Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Retorika (copy)

No description
by

Hargitai Bea

on 19 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Retorika (copy)

Retorika


Minden olyan - nyilvánosságnak szóló - írásbeli és szóbeli megszólalással foglalkozik, melynek célja gondolat átadása, a partner meggyőzée.
Válasszatok az alábbi témák közül, majd fogalmazzátok meg a szöveget!
Hófehérke előadása a hét törpének arról, hogy miért szükséges a jelenléte a törpék életében

Egy csótány érvelése arról, hogy belőle is lehet házi kedvenc

Egy vámpír előadása a vámpírakadémián arról, hogy miért egészségesebb a „vegetáriánus” étrend

görög - hé rhétorikhé tekhné
’a beszéd tudománya’
latin - ars rhetorica
’a beszéd művészete’
elmélet és gyakorlat
tudomány és művészet,
szónoklattan: a szónoki beszéd megszerkesztésével és előadásával foglalkozó tudomány

ókori meghatározás: tisztességes és megfelelő, a gondolati tartalmat jól és hűen tükröző beszéd
II. A retorika története
Ókor: kialakulása (Gorgiasz, Arisztotelész, Cato, Quintilianus, Cicero)
Felvilágosodás: politikában fontos szerephez jut
Reformáció, ellenreformáció: egyházi prédikációk; barokk stílus: logikára és érzelmekre egyaránt próbál hatni
Középkor: hét szabad művészet (trivium) része
III. A retorika újabb értelmezése
A hatásos beszéd és írás művészete/tudománya
Jellemző területei: politika, bíróság, marketing
1) inventio ’anyaggyűjtés’
IV. A szónoki beszéd
A beszéd elkészítése
Elbeszélő jellegű, tájékoztató szövegrész (még nem a meggyőzés eszköze)
7. befejezés (peroratio)
6. cáfolat (refutatio)
5. bizonyítás (argumentatio)
4. témamegjelölés, célkitűzés (propositio)
3. kitérés (digressio)
2. narráció
1. bevezetés
A beszéd részei
funkciói:
megszólítás,
a jóindulat megnyerése,
a figyelem felkeltése és fenntartása,
a téma felsorolása,
átvezetés a következő beszédrészre
ne legyen túl hosszú vagy terjengős
legyen: könnyen felfogható
rendezett
világos, érthető
figyelemfelkeltő
A kezdés technikái
1. Bevezetés
A jóindulat megnyerése
Nyelvi kifejezőeszközökkel:
Metakommunikációs eszközökkel:
• Szemkontaktus-keresés
• Nyitó mimika, testtartás, gesztus
Nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök
:
A figyelem megragadása
A téma megadása, kezdési technikák
• Egy konkrét esettel, példával, történettel
5) pronuntiatio ’előadás’
4) memoria ’megtanulás’
3) elocutio ’kifejezés’
2) disposito ’elrendezés’
• A belső kényszer: Nem tarthatom magamban tovább, muszáj megosszam...
• Az ajánlás: Ez a műsor nem jött volna létre X segítsége nélkül...
• A megbízatás: Nem csak a magam érdeke motivált, másokért is szólok
• A ráígérés: Előttem, ezt még senkitől sem hallották...
• A bizonytalanság: Hogy is kezdjem...
• A felkészületlenség, tettetett szerénység: Nyilvánvalóan kevésbé vagyok avatott a témában, mégis...
• Változatos modalitás
• Fokozás
• Ismétlés (szó, szószerkezet, tagmondat, mondat)
• Ritmika
• Párhuzamos mondatszerkesztés (azonos szóval, szószerkezettel vagy mondattal kezdés)
• Rövid szünet
• Személyes állásfoglalással
• Statisztikával, meglepő tényekkel, adatokkal
• Történeti áttekintéssel
• Ellentmondásos állítással
• Legfontosabb állítással
• Költői kérdéssel
• Idézettel, közmondással
példák/exemplum
érvek/argumentum
• kerek egésszé teszi a szöveget
• tartalmazza a mondanivaló összefoglalását és lezárja azt
• megismétli a fő üzenet(ek)et, információ(ka)t
• a bevezetés és befejezés keretet alkothat
• megoldást javasolhat a problémá(k)ra
• levonhatja a tanulságot
Összefoglaló befejezés: átfut a beszédmű fontosabb részein, és azokat újra felidézi, nyomatékosít
Nyitott befejezés: a közönségre bízza a véleményalkotást. A nyitott befejezést a közönség nem érzékelheti hiányként, ezért ennek alkalmazásához nagyon jól megszerkesztett, logikusan felépített tartalmú tárgyalás-részre van szükség
Ügyeljünk arra, hogy ne egy-két mondatos, feliratszerű (Hát, ennyit szerettem volna. Ennyi. Vége. Befejezném.) befejezéssel zárjuk le beszédünket!
Keretet alkotó befejezés: a lezáró rész visszautal a bevezetésre illetve az abban elhangzottakra, és ahhoz kapcsolódóan zárja le a témát
Tanulságlevonó befejezés: a szöveg egésze ezen utolsó elemre fut ki. Ennek előnye a figyelem folyamatos fenntartása, hiszen az összes többi szövegelem csak előkészíti a lezáró részt, így tehát a bevezetést és tárgyalást is a befejezés célja felől kell elsődlegesen megszerkeszteni. A tanulság megfogalmazható valamilyen idézettel vagy bölcs mondással
Érzelemfelkeltő befejezés: az érzelmek megindításával a magunk oldalára állítjuk a hallgatóságot (meggyőző szöveg esetén az ellenkező véleményen lévők ellen hangoljuk a közönséget)
• meggyőzést célzó kommunikáció: az egyén tudatos törekvése arra, hogy megváltoztassa a másik egyén vélekedését
• a meggyőzés sikeressége függ a feladat nehézségétől, a beszélő szándéka és a hallgató vélekedése közti megfelelés fokától
V. A meggyőző kommunikáció
7. Befejezés
2. Narráció
a szónok bemutatja, tényszerűen elmeséli a tényállást
a narrációban a szónoknak világosan és tömören kell szólnia
az elbeszélést az alábbi szempontok szerint kell részekre bontani:
Ki? Mi? Hol? Mikor? Mit? Hogyan?
a későbbiekben erre épül a bizonyítás és a cáfolat a beszédben
3. Kitérés
A beszéd élénkítésére használjuk
pl. egy az ügyhöz kapcsolódó személy vagy tárgy, város leírása, dicsérete lehet.
Az a szerepe, hogy ne legyen hirtelen az átmenet a beszéd célkitűzésének részletezésére
4. Témamegjelölés, célkitűzés
A beszéd gondolati magva -
tézis, állítás
Amit bizonyítani akarunk
görögül: thézisz, amelynek alanya valamilyen általános fogalom. Pl.: az ember halandó
vagy görögül hypothetisz. Pl.: István meghalt; vagy István meg fog halni
A propositio állítása lehet egyszerű
tehát ilyenkor egy egyszerû mondatba lehet megfogalmazni
Lehet összetett
tehát több állítást tartalmaz. Ebben az esetben a propositiót részekre kell bontani
5. Bizonyítás, cáfolat
A bizonyítás/cáfolat eszközei lehetnek
nem retorikai eszközök


