Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sants-Remunicipalització de serveis

Pressupostos municipals i política econòmica. Jornades de formació CUP nov-des 2013
by

Jordi Colomer i Missé

on 3 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sants-Remunicipalització de serveis

Disminució recursos
Necessitat garantir serveis públics de qualitat
Pressió per contenir o baixar impostos
Crisi econòmica
Serveis obligatoris
Municipis entre 5.000 i 20.000 habitants:
Recollida de residus, enllumenat públic, cementiri, neteja viària, abastament aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de les vies públiques, control d'aliments i begudes, parc públic, biblioteca pública, mercat i tractament de residus
Municipis de més de 20.000 habitants:
Estudis GUSAM
S'estudien quatre opcions
Deixalleria
En l'estudi es constata que Cavall de Cartró, l'empresa que explotava el servei, cometia diverses irregularitats:
Escola bressol
Neteja edificis públics
Enllumenat
Recollida residus
Estudi pendent de realitzar.

Aposta per xerojardineria i plantejament zones enjardinades des de l'òptica de baix manteniment i gran confort visual

Majors costos laborals que el servei acutual però major rendiment per persona.

Possibilitat de ser Centre Especial de treball, major complexitat en el projecte.

No subjecció 21% d'IVA.
Manteniment zones verdes
Estudi pendent de realitzar.

No subjecció 21% IVA.

Economia d'escala amb manteniment de zones verdes i enllumenat (cistella).

Integració amb el servei de deixalleria i amb recollida de residus pel que fa a la promoció de l'autocompostatge
Esporga
Estudi pendent de realitzar.

No hi ha aventatge amb l'IVA respecte el servei actual.

Sistematització de les tasques de neteja sense estar subjectes als imprevistos que ha de fer front la brigada.

Alliberament personal brigada.
Neteja via pública
L'administració busca bon servei a bon preu.
Conflicte d'interessos
L'empresa privada busca contractes rendibles.
Licitació servei
Bon plec de condicions que
Defineixi acuradament el servei
Estableixi sistemes de control
Pagament en funció resultats
Articuli sistema sanció
Necessitat personal de seguiment
Disposició política de defensa interessos públics i de confrontació amb l'empresa
Prestació indirecta
Prestació directa
Opcions gestió directa
Empresa 100% pública
Gestió seguint criteris de societat mercantil
Obligació presentació comptes anuals
Obligació auditoria compliment legislació anual
Avantatges fiscals
No subjecte d'aplicació IVA en els serveis
Possibilitat de compensar IVA suportat
Beneficis es reinverteixen al propi municipi
Regulació del servei en l'encomana de gestió
Definició del servei que inclou el reglament
Transparència en el seguiment del servei
Proximitat i flexibilitat en la prestació
Personal municipal
Gestió seguint criteris d'administració pública
Sense obligació presentació comptes anuals
Dificultas noves contractacions de personal
Tractament fiscal
No s'hi aplica IVA al no facturar servei
No es pot compensar l'IVA suportat si no es factura
Els beneficis són estalvis en el cost
Regulació del servei en el reglament el servei
No cal el detall de l'encomana
Extrema flexibilitat
Dificultat de sistematitzar seguiment
Protecció civil, serveis socials, prevenció i extinció d'incendis, instal·lacions esportives d'ús públic, servei de lectura pública descentralitzada, transport col·lectiu, protecció medi ambient
Oportunitat
remunicipalitzar

Tendeix a autoenganyar-se licitant a imports menors que el cost real del servei, per veure si la pressió de la competència abaratirà el preu.
Ofereix duros a quatre pessetes que més tard es cobrarà, bé amb facturacions extres, bé amb serveis no prestats.
SERVEI
BENEFICI
Molt esforç en seguiment
Conflicte amb l'empresa
Despesa advocats
Deixadesa en el servei
Baixa participació
Costos indirectes
Extracció de diner públic a mans privades.
Escletxa oberta per finançament il·legal partits.
La Delegació al Consell Comarcal
L'encomana a GUSAM
Licitar la gestió del servei a privats
Licitar la gestió del servei amb suport tècnic de GUSAM
En tots els casos es valora el cost del servei i el cost del seu seguiment per tal de garantir un nivel de qualitat comparable.
L'opció més cara és la del Consell Comarcal:
Costos de personal un 24% superiors al conveni del sector
Costos de transport un 16% superiors al preu de mercat
Costos de tractament un 5% per sobre de preu de mercat
Aplica igualment IVA ja que el servei el fa una empresa mixta amb el 80% de capital privat, accionista majoritari AGBAR.
Les opcions intermitges són les licitacions a privats:
Apliquen preus de mercat, un 10% IVA, i tenen la base fora del municipi
L'opció més econòmica és la de GUSAM:
Aplica preus de mercat
No aplica IVA, només el suportat
Base en el municipi
Beneficis reinvertibles al servei
Existeix una demanda prèvia de serveis personals per ampliar les hores del servei considerades insuficients.

