Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dil ve Kültür

No description
by

betul havva yilmaz 2

on 21 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dil ve Kültür

Kültür kavramının kökeni tarımla
ilgilidir, bu kavram önce ürünleri yetiştirmeyi ve “ekme”yi işaret etmiştir. Daha
sonraları ise kavram işlem anlamını
korumuştur.
Kültür kelimesini tanımlama teşebbüslerinin çoğu kelimenin
yanlış kullanıldığı anlamdan esinlenmiş-
tir. Bunun bir nedeni, 18. ve 19. yüzyıllar boyunca kelimenin
mütevazı kökeninden çok uzak olan yeni
anlamlar kazanmasıdır.
Günümüzdeki çalışmaları etkilediği ölçüde “kültür”ün iki temel tanımının kökleri, 18. ve 19. yüzyılın sonundan itibaren başlayan ve Raymond Williams’ın “Kültür ve Toplum” tartışması adını verdiği eleştirel geleneğe dayanıyor
Klasik ve muhafazakar olan birinci tanıma göre, kültür bir estetik mükemellik ölçüsüdür. Matthew Arnold’un deyişiyle “dünyada düşünülen ve söylenenlerin en iyisini” temsil eder.
Matthew Arnold
(1822–1888)’a göre, kültür “bizi en çok
ilgilendiren tüm konularda, dünyada en
iyi düşünülmüş ve söylenmiş sözler hakkında bilgi sahibi olmak anlamına gelen
tam mükemmelliğimizin peşine düşmek”
idi.
Arnold, millete değil de dünyaya atıfta bulunarak en iyinin evrensel olduğunu vurguluyordu. O, zaman ve mekânla
ilgili olarak dar düşünmeye karşı çıkmış
ve kültürel arayışın “tarafsız” bir “soruşturma biçiminde” olması konusunda
ısrar etmiştir
Bu tanım, kültürü fikirlerle eşleyen ve aynı zamanda –yüksek kültür- alçak kültür terimleriyle ifadesini bulan kültürel tartışmayı da belirleyecek olan- seçkinci bir kültür tanımıdır.
İkinci kültür tanımının kökü Herder’e gidiyor ve antropolojiye kaynaklık ediyor. Betimleyici ve etnografik olan bu tanıma göre kültür, “bir yaşam tarzı”dır.
R. Williams’ın terimiyle kültür: yalnızca sanat ve öğrenimde değil ama aynı zamanda kurumlarda ve sıradan günlük davranışta belli anlam ve değerler ifade eden belirli bir yaşam tarzına işaret ediyor. Bu tanıma göre, kültür analizi, belirli bir yaşam tarzı, yani belirli bir kültürdeki açık ya da örtük anlam ve değerlerin ortaya çıkarılması oluyor. (Özbek, 2006, 75-76)
Daha az idealist olan ve farklı kültürler arasındaki ayırımları, bazen evrim adıyla, belirlemeyi arzulayan sosyal
eleştirmenler için kültür; sembolleri,
edebiyatı, sanatı, müziği ve bazıları için
bunları şekillendiren toplumun kurumları, değerleri ve deneyimleri aracılığıyla belli bir toplumun yaratıcı ifadesiydi.
Böyle bir yaratıcı ifadenin, bir nesilden
diğerine aktarılan kültürel mirası oluş-
turduğu farz edilirdi. Bu yaratıcı ifadenin aktarılması gibi korunması da gerekliydi. Böyle bir kültür anlayışı, kültürel
göreceliliği veya kültürlerin evrimsel ya
da estetik bir şekilde algılanarak sıralanmasını destekleyebilirdi.
Kültüre üçüncü bir yaklaşım olan
antropolojik yaklaşım, zaruri olarak dünya çapında işler. Kültür “yaşam biçiminin
ta kendisidir” görüşünün kaynağı, E. B.
Taylor’ın 1871 yılında yayımladığı Primitive Culture (İlkel Kültür) kitabından
daha önce etnoloji üzerine yazan Alman
yazarlara kadar götürülebilir. Zamanla
entellektüel ve kültürel iletimin seçmeci doğasının bir kanıtı olarak Taylor’ın
kültür tanımı daha çok benimsenmiştir.
Taylor’a göre kültür, “bilgi, inanç, sanat,
ahlakî değerler, gelenekler ve toplumun
bir üyesi olarak bireyin edindiği diğer sorumluluklar ve alışkanlıklar”dı
Kültür Kuramları:
1- Gelişme (Evolution, Tekamül) Kuramı
2- Yayılma (Diffusion, İntişar) Kuramı
İngiliz Diffusioncuları
Viyana Diffusioncuları
A- Yüksek Kültür Kuramı
B- Ana Kültür Kalıbı Kuramı
KÜLTÜR ve DİL
İlişkisi

Kültür, Yalnız bir milletin din, ahlak, akıl, estetik, dil, ekonomi ve teknikle ilgili yaşayışlarının uyumlu bir bütünüdür.
( Ziya Gökalp)
Her topluluk bir kültür sahibidir; diğer bir deyişle, her kültür ayrı bir topluluğu temsil etmektedir.