és retorikai eszközök,
melyek
a) közhelyeken (görögül toposz) alapulnak
=ami tiszteletre méltó (honestum), ami hasznos (utile), ami lehetséges (possibile)
b) logikai (dialektikai) eszközök
Pl. az összehasonlítás logikai eszköze (az erősebb, hatalmasabb dologról vett analógia alkalmazása a kisebbre: ha egy nagyobb dologra igaz, mennyivel inkább egyre kisebbre)
Pl. a törvényszéki beszédben (tanúvallomások, tárgyi bizonyítékok, törvényekre való hivatkozás, eskü )stb.
1. A jóindulat megnyerése
2. a figyelem megragadása
3. A téma megadása
(A 7 szabad művészet a középkorban:

latinul: septem artes liberales
(ezek voltak „szabad emberhez méltók")

I. Trivium – a szóval, szöveggel foglalkozó tudományok („Hármas út”)

Grammatica – Nyelvtan
Retorica – Retorika, a gondolatok szabatos szóbeli kifejezése
Dialectica – Dialektika, a gondolatok logikus kifejtésének tárgya

II. Quadrivium – a többi négy tudományág közös összefoglaló neve („Négyes út”)

Astronomia – Csillagászat
Aritmetica – Számtan
Geometria – Mértan
Musica – Zene)

Platón
Cicero
Démoszthenész
- emocionális érvek (nagyítás, túlzás, személyhez fordulás)

- racionális érvek (adatok, pontosítás, szónoki kérdés, hasonlat, példa, fokozás)

- esztétikai érvek (leírás, körülírás, kicsinyítés, eufemizmus, kötőszóhalmozás, elhagyás, szóképek)
1. definícióból levezetett érvek (erkölcsi érzékre kívánnak hatni)
2. ok-okozati összefüggésből származó érvek (ugyanazon ok ugyanazon körülmények között ugyanazt az okozatot eredményezi)
3. összehasonlításon alapuló érvek
4. bizonyítékokból származtatott érvek
Érvek fajtái (bővebben ld. Érvelő szöveg alkotása c. prezi!)
Érvelés módszerei

1. indukció: egyedi
2. dedukció: általános
egyedi
általános
Fela
Full transcript