En l'estudi es constata que l'empresa neteges Vidreres contractava un 21,39% menys de personal que el necessari per realitzar les hores mínimes de servei sol·licitades.
També es constata que el seu marge de benefici és del 18%.
Mantenint les mateixes condicions econòmiques al personal, GUSAM pot rebaixar el cost d'un servei que és bàsicament personal amb la no aplicació del 21% d'IVA, i assegurar que es presta tot el servei encomant.
No havia elaborat el pla de prevenció de riscos laborals.
Havia enretirat les dades digitals dels alumnes, deixant només documentació escrita.
La directora no disposava de la titulació acadèmica requerida per la Generalitat.
Dues mestres titulades, constaven com a tal a ensenyament però cobràven categories inferiors.
No assumeixen les despeses de subministraments, tal i com obliga el plec de condicions.
En el compte d'explotació oculten 25.000€ de marge net del menjador.
No s'aplica el preu públic aprovat de permanències.
Apliquen tarifes que no estan contemplades en la ordenança: 75€ per infant a principi de curs, diversos preus de venda de xandalls, bates, suadores, etc., un preu de 4€ per lactant i migdia (quan són els pares els que porten la llet corresponent i les hores de les educadores ja són incorporades en els costos de personal).
El projecte educatiu està molt poc desenvolupat i no s'adapta als continguts curriculars del Decret 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle d'educació infantil.
En formació reglada no s'hi aplica IVA, les millores que planteja GUSAM se centren en la qualitat del servei, introducció alimentació ecològica, transparència de gestió, i destinació de partida de formació per adequar el projecte educatiu al Decret de la Generalitat.
Situació actual
Logística

Operativa ineficient, 5 empreses privades i brigada

Servei CLD sobredimensionat en PaP i contenidors

Servei Consell Comarcal duplica flota de vehicles

Servei recollida polígons industrial sobredimensionat

El servei de recollida de cartró comercial fet sense contracte i a un cost molt elevat, permetent a AMPURDAN vendre's el cartró recollit. Tripliquen la flota de vehicles.

CLD subcontracta el servei de recollida de trastos vells a Arca, quatriplicant la flota de vehicles.
Resultats ambientals
Com es recull tant de rebuig?
Resultats econòmics
Despeses brutes: 690.000 €
Ingressos: 93.000 € per reciclatge, 543.000 € per taxa = 636.000€
Taxa 2013 amb un dèficit global aproximat del 10%.
El dèficit en les urbanitzacions va entre el 30 i el 70%.
Provable pujada de taxes al 2014 per fer front al dèficit.
Comerços i industrials paguen en funció del local i no del rebuig o la selectiva generada. Cap incentiu per fer selectiva.
Domèstics amb la mateixa taxa tant si fan selectiva com si no. Cap incentiu per autocompostar o reduir rebuig.

El servei del Consell Comarcal cobra un déficit de servei, però amb els costos reals, les compensacions d'Ecoembes i la venda de paper hauria de ser equilibrat.
AMPURDAN facturava el servei sense contracte a un preu molt per sobre de mercat.
Les compensacions d'Ecoembes les factura mensualment el Consell Comarcal, cobrat un 2% de despeses de gestió, i transferint els imports semestralment, tot i que la part més gran del servei la fa l'Ajuntament.
Estudi alternatives
Integració de tots els serveis de recollida i la gestió de tots els ingressos de reciclatge en una única empresa pública per millorar-ne l'eficiència i control.

