Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Förändring

No description
by

Marianne Avander

on 24 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Förändring

Den svenska demokratin

Utbildning, folkrörelser och
politiskt engagemang

Rösträtt och demokrati
Varför hade inte alla människor i Sverige rösträtt?

Den frågan debatterades livligt från 1860-talet, och kraven på en allmän rösträtt blev alltmer högljudda och var en av arbetarrörelsens kärnfrågor

Den första motionen från en ledamot om lika politiska rättigheter för kvinnor och män lämnades in i riksdagen år 1884, men riksdagen avslog motionen. Frågan återkom gång på gång men utan resultat.


Enkammarriksdag
Tvåkammarriksdag kändes förlegat
(mycket pga den fortfarande dominerades av de landets förmögnaste)


Med den nya författningsroformen 1970 övergick vi till enkammarriskdag med 350 platser.
Idag är Sverige rankad som en av världens mest demokratiska länder
Det långa 1800-talet
Under den senare delen av 1700-talet hände saker som kom att förändra den politiska kartan


Från kungamakt till folkmakt
Sverige hade varit en kungamakt sedan 1000-talet.
Då valdes kungarna av aristokratin

Sedan Gustav Vasa (1523-1560) tillträdde tronen blev monarkin istället ärftlig och kungens makt mer eller mindre enväldig.

För att kunna styra riket behövde kungen hjälp av Rådet som bestod av adelsmän.

Den första riksdagen samlades 1435 i Arboga.
Denna folksamling bestod av de fyra stånden: Adel, präster, borgare och bönder.

År 1800 var Sveriges befolkning 2 miljoner
År 1865 var Sveriges befolkning 4 miljoner
År 1900 var Sveriges befolkning 5 miljoner
Byarnas tegar (åkerlappar) var utspridda runt byarna där de bodde. Tegarna omfördelades och slogs ihop till större stycken
Många bönder blev arbetslösa

Allt fler människor flyttade därför
in till städerna (urbanisering) där de försåg den framväxande industrin med billig arbetskraft.

3.Bönder blev industriarbetare
1. Skiftesreformerna

Den industriella revolutionen
Jordbruket blir effektivare
Jordbruket blev mer effektivt vilket medförde att färre bönder kunde försörja fler människor än tidigare.
2. Befolkningen ökade
Vi mer än dubblade vår befolkning på 100 år.
Revolutioner i Frankrike och Amerika

Startade vid sågverken i Norrland med trävaror som exporterades till utlandet
Industrialiseringen av Sverige
Från och med 1870-talet började också
den svenska verkstadsindustrin och
textilindustrin att utvecklas.
I mitten av 1800-talet byggdes järnvägsnätet ut i Sverige; människor
och varor kunde
fraktas.
Järntillverkningen blev Sveriges främsta näring.
Tolerans mot oliktänkande och religiös frihet
Naturrätten –makten skall utgå från folket
De mänskliga rättigheterna –ingen människa är mer värd än någon annan.
Upplysningens idéer
lade grunden för den politiska utvecklingen
Naturvetenskap
Jorden styrdes av naturvetenskapliga lagar - inte av Gud
En positiv tro på människan och framtiden
Människan var god och förnuftig av naturen.
Om samhället kan ändras så kan också människan förändra sig
Liberala politiska idéer
Franska Revolutionen 1789
Frankrike var fattigt pga krig ->
Det kungliga enväldet och det aristokratiska ståndssamhället avskaffades
Ersattes av ett nytt samhällssystem som byggde på folkstyre och likvärdighet inför lagen.
Adelns privilegier avskaffades. Samhällets karriärvägar nu låg öppna för alla - meriter blev viktigare än börd.
I samband med Napoleonkrigen i början av 1800-talet spreds den franska revolutionens idéer över Europa.
Kungen gav adeln större makt, för att få in mer pengar ->
Franska folket var missnöjt: fattigdom och misär ->
Upplysningens idéer får genomslag: Om alla männsikor är lika - varför har vissa det bättre? ->
Folket gör revolution:
Det tredje ståndet (borgare och bönder) tar över det politiska styret i landet
Konsekvenser av Franska revolutionen
Amerikas kolonier utkämpar krig mot kolonialmakten ( Storbritannien).


En ny självständig stat bildasDen amerikanska revolutionen
Amerikanska jälvständighetsförklaringen 1776
Innehåller en deklaration om människans fri- och rättigheter som kan sägas sammanfatta upplysningstidens demokratiska ideal.
http://www.ur.se/Produkter/128826-Dromsamhallet-Rott-mot-blatt
Sverige påverkades av revolutionerna
1809 års grundlag
Sverige fick en ny grndlag i samband med att Sverige fick en ny kung ( importerad från Frankrike: Jean Baptiste Bernadotte)
Kungen hade den styrande makten
Riksdagen hade den beskattande makten
Kungen och riksdagen hade den lagstiftande makten
Högsta domstolen hade den däömande makten
Tvåkammar-riksdag
Industrialismens genomslag
Vid mitten av 1800-talet förändras samhället mycket snabbt.
Sverige industrialiseras
Människor flyttar till städer
Många blir industriarbetare
Nya samhällsklasser uppstår, dels industriägare och tjänstemän, dels arbetare
De hade ingen plats i ståndsriksdagen.
1866 avskaffas ståndsriksdagen och ersätts med en tvåkammarriksdag.
Tillsattes genom inderekta val, genom landstings- och stadsfullmäktige.

