Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Twórcza Szkoła

Twórcza Szkoła
by

Marcin Ciechanowicz

on 23 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Twórcza Szkoła

,,Twórcza Szkoła"
Podsumowanie i zakończenie projektu
realizowany w Zespole Szkół w Boleszkowicach
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic, w jakości
usług edukacyjnych
Lider Projektu
Fundacja Kształcenia Kreatywnego w Górzycy
Partner Projektu
Gmina Boleszkowice
Realizacja projektu:
1.04.2013r - 28.02.2015r.
Wartość projektu:
1 009 652,35zł
Dofinansowanie:
946 602,35zł
Wkład własny:
63 050,00zł
Projekt w liczbach
W projekcie wzięły udział dwie szkoły z terenu Gminy Boleszkowice
- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
Przeszkolonych zostało
20 nauczycieli
Zatrudniono 19 trenerów oraz jedną szkołę językową
W projekcie wzięło udział 272 dzieci,
którzy pracowali w 6 pracowniach
1. Pracownia Nauki SP i Gim
2. Pracownia Języka SP i Gim
3. Pracownia Dziennikarstwa SP
4. Pracownia Projektu Edukacyjnego SP i Gim
5. Pracownia Talentu SP i Gim
6. Pracownia Mobilnej Edukacji Gim
Zralizowano
1578
godzin
zajęć projektowych
Zakupiono
Sprzęt multimedialny na kwotę:
107 875zł
oraz
Pomoce naukowe na kwotę:
61 120,63zł
co stanowi ok 500 pozycji naukowych i dydaktycznych
Zorganizowano ponad 20 wycieczek
Do takich miejsc jak:
Warszawa CNK
Międzyzdroje- Świnoujście WPN
Poznań - Obóz językowy
Szczecin, Gorzów i okolice Boleszkowic - do miejsc kultury, szkół, zakładów pracy, redakcji gazety i innych
Grupa Sterująca -
jest organem wspierającym beneficjenta w jego działaniach. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji. Powinna być odpowiedzialna za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikację zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymanie założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie muszą one być najpierw przedstawione grupie, a potem przez nią zatwierdzone. Grupa Sterująca ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez Beneficjenta (lidera projektu) działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami, jak również zmianami w zakresie składu personelu projektu.
Skład grupy sterującej:
Z ramienia Lidera:
Pani Alicja Kucharczyk
Pani Agnieszka Pilarska
Z ramienia Partnera:
Pan Jan Krzywicki
Pan Krzysztof Fira
Zespół zarządzający
Kierownik Projektu:
Agnieszka Pilarska
Asystent Kierownika Projektu
Marcin Ciechanowicz
Księgowa
Marzena Lewandowska
Specjalista do spraw rozliczania projektu
Joanna Maczulis
Opiekunowie pracowni
Opiekun pracowni Szkoła Podstawowa

Sylwia Łaskarzewska - Pacewicz

Opiekun pracowni Gimnazjum

Małgorzata Szczepanik
Trenerzy sześciu pracowni
Podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Poszczególne grupy realizowały zagadnienia z przedmiotów tj. matematyka, fizyka, biologia, chemia, przyroda, geografia, poprzez edukację opartą na działaniach, doświadczeniach, eksperymentach. Ponad 40% zajęć było prowadzonych metodami aktywnymi.
Zajęcia były skierowane do uczniuów klas I-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum
Produkty:
4 wycieczki
Festiwal Nauki
Zakupiono:
Sprzęt multimedialny
(Projektor, ekran)
Pomoce naukowe
(mikroskopy, gry planszowe, modele itd.)
W zajęciach
w ramach pracowni nauki łącznie wzięło udział 100 uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum
Trenerzy:
Szkoła Podstawowa:
Pani Ewa Lenartowicz
Pani Aleksandra Bakiewicz
Pani Jolanta Gajewska
Pani Beata Stankiewicz
Gimnazjum:
Pani Helena Śpiewak
Pani Dorota Jarzębska
Pani Sabina Getman
Zadanie nr 1 Pracownia Nauki
Podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów z języka angielskiego przy użyciu interaktywnych programów nauczania i tablicy interaktywnej
Ponad 40% zajęć było prowadzonych metodami aktywnymi.
Zajęcia skierowane były do uczniów IV -VI szkoły podstawowej
oraz I-III gimnazjum.
Produkty:
2 obozy językowe
Zakupiono:
Sprzęt multimedialny (tablice interaktywne wraz z osprzętem, programy interaktywne)
Pomoce naukowe (gry, plansze edukacyjne itp.)
W zajęciach w ramach pracowni języka łącznie wzięło udział 88 uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum
Trenerzy:
Szkoła Podstawowa
Pani Izabela Sawicka-Soroczyńska

Gimnazjum
Pani Kornelia Rogulska
Pani Klaudia Cwojdzińska
Zadanie nr 2
Pracownia Języka