Plantejament de tres models de logística:
Vehicle nodrissa amb un satèl·lit
Vehicles satèl·lit amb un centre de transferència
Model anterior amb un vehicle amb tir animal

En tots els casos s'hi inclou campanya de comunicació, programa d'acollida de nous arenyencs, i la figura de la inspectora-informadora durant tot el servei.

Es planteja ajustar el servei a les necessitats reals:
Millora servei recollida en urbanitzacions
Pagament per generació en polígons industrials
Tancament àrees d'emergència, pagament per generació de rebuig
Estudi viabilitat
Dades 2012
47% recollida selectiva
mitjana catalunya 39%
mitjana porta a porta 70%

2.000 tones de rebuig son materials 100% reciclables
S'incorpora la recollida els resiuds industrials dels polígons.
Esporga d'urbanitzacions treta a rebuig enlloc de dur-la a deixalleria.
Hi ha famílies que no fan porta a porta, tot barrejat a l'àrea d'emergència.
Hi ha famílies que no fan selectiva i ho treuen tot barrejat els dissabtes.
Per què?
Molts anys sense campanyes, els nous veïns no coneixen com funciona el servei.
No hi ha seguiment de les incidències
Control molt limitat del servei
No es cuida el servei
Es poden contenir els costos?
95.000€ estalviables si recollim selectivament 2.000T de rebuig
Més ingressos si incrementa la selectiva
Baixar despeses si es racionalitza la logística
Costos bruts: 730.000 €.
Ingressos: 196.000€ per reciclatge, 534.000€ per recaptació= 730.000€.
Taxa 2014 sense dèficit i baixada del 2% de les taxes.
En els costos s'hi inclouen elements que abans no hi eren:
Campanya, cubells, subvenció bosses compostable
Destí FORM més econòmic i sostenible
Informadors
Vehicles...
I les Inversions?
En la gestió indirecta, o bé es lloga o bé es paga l'amortització dels vehicles.
En la gestió directa, s'amortitzen.
Es proposa prestar els tres serveis ambientals (deixalleria, recollida i enllumenat) plegats per optimitzar economies d'escala i especialització.
Inspeccions de seguretat obligatòries cada 5 anys, pendents des de 2001. 8 + 6 quadres pontejats, inutilitzant els diferencials.

Promovem una inspecció al febrer de 2013 que detecta 166 defectes.
Situació trobada
Es planteja racionalitzar el sevei a prestar, centrant-se en el que és realment necessari, tenint el compte els recursos disponibles.

L'estalvi del 21% IVA, permet disposar de base a Arenys de Munt, que SECE no era capaç d'assumir sense facturar extres.

Es manté el descompte del 24% en materials que oferia SECE tot i que es veu la possibilitat d'incrementar-ho un 15% més.

Es planteja realitzar un pla director d'enllumenat.
Estudi viabilitat servei
Direcció altres estudis
Diagnosi estat xarxa
Valoració econòmica correcció defectes
Es valoren els imports per una empresa de mercat i per empresa pública municipal qualificada com a mitjà propi (l'Aloc)

En l'empresa de mercat es considera un descompte del 24% en els materials, tal i com feia SECE en les actuacions d'inversió.

En l'Aloc es repercuteix tot el descompte de materials en el preu final (-40%) i s'eximeix l'aplicació del 21% d'IVA en els costos de personal.
Eficiència Energètica
Es valora el canvi d'equips per reduir consum, i que l'estalvi permeti pagar la inversió.
Es planteja encesa total les primeres hores de la nit, i apagades i baixades d'intensitat a mesura que avanci la matinada.
La proposta es fa assegurant les condicions d'iluminació i seguretat en la via pública que defineix la normativa.
La nova tarifa elèctrica, amb més pes del terme fix, introdueix més elements de complicació.
Valoració compliment contracte SECE
S'ha requerit a SECE completar informació
Pendent de redacció definitiva, s'ha detectat:
Abandonament de la base del servei.
No realització de les rondes diàries del control d'encesa
No presentació informes anuals estat instal·lacions.
Inutilització intencionada dels elements de seguretat (ponts) per estalviar-se intervencions de guàrdia.
SECE facturava més en extres que no en manteniment contractat. Al 2012 abandona la base del servei a Arenys de Munt a la que estava obligada per contracte, quan l'Ajuntament retalla els extres.

