Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pedagogisk grundsyn

Presentation STÖR 2012
by

Anders Avdic

on 2 May 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pedagogisk grundsyn

Pedagogisk grundsyn
Anders Avdic
Informatik
Agenda
- Särskilt meriterad lärare
- Pedagogisk meritportfölj
- Informatik - Pedagogiskt program
- Informatik – Informationskompetens
Särskilt meriterad lärare : 1
Den sökande ska reflektera kring sin pedagogiska verksamhet med hjälp av högskolepedagogisk teori och ämnesdidaktisk kunskap

Den sökandes pedagogiska grundsyn och pedagogiska verksamhet ska utgöra en integrerad helhet

Den sökande ska visa ett kritiskt förhållningssätt och diskutera utmaningar och problem i den pedagogiska grundsynen och praktiken

Den sökande ska medvetet och systematiskt sträva efter att utveckla studenternas lärande och deras förmåga att lära sig lära
Särskilt meriterad lärare : 2
Den sökande ska fungera väl i relationen med studenterna i sin pedagogiska praktik (Vi måste hitta på något bra sätt att bedöma detta om vi ska ha det kvar).
Den sökande ska undersöka och skapa kunskaper kring studenternas lärande i sin pedagogiska praktik
Den sökande ska samverka med andra, ta del av andras erfarenheter och dela med sig av sina egna, t.ex. i diskussioner, vid konferenser och i publikationer
Den sökande ska ha idéer och planer för fortsatt utvecklingsarbete
Pedagogisk meritportfölj
Den ska innehålla redogörelser för
vad
man har gjort och gör som lärare,
varför
man gör som man gör, vad det har lett till för
resultat,
samt hur man har
utvecklat
sitt arbete som lärare.
Pedagogisk meritportfölj : 1
1. Pedagogisk grundsyn
2. Förverkligandet av den pedagogiska grundsynen
3. Resultat och förändring
4. Undervisningserfarenhet
4.1 Grundutbildning
4.2 Forskarutbildning
4.3 Undervisningserfarenhet utanför universitet och högskolor
4.4 Internationalisering

Pedagogisk meritportfölj : 2
5. Administrativa pedagogiska uppdrag
6. Pedagogisk utbildning
7. Publicering och/eller konferensdeltagande som rör högskolepedagogisk praktik/ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete
8. Författande av läromedel
9. Pedagogiska utmärkelser
10. Övrigt
Min pedagogiska grundsyn - rubriker
Grundsyn
Återkoppling och examination
Ansvar
Lärande om lärande
Humanism, respekt och rättssäkerhet
Om plagiering
Förväntningar
Växande människor – Personlig utveckling
Högskolelagen
Informatiks pedagogiska program
Är under utveckling

Intresse för pedagogiska frågor
En arbetsgrupp
Finansieras delvis av SML-pengar (80.000)
Kontrakt?
Skall implementeras i kurser och kursvärderingar
Syn på kunskap och lärande : 1
Grunden för programmet är en inom ämnet förankrad syn på kunskap och lärande
Kunskap som ett flerdimensionellt begrepp. Det finns olika typer av kunskap och de olika kunskapstyperna medför i olika villkor för lärande
T.ex. Blooms taxonomi
Syn på kunskap och lärande : 2
Att
lära att lära
är en generisk kunskap som skall genomsyra våra kurser.
Utbildning i informatik är en typ av
Livslångt lärande
.
Andra generiska kunskaper är
Informationssökning
IT kompetens
Presentationsteknik
Rapportskrivning
Kritiskt tänkande
Grundpelare : 1
Vår syn på lärande innebär att följande faktorer kan
påverka lärandet i positiv riktning
, dvs mot utveckling av de kunskaper som t.ex. en kurs har som mål.
Återkoppling
Kritiskt tänkande
Förhållningssätt till studenter/lärare/administrativ personal
Transparens/rättssäkerhet
Organisation
Examination
Grundpelare : 2
Förhållningssätt till styrdokument
Syn på mål
Syn på undervisning
Pedagogiska arbetsformer
Utvärderingar
Anpassning till förkunskaper och referensramar. Individualisering
Samverka och ta del av andras erfarenheter. Internationalisering
Pedagogiskt utvecklingsarbete
IT
Format för riktlinjer
Lång version
Benämning
Beskrivning/definition
Motiv till varför denna pelare behövs
Konkreta riktlinjer, ”to do”.
Förutsättningar för riktlinjer
Referenser

Kort version:
Benämning
Riktlinjer
Exempel: Återkoppling
Återkoppling:
Studenter har rätt en permanent bedömning vid examination, seminarier och handledning. Permanens är viktigt eftersom muntlig återkoppling kan tolkas olika och glömmas bort. Vid överklagande och uppföljning är det viktigt att den bedömning som gjordes vid ett visst tillfälle inte har omtolkats eller förändrats.
Återkopplingen skall bygga på kriterier som är kända innan en kurs startar.
Själva formuleringen av återkoppling kan göras av läraren eller av studenten. Om studenten tolkar och formulerar återkopplingen skall denne få det verifierat av läraren.
Hur återkopplingen ser ut är beroende på situation. Vid examination eller annan formell bedömning bör läraren ha initiativet. Vid handledning kan studenten vara den aktive.
Olika typer av interaktionstillfällen har olika förutsättningar för återkoppling. Från Examination till informella möten. Typen av interaktion påverkar valet av återkoppling. Kan även gälla vilken typ av kunskap som skall utvecklas, se Blooms kunskapstaxonomi. Vid återkoppling av färdigheter, t.ex. i en datorsal, kan muntlig återkoppling vara lämplig. Studentens lärstil kan också påverka valet av återkoppling och återkopplingsmedium.
Medier för permanent återkoppling kan vara papper, ljudinspelning eller video.
Referenser
Biggs, J. (2003). Teaching for Quality Learning at University. (2nd Ed.) Buckingham: Society for Research into Higher Education and Open University Press.
Marton, F., Hounsell, D., & Entwistle, N. (1986). Hur vi lär? Stockholm: Rabén & Sjögren.
Ramsden, P. (2003). Learning to Teach in Higher Education, (2nd Ed.). London: Routledge Falmer.
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Bokförlaget Prisma.

Webster & Watson
Informatik har utvecklat sin undervisning om informationskompetens.
Contemporary research
Webster och Watson

SLUT!
Full transcript