Podniesienie umiejętności
w zakresie pisania, czytania
i rozumowania.
Tworzenie nawyku korzystania z technologii ICT w celu porozumiewania się, poszukiwania informacji oraz przekazywania wiedzy. Zbieranie materiałów dziennikarskich do gazetki szkolnej i na stronę internetową. Ponad 40% zajęć było porowadzonych motodami aktywnymi. Zajęcia skierowane były do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
Produkty:
- Wydanie 1000sztuk gazetki szkolnej
- 2 wycieczki do redakcji
Zakupiono:
Sprzęt multimedialny (notebooki, aparaty, kamery, dyktafony, drukarki)
W zajęciach w ramach pracowni dziennikarskiej łącznie wzięło udział 80 uczniów szkoły podstawowej
Trenerzy:
Szkoła Podstawowa:

Pani Dorota Wielemborek
Pani Małgorzata Szczepanik
Zadanie 3 Pracownia Dziennikarska
Podniesienie umiejętności
w zakresie korzystania
z informacji i zastosowania wiedzy
w praktyce.
Zajęcia kształcące umiejętność poszukiwania wiedzy z różnych źródeł. Realizacja projektów tematycznych związanych z regionem, sztuką, teatrem. Uczniowie nabyli kompetencje z zakresu korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce. Ponad 40% zajęć było prowadzonych metodami aktywnymi. Zajęcia skierowane były do uczniów klas I-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum.
Produkty:
- 10 projektów edukacyjnych
- 4 wycieczki do miejsc kultury
- albumy
- wystawy prac
W zajęciach w ramach pracowni projektu edukacyjnego łącznie wzięło udział 215 uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum
Trenerzy:
Szkoła Podstawowa:
Pani Agnieszka Sztubecka
Pani Edyta Hadryś
Pani Natalia Kozłowska
Pani Jolanta Szczepaniak
Pani Magdalena Moszkowska
Pani Aleksandra Bakiewicz
Gimnazjum:
Pani Agnieszka Sztubecka
Pani Natalia Kozłowska
Pani Renata Kędzia
Zadanie 4 Pracownia Projektu Edukacyjnego
Zadanie 5
Pracownia Talentu

Podniesienie wiedzy o możliwości wyboru ścieżki kształcenia
i rozwoju zawodowego
Działania ukierunkowane rozwój zaowdowy ucznia. Organizacja warsztatów z psychologiem, doradcą zawodowym. Tworzenie ,,Paszportów do przyszłości", badanie mocnych stron ucznia. Program ukierunkowany był na łamanie stareotypów dotyczących płci w zawodach. Zajęcia skierowane były do uczniów IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum
Produkty:
- ,,Paszporty do przyszłości"
- 2 wystawy
- 10 wycieczek do zakładów pracy, szkół itp.
W zajęciach w ramach pracowni talentu łącznie wzięło udział 191 uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum
Trenerzy:
Szkoła Podstawowa
Pani Bogusława Woroniecka

Gimnazjum
Pani Jolanta Moszkowska
Pani Edyta Hadryś
Produkty:
Zakupiono:
- Sprzęt multimedialny (tablety +akcesoria, projektor multimedialny)
W zajęciach
w ramach pracowni mobilnej edukacji łącznie wzięło udział 104 uczniów gimnazjum
Trenerzy:
Gimnazjum
Pan Mirosław Tarazewicz
Zajęcia kształcące
umiejęność stosowania nowych technologi i urządzeń ICT .
Zadanie 6 Pracownia Mobilnej Edukacji
- 10 prezentacji
- strona internetowa
"Ucz się i pracuj,
a dojdziesz do celu, takim sposobem doszło już wielu"

Rys. Katarzyna Dorosz-Dębska
Dziękuję za uwagę
Cel główny:
Cele szczegółowe:
Podniesienie wiedzy
i umiejętności Uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum dla:
- 90 uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
- 63 uczniów z języka angielskiego
- 72 uczniów z ICT
Podniesienie umiejętności 53 uczniów szkoły podstawowej w zakresie pisania, czytania i rozumowania oraz 127 uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum w zakresie korzystania z informacji i zastosowania wiedzy w praktyce
Podniesienie wiedzy 143 uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum o możliwości wyboru ścieżki kształcenia i rozwoju zawodowego
Wyrównanie szans edukacyjnych 236 uczniów w Zespole Szkół w Boleszkowicach oraz podniesienie jakości kształcenia w w/w szkole poprzez wdrożenie 2 programów rozwojowych.
Pdniesienie jakości zarządzania szkołą poprzez opracowanie i wdrożenie 2 modelowych planów rozwoju szkoły oraz podniesienie kompetencji 2 dyrektorów.
Podniesienie jakości zajęć szkolnych poprzez przygotowanie 20 nauczycieli do wdrożenia innowacyjnych metod prowadzenia zajęć.
Zajęcia były prowadzone na tabletach w celu wzbudzenia aktywności i zaangażowania gimnazjalistów.
Boleszkowice, 27 luty 2015r.
Full transcript