El servei descrit en els plecs era materialment impossible de prestar amb els recursos econòmics assignats per Ajuntament i els recursos humans oferts per l'empresa privada.
Els plecs incloïen, irregularment, el manteniment de l'enllumenat d'urbanitzacions no recepcionades per l'ajuntament.

Es pagava les factures de corrent de 3 de les 6 urbanitzacions no recepcionades.
Es revisen 38 quadres muncipals i 1 recepcionable a la Creueta
Es fa una diagnosi més exhaustiva que la inspecció periòdica per assegurar la seguretat.

Treball de camp amb equip HT Instruments, GSC-53, mesurant resistència de terra, resistència aïllament, mesura i test d'interruptors diferencials i continuïtat de conductors.

Es detecten 4.234 defectes i 3.150 metres de cablejat a substituïr.

Els més greus, quadres amb els sistemes de seguretat inutilitzats i instal·lcions trencades amb tensió i accessibles a quitxalla.
Només dos dels 39 quadres estan sense defectes
Es prioritzen els defectes segons la seva perillositat en 11 categories, per facilitar-ne la resolució proressiva.
El potencial d'estalvi per la correcció de defectes a través l'Aloc és de 222.430,50€
Remunicipalització de serveis
Realitats
Primer any servei amb una reducció de 1.000€/infant d'aportació de la Generalitat. Es consensua amb els pares l'import de la quota.
S'introdueix alimentació ecològica.
S'aprofundeix en el sistema Pikler-Lóczy de moviment lliure i evolutiu.
S'introdueixen els laboratoris, els racons, s'incrementa la informació pedagògica i evolutiva dels infants als pares.
Escola bressol
Encomanes
Informes prestació serveis
Deixalleria
El resultat dels quatre mesos de servei de 2012, és de 12.859,11€.

S'ha contingut la despesa, es constata que realitzant totes les hores establertes en el servei, no cal posar en marxa les ampliacions previstes.

S'incorporen dins de l'import de l'encomana serveis que abans es facturàven de forma extraordinària (festa major, cap d'any, etc.).

Regularització de les condicions laborals segons conveni, cotització de totes les hores treballades, proporció de vestuari i material de treball.
Servei enllumenat
Neteja edificis públics
Acompanyaments
Procès participatiu recollida
Recomana reduir les despeses de contractació de serveis, essent la recollida de residus la despesa més elevada i de prestació més ineficient, amb la participació de 7 actors.
Considera que SIMMAR fa una recollida parcial, i que AMPURDAN té un cost molt elevat per el servei que presta.
Recomana integrar tots els serveis de recollida, preferiblement amb base a Arenys de Munt.
Remarca que el sobrecost en IVA per contractar serveis són 45.000€ anuals en residus.
Reconeix l'estalvi que pot significar prestar els serveis d'enllumenat i recollida de residus a través de l'Aloc.
Diputació de Barcelona
Anàlisi d'ordenació i optimització dels recursos humans adequats a la prestació de serveis municipals.
Cuch i Aguilera advocats
Anàlisi jurídic de les fòrmules de prestació directa de serveis públic no subjectes a IVA.
Resultats econòmics
Resultats ambientals
S'envien els materials directament a recuperadors, enlloc de deixar-ho tot a un sol gestor.

S'incrementa el número de fraccions separades per reciclar: vidre blanc, cintes VHS, CD/DVD, plàstics no envasos, càpsules de café, cables, metalls, carregadors.

Esdevenim centre col·laborador per els treballs en benefici de la comunitat. Desballestament de matalassos.

Aconseguim un nivell de recollida selectiva del 89%.

Ens dotem d'assegurança de responsabilitat ambiental.
Usuaris
Es registren totes les entrades a la deixalleria.
Increment del 59% dels usuaris registrats.
Arenys de Mar aporta el 47% dels usuaris.
Arenys de Munt el 50% dels usuaris.
Sant Iscle completa amb el 3% dels usuaris.
Millores en el servei
Increment de les hores d'atenció al públic, obrim dilluns.
Nou protocol de neteja.
Col·laboració amb policia local per seguretat instal·lació i abocaments àrea d'emergència resiuds.
Informatització del servei, accés en temps real d'entrades d'usuaris i sortides de materials via web.
Els beneficis de 2012 són del 19%, gairebé 10.000 €, que es reparteixen entre reinversió a la deixallia i estalvi municipal.

