Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Profesní a/nebo akademické studijní programy? Perspektivy a

No description
by

Jan Beseda

on 30 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Profesní a/nebo akademické studijní programy? Perspektivy a

EURASHE
Identifikace akademických institucí s "vysoce teoretickými kurzy" a profesionálně zaměřenými institucemi a programy s "rozvojem praktických dovedností nebo odbornou přípravou" znamená ignorovat skutečnost, že komplexní univerzity nabízejí a nadále nabízejí odborné školení, např. Pro budoucí lékaře, zubní lékaře, veterinární lékaře a architekty, kteří jsou všichni "odborníci". (HAPHE, s. 12 Profile-of-Professional-Higher-Education-in-Europe)
UNESCO
OECD
EU
Evropská unie se v rámci své politiky
„Vzdělání, odborná příprava, mládež a sport“

zabývá také oblastmi:

Odborné vzdělávání a příprava
(VET – Vocational Education and Training)

Vysokoškolské vzdělávání

EU
Unitarní
Cíle?
Profesní a/nebo akademické studijní programy? Perspektivy a výzvy v
21. století

Jan Beseda, Lucie Hündlová
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
beseda@csvs.cz
@jbeseda

Dualní systémy
zabývá se otázkou odborného vzdělávání - VET (Vocational Education and Training)
Skills beyond School

(2014) – převážně zaměřeno na post-sekundární vzdělávání
studie se zabývá etapou po dokončení středoškolského studia a před zahájením vysokoškolského studia
(ISCED 4)

popisuje problematiku
přechodu z profesního vzdělání do akademických vysokoškolských programů
:
„Professional education and training“ (PET), jako mezinárodně uznávaný termín pro post-sekundární neterciární vzdělávání (pro programy o délce 6 a více měsíců).
Krátké programy doporučuje realizovat mimo university

Posílit flexibilní způsoby studia - modulární studium, distační a kombinované studium
• ISCED 2011 – druhá revize klasifikace (předchozí klasifikace ISCED 1997)
• Potřebu
revize
této klasifikace si vyžádaly reformy v oblasti evropského
vysokoškolského vzdělávání (
Boloňský proces
)
odborného vzdělávání (
Kodaňský proces
)
• ISCED 2011 – nově oproti ISCED 1997:
devět klasifikací oproti sedmi
zavedeno zařazování úrovní dosaženého vzdělání podle uznaných vzdělávacích kvalifikací
nová klasifikace ISCED 2011 lépe odpovídá současným úrovním vzdělání a kvalifikací.
počet úrovní nyní v zásadě odpovídá počtu
úrovní EQF
(Evropského rámce kvalifikací).
• v oblasti terciárního vzdělávání:
původně byly dvě úrovně (5,6)
v současné době jsou čtyři (5,6,7,8)

Obory pohledem teorie
Česká legislativa
Podzakonné normy
Nizozemí
Hogenscholen
BA/BSc - 180 ECTS
BEng -240 ECTS, stáž 25%
M - 60-120 ECTS
Anglie
přechod z dual
1990
Finsko
Polytechniky (UAS) 50% studentů
Bc.180-240 ETCS
Stáž, aspoň 30 ECTS
Závěrečný projekt
Oblasti: Humanitní vědy a pedagogika, Kultura, Sociální vědy, ekonomika a správa, Přírodní vědy, Technologie, komunikace a doprava, Přírodní zdroje a životní prostředí, Sociální služby, zdravotnictví a sport, Cestovní ruch, stravování a služby
Dualní systém - oddělení AHE převážně (university), PHE prevážně specializované instituce
Mix - AHE i PHE poskytované obojím
Unitarní - PHE v rámci univerzit
PHE
Nabízí obzvláště intenzivní integraci se světem práce ve všech jeho aspekty, včetně výuky, učení, výzkumu a řízení a na všech úrovních zastřešujícího rámce kvalifikací
Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání
Ukrajina
ISCED 5 a 6
ISCED 5:
programy jsou obvykle prakticky zaměřené,
pracovně orientované a připravují studenty pro vstup na trh práce
;
programy však mohou
být i akademicky zaměřené
(s nižší úrovní složitosti než jsou ISCED 6);jsou zde definované dvě kategorie zaměření programu:
všeobecné a odborné.
ISCED 6:
středně pokročilé akademické a /nebo profesní znalosti
, dovednosti a schopnosti vedoucí k udělení prvního diplomu nebo jeho odpovídající kvalifikaci;
programy jsou obvykle zaměřeny na teorii, ale mohou zahrnovat i praktické prvky či informace o stavu v oblasti výzkumu a/nebo o nejlepších poznatcích z praxe.
programy jsou obvykle nabízeny univerzitami a jim odpovídajícími terciárními vzdělávacími institucemi.
jsou definovány dvě kategorie zaměření programu:
akademické a profesní.

