Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bez korzeni nie ma skrzydeł

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bez korzeni nie ma skrzydeł

"Bez korzeni nie ma skrzydeł"

Szacunek rozumiany jako:

otwartość
akceptacja drugiego człowieka
poczucie bezpieczeństwa
Uczciwość rozumiana jako:

przestrzeganie norm
odpowiedzialność
szczerość
WARTOŚCI
Współpraca rozumiana jako:

umiejętność pracy w grupie
umiejętność rozwiazywania konfliktów
Patriotyzm rozumiany jako:
szacunek do kraju, Małej Ojczyzny, Patrona Szkoły
szacunek do innych narodów
pielęgnowanie tradycji i kultury narodowej
wypełnianie obowiazków
Wizja
Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków jest szkołą z tradycjami, uczącą się, otwartą na współpracę i zapewniającą wysoki poziom kształcenia oraz rozwój każdego ucznia wspieranego przez kompetentną i doskonalącą się kadrę.
Misja
Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków wspiera indywidualny rozwój każdego ucznia. Dobrze przygotowuje do życia w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Wprowadza innowacje i uczy wykorzystywania nowoczesnych technologii. Promuje zdrowy styl życia. Uczy poszanowania tradycji i wartości ogólnoludzkich. Kształtuje postawę bycia z innymi i dla innych.
Szkoła buduje klimat uczenia się.
Szkoła:
• Stwarza warunki indywidualnego rozwoju uczniów dostosowane do ich potrzeb, możliwości, umiejętności i zainteresowań.
• Zapewnia uczniom nabywanie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
• Umożliwia uczniom osiąganie wysokich wyników w stosunku do ich możliwości.
• Poddaje analizie osiągnięcia uczniów, wyciągnięte z niej wnioski wdraża do realizacji.
• Kształtuje u uczniów umiejętność uczenia się.
• Promuje różne formy aktywności, nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów.
• Prowadzi ewaluację swoich działań.

Szkoła kształtuje własną tożsamość
Szkoła:
• Kształtuje u uczniów postawy poszanowania tradycji, kultury własnego narodu i szacunku wobec innych.
• Kształtuje postawy patriotyczne poprzez poszanowanie symboli narodowych
i uczestnictwo w uroczystościach państwowych.
• Uczy szacunku wobec osób prześladowanych i wywiezionych na Sybir.
• Uczy poszanowania wartości ogólnoludzkich.

Szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa
Szkoła:
• Zapewnia uczniom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki oraz tworzy atmosferę życzliwości i akceptacji.
• Realizuje program wychowawczy i profilaktyczny, przeciwdziałając patologiom oraz niepożądanym zachowaniom oraz reaguje w sytuacjach kryzysowych.
• Zapewnia uczniom i ich rodzicom możliwość decydowania o ważnych sprawach.

Szkoła stwarza szansę rozwoju.
Szkoła:
• Uczy otwartości na świat.
• Pomaga w odnalezieniu mocnych i słabych stron uczniów.
• Wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do twórczego rozwiązywania problemów.
• Uczy pracy zespołowej.
• Wspiera uczniów i zapewnia pomoc –psychologiczno- pedagogiczną.
• Angażuje uczniów w procesy edukacyjne.

Szkoła jest miejscem współpracy

Szkoła:
• Wykorzystuje pracę zespołową, wymianę doświadczeń, wspólne planowanie i realizuję procesów edukacyjnych.
• Dba, aby nauczyciele doskonalili swoje umiejętności.
• Współpracuje z rodzicami, motywuje do działania i współdecydowania w ważnych sprawach.
• Współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym i wspólnie z nimi podejmuje inicjatywy na rzecz wzajemnego rozwoju.

Szkoła wykorzystuje nowoczesne technologie
i nowatorskie rozwiązania
Szkoła:
• Stosuje nowatorskie działania, innowacje i eksperymenty z wykorzystaniem narzędzi TIK.
• Tworzy atrakcyjne środowisko uczenia się.

Bert Hellinger
Strategia Rozwoju
Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie
na lata 2015-2020
Full transcript