El servei de GUSAM ja era un 13% més econòmic que el presentat per el Consel Comarcal. Estalvi acumulat del 31%!

Per el pressupost de 2013 aquest estalvi es destina a incrementar del 50% al 75% de l'oficial 1a per millorar el servei.
L'increment de sortida de materials, en canvi, només és del 9%. Basicament metalls i ferralla.
No creiem que hi hagi hagut canvis en les entrades, sinó només canvis en les sortides i en el registre dels usuaris.
Servei de reutilització de materials.
Punt d'informació ambiental dels ajuntaments.
Distribució i manteniment targes d'usuari.
Es tanca el 2012 amb un resultat de 5.431,42€.
Valoració general de l'escola de 8,8 sobre 10 en l'enquesta satisfacció pares.
Al l'estiu de 2013 es fan les oposicions per consolidar l'equip d'educadores del centre.
Aigua
Resultats econòmics
Estat de la xarxa lliurada per SOREA
Canvis en el preu de l'aigua
Millores en el servei
Increment de les hores d'atenció al públic, s'obre cada matí, i dues tardes en hores concertades.
Millora en el tracte, facilitats per fraccionament deutes, descomptes per fuita.
Serveis fora tarifa més econòmics que els que prestava SOREA.
Millora tarifes, ja no es paga clavegueram en aparcaments i trasters.


Canvi de tendència, de deixar envellir la xarxa i actuar només per reparar, a renovar xarxa:
Renovació 250 m canonada en males condicions a Can Jalpí.
Subtitució trams PVC per polietilé.
Substitució 60 m fibrociment per polietilé.


Reducció compra aigua del Consell Comarcal per aprofitament pous propis
Part Municipal
Increment 10% quota de servei per poder absorvir increment costos pujada preus ACA i conservació comptadors.

Eliminació concepte conservació comptador, al 21% d'IVA, inclosa ara dins quota de servei, al 10% d'IVA.

S'estabeix un primer tram bonificat de 9 m3 per persona i trimestre seguint les recomanacions de la CONFAV. Famílies amb consums per sota d'aquest límit, baixen la seva factura d'aigua.

S'incentiva l'estalvi, penalitzant el preu del tercer i quart tram de consums d'aigua.

Taxa clavegueram en funció del consum d'aigua.
Part no municipal
directe factura
Increments Canon aigua ACA-Generalitat:

2011 Inclouen el quart tram amb preus més alts

2012 al març apugen 4 tram

Obliguen a pagar canon aigua per les pèrdues


Increments Govern Estat Espanyol:

Increment de l'IVA del 8 al 10%


Increment Consell Comarcal:

En tràmit, increment 34% preu aigua Tordera per privatització dessaladora inclosa en ATL.
Plantejament procés
Propostes plantejades
Eleccions grups
Encomana i taxa
Municipalització
Traspàs de la responsabilitat a un tercer
Despreocupació per el
dia a dia del sevei.

No cal capacitat d'inversió,
però si més despesa corrent.
Estalvi econòmic
Qualitat del servei
Motivació i proximitat
La proximitat ens permet reaccionar molt ràpidament davant qualsevol incidència.

S'ocupa a gent del poble

Es prioritza els proveïdors del municipi

Efecte dinamitzador economia local
Especialització
Dotació de l'equip amb professionals competents
Mitjà propi
Consideració de mitjà propi en els estatuts, realitzant activitats, essencialment, per l'Ajuntament. GUSAM no té aquesta consideració.

Capital 100% públic

Permet reduir impostos i taxes.

No subjecció a IVA
Reinvertint
beneficis
L'únic accionista de l'empresa és
el mateix municipi, i no vol generar benefici a costa del servei.

En el cas que hi hagi beneficis es poden reinvertir en el propi servei o en el municipi.
L'incentiu de les empreses privades, mixtes, o Consells Comarcals per prestar els serveis municipals és el marge que en puguin obtenir per finançar les seves activitats. Per això davant la possibilitat d'aplicar marges comercials a compres de materials, gestions, etc., les aplicaran.
Repercussió
neta dels costos
Externalització
Incloent empreses mixtes
o delegació a altres administracions
que no prestin directament el servei
Control directe del servei
El servei és controlat i executat per personal vinculat a l'Ajuntament. No hi ha conflicte d'interessos entre la prestatària del servei i l'encomanador del servei.

