Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Седмо заседание на КН на ОПРР 2014-2020

08.02.2017 г., гр. София
by

Ivaylo Stoyanov

on 29 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Седмо заседание на КН на ОПРР 2014-2020

Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"
Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони"
Приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура"
Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура"
Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм"
Приоритетна ос 7 "Регионална пътна инфраструктура"
Приоритетна ос 8 "Техническа помощ"
Към 30.01.2017 по ОПРР 2014-2020 има регистрирани 21 бр. сигнали, като от тях :

Проверките по 3 бр. сигнали са приключили с прекратяване поради липса на нарушение;

Проверките по 3 бр. сигнали са приключили с установяване и регистриране на нередност, като са наложени ФК на обща стойност 28 474,50 лв;

15 бр. сигнали са в проверка.

Наложени финансови корекции по ОПРР 2014-2020
Бюджет - 1,644 млрд. лв. 109
подадени проектни предложения
(без финансов инструмент).

За общо
64 проекта, оценени
от Междинните звена в общините, са издадени решения за БФП.

Сключени 60
договора
за
БФП
в размер на
460,5 млн. лв. (28%
от бюджета на ПО1).

Подписанo e финансово споразумение, включващо
271,2 млн. лв. (16,5%
от бюджета на ПО1) с Фонд мениджъра на
финансови инструменти
за управление на предоставените с финансово споразумение средства по ПО1.

Процедура за БФП BG16RFOP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони"

Конкретни бенефициенти по процедурата са 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013-2025.

Бюджет на процедурата -
206,7 млн. лв. (7%
от бюджета на ОПРР). Подадени и оценени 185 проектни предложения

Сключени
170 договора
за БФП в размер на
172 млн. лв. (83% от бюджета на процедурата)
:
Приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура"


Процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-3.001 "Култура и спорт в училище"

Бенефициенти
Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта.
Подадени
6 проектни предложения
и са сключени
3 договора
за БФП за 10 млн. лв., от които:
-
2 договора
за
7,4 млн. лв.
на Министерство на култрата за ремонт и модернзация на НУИ „Добри Христов"-гр.Варна и и НУФИ "Филип Кутев" - гр. Котел.
-
1 договор
за
2,7 млн. лв.
на Министерство на младежта и спорта за ремотн на спортно училище „Георги Бенковски”, гр. Варна
2 проекта
на Министерсто на младежта и спорта са в процес на оценка. 1 проект на ММС е оттеглен.Процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-3.003 "Подкрепа за висшите училища в Република България"

Бюджет на процедурата -
43,4 млн. лв.
Бенефициенти
13 Висши училища съгласно приоритизиран списък в съответствие с Методиката за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на ОПРР 2014-2020

Подадени и сключени
12 договора
за предоставяне на БФП в размер на
39,4 млн. лв. (91% от бюджета на процедурата).

Предстои да бъде подадено проектно предложение на МУ-София в срок до 17 март 2017 г.
През м. ноември 2016 г. е сключено финансово споразумение, включващо
98,5 млн. лв. (50%
от бюджета на ПО6) с Фонд мениджър на финансови инструменти в България за управление на предоставените с финансово споразумение средства по Приоритетна ос 6.

Процедурата за БФП предстои да бъде обявена през м. май 2017 г.

Бенефициент - Агенция "Пътна инфраструктура"
Сключени са
18 договора
за БФП в размер на
249 млн. лв. (65,5 %
от бюджета на ПО7).
5 нови проекта за 95 млн. лв.
са в процес на оценка
,
с което ще се достигне размер на БФП
343 млн. лв. (90%
от бюджета на процедурата).
Процедура BG16RFOP001-8.001 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 39 ОБЩИНИ – БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020”
Сключени
39 договора
за БФП в размер на
7,2 млн. лв.

Процедура BG16RFOP001-8.003 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 28 - ОБЩИНИ НА МАЛКИ ГРАДОВЕ ОТ 4-ТО НИВО, СЪГЛАСНО НКПР”
Сключени
25 договора
за БФП в размер на
1 млн. лв.


Процедура BG16RFOP001-8.004 „Бюджетна линия за АПИ”
Конкретен бенефициент по нея е Агенция „Пътна инфраструктура“. Сключен договор за предоставяне на БФП в размер на
1 млн. лв.


Процедура BG16RFOP001-8.005 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 - МОН, ММС, МК“
Конкретни бенефициенти по нея са Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на културата.
Сключени 2 договора за БФП в размер на
650 хил. лв. с МОН и МК.
Очаква се
ММС
да подадат бюджетна линия по процедурата
до края на м. феруари 2017.
Общо подадени
59 проектни предложения
,
оценени 52
и са сключени 51
договора
на стойност
180,1 млн. лв. (80.2 %
от бюджета на ПО3). В процес на оценка

са още 6
проекта.

• На 20.12.2016 г. УО на ОПРР публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 ”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ със срок за коментари до 9 януари 2017 г.

• На 22.12.2016 г. е изпратена форма за ранен конктакт за съгласуване с МФ и на 11.01.2017 г. е получен отговор.

• Процедурата е разработена в съответствие с Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“. Дейностите ще се осъществяват на цялата територия на страната в съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.


Предстои процедурата да бъде обявена през месец февруари 2017 г.
Общо договорени
731,7 млн. лв.


(
45 %
от бюджета на ПО 1).
Жилищни сгради

-
63 договора
в размер на
93,7 млн. лв
.
(54,5 %
от договорените).

Публични сгради

-
107 договора
в размер на
78,3 млн. лв. (45,5 %
от договорените).

Процедурата за предоставяне на БФП е приключена!
Приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура"

Процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-3.002 Подкрепа за професионалните училища в Република България

Бюджет на процедурата -
166,5 млн. лв.
Бенефициенти
Компонент 1

Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство
“ (23 училища, от които 22 общински и 1 към МОН)
Компонент 2

Професионални гимназии с изключение на доминиращите направления Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“
(117 училища, от които 16 общински и 101 към МОН).

Подадени общо
41 проектни предложения
и са сключени
36 договора
за предоставяне на БФП в размер на
130,5 млн. лв. (78% от бюджета на процедурата)


Информация за статуса на Проект „Интегриран Столичен Градски транспорт“ – фаза ІІ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020
Напредък
- На 29 юли 2016 г. Столична община подаде чрез ИСУН проектно предложение „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“ за оценка от Междинното звено на Столична община във връзка с процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ в рамките на ОПРР 2014-2020
Консултантът ще преведе документите (формуляр за кандидатстване и приложения) на български език и ще работи по английските версии на документите в случай, че JASPERS има допълнителни забележки.

В началото на месец февруари 2017 г. консултантът ще изготви и представи правен анализ на Междинното звено.

До средата на месец февруари 2017 г. от страна на JASPERS е поет ангажимент за изготвяне на проект на заключително становище (Completion Note)

До края на месец февруари 2017 г.:
консултантът ще коригира и финализира пълния пакет документи на български и английски език;
очаква се да се получи официално заключителното становище на JASPERS
се очаква Столична община да се подаде пълния окончателен пакет документи до Междинното звено.

Предстоящи стъпки по приключване на оценката
Full transcript