Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

บทที่ 4 ระบบสื่อการเรียนการสอน

No description
by

Grongkaew Chareepan

on 16 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of บทที่ 4 ระบบสื่อการเรียนการสอน

คุณค่าของสื่อการสอน

1. สื่อกับผู้เรียน เป็นสิ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยกระตุ้นและสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกัน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนสร้างเสริมลักษณะที่ดีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. สื่อกับผู้สอน ทำให้ผู้สอนมีความกระตือรือร้นในการสอนมากกว่าวิธีการที่เคยใช้ แบ่งเบาภาระของผู้สอนในด้านการเตรียมเนื้อหา เป็นการกระตุ้นให้ผู้สอนตื่นตัวอยู่เสมอในการเตรียมและผลผลิตวัสดุและเรื่องราวใหม่ ๆ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน
บทที่ 4 ระบบสื่อการเรียนการสอน


เป็นสื่อที่บรรจุหรือถ่ายทอดข้อมูลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการได้ยินเสียงและ
เห็นภาพ สื่อที่ใช้กันมาแต่ดั้งเดิม เช่น หนังสือตำราเรียน ภาพ ของจริง ของจำลอง ในปัจจุบันมีสื่อโสตเพิ่มขึ้นมาก จึงขอยกตัวอย่างสื่อใหม่รวมไปในแต่ละประเภท ดังนี้
1.1. สื่อไม่ใช้เครื่องฉาย เป็นสื่อที่ใช้การทางทัศนะโดยไม่ต้องใช้เครื่องฉายร่วมด้วย
1.2 สื่อเครื่องฉาย เป็นวัสดุและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารด้วยภาพหรือทั้งภาพทั้งเสียงอุปกรณ์มีทั้งแบบฉายตรงและฉายอ้อมเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาจากวัสดุแต่ละประเภทที่ใช้เฉพาะอุปกรณ์นั้นเพื่อให้เป็นภาพปรากฏขึ้นบนจอ
1.3 สื่อเสียง เป็นวัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารด้วยเสียง อุปกรณ์เครื่องเสียงจะใช้ถ่ายทอดเนื้อหาจากวัสดุแต่ละประเภทที่ใช้เฉพาะกับอุปกรณ์นั้นเพื่อเป็นเสียงให้ได้ยิน

สื่อแบ่งตามประสบการณ์การเรียนรู้
การแบ่งประเภทของสื่อการสอน ถ้าแบ่งตามระดับประสบการณ์ของผู้เรียน ซึ่ง เดล ได้แบ่งสื่อการสอนออกเป็น 10 ประเภท โดยพิจารณาจากลักษณะของประสบการณ์ที่ได้รับจากสื่อการสอนประเภทนั้น โดยยึดเอาความเป็นรูปธรรมและนามธรรมเป็นหลักในการแบ่ง 48 ประเภท และได้เรียงลำดับจากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมที่สุดประสบการณ์ ที่เป็นนามธรรมที่สุด เรียกว่า “กรวยประสบการณ์”

สื่อแบ่งตามทรัพยากรการเรียนรู้

ทรัพยากรการเรียนรู้ หมายถึงทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือสิ่งที่คนประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการเรียนรู้ จำแนกสื่อการเรียนการสอนตามทรัพยากรการเรียนรู้ 5 รูปแบบ
1. คน หมายถึง บุคคลที่อยู่ในระบบของโรงเรียน 2. วัสดุ เป็นประเภทที่บรรจุเนื้อหาบทเรียน 3. อาคารสถานที่ หมายถึง ตัวตึก ที่ว่าง สิ่งแวดล้อม 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นทรัพยากรทางการเรียนรู้ 5. กิจกรรม

สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามคุณสมบัติ

1. ทัศนวัสดุ เช่น กระดานดำ กระดานผ้าสำลี) แผนภูมิ รูปภาพ ฟิล์มสตริป สไลด์ ฯลฯ
2. โสตวัสดุ เช่น เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ระบบขยายเสียง ฯลฯ
3. โสตทัศนวัสดุ เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ฯลฯ
4. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายฟิล์มสตริปเครื่องฉายสไลด์
5. กิจกรรมต่าง ๆ เช่น นิทรรศการ การสาธิต ทัศนศึกษา ฯลฯ

สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามรูปแบบ
1. สิ่งตีพิมพ์ เช่น หนังสือแบบเรียน เอกสารการสอน ฯลฯ
2 วัสดุกกราฟิก เช่น แผนภูมิ แผนสถิติ แผนภาพ
3. วัสดุฉายและเครื่องฉาย เช่น ภาพยนตร์ สไลด์
4. วัสดุถ่ายทอดเสียง เช่น วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง

ระบบสื่อการเรียนการสอน
ความหมายของระบบ
ระบบ หมายถึง การนำปัจจัยต่าง ๆ อันได้แก่ คน ทรัพยากร แนวคิด และกระบวนการ มาผสมผสานการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้วางแผนไว้ โดยภายในระบบอาจประกอบไปด้วยระบบย่อยต่าง ๆ ที่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน

ความหมายของสื่อการเรียนการสอน ส ิ่งใดข้อตามที่บรรจุข้อมูลสารสนเทศหรือเป็นตัวกลางข้อมูลส่งผ่านจากผู้ส่งหรือแหล่งส่งไปยังผู้รับเพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถสื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
1. สื่อประเภทวัสดุ
2. สื่อประเภทอุปกรณ์
3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ
4. สื่อประเภทคอมพิวเตอร์

หลักการเลือกสื่อการสอน
1.1สื่อนั้นต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายที่จะสอน
1.2 เลือกสื่อที่มีเนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจ และเป็นสื่อที่ให้ผลต่อการเรียนการสอนมากที่สุด
1.3 เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น
1.4 สื่อนั้นควรสะดวกในการใช้ มีวิธีใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป
1.5 ต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพ มีเทคนิคการผลิตที่ดี มีความชัดเจนและเป็นจริง
1.6 มีราคาไม่แพงจนเกินไป

หลักการใช้สื่อการสอน
1.1 เตรียมตัวผู้สอน
1.2 เตรียมจัดสภาพแวดล้อม
1.3 เตรียมพร้อมผู้เรียน
1.4 การใช้สื่อ
1.5 การประเมินติดตามผล

ขั้นตอนการใช้สื่อการสอน
1.1 ขั้นนำสู่บทเรียน
1.2 ขั้นดำเนินการสอน
1.3 ขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ
1.4 ขั้นสรุปบทเรียน
1.5 ขั้นประเมินผู้เรียน
ประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน

1. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
1.1 เรียนรู้ได้ดีขึ้นจากประสบการณ์ที่มีความหมายในรูปแบบต่าง ๆ
1.2 เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง
1.3 เรียนรู้ได้ง่ายและเข้าใจได้ชัดเจน
1.4 เรียนรู้ได้มากขึ้น
1.5 เรียนรู้ได้ในเวลาที่จำกัด
2. ช่วยให้สามารถเอาชนะข้อจำกัดต่าง ๆ ในการเรียนรู้ ได้แก่
2.1 ทำสิ่งนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
2.2 ทำสิ่งซับซ้อนให้ง่ายขึ้น
2.3 ทำสิ่งเคลื่อนไหวช้าให้เร็วขึ้น
2.4 ทำสิ่งเคลื่อนไหวเร็วให้ช้าลง
2.5 ทำสิ่งเล็กให้ใหญ่ขึ้น
2.6 ทำสิ่งใหญ่ให้เล็กลง
2.7 นำสิ่งที่อยู่ไกลมาศึกษาได้
2.8 นำสิ่งที่เกิดในอดีตมาศึกษาได้ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้
2.9 ช่วยให้จดจำได้นาน เกิดความประทับใจและมั่นใจในการเรียน
2.10 ช่วยให้ผู้เรียนได้คิดและแก้ปัญหา
2.11 ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล

สื่อการเรียนการสอนประเภทสื่อโสตทัศน์
Full transcript