No cal una contractació extra de personal per realitzar el seguiment.

És la fórmula que permet el màxim control del servei, perquè conèix directament el dia a dia.
Màxima transparència
Tots els grups polítics municipals al Consell d'Administració.

L'obligació de presentació de comptes, l'auditoria i la fiscalització de tots els grups impedeixen que es puguin desviar fons per finançaments irregulars.
Coincidència d'interessos
Qui encarrega i qui presta el servei tenen els mateixos interessos i objectius.

No hi ha el conflicte típic entre maximització de benefici privat i maximització de servei púbic, això ja no és una suma zero, sinó un tots hi guanyem.
Millor servei
Qui encarrega el servei té tots els mecanismes de control sobre el servei, i per tant totes les decisions sobre la seva qualitat.

Aquí no val plantejar un servei a un preu més econòmic que el que realment costa, o cobrar un preu més alt que el que realment es fa.

És el millor servei, perquè és el teu i no tens més remei que ser honest amb tu mateix.
Dotacio d'eines i recursos informàtics adequats
Remuneració als professionals per objectius
Activitats dins d'un procés de millora contínua
Establiment d'indicadors objectius i consultables
Seguiment del servei integrat en la gerència
En els serveis externalitzats cal destinar dedicació tècnica per assegurar el compiment del contracte. O bé contractant empresa inspectora, o bé destinant personal propi.
En la pretació directa el control del servei el realitzen els propis tècnics i la pròpia gerència seguint els requeriments de qualitat del reglament del servei i de l'encomana.
L'incentiu de l'empresa pública és prestar el servei amb el menor cost possible, ja que així és com és més competitiva i assegura la seva continuïtat. Cap incentiu per aplicar marges comercials.
Al 2012 els resutats econòmics són de 49.179,34€ positius, pendent de repercutir el cost d'amortització de la xarxa. Actualment s'està realitzant un dictàment tècnic sobre el valor de la inversió de la xarxa.

La demanda de subrogació del personal de SOREA va ser desestimada en primera instància al Jutjat del Social número 2 de Mataró, i també en segona instància per el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el juny de 2012.
Les encomanes a l'Aloc no estan subjectes a repercussió d'IVA a l'Ajuntament.

Estalvi mínim de més de 130.000€ anuals.

En canvi Aloc per deduïr-se l'IVA suportar a partir de facturació a tercers (tarifes deixalleria, possibles preus públics recollida comercial i industrial).

La formulació de l'encomana i la forma de retribució determinen el règim de l'IVA. Si l'encomana es planteja a un mitjà propi com una contraprestació global i amb una dotació anual, no estarà subjecte a IVA.
Prestació del servei
Programa gestió enllumenat
Característiques
Funcions
Tasques realitzades
Aplicatiu web accessible amb qualsevol dispositiu i qualsevol navegador.
Realitzat amb programari lliure
Possibilitat de multiples usuaris amb diversitat de privilegis.
Definició de les funcions de l'aplicatiu.

Programació de les funcions implantades.

Importació de la base de dades d'enllumenat.

Test de les funcions implantades.

Desenvolupament de les funcions pendents
Base de dades inventari
Gestor d'actuacions
Gestió incidències
Centre de costos
En desenvolupament.
Permet obtenir el cost de cada actuació, agrupar-les per línies, quadres, etc.
Gestor de magatzem
En desenvolupament.
Permet gestionar el material en stock, les compres i les programacions de substitució d'equips
Anàlisi de la xarxa
En desenvolupament.
Eines de consultes creuades que permeten evaluar el rendiment de la xarxa d'ellumenat públic municipal.
Prestació provisional del servei a través de la contractació de serveis de dos instal·ladors autoritzats i un enginyer especialista en ellumenat públic.

Realització del manteniment dels equips, neteja, resolució d'averies, instal·lació de provisionals per activitats al carrer, amb només 1.000€ de partida pressupostaria per materials.

En espera de disposar de la modificació de pressupost per executar les actuacions de resolució de defectes de seguretat.
Context
El servei és deficitari, o bé s'apuja la taxa per eixugar el dèficit, o bé és millora el servei i la recololida selectiva per abaixar els costos.