ISCED 7:

pokročilé akademické a/nebo profesní znalosti
,
dovednosti a schopnosti vedoucí k udělení druhého diplomu nebo jemu odpovídající kvalifikaci;
programy na této úrovni ISCED
mohou mít značný podíl ve výzkumu
. Jsou obvykle zaměřeny na teorii, ale mohou zahrnovat i praktické prvky a informace o stavu v oblasti výzkumu a/nebo o nejlepších poznatcích z praxe;
obvykle jsou nabízeny univerzitami a jim odpovídajícími terciárními vzdělávacími institucemi.
jsou definovány dvě kategorie zaměření programu:
akademické a profesní.

ISCED 8:
program vedou k
pokročilé vědecké kvalifikaci
. Programy na této úrovni ISCED se věnují pokročilému studiu a základnímu výzkumu;
programy jsou standardně nabízeny pouze výzkumně orientovanými terciárními vzdělávacími institucemi, jako jsou univerzity.
jsou definovány dvě kategorie zaměření programu:
akademické a profesní.

Odborné vzdělávání a příprava:
Kodaňská deklarace (2002) a z ní pramenící tzv. kodaňský proces.

Maastrichtské komuniké 2004, Helsinské komuniké 2006 (přijetí jednotného rámce
Europass, zahájení práce na EQF,
na ECVET (evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání) a EQAVET (zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy).

Jeden z cílů:

zlepšit přístup k odbornému vzdělávání a
přípravě a kvalifikacím pro všechny prostřednictvím flexibilnějších a prostupnějších systémů;

Vysokoškolské vzdělávání:
potřebuje pro vytváření pracovních míst a zajištění hospodářského růstu a prosperity.
Cíl EK:

rozvoj vysokoškolských politik v členských zemích EU, tak aby byly v

souladu
se „
Strategií v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 2020
(ET 2020);
jedním z dosavadních výsledků – dokument: „Program pro modernizaci vysokoškolského vzdělávacího systému v Evropě“;
na základě boloňského procesu, programu EU pro modernizaci univerzit, a EHEA vyplývá, že jsou potřeba reformy v klíčových oblastech:

zvýšit počet absolventů všech úrovní vysokoškolského studia;
zvýšit kvalitu a význam rozvoje lidského kapitálu v oblasti vysokoškolského vzdělávání;
vytvořit účinné mechanismy správy a financování na podporu excelence;
posílit znalostní trojúhelník mezi sférami vzdělávání, výzkumu a podnikání.

V roce 2017 Komise představí soubor iniciativ týkajících se vysokoškolského vzdělávání (zlepšovaní vzdělávání a odborné přípravy v EU).
Smíšený systém
právně odlišené
vysokoškolské instituce od odborně orientovaných vysokoškolských institucí. Zároveň je možné, aby vysoké školy nabízely profesní programy a naopak.
Polsko
SPAV (Veteška, Šebková) se uvádí, že polský terciární systém se přibližuje binárnímu systému. I dle OECD
Terciární instituce jsou považovány za „
akademické
“ tehdy, mají-li právo udělovat
doktorské hodnosti
nejméně v jedné oblasti studia.
Akademickými principy a procedurami se často řídí i profesní instituce. Kromě toho mnohé „profesní“ instituce aspirují stát se akademickými institucemi, jen co se jim podaří naplnit patřičná kritéria.
Koleje strukturální součástí univerzit nabízí profesně orientované vzdělávání titul Junior Bc (90 - 120 ECTS)

Univerzity
-
Bc
.
profesně orientované programy
, součástí bývá praxe (180-240 ECTS)
Mgr.
- profesně orientovány (90-120 ECTS),
akademický program
musí mít aspoň 30% ECTS za výzkum (ECTS 120)
Francie
součástí univerzit
technologické instituty udělující profesní Bc.
Kazachstán a Uzbekistán
95% studentů Bc.
silné propojení s praxí,
programy koncipovány dle potřeb hospodářské sféry
Dánsko
Academy Profession Degree Programmes (nabízí je
Akademie profesního VŠ vzdělávání)
Dvouletý
program, který kombinuje teoretické znalosti s prakticky orientovaným přístupem.
Cílem je umožnit studentům úzký
kontakt s podniky v regionu

Professional Bachelo
r programme (nabízí je
University Colleges
) Jedná se o studijní programy zaměřené na oblast:
o učitelství, strojírenství, obchod, ošetřovatelství, zdraví, výživa a sociální práce, 90 ECTS

Univerzity
- Bc. 3,5 roku, Mgr. - 2 roky, Ph.D.
7 oblastí: pedagogika, strojírenství
a technologie, zemědělství, zdravotní péče,
ekonomie a management, sociologie a umělecké programy
Irsko
Technologické instituty - prof. vzdělávání 14
Univerzity - 7
7 Colleges of Education (vzdělávání učitelů mateřských škol, základních a středních škol)
Národní strategie vysokoškolského vzdělávání do roku 2030 z roku 2011
:
Duální systém posílen vytvořením
regionálního uskupení
spolupracujících institucí (univerzit, tech. institutů a jiných poskytovatelů).
Cílem tohoto uskupení by mělo být to, aby univerzity a technologické instituty lépe spolupracovaly a dohodly se na strategických cílech a vizích.
Cílem je, aby vznikly větší profesně orientované instituce, za pomoci slučování institucí.
Tento krok je podpořen dvěma faktory:
Nový model financování s výhodami pro instituce s vysokým počtem studentů
Možnost získat
status nového typu univerzity „technologická univerzita
“.