Bir kültürün varlığı bir milletin mevcudiyetini veya bir topluluğun varlığı bir kültürün mevcudiyetini gösterir. kültürün doğuşunda üç faktör yer alır:

1-Coğrafi Çevre
2-İnsan Unsuru
3-Topluluk
(Kafesoğlu, 1999, 26)
Chomsky'ye göre "dili incelemek, bazılarının isanın özü dediği şeye yaklaşmaktır, yani zihnimizin, bildiğimiz kadarıyla yalnızca insana özgü, ayırdedici niteliklerine"
Fromkin ve Rodman, dil hakkında şunları söylüyor:
İnsanı hayvandan ayıran belki de en önemli özellik, dile sahip olmasıdır. İnsanlığımızı anlamak için, bizi insan kılan dilin doğasını anlamak gerekir. birçok toplumun mitolojisinde, dilin, insan yaşamının ve gücünün kaynağı olduğu yolunda bir felsefi görüş yer almaktadır.
Dil, insana, ait olduğu gerçek dünyadan ayrı ve onun kanunlarına bağlı olmayan yapay bir dünya kurma ve tabiata tarihi katma imkanı veren bir saymacalar sistemi ve ses-anlam ilişkisi bütünüyle nedensiz olan, seslerden örülü ortak iğretilemeler toplamıdır. (Karaağaç, 2009, 7)
Dilin doğuşu, bireyin davranış ve deneyiminde hem entelektüel hem duygusal bakımından değişimi temsil eder. Dile sahip olmak, Piaget’ten alıntılarsak “geçmiş eylemlerini anlatı biçiminde yeniden inşa etme ve gelecekteki eylemlerini sözlü sunumlar aracılığıyla önceden gösterme yeteneğini” yaratır.
Dil ve Kültür'ün ortak özellikleri
1. Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür.
2. Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır.
3. Dil ve kültür bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır.
4. Dil ve kültür bir milletin en önemli ortak özelliklerindendir.
5. Dil ve kültür'in ikisininde ilkeleri vardır.
6. Dil ve kültür nesilden nesile aktarılabilirler.
7. Dil ve kültür geliştirilebilirler.
8. Dil ve kültür toplumsaldır.
9. Dil ve kültür birbirlerini tamamlar ve ayrılmaz bir bütünü oluştururlar.
Kültür Unsurları Nelerdir?

Dil,
Din,
Gelenek-görenek,
Sanat,
Dünya görüşü,
Tarih
Ziya Gökalp, dili kültürün temel unsurur sayar. O, bu görüşünde haklıdır. Zira dil, duygu ve düşüncenin adeta kabıdır. bir milletin bütün duygu ve düşünce hazinesi, dil kabına veya kalıbına dökülür ve bu dil kabı ile yerden yere, nesilden nesle aktarılır. Yazı, dilin sesine kaydeden bir vasıta olarak dilin bir parçasıdır. Fakat kültür, söz ile de bir millet arasına yayılır.
Dil kültürün temeli olduğuna göre, bir milletin dil ile ifade ettiği sözlü, yazılı her şey kültür kavramına girer. Sabahtan akşama kada evde, sokakta, çarşıda, iş yerinde konuşan halk, farkında olmadan dil atarlasını eker, biçer. Dilin duygu ve düşünce ile dolmasının sebebi günlük hayata çok yakın olmasıdır.
Aslında dili yaratan hayat, daha doğrusu sosyal hayattır.
(Kaplan, 2001, 139)
Dil ile tarih ve kültür arasındaki münasebeti bilen bir kimse dili tek başına almaz. Zira dilde her kelimenin yazılış, ses, şekil ve manasını tayin eden, tarih ve kültürdür.


Kültür eserleri dilin belli bir yer ve anda donmuş şekilleridir. Dili hem şekil, hem muhtevasıyla inceleeyn filolojinin gayesi, insna kültürünü tanımaktır.
Kaplan, 2001, 141)
Gerçekte kültürün temelini dil oluşturur. Çünkü dil, bir çok kültür değerinin yaratıcısı olduğu gibi bir çoğunun da taşıyıcısı durumundadır.

Maniler,türküler,destanlar,atasözleri, masal ve tekerlemeler, dil ürünü olarak ortaya çıkar.

Yüksek kültür degerleri arasında yer alan edebi eserlerde dogrudan dile dayanır.Kaldı ki kültürel degerlerin çağlar boyunca korunarak kuşaktan kuşaga aktarılmasını saglayan başlıca vasıta dildir.

Kuşaklar arasındaki kültür bağı bu yolla kurulur. Tarih bilinci bu degerlerle oluşturulur.
Full transcript