S'aposta per la revisió del servei dins del següent marc:
Autofinançament del servei per cada tipus d'usuari.
Manteniment del porta a porta al nucli urbà.
Accés controlat als contenidors de rebuig.
Ja no es recollirà material reciclable amb el rebuig.

Es traballa amb 5 grups d'usuaris:
Domèstics al nucli urbà
Domèstics a les urbanitzacions prop del nucli urbà
Domèstics a les urbanitzacions lluny del nucli urbà
Comercials
Industrials
Domèstics al nucli urbà
Domèstics en urbanitzacions prop del nucli urbà
Domèstics en urbanitzacions lluny del nucli urbà
Comerços
Industrials
Possibilitat de canviar l'horari de recolida.
Canviar freqüències de recollida.
Promocionar autocompostatge.
Treure l'orgànica sense bossa de plàstic.
Àrees d'emergència tancades i control d'accés.
Taxes amb pagament per generació de rebuig.
Possibilitat de canviar l'horari de recolida.
Diverses possibilitats sistema recollida.
Diverses opcions autocompostatge.
Treure l'orgànica sense bossa de plàstic.
Diverses opcions d'àrees d'emergència.
Cada variant té la seva taxa, que cobreix el 100% del cost del servei.
Possibilitat de canviar l'horari de recolida.
Diverses possibilitats sistema recollida.
Diverses opcions autocompostatge.
Treure l'orgànica sense bossa de plàstic.
Diverses opcions d'àrees d'emergència.
Cada variant té la seva taxa, que cobreix el 100% del cost del servei.
Possibilitat de canviar l'horari de recolida.
Canviar freqüències de recollida.
Supressió recollida diària rebuig.
Treure l'orgànica sense bossa de plàstic.
Àrees d'emergència tancades i control d'accés.
Taxes en funció servei utilitzat i residu generat.
Residus industrials a través de gestors.
Reducció freqüències setmanals.
Plantejament recollides específiques polígon.
Lliurament residus en contendiors amb xip.
No accés àrees d'emergència i si a la deixalleria.
Taxes en funció servei utilitzat i residu generat.
Domèstics en urbanitzacions prop del nucli urbà
Domèstics al nucli urbà
Recollida diürna, començant a les 6 del matí i podent deixar la bossa la nit abans.
Rebuig i paper/cartró cada quinze dies.
Obligació bossa compostable, subvencionada, per l'orgànica.
Àrees d'emergència tancades amb doble accés, gratuït per els reciclables, amb un cost per cada entrada al rebuig, un cop superat els accessos gratuïts inclosos en la taxa.
Domèstics en urbanitzacions lluny del nucli urbà
Comerços
Recollida bàsica com la domèstica però amb cartró setmanal.
S'ofereix recollida bàsica sense orgànica, amb taxa menor.
S'ofereixen recollides extre d'orgànica, paper i rebuig, assumint el cost entre els comerços que les utilitzin.
L'orgànica es recollirà en bosses compostables.
Es dóna accés optatiu a les àrees d'emegència, pagant per cada accés al rebuig.
Taxa en funció del servei escollit i del volum dels contenidors de rebuig.
Industrials
S'ofereix la possibilitat de gestionar tots els residus a través de gestors autoritzats, sense taxa municipal.
Recollida bàsica de rebuig quinzenal.
Recollides complementàries paper, rebuig i polietilè, si se n'assumeix el cost.
Sense accés a les àrees d'emergència.
Accés a la deixalleria amb les corresponents taxes.
La taxa es defineix en funció del servei escollit i el volum del contenidor de rebuig.
Ajup
Aiguaviva
Can Jalpí
Can Sagrera
La Creueta
Manteniment equipaments municipals
370.000€ anuals en compra d'energia
175.000€ d'enllumenat s'han reduït a 125.000€: 50.000€ d'estalvi amb l'apagada.
Queda pendent la getió energètica dels 195.000€ gastats en electricitat i gas natural en els equipaments municipals.
Gestió dels equipaments municipals realitzada per la brigada.
No hi ha sistematizada una gestió energètica dels equipaments.
Hi ha instal·lacions fora de normativa de seguretat i amb un consum simultani per sobre de la potència contractada.
Ajuntament 15 kW contractat, 55 kW potència simultània suportada
Estudi Diputació manifesta que la brigada no està qualificada per realitzar tasques de manteniment de les instal·lacions municipals. I també manifesta que externalitzar el servei surt car.
Es proposa que Aloc valori l'adequació legal i la gestió energètica dels equipaments munciplas
Tres Turons
Santa Rosa dels Pins
Collsacreu
Està pendent tancar l'opció d'Àrea d'emergència:
Sense àrea d'emergència a l'Ajup.