Na jedné straně:
Binární systém musí být zachován, aby nebyla oslabena různorodost systému
Na druhé straně: získání statutu velké profesně orientované VŠ instituce by mělo napomoci
vymýtit významné rozdíly mezi oběma sektory, které jsou financovány státem
.


1998/ § 45
Bakalářský
studijní program je zaměřen
na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu
.
V bakalářském studijním programu se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody; obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
2016 § 44
Profil
bakalářského nebo magisterského studijního programu může být
a)
profesně
zaměřený s důrazem na zvládnutí
praktických dovedností
potřebných k výkonu
povolání podložených nezbytnými teoretickými znalostmi, nebo
b)
akademicky
zaměřený s důrazem na získání
teoretických znalostí
potřebných pro výkon
povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a poskytující rovněž prostor pro osvojení nezbytných
praktických dovedností

1998 - garant programu jen doc. či prof., od 2016 stačí pro Bc. prog. Ph.D.,
u uměleckých programů postačuje odpovídající umělecká erudice
Nařízení vlády č. 274/2016 o standardech pro akreditace ve vysokém školství.
a) v případě
akademicky
zaměřeného bakalářského nebo magisterského studijního programu souvislost a
propojení s tvůrčí činností
vysoké školy,
b) v případě
profesně
zaměřeného bakalářského nebo magisterského studijního programu
spolupráci v daném studijním programu s praxí


a) studijní plán
akademicky
zaměřeného bakalářského nebo magisterského studijního programu je sestaven tak, aby umožňoval studentům
zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání
včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností,
b) studijní plán
profesně
zaměřeného bakalářského nebo magisterského studijního programu je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména
zvládnutí praktických dovedností
potřebných k výkonu povolání podložené získáním nezbytných teoretických znalostí
b) v případě
profesně
zaměřeného studijního programu je
přiměřeně zajištěno zastoupení odborníků z praxe, kteří se podílejí na výuce

Prof. programy praxe min. 12 týdnů Bc., 6 týdnů Mgr. a 18 týdnů nenavazující Mgr.
ČR - stav
Rozdělení akademické - profesní je smysluplné,
ale hranice by neměly být ostré. V rámci vysokoškolského sektoru není nutné tlačit instituce jen do jedné sféry
.
(i dle Politika a každodennost na českých vysokých školách: Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum (2014) )
Rozhodující faktor praxe
Je třeba nastavit systém financování,
tak aby nepreferoval ani AHE či PHE
Příliš mnoho frontální výuky
Učení se o vědě a o profesi
Prospělo by více interkativních metod:
Projektová výuka
Simulační hry
Novela vš. zákona a podzakonné normy
přináší určitý pozitivní posun
K úvaze možnost započítání CŽV a MOOC do kurikula
Větší flexibilta
Posuzovat i Jak se učí nejen Co
VOŠ krátké programy (90-120 ETS)
propojení s Bc.
Dánský model
Společnost 4.0
Výzvy
Studium je orientováno na
získání schopností pro aplikaci soudobého teoretického poznání v praxi
.” + Absolvent nalezne uplatnění při zajištění odborných činností v různých úsecích podniku, Absolvent je také připraven ke studiu
doktorského studijního programu
v oboru Podniková ekonomika a management.
Připraven na vše
Profesní orientaci lze nalézt v DZ menších škol.

- povinné praxe, praxe jako předpodklad studia
několikadenní workshopy, case studies
Matematika a jeji aplikace
Absolvent si prohloubí všeobecné znalosti matematických disciplín, bude mít rozvinuté abstraktní myšlení, získá schopnost samostatně formulovat a řešit problémy a bude připraven si tvůrčím způsobem doplňovat nové poznatky.
Díky tomu se bude moci uplatnit v základním výzkumu a ve všech oborech
, které vyžadují schopnost tvůrčího matematického myšlení, doplněnou o schopnost efektivního využití počítačů. A
bsolventi budou rovněž připraveni pro pokračování v doktorských studiích a pro práci učitelů na vysokých školách
.
Nelze striktně oddělit AHEI a PHEI
ISCED 7 a 8
EU
Prestiž
dle počtu studentů a profilace oborů
Full transcript