I dessa val var rösten graderad. Ju mer pengar, desto fler röster
Första kammaren
För att vara valbar krävdes en stor inkomst eller förmögenhet.
Andra kammaren
Tillsattes genom lika rösträtt för män som tjänade mer än 790 kr / år

En lön som var få förunnat
Väckelserörelsen
Kyrkan och prästerna hade stor makt över människorna i 1800-talets Sverige.
Alla skulle gå i kyrkan
Religiöst ”fritänkande” personer kunde straffas
Under 1800-talets lopp ifrågasattes statskyrkan alltmer.
Människor började ta sig rätten att själv läsa och tolka bibeln.
Det uppkommer en religiös rörelse, en ”väckelse”,
Många svenskar emigrerade till USA pga att de inte kunde fullfölja sin tro i Sverige
En viktig del av väckelserörelsen var bildandet av egna, fristående församlingar.
De nya religiösa samfunden, som baptisterna, metodisterna och Frälsningsarmén, följde ofta mönster från andra länder, t ex USA och Storbritannien.
Väckelserörelsernas arbete i Sverige bidrog till en politisk förändring
1858 avskaffades konventikelplakatet
som förbjöd väckelserna att träffas för gudstjänster
Sverige får i princip religionsfrihet
Konventikelplakatet
Nykterhetsrörelsen
Under 1800-talet ledde den stora alkoholkonsumtionen till fattigdom, sjukdomar, kriminalitet och stora samhällskostnader.

Ett försupet folk kan inte bli goda medborgare, menade många.
Omkring 1880 bildades nykterhetsordnar, som exempelvis Godtemplarorden
I en nykterhetsorden gav man ett nykterhetslöfte, mötena var slutna och styrda av ritualer. Att löftet hölls kontrollerades noga.
Målet var ett totalförbud för tillverkning och försäljning.

Alkoholfrågan var så stor och brännande i Sverige
att den första folkomröstningen bahandlade frågan

”Önskar Ni ett rusdrycksförbud?”
Folkomröstning 1922
Utbildning

Under 1800-talet inrättades det moderna skolväsendet i Sverige.

Folk fick därmed bättre utbildning än tidigare.

I takt med att folk blev bättre på att läsa ökade också användningen av dagstidningar och annan litteratur.
Folkrörelser
Samtidigt växte olika folkrörelser fram i Sverige.

Folkrörelserna arbetade för gemensamma mål beroende på rörelsens karaktär:

Folkrörelserna
Tre rörelser spelade en särskilt viktig roll för Sveriges demokratisering under 1800- och tidigt 1900-tal:

Väckelserörelsen
Nykterhetsrörelsen
Arbetarrörelsen

1800-talets industrialisering medförde att det växte fram en stor arbetarklass
Arbetarrörelsen
Fattigdomen och maktlösheten hos arbetarna ställdes mot en växande rikedom hos några få i industrisamhället.

Mot den bakgrunden kommer arbetarrörelsen och socialismen till Sverige omkring 1870.

”Organisation ger styrka” var ett viktigt slagord.

Arbetarna skulle bilda fackföreningar och politiska organisationer för att nå sina mål.
Arbetarrörelsen blev därför också kampen för rätten att mötas, rätten att demonstrera och rätten att bilda en fackförening.

Fackföreningsrörlsen bildades alltså ur arbetarrörlsen
1889 bildades det socialdemokratiska partiet som Sveriges första politiska parti.
Allmän värnplikt
En man, ett gevär - en röst
Om man skulle försvara sitt land skulle man också ha rätten att bestämma
Allmän rösträtt för män vid val till andra kammaren genomfördes år 1909.
Kvinnlig rösträtt?
Första världskriget
Krigsslutet 1918 innebar att den europeiska kartan ritades om
Många kungar och kejsare avsattes
Krav på republik i Sverige ställdes också
Intensiva politiska debatter drevs av vänstern i riksdagen 1917-1918
Till slut gick högern och kungamakten med på demokratiska förändringar genom en författningsreform
Parlamentarism
Detta innebar att riksdagen, inte kungen, skulle utse regeringen.
Allmän och lika rösträtt
Författningsreformen som införde parlamentarism gjorde också att kvinnan fick rösträtt i Sverige
Kvinnor bildade sufragettrörlser i USA, Storbritannien och även i Sverige.
De krävde förutom rösträtt:
födelsekontroll
arbete
lika lön
ägande av egendom
utbildning
äktenskapligt val
Lotteririksdag
Eftersom 350 platser gjorde att det ibland kunde stå 175 för och 175 emot vid en röstning i riksdagen , bytte man till dagens 349 mandat.
Statschefen idag
Från 1974 års grundlag har kungen endast representativa uppgifter
som att ta emot utländska statschefer , åka på statsbesök, besöka svenska industrier mm
Fackföreningar och
arbetarparti
Full transcript