Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A felvilágosodás-félkész

No description
by

Urbán V.

on 10 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A felvilágosodás-félkész

FELVILÁGOSODÁS
KLASSZICIZMUS
SZENTIMENTALIZMUS
RACIONALIZMUS
EMPIRIZMUS
ELVILÁGIASODÁS
EGYHÁZELLENESSÉG
DESCARTES
LOCKE
KANT
ANGOL PRÓZA
SWIFT
DEFOE
FRANCIA PRÓZA
ROUSSEAU
VOLTAIRE
A FRANCIA ENCIKLOPÉDIA
NÉMET KLASSZIKA
GOETHE
A felvilágosodás az ember kilábalása maga okozta kiskorúságából. Kiskorúság az arra való képtelenség, hogy valaki mások vezetése nélkül gondolkodjék. Magunk okozta ez a kiskorúság, ha oka nem értelmünk fogyatékosságában, hanem az abbeli elhatározás és bátorság hiányában van, hogy mások vezetése nélkül éljünk vele. Sapere aude! Merj a magad értelmére támaszkodni! - ez tehát a felvilágosodás jelmondata
A felvilágosodás kora

- az angol polgári forradalomtól a francia polgári forradalomig terjedő időszak
- elnevezés: az újkori tudomány és filozófia eszméi teljesen áthatották a civil életet és az irodalmat
- a 18. sz. a világosság százada ("sötét középkor")
- a reneszánsszal indult
- a katolikus egyház tekintélye megrendült:
1. Amerika felfedezése
2. Kopernikusz
3. reformáció

- megrendült a hit a régi intézményekben:
- királyság
- nemesség
- papság
- 1751-1772
- alcíme: A tudományok, a művészetek és a mesterségek értelmező szótára

- cél:
- az új világnézet tudományos megalapozása
- az emberiség addigi összes tudásának felhalmozása

- főszerkesztő: DIDEROT
- a francia tudósok, gondolkodók nagy szellemi vállalkozása (ROUSSEAU, VOLTAIRE)

- nagy politikai, világnézeti vitákat kavart
- a kialakuló polgárság támogatta
- úgy gondolták, hogy minden társadalmi baj, szenvedés fő oka a tudatlanság

- recept: terjeszteni kell a tudományokat, és boldogabbak lesznek az emberek

- mindent megvizsgáltak a „józan ész” segítségével, és ami észszerűtlennek bizonyult, azt elvetették
- a természetes emberi ész tekintélyét hirdeti
- tétele: minden ismeret végső forrása a gondolkodás
- a legtökéletesebb tudománynak a matematikát tartotta (többi tudományt ennek mintájára lehet felépíteni)
- francia filozófus, matematikus
- fő műve: Értekezés a módszerről
- "Cogito ergo sum."
1596-1650
- a világ tudományos megismerése a tapasztalatokon nyugszik (kísérlet, indukció)

- ellentmond a vallásos kinyilatkoztatáson alapuló hitnek
1632-1704
- angol filozófus
- fő műve: Értekezés az emberi értelemről
- tudásunk forrása tehát a tapasztalat
- mindenki "tiszta lappal" indul (tabula rasa)
1724-1804
- a kor legnagyobb filozófusa
- „kopernikuszi fordulatot” hozott a filozófiatörténetbe
- mind a racionalizmust, mind az empirizmust bírálta
- az emberi megismerőképességet vizsgálta
- kb. 1630-1830
- az antik görög és római művészetet tekintette mintának
- célja: e műalkotások utánzása

- filozófiai alapja a racionalizmus

- a művészet célja: gyönyörködtetés + tanítás
- a művész feladata: a felvilágosult eszmék terjesztése

- merev szabályok alakultak ki:
- műnemek és műfajok pontos elkülönítése
- kiegyensúlyozottság, zártság
- világos és érthető stílus

