Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Centraal Meldpunt: het monitoren van leerlingstromen

Het monitoren van leerlingstromen door SWV VO Limburg Midden
by

VO raad

on 17 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Centraal Meldpunt: het monitoren van leerlingstromen

Centraal Meldpunt: monitoren van leerlingstromen
Leerlingstromen monitoren
Opzet en aanpak
Successen
In de regio Midden Limburg was sprake van een groot aantal thuiszitters. Uit overleggen bleek dat er geen duidelijkheid was over het aantal thuiszitters. Er werd gewerkt met met verschillende definities van thuiszitters en daardoor met verschillende leerlinglijsten. Door het ontbreken van eenduidige en actuele gegevens was het monitoren en de aanpak van de thuiszitters erg lastig. Het SWV besloot een structurele en gerichte aanpak te ontwikkelen om de thuiszitters adequaat te monitoren en zicht te krijgen op alle leerlingstromen. In schooljaar 2011/2012 heeft het SWV het Centraal Meldpunt ontwikkeld.
Waarom monitoren?
SWV VO Limburg Midden 31.02
Achtergrond SWV
Lessen
Contactgegevens
DOD
Thuiszitteroverleg
Contacten België
Er zijn afspraken gemaakt tussen besturen PO en VO om leerlingen door middel van een digitaal overdrachtsdossier (DOD) door te laten stromen. Dit is een pilot in schooljaar 2012/2013. Volgend schooljaar gebruiken alle PO en VO-scholen binnen het SWV het DOD.
Wat is Centraal Meldpunt?
Het Centraal Meldpunt is een systematische aanpak om leerlingstromen structureel in beeld te brengen.
Ontwikkelpunten
De contacten met België moeten worden onderhouden en geoptimaliseerd als dat nodig is.
Het DOD moet verder ontwikkeld worden. Doel: vanaf schooljaar 2014/2015 participeren alle scholen binnen het SWV in het DOD.
In de samenwerking tussen scholen en jeugdhulpverlening bleek men een andere 'taal' te spreken. Dit is opgelost door alle betrokkenen het programma 'Triple P' te laten volgen.
Het bereiken van overeenstemming over de procedures rond de inrichting van de monitor kostte veel tijd. Er is veel aandacht geweest voor het creëren van draagvlak, door het gezamenlijke doel voor ogen te houden en voorbeelden te schetsen van het nut van monitorgegevens voor het SWV.
Samenwerkingsverband Limburg Midden Nathalie Schotanus (Coördinator)
Telefoon: 06-53351087
E-mail: info@swvvo5201.nl
Meer weten?
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van dit praktijkvoorbeeld op de website van het Steunpunt passend onderwijs:
http://steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/details/ondersteuning/1/0/70
Samenwerkingsverband Limburg Midden:
SWV VO 31.02
Gemeenten:
•Echt-Susteren
•Beesel
•Leudal
•Maasgouw
•Roerdalen
•Roermond
Initiatieven voor adequaat monitoren
Door alle leerlingstromen te monitoren kun je:
Adequater handelen
Inzicht krijgen in dekkend aanbod
Doelen Centraal Meldpunt
Regiobreed zicht krijgen op:
Alle leerlingstromen
De ondersteuningsbehoeften van leerlingen
Dekkend aanbod van het SWV
Onderstroom (PO naar VO)
Zij-instroom / doorstroom (VO naar VO)
Uitstroom (VO naar MBO)
Werkwijze
Verzamelen
Afstemming
3 initiatieven
Bestaande procedures
Bijbehorende protocollen en formulieren
Presentatie van het voorstel en zorgvuldige afstemming met o.a. scholen, ZAT-coördinatoren, besturen binnen SWV en partners als REC 3, REC 4 en gemeente.
Overzicht
Overzicht maken van werkwijzen van betrokken SWV en gemeente
Met:
PO, VO, MBO
cluster 3
cluster 4
gemeenten
"Dit proces leidde tot 3 initiatieven om de leerlingstromen adequaat te monitoren."
1. Digitaal overdrachtsdossier
2. Thuiszitteroverleg
3. Contacten met België
Bestuurlijk thuiszitteroverleg
Casuïstiek thuiszitteroverleg
Bespreken en vormgeven van beleid
Veel input vanuit casuïstiek overleg
4-6 keer per jaar
Voorzitter: wethouder van Welzijn, Onderwijs, Cultuur en Wijkontwikkeling van gemeente Roermond
Er wordt gewerkt met een actuele lijst van thuiszitters die worden besproken
Wanneer een thuiszitter is geplaatst, komt deze op een volglijst. Zo blijft de leerling nog in beeld.
Signaleringsfunctie: structurele knelpunten worden teruggekoppeld aan bestuurlijk overleg
1x per 6 à 7 weken
Voorzitter: deskundige van Gedragswerk
"Alle partijen die te maken hebben met thuiszitters nemen deel."
"Ieder schooljaar gaan leerlingen naar scholen in België. Sommige leerlingen redden het daar niet en moeten of willen weer onderwijs volgen in Nederland."
België doet niet mee aan DOD, dus:
SWV heeft structurele contacten met onderwijs in België.
er zijn afspraken gemaakt hoe leerlingen bij de gemeente (leerplicht) en SWV bekend worden gemaakt.
Leerlingen die onderwijs volgden in België en weer terugkomen naar Nederland blijven in beeld
Eenduidig overzicht van alle leerlingstromen.
Met de monitorgegevens kan het SWV werken aan een dekkend aanbod in de regio.
Overzicht welke leerlingen buiten de regio onderwijs volgen en waarom.
Minder thuiszitters.
Keuzes maken op basis van actuele data geeft veel rust in het werkproces.
Goede samenwerking rond het opstellen en implementeren van de procedures: het draagvlak was en is goed op alle niveaus.
De monitordata leveren een krachtige onderbouwing en bewijs op voor nieuwe en bestaande aanpakken rondom passend onderwijs.
De monitor een waardevol instrument voor o.a. leerplichtambtenaren, mentoren en de coördinator van het SWV.
Successen
Full transcript