Àrea d'emergència tancada:
Doble control d'accés, gratuït per reciclables i amb preu per accés pel rebuig un cop superades les entrades incloses en la taxa.
Repercutint tots els costos de manteniment i neteja a la urbanització
Els representats de la Urbanització han decidit:
Recollida porta a porta sense àrea d'emergència a l'Aiguaviva.

Tarja d'usuari amb cost per accés al rebuig de qualsevol àrea d'emergència de 0.68€.
Els representats de la Urbanització han decidit:
Recollida porta a porta sense àrea d'emergència a Can Jalpí.

Tarja d'usuari amb cost per accés al rebuig de qualsevol àrea d'emergència de 0.68€.
Recollida porta a porta sense àrea d'emergència a Can Sagrera.

No hi ha interés en autocompostage.

Tarja d'usuari amb cost per accés al rebuig de qualsevol àrea d'emergència de 0.68€.
Els representats de la Urbanització han decidit:
Els representats de la Urbanització van demanar:
Ampliar el termini per prendre la decisió al setembre.
Valorar una segona zona de contenidors tancada a la Creueta (ja calculat i facilitat).
En assemblea celebrada el 14 de juliol van decidir establir la següent prelació d'opcions de recollida:
Sense recollida a la urbanització, només accés deixalleria i àrees d'emergència, amb cost pel rebuig, al nucli urbà.
Porta a porta de freqüència baixa.
Les opcions podrien revertir-se en funció de la tria de Santa Rosa dels Pins, si abarateix la opció porta a parta de freqüència baixa.
En assemblea celebrada el 6 de juliol no es va tancar la decisió, i es va demanar prórroga al setembre.
Les opcions per les que es va mostrar més interés van ser:
Porta a porta de freqüència baixa.
Recollida porta a porta d'orgànica i recollida de cap de setmana en petites àrees d'aportació mòbils.
En la junta celebrada el 6 de juliol, es convocava una assemblea per triar el model de recollida
Les opcions per les que es va mostrar més interés en la junta van ser:
Porta a porta de freqüència baixa.
Recollida porta a porta d'orgànica i recollida de cap de setmana en petites àrees d'aportació mòbils.
Durant el mes de setembre es preveia treballar amb la definició final del servei, on es preveia poder baixar encara més els preus calculats en el procés participatiu.

S'estima una reducció mínima del 7% de la taxa (enlloc de l'increment del 8% necessari inicialment, sense introduir canvis).

Es preveia iniciar el nou servei, per part de l'Aloc, l'1 de febrer de 2014 aplicant la nova taxa de brossa.
Casa cultura 1,1 kW contractat, 30 kW potència simultània mesurada
56% de la xarxa superada vida util.
La xarxa fa aigües per tot arreu.
6% de la xarxa amb amiant.
Mancances sanitàries en les instal·lacions, cal inversió 30.000€.
Comptadors amb vida útil superada, donen valors de consum inferiors als reals.
SOREA manifesta haver realitzar inversions per 1.000.000€ i reclama 600.000€ no amortitzats.
Autidoria Diputació certifica que a través marge econòmic ja han recuperat el 1.000.000€.
Dubtes raonables que hagin fet tal nivell d'inversió, actualment en dictànem tècnic.
L'Ajuntament hauria de reclamar la diferència entre la inversió realment feta i el 1.000.000€.
Urbanitació Can Jalpí recepcionada en males condicions pels serveis d'enginyeria municipals.
directe factura
a repercutir costos servei
directe factura
a repercutir costos servei
El cas d'Arenys de Munt
Pressupostos municipals i politica economica
Jornades de formacio. CUP novembre-desembre 2013

Jordi Colomer i Misse
jordi@terranegra.cat
militant CUP Arenys de Munt
Responsable tecnic de municipalitzacions
durant el govern de la CUP (2011 a 2013)
Full transcript