- műfajok: óda, tragédia, epigramma, tanító jellegű művek

- a német klasszikában érte el csúcspontját (Goethe)
- a klasszicizmustól távolodó, a romantikához közeledő irányzat
- szinte csak az irodalomban
- filozófiai alapja az empirizmus

- érzelmeket és lelki folyamatokat állít a középpontba, ezeket elemzi
- tipikus szereplők a szenvedélyes szerelmesek

- melankolikus, elégikus
- vágyódás a természetbe

- műfajai: elégia, napló- és levélregény
1667-1745
1660-1731
1712-1778
1694-1778
1749-1832
- 1640 után
- pezsgő kulturális élet
- 1728 egyetemes szótár jelenik meg a művészetekről és tudományokról

- újságírás elterjedése:
- nő az olvasótábor
- Tatler, Spectator

- elterjed a könyvnyomtatás
- elterjednek:
- úti beszámolók
- naplók
- önéletrajzok

-a líra háttérbe szoru
- a legelső újságírók egyike
- ő már az irodalomból él
- fő műve: Robinson Crusoe
- kitalált történet, de van valóságalapja
- az emberiség fejlődésének lépéseit járja végig
- civilizációt teremt
- műfaja: robinzonád
- ír, nagypolgári család
- esperes
- pesszimista
- keserű humorral írja szatíráit
- fő művei:
- Szerény javaslat – pamflet (ironikus, társadalmi-politikai témájú)
- Gulliver utazásai – utaztató regény
- a 18. sz.-ban szellemi tekintély
- sokféle műfajban alkotott: eposz, dráma, regény, tanköltemény, levél, röpirat

- Párizsban született jómódú családban
- eredeti neve: Francois-Marie Arouet

- a jezsuiták nevelték
- a Bastille-ban is raboskodott, majd Angliába menekült
- itt fejlettebb társadalmi rendet ismert meg
- ettől kezdve harcolt a zsarnokság és a fanatizmus ellen
Madame de Chatelet kastélya 1734-49
- a fr. Akadémia tagja (1746)
- 1758-ban birtokot vásárolt a francia-svájci határ mentén, Ferney-ben
- sok jeles ember megfordult a kastélyban
- az érsek nem akarta eltemetni
Filozófiája
- a feudalizmus és a katolicizmus ellen harcol
- nem volt ateista (= Istentagadó) DE: elutasította:
- az egyház szerepét a tudományokban és a kultúrában
- a polgárság nevében
- hitt az ész hatalmában
- keményen harcolt más filozófusokkal
- Genf, kispolgári család
- neveltetése és iskolázottsága hiányos
- anyja halála után Warrenné veszi pártfogásba, s itt szerzi meg műveltsége alapjait
- 1742 Párizs
- megismerkedik az enciklopédistákkal
- ő írta a zenei címszavakat
1749: a dijoni akadémia pályatétele:
- Rombolta-e vagy javította az erkölcsöket a tudomány és a művészet fejlődése?
- Rousseau válasza: Értekezés a tudományokról és a művészetekről
- első díjat kapott, s egy csapásra ismertté vált
- ráérzett a közigényre, a polgári világból való érzelmi jellegű kiábrándulásra

- 1755: ismét a dijoni akadémia pályázata, ez a magántulajdonra kérdezett rá
- Rousseau pályaműve: Az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól
Rousseau gondolkodásának, munkásságának középpontjában a kultúrkritika áll

- jelszava: “Vissza a természethez!”
- nem a természethez való visszatérést jelenti, hanem filozófiai indíttatású

- ami még őrzi a természetességet:
- a gyermek: Emil vagy a nevelésről
- a szerelem: Júlia vagy az új Heloise
- Társadalmi szerződés: filozófiai, politikaelméleti munka, melyben a népfelség jogát hirdeti
- mind az egyház, mind a Sorbonne támadta, így száműzetésbe kellett vonulnia
- ettől kezdve élete a kényszerképzetek és üldözési mánia időszaka
- utolsó műve: Vallomások
- 1778. Ermenonville
Full transcript