procés.
Intenta resoldre els dubtes que se li plantegen en el desenvolupament de la tasca, fent-se preguntes i cercant la resposta pels seus propis mitjans:
- Què vull averiguar? Què tinc? Què busque? Cóm ho puc fer? La solució és la correcta?
Modifica si cal els pasos a seguir durant el procés de realització del producte o tasca.
Avalua les modificacions realitzades.
Participar en equips de treball compartint informació i continguts digitals de forma oral o escrita, amb un llenguatge no discriminatori, utilitzant les ferramentes de comunicació de les TIC'S i entorns virtuals d'aprenentatge.
Participa en equips de treball compartint informació i continguts digitals de forma oral o escrita, utilitzant les ferramentes de comunicació de les TIC'S i entorns virtuals d'aprenentatge.
CCLI/CD/CSC
CAA/SIEE
M. 1: Planificació del procés de resolució de problemes:
- Análisi i comprensió de l'enunciat.
- Estratègies i procediments posats en pràctica: realizació d'un dibuix, taula, esquema de la situació...
- Resultats obtinguts.
M. 1: Plantejament de xicotetes investigacions en contextos numèrics, geomètrics i funcionals.
En la resolució de problemes i xicotetes investigacions utilitzar diferents estratègies com la representació mitjantçant esquemes comprovant la coherència entre el resultat i la pregunta, comunicant amb claretat el procés seguit a través de la reflexió i el diàleg.
Utilitza estratègies com la representació mitjantçant esquemes en la resolució de problemes i xicotetes investigacions.
Comunica oralment i per escrit el procés seguit en la resolució d'un problema, raonant sobre les estratègies utilitzades, tant de manera individual com grupal.
CMCT/CCLI
CSC
M. 2: Relació entre fracció i nombre decimal, aplicació a l'ordenació de fraccions.
Identificar i resoldre problemes de la vida quotidiana adequats al seu nivell, establint conexions entre la realitat i les matemàtiques i valorant la utilitat dels coneiximents matemàtics adequats per la resolució de problemes.
Interpretar i expresar el valor de nombres, fraccions i decimals fins les mil·lèsimes en els documents i articles que utilitzarà durant aquest projecte.
Interpreta i expresa el valor de nombres, fraccions i decimals fins les mil·lèsimes, en els documents i articles que utilitzarà durant aquest projecte.
CAA/SIEE
CCSS. 1: Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per cercar i seleccionar informació i presentar conclusions.
CONTINGUTS
CRITÈRIS D'AVALUACIÓ
(del document pont per a la CV)
INDICADORS D'ACONSEGUIMENT
(del document pont per a la CV)
CONTINGUTS D'ÀREA
CRITÈRIS D'AVALUACIÓ
(Document pont per a la CV)
INDICADORS D'ACONSEGUIMENT
(Document pont per a la CV)
COMPETÈNCIES
COMPETÈNCIES
ÀREA DE MATEMÀTIQUES
CONTINGUTS D'ÀREA
CRITÈRIS D'AVALUACIÓ
(Document pont per a la CV)
INDICADORS D'ACONSEGUIMENT
(Document pont per la CV)
COMPETÈNCIES
Planificar la realització d'un producte o tasca, establint metes, proposant un pla ordenat d'accions, seleccionar els materials, modificar-ho mentre es desenvolupa i avaluar el procés.
Identificar i resoldre problemes de la vida quotidiana adequats al seu nivell, establint conexions entre la realitat i les matemàtiques i valorant la utilitat dels coneiximents matemàtics adequats per la resolució de problemes.
Intenta resoldre els dubtes que se li plantegen en el desenvolupament de la tasca, fent-se preguntes i cercant la resposta pels seus propis mitjans:
- Què vull averiguar? Què tinc? Què busque? Cóm ho puc fer? La solució és la correcta?
Modifica si cal els pasos a seguir durant el procés de realització del producte o tasca.
Avalua les modificacions realitzades.
CSC/CMCT/CD/CAA
CSC/CMCT/CD/CAA
CSC/SIEE/
SIEE
CSC/CMCT
CAA
CSC/SIEE
CSC
CAA/SIEE
CAA/SIEE
CAA/SIEE
ÀREA DE CIÈNCIES NATURALS
CCL/CMCT/CAA
CD/CSC/SIEE/CEE
https://prezi.com/fr_kj3kqcwoi/edit/
METODOLOGIA
La metodologia emprada és la de L'Aprenentatge Basat en Projectes. Fes clic a aquest enllaç i podràs conèixer molt més...
1.- Obtenim informació sobre les 10 ciutats més ecològiques del món, a la pàgina web penjada al bloc del projecte..
2.- Busquem les coordenades de latitud i longitud de cadascuna de les ciutats.
3.- La informació extreta la redactem en anglés.
4.- Un representant de cada equip aprén a geolocalitzar ciutats.
5.- Cada representant fa de "mestre" i ensenya a totes les persones del seu equip a geolocalitzar.
6.- Geolocalitzem entre tots les ciutats investigades.
7.- Penjem el nostre mapa al blog del projecte i elaborem una xicoteta explicació sobre el procés seguit i el que hem aprés amb aquesta activitat.
ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓ: UNA PLUJA D'IDEES
ACTIVITAT DE DESENVOLUPAMENT: FEM FOTOS I CONSTRUIM UN PADLET
ACTIVIDADES REALIZADAS
L'alumnat va expressar quins aspectes no li agradaven de la seua ciutat i, sobre aquests vam començar a treballar!
1.- Fotografiem 3 aspectes de la realitat de la nostra ciutat que no ens agrada.
2.- Compartim les fotografies al nostre equip i selecionem les 10 fotos que més ens han agradat, tenint en compte:
Relació de la imatge amb el missatge que volem transmetre.
Claretat en la transmissió del missatge.
Composició.
Finalitat de la imatge: fotografia documental; fotografia emotiva; fotografia narrativa; fotografia de opinió.
3.- Elaboració del peu de foto: decidim entre tots i totes quin és el missatge que volem transmetre.
4.- Aprenen a elaborar un padlet: descobrim la ferramente "Padlet" i les possibilitats que ens ofereix.
5.- Aprenem a penjar el nostre padlet al bloc del projecte.
6.- Elaborem una xicoteta explicació del procés seguit i del que hem aprés
ACTIVITAT DE DESENVOLUPAMENT: APRENEM A GEOLOCALITZAR
Full transcript